Mevzuatlar.Net

Atatürk üniversitesi deprem araştırma merkezi yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ATADAM): Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; öncelikle Doğu Anadolu Bölgesinde olmak üzere Ülkemizde deprem ve deprem ile ilgili konularda eğitsel ve uygulamalı çalışmalarda bulunmak suretiyle deprem zararlarının en aza indirilmesi amaçlı bilimsel araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkeze bağlı deprem istasyon şebekesinin işletilmesini, kaydedilen deprem verilerinin biriktirilip derlenmesi ve analiz edilmesini sağlamak.

b) Deprem zararlarının en aza indirilmesi amacıyla konusu ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile iş birliği halinde eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmak ve ortak projeler yürütmek.

c) Şehir ve kasabaların olduğu genç havzaları kontrol eden fayların fiziksel özelliklerini tespit etmek üzere jeolojik ve jeofizik araştırmaları yapmak.

ç) Depremlerle ilgili mevzuat çalışmalarına katılmak ve katkı sağlamak.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve özel sektör kuruluşları tarafından düzenlenmiş faaliyetlere katılmak, bilimsel destek vermek ve ilgililere bilimsel görüş bildirmek.

e) Deprem konusunda toplum bilincinin ve sorumluluğunun arttırılmasına yönelik, farklı eğitim seviyesi ve yaş gruplarından oluşan hedef kitleler için eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, toplantılar yapmak ve seminerler düzenlemek.

f) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, basın ve kamuoyu ile temas halinde olunarak iş birliği sağlamak.

g) Rektörlükçe verilecek konusu ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; deprem ve/veya yerbilimleri alanı ile ilgili çalışmalar yapmış olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı; Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün yokluğunda Müdüre vekâlet eder, müdür yardımcısının bulunmadığı hallerde de Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdür yardımcısının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin bilimsel, akademik, teknik ve toplumsal etkinliklerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu yılda en az bir kere veya gerektiğinde toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini oluşturmak, bu kurullara başkanlık etmek.

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

d) Merkezin etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

e) Alınan kararları uygulamak, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektöre sunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, her yılın aralık ayında Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında müdür yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntem ile yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz olarak katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün gerekçeli teklifi ile Rektör tarafından görevden alınabilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yapacağı ve yürüteceği bütün görev ve faaliyetler için yıllık planları ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

b) Mevcut imkânlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında deprem ve yerbilimleri alanı ile ilgili çalışmalar yapmış olan, Üniversite içinden veya dışından veya yurt dışından alanında uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen on üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur. Danışma Kurulu, gerektiğinde Müdür tarafından toplantıya çağrılabilir. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun, orta ve kısa vadeli bilimsel, teknik ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin gerektiğinde diğer faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda Türkiye’nin, bölgenin ve Üniversitenin öncelikli konularını belirleyerek bu konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 20/7/1989 tarihli ve 20227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.