Mevzuatlar.Net

Kırşehir ahi evran üniversitesi mantar üretim ve eğitim uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mantar Üretim ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mantar Üretim ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mantar Üretim ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Mantarcılık ile ilgili akademik çalışmalar yapmak.

b) Yenilebilir mantarların kültür şartlarını tespit edip, bunları kültüre almak, tıbbi ve yenilebilir mantar türlerininin misel üretimini yapmak, bölge ve Ülke ekonomisine ilave katma değer sağlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında mantarcılık ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Başta Kırşehir olmak üzere İç Anadolu Bölgesinde mantar yetiştiriciliğinin gelişimine katkıda bulunmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kültür mantarcılığı konusunda üreticilere yönelik kurs ve seminerler düzenlemek, sertifikalar vermek, üreticilerin sorunlarını çözmek, danışmanlık hizmeti vermek, yöre halkını bu konularda teşvik etmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında konferans, sempozyum, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenleyerek mantar konusunda yapılan ve yapılması gereken konuları gündeme getirmek, mantarcılığın Ülkede yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.

ç) Ülkemizde farklı tıbbi ve yenilebilir mantar türlerinin üretiminin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.

d) Mantar yetiştiriciliği ve taksonomisi ile ilgili araştırmalar için gerekli görülen laboratuvar, üretim binaları ve çalışma alanları kapsamında önerilen araştırma projelerini imkânlar ölçüsünde desteklemek.

e) Tohumluk misel üretiminin Ülkemizde uygulanması ve yaygınlaştırılması için projeler sunmak ve çalışmalar yapmak.

f) Mantar yetiştiriciliğinde karşılaşılan problemlerin tespit edilerek çözüm yollarını araştırmak, mantar yetiştiriciliğinde verim ve kalite artışına katkı sağlayacak yöntemler geliştirmek, mantar yetiştiriciliğinde kullanılan yeni tekniklerin ve teknolojilerin üreticilere sunulması ve bunların pratikte kullanımlarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak.

g) Mantarcılık konusunda projeler geliştirerek hem akademik hem de sektörel çalışmalara destekte bulunmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında mantar yetiştiriciliği ile ilgili çalışma alanlarında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak.

h) Mantar yetiştiriciliğinde bilinçsiz ilaç kullanımlarının önlenmesi ve biyolojik mücadele, iyi tarım uygulamaları gibi farklı tekniklerin üreticilere tanıtılması hususunda çalışmalar yapmak.

ı) Doğa mantarlarının hasadı ve pazarlanmasında sürdürülebilir stratejiler geliştirilmesi, ihraç edilen mantar türlerinin tanımlanması, toplanması, yetiştirme potansiyelinin belirlenmesi ile ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel uygulama ve araştırmalar yapmak.

i) Doğa mantarlarının kültüre alınması ile ilgili çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak.

j) Zehirli mantarlar ve mantar zehirlenmeleri konusunda bilinçlendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

e) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya gerçek kişilerle işbirliği yaparak, Merkezin amaçlarına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, iki müdür yardımcısı ve dört üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. Üyeler Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay, işin gerektirdiği durumlarda daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma düzenini tespit etmek ve Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin araştırma ve uygulama alanları konularında kararlar almak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.

ç) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

f) Merkezin faaliyet alanlarına giren diğer konularda kararlar almak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma konularıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından, üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilen en fazla 5 kişiden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir veya görev süresi bitmeden aynı usulle görevinden alınabilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38644&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5