Mevzuatlar.Net

Sarmalik kiyilmiş tütün mamulü tekni̇k düzenleme tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 13.09.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29118

TÜTÜN MAMULLERİ SERİ NO: 3

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardının Tarifler başlığı altında yer verilen sarmalık kıyılmış tütün mamulünü kapsar.

TS 13599 standardı

MADDE 2 – (1) Piyasaya arz edilen sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardının yürürlükteki haline uygun olması zorunludur.

(2) İhraç amacıyla üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamullerinde, TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardında belirtilen şartların varlığı aranmaz.

Geçiş dönemi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticileri; 26/9/2014 tarihinden önce Kurumdan aldıkları piyasaya arz uygunluk belgeleri kapsamında ürettikleri mamulat çeşitlerini 31/12/2014 tarihine kadar piyasaya arz edebilirler.

(2) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticileri; bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurumdan aldıkları piyasaya arz uygunluk belgelerini, bu Tebliğde yer verilen düzenlemelere uygun hale getirmek amacıyla 31/12/2014 tarihine kadar güncelleme izni için Kuruma müracaat etmeleri gerekir. Bu süre içinde müracaatlarını yapmayanların belgeleri, ikinci bir işleme gerek kalmaksızın 31/12/2014 tarihi itibariyle iptal edilmiş sayılır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında piyasaya arz edilen mamulat çeşitleri ile ikinci fıkrası kapsamında belgesi iptal edilen mamulat çeşitleri 31/3/2015 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

(4) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerince; bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce başvurusu yapılan ve Kurul kararı ile uygun bulunan ancak örnek numuneyi 26/9/2014 tarihine kadar Kuruma iletmeyerek Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi alamayanların izni ikinci bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 26/9/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.