Mevzuatlar.Net

Düzce üniversitesi fındık uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DÜ-FUAM): Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; fındık bitkisi ile ilgili Ülkemizde ve yurt dışında yapılan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, araştırmaları, değişimleri, yenilikleri ve ürünleri Üniversite bünyesine ve fındık tarımı yapan bölgelere ulaştırmak, yerel ve ülkesel olarak fındık üretimi ile ilgili sorunları ve çözüm yöntemlerini araştırarak öneriler sunmak, fındığın üretim olanaklarını artırarak doğal florasını canlı tutmak, yeni çoğaltma tekniklerini uygulamalı olarak yörede fındık üretimi ile uğraşan kişi, kurum ve kuruluşlara öğretmek, bölgede ihtiyaç duyulan anaç-kalem ve aşılı fidan ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak, kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde fındık üretiminin bilimsel yöntemlere ve piyasanın kalite kriterlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak, teknik personel, öğrenci, çiftçi gibi kişilere düzenlenecek bilimsel eğitim programları ile destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Dünyada ve Türkiye’deki fındık bitkisinin yetiştiriciliği, ıslahı, çoğaltılması, zararlılarla mücadele, bakım ve diğer kültürel işlemlerle ilgili hizmet vermek.

b) Fındık tarımının bilimsel yöntemler ve piyasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla saha, literatür ve laboratuvar araştırmaları yapmak.

c) Kalkınma planlarının öngördüğü konularda karşılaşılabilecek araştırma ve geliştirme sorunlarına çözüm yolları aramak, bu amaçla araştırmacı ve uygulayıcı kuruluşlar arasında köprü görevini üstlenmek.

ç) Fındık alanında çalışan araştırmacıların çalışmalarında kurumsal koordinasyonu sağlamak.

d) Türkiye’de fındık ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal ve uygulama alanı oluşturmak, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaların duyurulması amacıyla konferans, seminer, çalıştay gibi etkinlikler düzenleyerek bu programlara ve araştırmalara akademik destek sağlamak.

e) Fındığın sadece meyvesiyle değil, iç ve dış kabuğu ile değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

f) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve birleştirilmiş öğretim programlarında yer alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

g) Doğada yayılan fındık üzerine faydalı ve zararlı mikroorganizmalar, funguslar ve insectalar ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, bunların zararlıları ile ilgili çözümler üretmek ve bu konularda üreticiyi bilgilendirmek.

ğ) Ülkemizdeki fındık popülasyonlarının varlığını korumak ve arttırmak, stres faktörlerine dayanıklı bireyler üreterek fındığın zararlılara karşı direncini artırmak ve bu konuda ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.

h) Fındık üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile aşılı ve aşısız fındık fidanı materyali temin etmek, çöğür üretimi için yerli ve yabancı çeşitlerden tohum temin etmek, varsa çimlenme engellerini gidermek, yerli ve yabancı ilgili kurumlarla bilimsel iş birliğini sağlamak.

ı) Ülkemizde üretimi yapılan fındık taksonlarından yeni kültür varyeteleri, fromlar, hibritler, klonlar oluşturarak üretimini sağlamak.

i) Ülkemizde ve dünyada bahçe kültüründe kullanılan ve kullanım potansiyeli bulunan farklı fındık çeşitlerinin teminini ve üretimini sağlamak.

j) Kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkeze bağlı doğal Türk fındığı ve ticari fındık yetiştirme alanları geliştirmek, Türkiye’nin fındık türlerinin tanıtımı konusunda uzmanlarla ve kamunun ilgili kesimlerinde yetkili kişilerle beraber eğitimler vermek ve bu yolla ülke turizmi, ülke ekonomisi ve tanıtımına katkıda bulunmak.

k) İstekleri halinde kişi ve kuruluşlara, fındık bahçesi kurma konusunda destek olmak, danışmanlık hizmetleri vermek, aşılı ve aşısız fındık fideleri, sertifikalı aşı kalemleri ve anaçlarının temininde iş birliği yapmak.

l) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki gençler başta olmak üzere, yöre halkının fındık üretimi, geliştirilmesi, popülasyonlarının korunması konularında bilinçlendirilmesi hususunda eğitim çalışmaları yapmak.

m) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarına projeler sunmak.

n) Yapılacak her türlü bilimsel çalışmanın sonuçlarını dergi, kitap, web sitesi ve bilgi paylaşım yollarıyla yayımlamak.

o) Merkezin amaçlarına uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek ve diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, amaca uygun projeler ve karşılıklı iş birliği imkânlarını geliştirmek.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı durumlarda, yerine Müdür Yardımcısını, Müdür Yardımcısının da olmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Müdür veya Müdür Yardımcısı yerine yeni Müdür veya Müdür Yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilir.

Müdür Yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görevi, Müdürün görev süresinin bitmesiyle sona erer. Süresi biten Müdür Yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezle ilgili konularda Müdüre yardım etmek.

b) Müdürün bulunmadığı durumlarda kendisine vekâlet etmek ve Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalarda bulunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin Orman Fakültesi Silvikültür, Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği, Orman Entomolojisi ve Koruma anabilim dalları öğretim üyeleri arasından üç, Ziraat Fakültesinin ilgili bölümlerinden üç, Fen Edebiyat Fakültesinin, Ormancılık Meslek Yüksekokulunun, Çilimli Meslek Yüksekokulunun ve Akçakoca Meslek Yüksekokulunun ilgili bölümlerinden birer kişi olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı usulle görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayına sunulur.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda bir kez toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda başvuruları inceleyerek uygun görülenleri ve destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak.

ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif, patent ve benzeri haklara ait esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

e) Müdürün getireceği diğer konuları karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38666&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5