Mevzuatlar.Net

Türk gida kodeksi̇ kahve ve kahve ekstraktlari tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 03.03.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29642

TEBLİĞ NO: 2016/7

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kahve ve kahve ekstraktlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya arzını sağlamak üzere ürün özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, çiğ çekirdek kahve, kavrulmuş kahve çekirdeği, öğütülmüş kahve ve kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahveyi kapsar.

(2) Bu Tebliğ, “Çözünebilir café torrefacto”yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Çiğ çekirdek kahve: Coffea arabica L., Coffea canephora var. Robusta veya Coffea robusta, Coffea liberica Hiem ve benzeri türlerden kültüre alınmış kahve ağaçlarının meyvelerinden değişik yöntemlerle ayrılarak kurutulmuş tohumlarını,

b) Kafeinsiz çiğ çekirdek kahve: Kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça %0,1’i geçmeyen kahveyi,

c) Kafeinsiz kahve ekstraktı, kafeinsiz çözünebilir kahve ekstraktı veya kafeinsiz çözünebilir kahve: Kafein miktarı kahve esaslı kuru maddede ağırlıkça %0,3’ü geçmeyen kahveyi,

ç) Kafeinsiz kavrulmuş kahve çekirdeği ve kafeinsiz öğütülmüş kahve: Kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça %0,1’i geçmeyen kahveyi,

d) Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahve: Kavrulmuş kahve çekirdeklerinin, asit veya baz ilavesi ile hidroliz işlemine tabi tutulmadan sadece su kullanılarak ekstrakte edilmesi sonucu elde edilen; ayrıştırılması teknik olarak mümkün olmayan çözünemeyen maddeler ile kahveden elde edilen çözünemeyen yağların yanı sıra kahvenin yalnızca çözünebilir ve aromatik bileşenlerini içeren konsantre ürünü,

e) Kavrulmuş kahve çekirdeği: Çiğ çekirdek kahvenin tekniğine uygun şekilde kavrulmasıyla elde edilen ürünü,

f) Öğütülmüş kahve: Kavrulmuş kahve çekirdeğinin öğütülerek veya dövülerek toz haline getirilmiş halini,

g) Şeker: 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2006/40)’nde geçen şekeri,

ğ) Yabancı madde: Orijini kahve meyvesi olmayan bitkisel ve hayvansal kalıntılar ile taş ve benzeri maddeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ürün Özellikleri, Gıda Katkı Maddeleri, Aroma Vericiler

Ürün özellikleri

MADDE 5 – (1) Ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Çiğ çekirdek kahve kendine özgü renk, tat ve kokuda olmalıdır.

b) Çiğ çekirdek kahvede böcek, kemirici hayvan ve bunların kalıntıları bulunmamalıdır.

c) Çiğ çekirdek kahvede, kusurlu tane ve yabancı madde miktarı toplamı ağırlıkça %5’i aşmamalıdır.

ç) Kavrulmuş kahve çekirdeğinde yabancı madde bulunmamalı ve kusurlu tane miktarı toplamı ağırlıkça %5’i aşmamalıdır.

d) Çiğ çekirdek kahvede kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça en az %0,8 olmalıdır.

e) Çiğ çekirdek kahvede rutubet miktarı ağırlıkça %8’den az ve %14’ten fazla olmamalıdır.

f) Kafeinsiz kavrulmuş çekirdek kahve ve kafeinsiz öğütülmüş kahvenin kuru madde esası üzerinden suda çözünen madde miktarı ağırlıkça en az %22 olmalıdır.

g) Öğütülmüş kahvenin kimyasal özellikleri Ek-1’e uygun olmalıdır.

ğ) Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahvenin kuru madde miktarları Ek-2’ye uygun olmalıdır.

h) Kurutulmuş ve macun haline getirilmiş kahve ekstraktı, kahvenin ekstraksiyonu ile elde edilen kahve ekstraktı dışında herhangi bir bileşen içermemelidir. Ancak sıvı kahve ekstraktı ağırlığının %12’sini geçmemek kaydıyla kavrulmuş veya kavrulmamış şeker içerebilir.

ı) Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahvenin fiziksel ve kimyasal özellikleri Ek-3’e uygun olur.

i) Ürünlerin içeriğinde bulunan yağ ve diğer unsurlar alınarak ve zararsız da olsa herhangi bir yabancı madde ilave edilerek ürünün karakteristik özellikleri değiştirilemez.

Gıda katkı maddeleri

MADDE 6 – (1) Ürünlerde kullanılacak katkı maddeleri, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri

MADDE 7 – (1) Ürünlerde 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan doğal aroma vericiler, etil vanilin ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’teki ürün özellikleri saklı kalmak koşuluyla kullanılır. Ancak krema veya süt aroması gibi süt ürünü muhteviyatı varmış gibi gösteren aroma vericiler ve kahve tat ve kokusunu taklit eden aroma vericiler kullanılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bulaşanlar, Pestisit Kalıntıları, Hijyen ve Ambalajlama

Bulaşanlar

MADDE 8 – (1) Ürünlerdeki bulaşanların miktarları, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Pestisit kalıntıları

MADDE 9 – (1) Ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 25/8/2014 tarihli ve 29099 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Hijyen

MADDE 10 – (1) Ürünler 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Ambalajlama

MADDE 11 – (1) Ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Etiketleme, Taşıma ve Depolama, Numune Alma ve Analiz Metotları

Etiketleme

MADDE 12 – (1) Ürünlerin etiketi; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümlere de uygun olur.

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde verilen ürün adları sadece burada belirtilen ürünler için geçerli olup ürünlerin ticarette tanıtılmaları amacıyla kullanılır. Bu isimler uygun olması halinde ayrıca “macun” veya “macun halinde” veya “sıvı” veya “sıvı halinde” ifadeleriyle desteklenir. Ayrıca sıvı haldeki kahve ekstraktında, kahve esaslı kuru madde içeriğinin ağırlıkça %25’in üzerinde olması halinde ürün adının yanı sıra “konsantre” ifadesi de kullanılabilir.

b) Sıvı haldeki kahve ekstraktında kullanılan şeker türlerinin adları etiket üzerinde “… lı” veya “… ile hazırlanmıştır” veya “… ilaveli” veya “… ile kavrulmuştur” ifadeleri ile birlikte kullanılır. Bu ifadeler, ürün ismi ile aynı yüzde olur.

c) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde verilen macun ve sıvı haldeki kahve ekstraktında minimum kahve esaslı kuru madde miktarı son ürünün ağırlığına göre yüzde olarak ifade edilir.

ç) Çiğ çekirdek kahvenin kavurma, öğütme ve/veya pişirme işlemleriyle içime hazır hale getirilmesinde kullanılan yönteme göre Türk kahvesi, Espresso, filtre kahve ve benzeri isimlerle tüketime sunulabilir.

d) Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı ve çözünebilir kahvede susuz kafein miktarı kahve esaslı kuru madde içeriğinin ağırlıkça %0,3’ünü aşmıyorsa “kafeinsiz” olarak isimlendirilir. Bu ifade, ürün ismi ile aynı yüzde olur.

e) Çiğ çekirdek kahve, kavrulmuş kahve çekirdeği ve öğütülmüş kahvede kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça %0,1’i aşmıyorsa “kafeinsiz” olarak isimlendirilir. Bu ifade, ürün ismi ile aynı yüzde olur.

Taşıma ve depolama

MADDE 13 – (1) Ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olur.

(2) Hazır ambalajlı hale getirilmeksizin piyasaya arz edilen ürünler; satış yerlerinde ürüne dışarıdan teması engelleyecek, ancak ürün görselliğine de izin verecek şekilde uygun malzemeden yapılmış açılır-kapanır tezgah dolaplarında muhafaza edilir ve satış yetkilisi kontrolünde Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun bir ambalaj malzemesi kullanılarak tüketiciye sunulur.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 14 – (1) Ürünlerden 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik esaslarına göre numune alınır ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ, 22/2/1999 tarihli ve 1999/4/AT sayılı “Kahve ve Hindiba Ekstraktı” hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Avrupa Birliğine bildirim

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ, 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik kapsamında Avrupa Birliği Komisyonuna bildirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 18 – (1) 2/12/2006 tarihli ve 26364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2006/52) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 1/9/2016 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlarlar. Bu tarihe kadar 2/12/2006 tarihli ve 26364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2006/52) hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

9.5.21446-EK.docx (21.0 KB)