Mevzuatlar.Net

İstanbul yeni yüzyıl üniversitesi kariyer geliştirme uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Öğrencilere kariyer yapma konusunda destek olmak.

b) Öğrencilere kendi farkındalıklarını arttırarak beceri, yetenek ve kazanacakları yetkinlikler doğrultusunda kendilerine en uygun seçimleri bulmalarına destek olmak.

c) Öğrencilere eğitim ve kariyer planlamaları konusunda danışmanlık yapmak.

ç) Öğrencilere staj ve iş arayışlarında yardımcı olmak.

d) Mezun öğrencilere kariyer yollarıyla ilgili her türlü desteği vermek ve iş hayatında iletişim ağlarını kuvvetlendirebilmeleri için çeşitli faaliyetler planlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih edilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, bütüncül bir yaklaşımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektöre sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek.

b) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.

c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak.

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ile iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri gibi etkinlikler planlamak, düzenlemek veya destek vermek.

d) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği tesis ederek kariyer geliştirme, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek.

e) Merkez programlarına ve hizmetlerine paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini artırıcı çalışmalar yapmak.

f) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

g) Mezun dernekleri ve vakıfları ile iş birliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek.

ğ) Üniversite bünyesindeki tüm birimler ve bölümlerle öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olacak iş birliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.

h) Kariyer geliştirme kapsamı içinde sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ı) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezde yapılması gereken kariyer etkinliklerini sorumlu kariyer danışmanları ve fakültelerle iş birliği içinde organize etmek.

ç) Danışmanların düzenli danışmanlık yapmasını organize etmek.

d) Yapılacak kariyer fuarını sorumlu kariyer danışmanları ve fakültelerle iş birliği içinde organize etmek.

e) Merkez kapsamında verilecek eğitimleri sorumlu kariyer danışmanları ve fakültelerle iş birliği içinde organize etmek.

f) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazırlanmasını sağlamak ve Rektöre sunmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve yerine getirilmesini sağlamak.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun strateji, politika ve faaliyet planları oluşturmak, Rektörlüğün onayına sunmak; onaylanan strateji, politika ve faaliyet planlarının uygulanmasını takip ve temin etmek.

h) Yıllık çalışma planları ile dönem sonunda hazırlanan faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

ı) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak ve uygulama sonuçlarını denetlemek.

i) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine her yarıyılda en az bir defa toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür gerekmesi halinde Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı ile yıllık faaliyet raporunu görüşüp Rektörün onayına sunmak.

c) Çeşitli verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanıma sunulması için her türlü çalışmaları yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

d) Eğitim programları sonunda verilecek, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin personeli arasından akademik birimlerin yöneticileri tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla dört üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunmaktır.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, kendi fakültelerinde düzenlenecek kariyerle ilgili etkinlik/eğitim gibi faaliyetlerin Merkezle koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcileri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm akademik birimlerinden birer kişi kariyer temsilcisi olarak akademik birimin amiri tarafından görevlendirilir. Kariyer temsilcileri, ilgili birimlerde görev yapan ve Üniversite-sanayi iş birliği konusunda deneyimli akademik personel arasından seçilir.

(2) Kariyer temsilcilerinin görevleri şunlardır:

a) Görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti vermek.

b) Bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

c) Öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda almak.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38642&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5