Mevzuatlar.Net

Tarım işletmeleri genel müdürlüğü sözleşmeli personel sicil amirleri yönetmeliği

Amaç

     MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personelin Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu vermeye yetkili birinci ve ikinci sicil amirlerini düzenlemektir.

     Kapsam

     MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı işletme müdürlüklerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sözleşmeli statüde görev yapan personeli kapsar.

     Dayanak

     MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi ve 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

     Sicil amirleri

     MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personelin birinci ve ikinci sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

     Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

     MADDE 5 – (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

     Yürürlük

     MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     Yürütme

     MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13298&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5