Mevzuatlar.Net

Pi̇poluk tütün mamulü tekni̇k düzenleme tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 06.08.2015 Resmî Gazete Sayısı: 29437

TÜTÜN MAMULLERİ SERİ NO: 4

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) 13659 Pipoluk Tütün Mamulü Standardının Tarifler başlığı altında yer verilen pipoluk tütün mamulünü kapsar.

TS 13659 standardı

MADDE 2 – (1) Piyasaya arz edilen pipoluk tütün mamullerinin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 13659 Pipoluk Tütün Mamulü Standardının yürürlükteki haline uygun olması zorunludur.

(2) İhraç amacıyla üretilen pipoluk tütün mamullerinde, TS 13659 Pipoluk Tütün Mamulü Standardında belirtilen şartların varlığı aranmaz.

Geçiş dönemi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasaya arz uygunluk belgesi bulunan pipoluk tütün mamulleri, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle üretilebilir, piyasaya arz edilebilir ve piyasada bulunabilir.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasaya arz uygunluk belgesi bulunan pipoluk ütün mamullerinin, bu Tebliğde yer verilen düzenlemelere uygun hale getirilmesi amacıyla; Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde piyasaya arz uygunluk belgesi güncelleme izni için Kuruma müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre içinde müracaatlarını yapmayanların belgeleri, ikinci bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.