Mevzuatlar.Net

Balikçi gemi̇leri̇ni̇ i̇zleme si̇stemi̇ tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 18.05.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29716

TEBLİĞ NO: 2016/18

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-5/1/2019-30646)

(1) Bu Tebliğin amacı, balıkçılık faaliyetinde bulunan gemilerin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verilerinin GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini ve dijital ortamda kayıt altına alınarak toplanmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-5/1/2019-30646)

(1) Bu Tebliğ; balıkçılık faaliyetinde bulunmak üzere su ürünleri ruhsat tezkeresi düzenlenmiş gemileri ve bu gemilere takılacak gemi izleme cihazı ve elektronik seyir defterini ve bu cihazların çalışması, kullanılması, avlanan su ürünleri kayıtlarının tutulmasına ilişkin hususlar ile bu hususlarda balıkçı gemisi yetkilisinin yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) BAGİS: Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemini,

b) (Değişik:RG-5/1/2019- 30646) BAGİS cihazı: Balıkçılık faaliyetinde bulunan gemilere, kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile yaptıkları faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verilerinin GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesinde ve bunlara ilişkin verilerin Bakanlığa gönderilmesinde kullanılmak üzere takılan, tüm donanım ve ekipmanları ile elektronik seyir defterini,

c) (Değişik:RG-5/1/2019-30646) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Balıkçı gemisi: Denizlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsatlandırılmış gemileri,

d) (Değişik:RG-5/1/2019-30646) Balıkçı gemisi yetkilisi: Bakanlıkça su ürünleri ruhsat tezkeresi düzenlenmiş geminin sevk ve idaresini yapan kişi veya bu geminin sahibi, donatanı gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Boy uzunluğu: Bakanlık kayıtlarında balıkçı gemisine ait Bakanlıkça düzenlenen “Balıkçı Gemileri İçin Düzenlenen Ruhsat Tezkeresindeki” gemiye ait en büyük boy uzunluğunu,

f) Elektronik seyir defteri: BAGİS cihazına dâhil, balıkçı gemilerinin av faaliyetleri ile avlanan su ürünlerinin kayıtlarının tutulması ve Bakanlığa gönderilmesinde kullanılan tableti,

g) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

ifade eder.

BAGİS cihazının balıkçılık faaliyetinde bulunan gemilere takılması ve teslimi

MADDE 5 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-5/1/2019-30646)

(1) Boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan balıkçı gemilerine BAGİS cihazının taktırılması zorunludur.

(2) Bakanlık, boy uzunluğuna ve faaliyet tipine bağlı olmaksızın balıkçılık faaliyetinde bulunacak diğer gemilere de BAGİS cihazı taktırılmasını zorunlu kılabilir.

(3) BAGİS cihazının takılması için Bakanlığa müracaat eden balıkçı gemisi yetkilisinin ve balıkçı gemisinin Bakanlıkça belirlenen zamanda ve istenen yerde bulunması zorunludur.

(4) BAGİS cihazının temini ve balıkçı gemilerine takılması ile ilgili masraflar balıkçı gemisi yetkilisine ait olup takılacak cihazların Bakanlıkça istenen özelliklere sahip ve BAGİS ile uyumlu olması zorunludur.

(5) Gemilere takılan BAGİS cihazı için Ek-1’deki BAGİS Cihazı Teslim/Tespit Tutanağı düzenlenir. Teslim/Tespit tutanağı, il müdürlüğü yetkilisi tarafından dört nüsha olarak doldurulur ve ilgililer tarafından imzalanır. Düzenlenen teslim tutanağının birer nüshası il müdürlüğüne, cihazın montajını yapan firma yetkilisine ve gemi yetkilisine teslim edilir ve bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Gemilere takılan BAGİS cihazlarına, Bakanlık yetkilisi veya Bakanlıkça yetkilendirilenler dışında arıza durumu dâhil hiçbir şekilde müdahalede bulunulmaz. Müdahale sebebiyle oluşan zarar ve ziyanla ilgili her türlü masraf balıkçı gemisi yetkilisine aittir.

(7) BAGİS ile ilgili GSM ve uydu abonelik ve iletişim/haberleşme giderleri balıkçı gemisi yetkilileri tarafından karşılanır.

BAGİS cihazının kullanımı

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki balıkçı gemisi yetkililerinin, Bakanlıkça istenen BAGİS cihazını gemilerinde çalışır ve işler vaziyette bulundurması zorunludur.

(2) Balıkçı gemisi yetkilileri, Bakanlık tarafından BAGİS cihazı veya BAGİS’te kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden kendilerine gönderilen uyarıları dikkate almak ve bu uyarılara uymak zorundadır.

(3) (Değişik:RG-5/1/2019-30646) Balıkçı gemisi yetkilisi, balıkçılık faaliyetinde bulunacak BAGİS cihazı takılı geminin kontağını açarak çalışmaya başladığı andan itibaren, ayrıldığı barınak veya limandan başlamak üzere tekrar bir barınak veya limana dönünceye kadar denizde geçen tüm süreçte BAGİS cihazının çalışır ve işler durumda olduğunu kontrol ve takip etmek zorundadır.

(4) Balıkçı gemisi yetkilisi, BAGİS cihazının çalışmadığı durumda Bakanlıkça belirlenen iletişim adresine arıza bildiriminde bulunmak zorundadır.

(5) Balıkçı gemisi yetkilisi, ava çıktığı her gün için av faaliyetleri ve avlanan ürünlerle ilgili Bakanlıkça istenilen bilgileri doğru ve zamanında Elektronik Seyir Defterine girmek ve en geç bir sonraki gün saat 12.00’ye kadar Bakanlıkça belirlenen adrese göndermek zorundadır. Ava çıkıldığı halde herhangi bir ürün avlanılmamış olsa bile Elektronik Seyir Defteri bilgisinin doldurulması ve gönderilmesi zorunludur.

BAGİS cihazının arızası durumunda yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Balıkçı gemisi yetkilisi, BAGİS cihazındaki arıza ikaz lambasının yanması veya her ne sebeple olursa olsun BAGİS cihazının çalışmaması durumunda en geç 3 saat içerisinde Bakanlıkça belirlenen iletişim adresine arıza bildiriminde bulunmak zorundadır.

(2) Arıza bildirimi olmaksızın, Bakanlık tarafından 4 saat süreyle BAGİS üzerinden balıkçı gemisine ait BAGİS cihazının çalışır ve işler vaziyette olduğuna dair sinyal alınamaması durumunda, BAGİS cihazı çalıştırılmıyor kabul edilir.

(3) Balıkçı gemisinin sevk ve idaresini yapan kişi veya diğer yetkilileri tarafından arıza bildirimi için belirlenen iletişim adresine bildirimde bulunulduğu anda, arızanın giderileceği balıkçı barınağı veya liman ile zamana ilişkin randevu bilgisi ilgiliye verilecektir. Arızanın giderilmesi için balıkçı gemisi kendisine bildirilen yerde ve zamanda bulunmak zorundadır.

(4) Balıkçı gemisi yetkilisine verilen randevu saatinden itibaren başlamak üzere en geç 48 saat içerisinde Bakanlıkça veya yetkilendirdiği kişi veya kurum tarafından arıza giderilecektir. Bakanlık yetkilisi veya yetkilendirdiği kişi veya kurum görevlisi geldiği halde balıkçı gemisi ve yetkilisi arızanın giderilmesi için verilen yer ve zamanda bulunmaması halinde, BAGİS cihazı çalıştırılmıyor kabul edilir ve arızanın giderilmesi için gerekli yapılmış tüm masraflardan gemi yetkilisi sorumlu tutulur.

(5) Elektronik seyir defterinin arızalanması durumunda, av operasyonu ve avlanan ürünlere ilişkin bilgilerin günlük olarak matbu seyir defterine kayıt edilmesi ve bu bilgilerin arızanın giderilmesinden sonraki 48 saat içinde elektronik seyir defterine girilerek Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

BAGİS cihazının devir ve iadesi

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-5/1/2019- 30646) BAGİS cihazı takılan balıkçı gemisinin her ne suretle olursa olsun balıkçı filosundan çıkarılması halinde, balıkçı gemisi yetkilisi tarafından en geç bir ay içerisinde il müdürlüğüne müracaat edilerek Bakanlık yetkilisi veya yetkilendirdiği kişi veya kurumlarca masrafları balıkçı gemisi yetkilisine ait olmak üzere BAGİS cihazının balıkçı gemisinden söktürülmesi sağlanır. 5 inci madde kapsamında düzenlenen teslim/tespit tutanağı ile birlikte cihazın çalışır halde il müdürlüğüne iade edilmesi zorunludur. Cihaz sahibinin, balıkçı gemisi yetkilisi olması durumunda, sadece cihazda bulunan Bakanlığa ait GSM ve uydu kartları Bakanlığa iade edilir.

(2) BAGİS cihazı takılan balıkçı gemisinin mülkiyetinin herhangi bir nedenle el değiştirmesi halinde, BAGİS cihazına herhangi bir müdahale yapılmadan o gemiye ait BAGİS cihazı ile ilgili düzenlenen teslim tutanağı iptal edilmek üzere il müdürlüğüne sunulur ve balıkçı gemisinin yeni sahibi adına il müdürlüğünce yeni teslim tutanağı düzenlenir.

(3) BAGİS cihazı takılan balıkçı gemisinin yangın, fırtına gibi doğal afetler nedeniyle yok olması veya batması durumunda balıkçı gemisi yetkilisi tarafından bu durumun en geç bir ay içerisinde olayla ilgili belgelerle birlikte yazılı olarak il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.

Zararların tazmini

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından balıkçı gemilerine takılan ve balıkçı gemisi yetkilisine teslim tutanağı ile teslim edilen BAGİS cihazı ve ekipmanlarında garanti kapsamı dışında oluşacak zararlar genel hükümlere göre balıkçı gemisi yetkililerine tazmin ettirilir.

Yaptırımlar

MADDE 10 – (1)(Değişik:RG-5/1/2019-30646) 5 inci maddenin birinci ve altıncı, 6 ncı maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 7 nci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü, 8 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan hükümler uygulanır.

(2) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası ile 7 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan hükümler uygulanır.

Yetki

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, Bakanlık tarafından balıkçı gemilerine takılan ve teslim edilen BAGİS cihazları ve ekipmanları hakkında güncelleme, değiştirme ve geri alma dahil her türlü tasarrufa Bakanlık yetkilidir.

(2) Bu Tebliğde belirtilmeyen veya Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılacak sorunların çözümünde ve sonuçlandırılmasında Bakanlık yetkilidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) BAGİS ile ilgili GSM ve uydu abonelik ve iletişim/haberleşme giderleri (Değişik ibare:RG-5/1/2019-30646) 31/12/2020 tarihine kadar Bakanlıkça karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğin;

a) 10 uncu maddesi 1/1/2017 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik:RG-5/1/2019-30646) Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

9.5.21541-Ek.docx (19.6 KB)