Mevzuatlar.Net

Muğla sıtkı koçman üniversitesi biyobenzetim uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyobenzetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyobenzetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Biyobenzetim: Doğanın zaman içinde test edilmiş modellerinden, süreçlerinden ve stratejilerinden ilham alarak, insanlığın sorunlarına sürdürülebilir çözümler araştıran ve üreten yenilikçi bir bilim dalını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (MUBİYOM): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyobenzetim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; doğadan ilham alınarak insan hayatını kolaylaştıran farklı ve sürdürülebilir tasarımlar, uygulamalar, teknolojiler ve yöntemler oluşturmak, yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve doğayı gözlemleyerek doğal yapı ve işleyişten elde edilen bilgi ile yeni teknikler ve çözümler üretmek, tabiat varlıklarının yapı ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyeti yürütmek ve doğal ekosistemlerin korunmasına yardımcı olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Doğa ile uyumlu, insani değerleri ve çevre korumayı esas alan sürdürülebilir ürünler ve teknolojiler tasarlamak için çalışmalar yapmak.

b) Tabiatta canlıların kullandığı stratejileri anlamak için araştırmalar yapmak, doğanın sistemlerini öğrenmeye ve uygulamaya odaklanan, bilimsel ve sanatsal çalışmalar için tümden gelen disiplinlerarası bakış açısını geliştirmek ve bu bakış açısını yaygınlaştırmak için faaliyet yürütmek.

c) Doğadan öğrenerek, doğanın içindeki formları, süreçleri ve sistemleri rehber alarak, elde edilen bulguları, çevreye ve dünyaya daha az zarar veren veya hiç zarar vermeyen çözümler geliştirmek için kullanmak ve bu amaçla disiplinlerarası çalışmalar yürütmek.

ç) Tabiat ile uyumlu bir yaklaşımı ve sürdürülebilir gelişme etiğini esas alarak, disiplinlerarası yaklaşımla yenilikçi tasarımlar yapmak için çalışmalar yapmak.

d) Doğayı ve içerisinde barındırdığı biyolojik çeşitliliği koruyucu her türlü araştırmayı desteklemek ve bu alanda çalışmalar yürütmek.

e) Doğadan ilham alarak yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler üretmeye katkı sağlamak.

f) Başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine yönelik doğanın işleyişi hakkında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları ile eğitim faaliyetleri düzenlemek.

g) Biyobenzetim alanındaki uluslararası gelişmeleri takip ederek, ulusal çapta biyobenzetim temelli yenilikçi yaklaşımlara ilişkin politika geliştirmeye katkı sağlamak.

ğ) Tıp, mühendislik, bilişim, medya, sanat, tasarım, mimarlık ve girişimcilik gibi farklı alanlarla iş birliği yaparak, halen var olan duruma kıyasla kapasite ve verimliliği artıran projeler geliştirmek ve uygulamak.

h) Biyobenzetim biliminde yer alan yenilikçi tasarımların geliştirilmesi için sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak.

ı) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

i) Ulusal veya uluslararası düzeyde, alanla ilgili değerlendirme ve derecelendirme yaparak sonuçlarını yayımlamak.

j) Biyobenzetim bilimi içinde yer alan yenilikçi yaklaşımlara yönelik eğitim programları düzenlemek ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden aynı usulle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görev süresi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idari işlerini yürütmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri Rektöre teklif etmek.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üyeler ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek karar almak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok on beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda görüş bildirmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.