Mevzuatlar.Net

İstanbul yeni yüzyıl üniversitesi kadın ve aile çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YENİKAM): İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin ilgili fakülte, bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile kadın ve aile çalışmaları ile ilgili her alanda yurt içinde ve yurt dışında araştırma yapmak, eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve projeler yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile çalışmaları ve çözüm arayışları ile ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak, yaptırmak ve benzeri çalışmalara destek vermek ve katkıda bulunmak.

b) Üniversitenin çeşitli birimlerinde kadın ve aile sorunları ve çözümleri konusunda yapılan bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, lisansüstü öğrencilerini bu yönde araştırma yapmaya özendirmek.

c) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi düzeyinde kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici çalışmalarda bulunmak ve bu alanlarda faaliyet gösterenleri desteklemek.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kadın ve aile çalışmalarının çözümüne yönelik projeleri takip etmek, bu konulardaki projelere başvurulmasını özendirmek ve katkıda bulunmak.

d) Kadın ve aile çalışmaları konusunda ulusal ve uluslararası konferans, seminer, sempozyum, sergi, kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

e) Merkezin amacına uygun olarak yayınlar yapmak, yaptırmak ve benzeri faaliyetleri teşvik etmek.

f) Kadın ve aile çalışmaları ile ilgili eğitici film, poster, basılı eserlerden oluşan bir arşiv ve kitaplık oluşturmak.

g) Yurt içinde ve yurt dışında benzer merkezlerle iletişim ağı oluşturmak ve iş birliği yapmak.

ğ) Kadın ve aile çalışmaları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.

h) Kadın çalışmaları konusunda kamu kurumları, diğer akademik kurumlar, gönüllü kuruluşlar ve uluslararası örgütlerle iş birliği yapmak.

ı) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği müdür yardımcısı Müdüre vekalet eder. Müdür yardımcısı yoksa veya mazeretli ise, Yönetim Kurulu üyelerinden biri, en kıdemli olandan başlamak üzere Müdüre vekalet eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olamaz.

(4) Müdür yardımcısının görev süresi en fazla üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni Müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin faaliyet ve projelerinin düzenlenmesini, yürütülmesini ve denetimini sağlamak.

d) Her öğretim yılı bitiminde ve istendiğinde Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan faaliyetler hakkındaki raporu Rektöre sunmak.

e) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdürün önerileri doğrultusunda çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

c) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırmak.

ç) Merkezin yıllık çalışma programının uygulanmasını denetlemek.

d) Merkezin plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylamak üzere Rektöre sunmak.

e) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından, kadın ve aile çalışmaları ile ilgili araştırma ve çalışmalarıyla tanınan kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş en fazla yirmi üyeden ve Müdürden oluşur. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu başkanı Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir defa ve Danışma Kurulu başkanının başkanlığında toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin yapacağı işlerde istişarî nitelikte görüş bildirmek veya önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38641&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5