Mevzuatlar.Net

Dicle üniversitesi yaz dönemi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim-öğretim yılı dışında yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üniversitesiye bağlı fakülte, konservatuar, enstitü ve yüksekokullarda uygulanacak yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim: Dicle Üniversitesine bağlı ilgili akademik birimi,

b) İlgili akademik birim kurulu veya Yönetim Kurulu: Dicle Üniversitesi bünyesindeki enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu kurulu veya Yönetim Kurulunu,

c) Mazeret sınavı: Öğrencilerin, ilgili mevzuatta belirtilen haklı ve geçerli bir sebepten dolayı giremedikleri ara sınavlarının telafisi için açılan sınavı,

ç) Öğrenci: Üniversitenin yaz öğretimi programına kayıt yaptıracak/kayıt yaptıran öğrenciyi,

d) Öğrenim ücreti: Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan esas ve usuller dâhilinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ve yaz öğretimine katılacak öğrencilerin kayıt yaptırdıkları derslere karşılık ödedikleri ücreti,

e) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

ğ) Yaz öğretimi dönemi: Güz ve bahar dönemleri dışında öğrencilerin bu Yönetmelik çerçevesinde ders aldıkları telafi dönemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Amaçları, Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin, yaz aylarında da eğitim-öğretim imkânlarından faydalanmalarını sağlayarak, Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak.

b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersleri yaz döneminde almalarına imkân sağlamak.

c) Üstün başarılı öğrencilerin üst yarıyıllardan ders alabilmelerini sağlamak.

ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin, Üniversitedeki eğitim-öğretim imkânlarından faydalanmalarını sağlamak.

d) Öğrencilere, düşük notla geçtikleri derslerde notlarını yükseltme imkânı sağlamak.

Yaz öğretimine ilişkin esaslar

MADDE 6 – (1) Yaz öğretimi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bir bölüm/programın ders müfredatında yer alan derslerden hangilerinin yaz öğretiminde açılabileceğinin tespitinde; öğretim elemanlarının yaz öğretimine katılma istekleri, ilgili bölüm/program başkanlığının önerileri ile öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurulur.

b) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için, ilgili derse en az on öğrencinin kesin kayıt yaptırmış olması gerekir. Senato gerekli gördüğü hallerde artırma yapabilir.

c) Yaz döneminde açılan derslere normal veya ikinci öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırabilir. İkinci öğretim öğrencileri için sınıf açılması durumunda yaz öğretimi öğrenim ücreti söz konusu programa göre hesaplanır.

ç) Yaz öğretimi programına kayıt yaptıran öğrenci, derslerin çakışmaması koşuluyla, yıl sistemli öğretim yapan akademik birimlerde bir yaz öğretimi döneminde Üniversite veya diğer yükseköğretim kurumlarında en fazla dokuz, dönemlik öğretim yapan akademik birimlerde ise en fazla on iki kredilik ders alabilir.

d) Derslerin yüz yüze veya online canlı ders şeklinde yapılması durumunda, yaz öğretiminin uygulandığı tarihlerde staj yapılamaz. Ancak, dersler eşzamansız olarak yürütülmesi halinde yaz öğretiminin uygulandığı tarihlerde staj faaliyeti de gerçekleştirilebilir.

e) Yaz öğretiminde ön koşulsuz veya ön koşulun alındığı dersler alınabilir. Bitirme projeleri, tez çalışmaları veya mezuniyet çalışması gibi dönem içindeki performansa dayalı dersler yaz öğretiminde açılamaz ve başka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretiminde alınamaz.

f) Bir dersin yaz öğretiminde alınabilmesi için o dersin dönemi içerisinde devamı alınıp başarısız olunması gerekir. Ancak, mezun durumda olup en fazla üç dersten başarısız veya devamsız olan öğrenciler yaz öğretiminde (e) bendinde belirtilen dersler hariç olmak üzere devamsız oldukları veya hiç almadıkları üç dersi de alabilirler.

g) Bulunduğu döneme kadar başarısız, devamsız veya kayıt yapılmayan/alınmayan dersi bulunmayan ve akademik genel not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler, sadece tamamladıkları sınıfın devamındaki sınıftan yaz öğretimi döneminde (ç) bendinde belirlenen kredi sayısı kadar ders alabilirler.

ğ) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin yaz öğretimi döneminde birinci sınıftan ders alabilmeleri için, hazırlık sınıfı not ortalamalarının 80 ve üzerinde olması gerekir.

h) Güz veya bahar döneminde düşük bir notla başarılı olunan dersler de yaz öğretiminde yeniden alınabilir. Bu durumda öğrencinin geçer durumdaki son notu değerlendirmeye alınır ve yaz öğretiminde geçer bir not alamayan öğrencinin önceki notu geçerliliğini korur.

ı) Üniversite öğrencileri, kayıtlı oldukları Üniversitenin akademik birimleri dışındaki diğer akademik birimlerde yaz öğretimi döneminde açılan derse/derslere kayıt yapabilmeleri için bölüm veya program başkanının onayını alırlar.

i) Diğer üniversitelerin öğrencileri (ç) bendinde belirtilen kredi sınırını aşmamaları ve kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan izin almaları koşuluyla Üniversitede açılan yaz öğretimi derslerine kayıt yaptırabilirler. İzinsiz kayıt yaptıran diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin kayıt işleminden doğacak mesuliyet Üniversiteye ait değildir.

j) Yaz öğretimi döneminin kesin kayıt işleminden sonra ders ekleme, değiştirme veya çıkarma işlemi yapılamaz ve idareden kaynaklanan sebepler dışında yaz öğretimi ücreti iade edilmez.

k) Ücret ödemesi ve kesin kayıt işlemi yapmasına rağmen ders açılmaması durumunda, ilgili öğrencilere yeni ders almaları için iki iş günü ilave kayıt süresi verilir. Bu süre içerisinde yeni bir ders almak istemeyen öğrencilerin ödedikleri ücret iade edilir.

l) Eğitim-öğretim niteliğine göre sınıfların aşırı kalabalık oluşu ve/veya fiziksel olanakların yeterli olmaması nedeniyle teorik ve/veya uygulamadan oluşan bir ders, ilgili bölüm veya program başkanının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile birden fazla şube halinde açılabilir.

Yaz öğretimi takvimi

MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminin akademik takvimi, her yıl güz ve bahar dönemleri için belirlenen akademik takvimiyle birlikte, ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda, Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.

(2) Senato tarafından belirlenip ilan edilen yaz öğretimi takviminde gerekli değişiklikler Senato tarafından yapılır ve duyurulur.

Yaz öğretimi süresi

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminin süresi dört haftadan az, yedi haftadan fazla olamaz. Yaz öğretimi dönem sonu sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) Yaz öğretiminde açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yoğunlaştırılarak yapılır.

(3) Yaz öğretiminde alınan derslerin kredi ve saatleri, ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında belirtildiği gibidir.

(4) Yaz öğretimi, yarıyıl olarak değerlendirilmez.

(5) Yaz öğretiminde geçen süre, normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(6) Yaz öğretimi döneminde resmi tatil günleri hariç, günlük çalışma saatleri dışında veya cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

Yaz öğretiminde dersler

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde görevli öğretim elemanları ile açılması öngörülen dersler, ilgili bölüm/program veya anabilim dalının teklifi üzerine, fakülte/yüksekokul/enstitü yönetim kurullarınca, yaz öğretimi başlangıcından en az beş iş günü öncesinden belirlenir ve duyurulmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) Yaz öğretimi dönemine ait ders programı, yaz öğretimi kesin kayıt tarihinden önce öğrenci otomasyonuna işlenir.

Başvuru ve kesin kayıt

MADDE 10 – (1) Yaz öğretimi başvuru ve kesin kayıt işlemleri yaz öğretimi akademik takviminde belirtilen ve Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihler arasında öğrenci otomasyonu ortamında yapılır. Öğrenim ücreti ise seçilen derslerin saatlerine göre belirlenir ve Üniversite tarafından ilan edildiği şekilde ödenir.

Derslere devam, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerden devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz öğretiminde aldıkları teorik ve uygulamalı derslerin en az %70’ine devam etmek zorundadırlar. Derslerin eşzamanlı online olarak yapılması durumunda devam koşulu aranıp aranmayacağı ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenir. Öğrencilerin, yaz öğretimindeki devam durumları güz veya bahar dönemlerine sayılamaz.

(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı, yüz yüze yapılan derslerin ders yoklama girişini en geç içinde bulunulan hafta sonuna kadar öğrenci otomasyonuna girmek zorundadır. Online olarak yapılan dersler ile ilgili devam-devamsızlık durumu birinci fıkrada alınan karara göre değerlendirilir.

(3) Yaz öğretiminde, her ders için en az bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Yaz öğretimi döneminde bütünleme sınavı yapılmaz.

(4) Güz ve bahar yarıyılında alınan sınav notları, yaz öğretimi döneminde değerlendirmeye alınmaz.

(5) Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınav/sınavlara katılamayan öğrenciler, mazeretlerini belirten belgeyi, mazeretinin bitiminden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili akademik birime teslim etmeleri halinde, kendilerine ilgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavlarının da dönem sonu sınavlarından önce tamamlanması gerekir.

(6) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, talep etmeleri durumunda diğer öğrencilerle aynı koşullarda yaz öğretimine devam edebilirler.

(7) Yaz öğretiminde açılan derslerin sınavlarına sadece yaz öğretimine kayıtlı olup devam koşulunu sağlayan öğrenciler girebilir. Devam koşulunu sağlamayan öğrenci devamsız olarak değerlendirilir.

(8) Yaz öğretimi sınavları, 6/9/2019 tarihli ve 30880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.

(9) Yaz öğretiminde alınan notlar, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenen tarihler arasında öğrenci otomasyonuna işlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 12 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına, sonuçların öğrenci otomasyonunda ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde dekanlığa/müdürlüğe dilekçeyle başvurarak sınav kâğıdının maddi hata ya da hatalı soru yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekan veya müdür, itiraza konu sınav evrakını sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili bölüm başkanına incelettirir ve maddi hata varsa düzeltilir. İtiraz sonucunun, itiraz başvuru tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılıp ilgili öğrenciye bildirilmesi zorunludur. Belirlenen süre dışında itiraz olması durumunda başvuru değerlendirilmeye alınmaz.

(2) Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının da dâhil olduğu veya olmadığı ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılabilir. Not değişiklikleri ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliğiyle ilgili yönetim kurulu kararı, not değiştirme formu ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Yaz öğretimi döneminde başka yükseköğretim kurumundan ders alma

MADDE 13 – (1) Yaz öğretimi döneminde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alınması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Öğrencilerimizin, Üniversitede yaz öğretimi döneminde açılmayan dersleri hangi yükseköğretim kurumlarından alacakları hususu her yıl Senato tarafından kararlaştırılır.

b) Üniversite dâhil olmak üzere iki farklı üniversitenin yaz öğretimi programlarındaki derslerine kayıt yapılması, bu yükseköğretim kurumlarının yaz dönemi akademik takvimlerinin farklı tarihlerde olması ile mümkündür. Yaz öğretimi dönemi aynı tarihlerde olmasına rağmen derslerin, yaz öğretim döneminde uzaktan öğretim şeklinde yapılacağı kararlaştırılması durumunda, talepler ilgili akademik birim kurulu veya Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz öğretimi programına kayıt yapılabilmesi için, öğrencinin başvurmuş olmasına rağmen o dersin Üniversite yaz öğretimi döneminde açılmamış olması ve o dersin, dönemi içerisinde Üniversitede devamı alınıp nottan dolayı başarısız olunması gerekir. Ancak, mezun durumda olup en fazla üç dersten başarısız veya devamsız olan öğrenciler yaz öğretiminde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen dersler hariç olmak üzere devamsız oldukları veya hiç almadıkları dersleri de diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretiminde alabilirler.

ç) Öğrenciler, başka yükseköğretim kurumundan almak istedikleri derslerin bilgi paketini ve ilgili üniversitenin yaz okulu akademik takvimini içeren belgeyi, kayıtlı olduğu akademik birime veya bölüm başkanlığına sunar. Bu talepler, ilgili akademik birim kurulunda veya Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan öğrenciler, ilgili akademik birim kurulu veya Yönetim Kurulunun izniyle, Üniversite yaz öğretiminde açılmayan dersleri, içeriklerinin en az %80’inin aynı, kredilerinin ise aynı veya daha fazla olması kaydıyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan kredi sınırını aşmayacak şekilde, diğer üniversitelerin yaz öğretimi programlarına kayıt yaptırabilirler. Gerekli izin alınmadan başka bir yükseköğretim kurumundan alınan dersler geçersiz olarak değerlendirilir ve bu durumdan doğan sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.

(3) Diğer yükseköğretim kurumundan alınan derslerin notlarının en geç güz dönemi kayıt yenileme tarihleri arasında Üniversiteye bildirilmesi zorunludur. Notlar, dönüşüm işlemlerinden sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrenci otomasyonuna işlenir.

Tek ders sınavı

MADDE 14 – (1) Yaz öğretimi dönemine kayıt yaptıran ve yaz öğretimi sonunda, sorumlu olduğu ders müfredatında mezuniyet için başarması gereken derslerden yalnızca birinden dersin devamını almış olması koşuluyla başarısız olan öğrencilere, ilgili akademik birim kurulu veya Yönetim Kurulunca Eylül ayı içerisinde yapılmak üzere tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Yaz öğretimi dönemine kayıt yaptırmayan öğrenciler, yaz öğretimi sonrası tek ders sınav hakkından faydalanamazlar.

(3) Tek ders sınavına sadece Üniversite öğrencileri girebilir. Diğer üniversite öğrencileri kendi yükseköğretim kurumlarının konu ile ilgili mevzuatına tabidir.

Mezuniyet

MADDE 15 – (1) Yaz öğretimi sonunda mezuniyet hakkı kazanan öğrenciler, ilgili öğretim yılının yaz dönemi sonunda mezun olmuş sayılırlar ve diploma ile çıkış belgeleri de buna göre düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ücret

MADDE 16 – (1) Yaz öğretiminde açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenciler öğrenim ücretlerini, ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre başvuru ve kesin kayıt esnasında Üniversite tarafından ilan edildiği şekilde öderler.

(2) Senato, yaz öğretimi döneminde bir ders saati için belirlenen öğrenim ücretinde artırıma gidebilir.

(3) Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına, ilgili mevzuatlara göre ek ders ücreti ödenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Dicle Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 16/4/2006 tarihli ve 26141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38665&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5