Mevzuatlar.Net

Tarım işletmeleri genel müdürlüğü teftiş kurulu başkanlığı yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanının, müfettişlerin, müfettiş yardımcılarının ve teftiş kurulu büro şefliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının seçilme ve atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Teftiş Kurulu Başkanını,

b) Başkanlık: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığını,

c) Büro personeli: Teftiş Kurulu Başkanlığı bürosunda görevli şef ve diğer personeli,

ç) Büro: Teftiş Kurulu Başkanlığı bürosunu,

d) Genel Müdür: Tarım İşletmeleri Genel Müdürünü,

e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) (Mülga:RG-30/12/2016-29934)

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ğ) Kurum: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

h) Müfettiş: Teftiş Kurulu Başkanını, başmüfettişlerini ve müfettişlerini,

ı) Müfettiş yardımcıları: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettiş yardımcılarını,

i) Teftişe tabi birimler: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını ve taşra teşkilatındaki işletmeler ile uzun süreli kiraya verilen ve iştirak kurulan işletmeleri,

j) Yönetim Kurulu: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Başkanlık

MADDE 5 – (1) Başkanlık, bir Başkan ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Başkanlık doğrudan Genel Müdüre bağlı olup, müfettişler Genel Müdür adına görev yapar.

(2) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri ile bilgi işlem ortamındaki tüm işleri Başkanlığa bağlı büro yürütür.

Görev merkezi

MADDE 6 – (1) Başkanlığın görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının da görev merkezidir.

Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Başkanlık, Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar;

a) Müfettişlerin veya Başkanlığa görevlendirilen diğer personelin rehberlik faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli tedbirleri almak,

b) Kurumun her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

c) Kurumun görev alanına giren konular ile ilgili rehberlik faaliyetlerini yürütmek,

ç) Kurumun mevzuat ve eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmalarda bulunmak,

d) Başkanlığın rehberlik görevini tam ve eksiksiz yerine getirebilmesi için müfettişler veya Başkanlıkta görevlendirilen diğer personelden oluşan rehberlik grupları kurmak ve grup koordinatörü görevlendirmek,

e) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

f) Kurum amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek üzere; kurumun hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve kalitesinin artırılmasını, kurumun mevzuat, plan, program ve projelere uygun olarak çalışmasını, aksaklıkların tespiti halinde yeni düzenlemeler yapılmasını sağlamak amacıyla inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli görüş ve önerileri hazırlayıp Genel Müdüre sunmak,

g) Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başkanın Atanması, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Büro Personelinin,

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Başkanın atanması

MADDE 8 – (1) Başkan; Kurum müfettişleri veya 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki öğrenim şartıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş veya başmüfettiş olarak görev yapmış olanlar arasından Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla atanır.

Başkanlığın çalışma ve yetki alanı

MADDE 9 – (1) Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ile Kurumun gözetimi ve denetimi altındaki işletmelerin her türlü faaliyet ve işlemlerini kapsar.

Refakat müfettişi

MADDE 10 – (1) Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı ile Başkana yardımcı olmak üzere en az 10 yıllık müfettişlik kıdemi olan bir müfettiş Refakat Müfettişi olarak görevlendirilir.

Başkana vekâlet

MADDE 11 – (1) Başkan, herhangi bir nedenle geçici olarak görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Refakat Müfettişi Başkanlık görevini vekâleten yürütür. Bu dönemde Refakat Müfettişinin görevini ise müfettişlerden birisi Genel Müdürün onayı ile yürütür. Başkanlık kadrosunun boşalması halinde vekâlet görevi, müfettişler arasından Genel Müdürün onayı ile belirlenir.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Başkan; müfettiş sıfatı ve yetkisine sahip olup, Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar.

a) 7 nci maddede belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak,

b) Başkanlığın görev alanına giren konularda yazışma yapmak,

c) Başkanlığı yönetmek, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile büro personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

ç) Gerektiğinde bizzat rehberlik, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,

e) Başkanlığa intikal eden teftiş, denetim, inceleme veya soruşturmayı gerektiren konuları denetlenmek üzere Genel Müdür onayı alarak müfettişlere intikal ettirip sonuçlarını takip etmek,

f) Müfettiş yardımcılarının işe alınmasını ve üç yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

g) Müfettişlerin mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı tetkik sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

ğ) Başkanlığın çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve Genel Müdüre arz etmek,

h) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Genel Müdüre tekliflerde bulunmak,

ı) Mevzuatın müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliği sağlamak,

i) Denetimlerin yürütülmesinde uygulama birliğini temin için rehberlik ve teftiş esaslarını belirleyen teftiş rehberi ve Başkanlık talimatını hazırlamak, Genel Müdürün onayına sunarak uygulamasını sağlamak,

j) Uygulamadan doğan güçlük ve aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,

k) Müfettişlerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin arttırılması, rehberlik ve teftiş yöntemlerinin geliştirilmesi ile ilgili yeni uygulama ve hizmetlerin tanıtılması amacı ile kurslar, seminerler, konferanslar, yabancı ülkelerde inceleme ve araştırmalar şeklinde hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini ve uygulamasını sağlamak,

l) Genel Müdür tarafından rehberlik ve teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak.

Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Müfettişler Genel Müdür adına;

a) Kuruma ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) İlgili mevzuat ile bu Yönetmelik çerçevesinde, Kurumun merkez ve taşra teşkilatında her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak, personelin idari, mali ve hukuki işlemleri hakkında kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma plan ve programı çerçevesinde inceleme yapmak ve rapor düzenlemek,

c) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu derhal Başkana ve yetkili makamlara bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

ç) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ile düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Başkana bildirmek,

d) Gerekçesi açık olarak belirtilmek kaydıyla görev alanına giren çeşitli konularda Başkanın önerisi, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Kararıyla yurt dışında araştırmalar yapmak, komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, yurt içinde ise Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile araştırmalar yapmak ve görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

e) Görevleri sırasında gerekli gördükleri personelin yazılı ifadelerine başvurmak,

f) Görev alanlarıyla ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, Genel Müdür veya Başkan tarafından verilecek rehberlik, teftiş ve denetim hizmetleriyle ilgili diğer vazifeleri yapmak,

ile görevli ve yetkilidirler.

(2) Müfettişler bu Yönetmelikte öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

Görevlendirme

MADDE 14 – (1) Müfettişler, Genel Müdürün emri ve onayı üzerine Başkandan aldıkları talimatla görev yaparlar ve bu Yönetmelikte kendilerine verilmiş yetkileri, görevlendirildikleri her yerde Genel Müdür adına kullanırlar.

(2) Müfettişlere, Genel Müdür ve Başkan dışında hiçbir kişi ve mercii tarafından emir ve talimat verilemez.

(3) Müfettişler, aldıkları görevlerin neticelerini Başkanlığa bildirirler.

Müfettişlerin uyacakları hususlar ve etik kurallar

MADDE 15 – (1) Müfettişler, personele rehber olmak, eğitici ve yol gösterici olmak, kendilerini sürekli yenileyip, geliştirmek ve değişen mevzuatı takip etmek, görevlerinin gerektirdiği yeterliliği göstermek zorundadırlar.

(2) Müfettişler:

a) Görevin başarıyla yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun ortaya çıkması amacıyla dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve yeterlik ilkelerini gözeten bir yaklaşım içinde olmak zorundadırlar.

b) İşlemlerin teftiş edildiğini gösteren, tarih ve imza koymak suretiyle yaptıkları açıklamalar dışında evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh düşemezler, ilave ve düzeltme yapamazlar, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları değiştiremezler.

c) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

ç) Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği haller hariç, hakkında teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları personelden ve yetkililerinden veya görevleri sırasında diğer kişilerden, özel hizmet ve alışılmış olmayan ikramlar kabul edemezler, bu kişilerle iş münasebetinden farklı münasebet kuramazlar, borç alamaz ve veremezler.

d) İcraya müdahale edemezler.

e) Görevlerinden kaynaklanan, meslek sırları, ekonomik, ticari hal ve durumları hakkında gördükleri ve öğrendikleri hususları gizli tutmak zorundadırlar.

f) Kurum ile ticari ilişkisi olan kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkiye giremezler.

Müfettişlerin soruşturmadan çekilmeleri

MADDE 16 – (1) Müfettişler, soruşturmasına görevlendirildikleri olayda 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 22 nci maddesinde sayılan hususlardan birinin varlığını belirterek soruşturmadan çekilme isteğinde bulunabilirler. Başkanlığa yazılı olarak bildirilen çekilme isteği Başkan tarafından uygun görülürse görev başka müfettişe verilir. Uygun görülmezse durum çekilme isteğinde bulunan müfettişe yazılı olarak bildirilir.

Müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Müfettiş yardımcıları:

a) Bağımsız olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar. Ancak bu görevleri yanlarında çalıştıkları müfettişlerin sorumluluğunda yerine getirebilirler.

b) İki yıl müfettiş yardımcılığında çalışmış olanlar bu sürenin sonunda, yanlarında çalıştıkları müfettişlerin değerlendirme raporları dikkate alınmak suretiyle Başkanın onayıyla müfettişlik yetkilerini bağımsız olarak kullanabilirler.

(2) Müfettiş yardımcıları görev ve yetkilerini, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten sorumludurlar.

Birlikte çalışma

MADDE 18 – (1) Teftiş, inceleme ve soruşturma işleri, gerektiğinde gruplar halinde yürütülebilir. Bu durumda gruba dâhil müfettişlerden en kıdemlisi Grup Başkanı olarak;

a) Müfettişler arasında işbölümü yapmak,

b) İşe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, çalışmalara verilecek en uygun yönü tespit etmek, işlerin seyrini takip etmek ve işlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında, bu hususların yerine getirilmesine engel olan grup üyesi olursa, durumu Başkanlığa bildirmek,

c) Çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya istek halinde Başkana özet bilgi veya ara rapor vermek,

ç) Grup çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yürütmek,

ile görevlidirler.

(2) Grup başkanının iş ile ilgili, mevzuata uygun taleplerinin, gruba dâhil müfettişlerce yerine getirilmesi zorunludur.

İşlerin süresinde bitirilmemesi ve işin devri

MADDE 19 – (1) Müfettişler, kendilerine verilen işleri ara vermeden bizzat yaparlar. Süresinde tamamlanmayacağı anlaşılan işler hakkında Başkanlığa zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

(2) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Devir zorunluluğu doğarsa müfettişler ellerindeki işleri, Başkanın yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir müfettişe devrederler.

(3) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş bir devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna,

a) Devredilen işin ne olduğu,

b) Devir gününe kadar;

 1. İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

 2. İş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı,

 3. Beliren görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği,

hakkındaki düşüncelerini yazar.

(4) Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan müfettişe imza karşılığı verir.

(5) Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden müfettiş tarafından Başkanlığa gönderilir. Üçüncü nüsha devreden müfettişte kalır.

Büro personelinin görev ve sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Büro şefliği, Başkanlığın emri altında bir büro şefi ve yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

(2) Büro şefliğinin görevleri şunlardır.

a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,

b) Müfettişlerden gelen rapor ve tahkikat evrakını kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

ç) Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak,

d) Başkanlık çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(3) Büro’nun idaresinden Başkana ve Refakat Müfettişine karşı birinci derecede büro şefi sorumludur. Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro şefi ve büro personeli; rapor, yazışma ve dosyaları, Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişliğe Giriş, Müfettiş Yardımcılarının Seçilme ve Atanmaları

Müfettişliğe giriş

MADDE 21 – (1) Müfettişliğe, yapılacak müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şartıyla müfettiş yardımcısı olarak girilir.

(2) Sınavın açılmasına, meslek grupları belirtilerek her grup için ayrı ayrı olmak üzere Başkanın önerisi üzerine, Genel Müdürün onayı ile karar verilir.

(3) Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır.

(4) Yazılı sınav, 28 inci maddede belirtilen konu gruplarından seçilmek suretiyle test usulü ve/veya kompozisyon şeklinde Kurum tarafından yapılır. Gerektiğinde yazılı sınav ÖSYM’ye veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

Sınav kurulu

MADDE 22 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile müfettişlik yeterlik sınavını yapacak sınav kurulu Başkanın başkanlığında, Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayıyla belirlenecek dört müfettiş olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı usulle müfettişler arasından üç yedek üye belirlenir.

(2) (Değişik:RG-30/12/2016-29934) Adayların sınav sorularının hazırlanması, mesleki bilgilerinin değerlendirilmesi için gerektiğinde fakülte ve yüksekokulların anılan branşlarla ilgili öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

Sınava katılma şartları

MADDE 23 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları haiz olmak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının başında otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

c) Başkanlıkça belirlenecek KPSS puan türünden sınav ilanında belirtilen asgari puanı almış olmak,

ç) KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 20 katına kadar olan adaylar arasında olmak veya son sıradaki adayla eşit puan almış olmak,

d) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ziraat ve veterinerlik fakülteleri ile işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

e) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

f) Başkanlıkça yapılacak inceleme sonucunda, sicil, tutum ve davranışlar yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

g) (Ek:RG-30/12/2016-29934) Sınav tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan sınav ilanında Başkanlıkça belirtilen puanı almak,

gerekir.

(2) Birinci fıkranın (f) bendinde öngörülen şartın sağlanması, inceleme ve araştırmaların yapılması, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup sözlü sınavdan önce Başkanlıkça yapılacak inceleme ile tespit edilir.

Sınavın ilanı

MADDE 24 – (1) Atama yapılacak kadroların Kurumca belirlenen sınıf, unvan, derece ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgarî taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, yarışma sınavına katılacaklarda aranan genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, giriş sınavının; yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar, son başvuru tarihinden en az bir ay önce Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Kurumun internet sayfasında ilân verilmek suretiyle duyurulur.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ve işlemleri

MADDE 25 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyenler, aday formuyla birlikte KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ve yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla Başkanlıkça onaylı sureti ya da noter onaylı sureti ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa müracaat ederler.

(2) Aday formunda T.C. Kimlik numarası, adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu, adli sicil ve askerlik durumu beyanı bölümü ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

(3) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki yazılı belgeler istenir.

a) Görevini yapmaya engel bir sağlık durumunun olmadığına dair yazılı beyan,

b) 4,5 x 6 ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,

c) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

(4) Sınavı kazanan adayların ikinci ve üçüncü fıkralardaki bilgi ve belgelerin doğruluğuna ilişkin araştırmalar ile diğer araştırmalar atama işlemlerinden önce Başkanlıkça yapılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav yeri

MADDE 26 – (1) Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı Ankara’da yapılır.

Sınava girecek adaylara verilecek belge

MADDE 27 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Başkanlıkça fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi verilir. Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

Sınav konuları

MADDE 28 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınav soruları, sınav kurulunca aşağıda belirtilen konu başlıklarından hazırlanır:

a) Kompozisyon (yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde uygulanacak genel, güncel ve sosyo-ekonomik, tarım ve hayvancılık konularında yapılır),

b) Kamu maliyesi;

 1. Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi),

 2. Maliye politikası,

 3. Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.

c) Ekonomi;

 1. Ekonomi teorisi (mikro, makro iktisat ve iktisadi analiz),

 2. Ekonomi politikası,

 3. Para teorisi ve politikası,

 4. Uluslararası ekonomi,

 5. Türkiye Ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar.

ç) Hukuk;

 1. Anayasa Hukuku,

 2. Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç),

 3. Borçlar Hukuku,

 4. Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku),

 5. İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku,

 6. Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku.

d) Muhasebe;

 1. Genel Muhasebe,

 2. Mali Tablolar Analizi.

(2) Ziraat ve veterinerlik fakülteleri ile endüstri mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümleri mezunlarından alınacak müfettiş yardımcıları adayları için belirlenecek sorular, birinci fıkrada sayılan kompozisyon alanından aynı, diğer konular ise mesleki alanlarına ilişkin sınav ilanında belirtilen konulardan hazırlanır.

Yazılı sınav sorularının hazırlanması

MADDE 29 – (1) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna aittir. Her soruya verilecek not Sınav Kurulunca belirlenir.

(2) Sınav Kurulu, sınavın yapılacağı tarihten en geç bir gün önce Başkanlıkta toplanarak adayların meslek gruplarına göre sorularını hazırlar. Hazırlanan soru kâğıtları Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak ayrı ayrı zarflara konur ve üzerine sınav giriş yeri ile hangi sınava ait olduğu yazıldıktan sonra Sınav Kurulunca mühürlenerek sınava girecek adaylar huzurunda açılmak üzere Başkanlıkça muhafaza edilir.

(3) Yazılı sınav test veya yazılı usulünde yapılır.

Yazılı sınavın yapılış şekli

MADDE 30 – (1) Yazılı sınav, duyurulmuş olan yer ve saatte başlar.

(2) Soru zarflarının açılmamış ve mühürlü olduğu adaylara gösterilir.

(3) Kopya girişiminde bulunanlar bir tutanakla tespit edilerek sınavdan çıkarılır ve bir daha giriş sınavına alınmaz.

(4) Sınav gözlemcileri ve görevlilerince bir sınav durum tespit tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta; sınavın tarihi ve yeri, sınava başlama ve bitiş saatleri, sınava giren ve girmeyen adaylar, sınav sırasında bir olay olup olmadığı, olmuşsa olayın mahiyeti belirtilir. Sınav gözlemcileri ve görevlilerince imzalanır ve sınav kâğıtlarının bulunduğu zarfla birlikte Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

(5) Sınav sırasında, sınav disiplinini bozucu bir davranış tespit edildiğinde bu durum tutanakla belirlenir ve sınav sonucunu etkileyen bir durum tespit edildiğinde bu adayların sınavı geçersiz sayılır.

(6) Sınava kaç kişinin katıldığı ve kimlerin gelmedikleri belirlenir.

(7) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavları için gerekli masraflar Kurumca karşılanır.

Yazılı sınavda başarının saptanması

MADDE 31 – (1) Sınav kurulu başarılı olanları her meslek grubuna göre ayrı ayrı tespit eder.

(2) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

(4) Sınav kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda yazılı sınavda başarılı olan adaylar için bir tutanak düzenlenerek, Sınav Kurulunca imzalanır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 32 – (1) Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını, sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Sözlü sınava gireceklerin aday başvuru formunda belirttikleri adreslerine iadeli - taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilir.

Sözlü sınavın yapılış şekli ve konuları

MADDE 33 – (1) Sözlü sınav, yazılı sınavda başarılı olan adaylara duyurulan gün, saat ve yerde yapılır.

(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyini,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,

d) Genel yetenek ve genel kültürünü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,

değerlendirmek için, Sınav Kurulu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Adaylar, ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Kurul Başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi, başarı sırası ve itiraz

MADDE 34 – (1) Adayın, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan alması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Bu işlemler her meslek grubunun kendi içerisinde ayrı ayrı olmak üzere yapılır.

(2) Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan adaya, bu notların da eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Giriş Sınavında başarı gösterenlerin sayısı, ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(3) Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilen ve giriş sınavını asıl ve yedek olarak kazananların sınav sonuçları, 32 nci maddede belirtilen şekilde duyurulur. Asıl adayların, atanma ile ilgili işlemlerini yaptırmak üzere, duyuruda belirtilen tarihe kadar Başkanlığa müracaat etmeleri zorunludur. Belirtilen tarihe kadar müracaat etmeyen asıl adayların yerlerine birinci sıradan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır. Sınavı asıl ve yedek olarak kazanamayan adaylara yazılı tebligat gönderilmez.

(4) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının internet sayfasında duyurulmasından itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından en geç üç iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Müfettiş yardımcılığına atanma

MADDE 35 – (1) Giriş sınavında başarı gösterenlerin atamaları başarı sırasına göre yapılır.

(2) Kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanlar ile göreve başladıktan sonra görevinden ayrılanların yerlerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde, yedek olarak sınavı kazanan adaylardan birinci sıradaki adaydan başlanarak başarı sırasına göre atama yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 36 – (1) Sınav Kurulunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, kanuni süresince saklandıktan sonra imha edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 37 – (1) Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

b) Bilimsel çalışma, araştırma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

c) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

ç) Sosyal, kültürel ve beceriye dayalı etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak.

Müfettiş yardımcılarını yetiştirme programı

MADDE 38 – (1) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki programa göre yetiştirilirler. Söz konusu programların süresi birer yıl olarak uygulanır. Bu dönemde zaruri haller hariç müfettiş yardımcıları aynı müfettişin refakatinde bir yıldan fazla kalamaz.

(2) Birinci dönem program çalışmaları;

a) Aday memurların adaylık eğitimlerine başlanması yanında, Başkanlıkça yetki alanına giren teftiş, inceleme, soruşturma ile ilgili mevzuatın, Kurumun çalışmaları ve işletmelerde yürütülen projelerin müfettiş yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim programları uygulanır. Fikir edinmek için arşivde bulunan çeşitli raporları okumaları sağlanır. Bu çalışmalar sonucunda refakatinde çalışılan müfettişler tarafından sınav yapılır. Bu sınavlar sonucunda 100 tam puan üzerinden alınan notların ortalaması, birinci dönem çalışma notu sayılır.

b) Bu eğitim sürecinde, müfettiş yardımcısı eğitimi ile görevlendirilmiş müfettişler tarafından ayrı ayrı olmak üzere müfettiş yardımcılarının verilen bilgileri anlama, kullanma ve kabiliyet bilgilerini ölçmek üzere toplu ya da ayrı ayrı düzenleyerek sundukları işlemler ile tutum ve davranışlarına göre genel bir değerlendirme raporu düzenlenerek Başkanlığa verilir.

(3) İkinci dönem program çalışmaları;

a) Kurum teşkilatı ile Kurumun gözetim ve denetimine tabi kiralanan ve iştirak halindeki işletmelerde yapılan teftiş, inceleme ve soruşturmalarda müfettiş refakatinde görevlendirilmeleri suretiyle; mevzuat ve uygulamayı, inceleme, teftiş ve soruşturma yöntemlerini öğrenmeleri sağlanır.

b) Müfettiş yardımcıları, refakatinde bulundukları müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine getirirler. Tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

c) Müfettişler, refakatlerinde bulunan müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerini gözetmekle yükümlüdürler, örnek olmak zorundadırlar.

ç) Müfettişler, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde; ilgili mevzuat ve uygulanmasını, teftiş, inceleme ve soruşturma usullerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde eğitim düzenler ve uygulama yaparlar.

d) Müfettiş yardımcılarına, refakatinde bulundukları müfettişler tarafından 100 tam puan üzerinden notlar verilir. Bu notların ortalaması ikinci dönem çalışma notu sayılır.

e) Bu eğitim sürecinde, müfettiş yardımcısı eğitimi ile görevlendirilmiş müfettişler tarafından ayrı ayrı olmak üzere müfettiş yardımcılarının verilen bilgileri anlama, kullanma ve kabiliyet bilgilerini ölçmek üzere toplu ya da ayrı ayrı düzenleyerek sundukları işlemler ile tutum ve davranışlarına göre genel bir değerlendirme raporu düzenlenerek Başkanlığa verilir.

(4) Üçüncü dönem program çalışmaları; birinci ve ikinci dönem çalışmalarını tamamlayan müfettiş yardımcıları görevlerini yapmalarının yanı sıra, Başkanlıkça belirlenen ve Kurumun görev alanına giren ana hizmet konularında bir tez hazırlayarak yeterlik sınavından iki ay önce Başkanlığa verirler. Bu tezler sınav kurulu tarafından değerlendirilerek 100 tam puan üzerinden not verilir. Bu not üçüncü dönem çalışma notu sayılır.

Değerlendirme raporları

MADDE 39 – (1) Müfettişler; yanlarında çalışan müfettiş yardımcıları ile ilgili olarak, devlet memurluğuna ve müfettişliğine uygun davranışlar gösterip göstermediği, Müfettişlik görevini ifa edecek yeterliliğe sahip olup olmadığı ve bu yeterliliğini sağlamak için hangi çalışmaları yaptığına dair bilgileri içeren değerlendirme raporunu, yedi günü aşan görevlerde, görev bitimini müteakip yirmi gün içerisinde düzenleyerek Başkanlığa kapalı ve gizli zarf içerisinde sunarlar.

ALTINCI BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atama

Yeterlik sınav kurulu

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavı, 22 nci maddeye göre oluşturulan Sınav Kurulu tarafından ve üç yıllık sürenin bitimini takip eden altı ay içerisinde yapılır.

Yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Müfettiş yardımcıları, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, en az üç yıl fiilen çalışmak, Başkanlıkça belirlenen konuda tez hazırlamak kaydıyla, müfettişlik için açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar.

(2) Yasal bir özrü nedeniyle yeterlik sınavına katılamayan müfettiş yardımcıları Başkanlıkça uygun görülecek bir tarihte sınava tabi tutulurlar.

(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

(4) Yazılı sınav ve sözlü sınavın tarihi, yeri ve saati ile sınav konuları sınavdan en az iki ay önce ilgililere bildirilir.

(5) (Mülga:RG-30/12/2016-29934)

Yeterlik sınavı programı

MADDE 42 – (1) Müfettiş yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavının soruları, aşağıda kapsamı belirlenen konulardan yapılır.

a) Yürürlükteki Mevzuat ve Uygulama:

 1. Kurumun Merkez ve Taşra Teşkilatına ait genel hükümler,

 2. Bütçe, Kalkınma Planı ve Programlarındaki Genel Müdürlük faaliyetleriyle, Genel Müdürlüğün uyguladığı projeler,

 3. Genel Müdürlük ve Genel Müdürlüğün gözetim ve denetimi altındaki işletmelerin çalışmaları ile ilgili mevzuat ve uygulamaları,

 4. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim ve denetlemesine dair hükümler,

 5. Vakıf, dernek, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve işçi ve işveren teşekküllerine ait genel hükümler,

 6. Devlet Memurları Kanunu,

 7. Vergi, resim ve harçlar ile diğer Devlet gelirlerine ait hükümler,

 8. Harcırah Kanunu, Tebligat Kanunu,

 9. Kamu ihale mevzuatı,

 10. Türk Ceza Kanunundaki memur suçları,

 11. Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmacıları ilgilendiren hükümleri,

 12. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

 13. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

 14. Anayasa, Yönetim Hukuku, Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu, Borçlar Hukuku.

b) Muhasebe:

 1. Genel muhasebe,

 2. Tek düzen muhasebe,

 3. Bilanço analizi ve teknikleri.

c) Teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemleri:

 1. Özel soruşturma usulü getiren kanunlar,

 2. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

 3. Raporlama teknikleri ve teftiş yöntemleri, rapor çeşitleri,

ç) Bu Yönetmelik.

Yetişme notu

MADDE 43 – (1) Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notların ortalaması alınarak tespit edilir.

a) Yetişme dönemlerinde katıldıkları kurs ve seminerler sonunda yapılan değerlendirme sınavlarında aldıkları notların ortalaması, kurs ve seminer notu,

b) Müfettiş yardımcılarına verilen etüt ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen notların ortalaması, etüt ve inceleme notu,

c) Yetkili müfettiş yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen notların ortalaması, teftiş ve denetim notu,

ç) Yetkili müfettiş yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri rapor veya fezlekelere verilen notların ortalaması, tahkikat notu,

(2) Her bölümden verilecek notun 65’ten, yetiştirme notu ortalamasının ise 70’den aşağı olmaması gerekir.

Yeterlik sınav notlarının değerlendirilmesi

MADDE 44 – (1) Yeterlik sınav notu; yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.

(2) Yazılı sınav kâğıtları, Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı sayılabilmek için yazılı sınavda alınan puanın en az 70 olması gerekir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına Sınav Kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması, sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır.

(4) Yeterlik sınav notuna göre en yüksek nottan başlayarak bir başarı listesi düzenlenir. Bu sıra, sınava girenlerin müfettişlik kıdem sırasını oluşturur.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler

MADDE 45 – (Değişik:RG-30/12/2016-29934)

(1) Yeterlik sınavını kazanamayanlara bir yıl içerisinde yeniden sınav yapılır. Bu sınavda da başarılı olamayanlar, mazeretsiz olarak sınavlara girmeyenler ve yetişme notu 70’ten aşağı olanlar kurumda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde durumlarına uygun görevlere atanırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

Müfettişliğe atanma

MADDE 46 – (1) (Değişik:RG-30/12/2016-29934) Yeterlik sınavında başarılı olan ve yetişme notu 70’ten aşağı olmayan müfettiş yardımcıları Başkanın yazılı görüşü, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile müfettişliğe atanır.

(2) Müfettişliğe atanan müfettiş yardımcılarının maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri genel hükümlere göre yapılır.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 47 – (1) Müfettişler; kıdem, müfettişlik yeterliliği ile başarı durumları göz önünde bulundurularak Başkanın yazılı görüşü Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile başmüfettişlik kadrolarına atanırlar.

(2) Başmüfettişliğe atanabilmek için, müfettişin birinci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir.

Müfettişliğe ve müfettiş yardımcılığına yeniden atanma

MADDE 48 – (1) Kurumda müfettiş yardımcısı veya müfettiş sıfatını kazandıktan sonra, istifa suretiyle veya başka bir göreve naklen atanarak ayrılanlar;

a) Başkanlıkta boş kadro bulunduğu,

b) Meslekten ayrı kaldıkları süre içindeki sicillerinin olumlu olduğu,

c) Başkanlığa yararlı olabilecekleri anlaşıldığı takdirde, Başkanın yazılı görüşü, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile yeniden müfettişliğe/müfettiş yardımcılığına atanabilirler.

Müfettişlerin kıdemi

MADDE 49 – (1) Müfettişlik kıdemi, müfettişlikte geçen sürelere göre belirlenir.

(2) Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli, ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

(3) Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

(4) Başmüfettişlerin kıdem sırası, müfettişlerden öncedir.

(5) Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır.

(6) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, bu madde hükümlerine göre tespit edilir.

(7) Müfettiş yardımcılarının kıdem süresi, müfettiş yardımcılığında fiilen geçirilen süreye göre, bu süre aynı olanlar için giriş sınavı puanlarına göre hesaplanır. Yetkili müfettiş yardımcılarının kıdem sırası, müfettiş yardımcılarından öndedir. Kendi aralarındaki kıdem sırası yetki tarihlerindeki önceliğe göre belirlenir. Yetki almaları aynı tarihte ise müfettiş yardımcılığı giriş sınavı puanlarına göre kıdem sırası belirlenir.

Müfettişlik güvencesi

MADDE 50 – (1) Müfettişlerin kurumda her kademedeki görevlere atanmalarında ve görevlendirmelerinde, kendi istekleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri dışında başka bir şart aranmaz.

(2) Müfettişler, kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe veya 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen sıhhi yeterliklerini kaybetmedikçe görevlerinden alınamazlar. Bu durumda olanlar Kurumda durumlarına uygun kadro veya pozisyonlardan birine atanırlar. Sıhhi veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgeler ile tespiti esastır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Başkanlığın ve Müfettişlerin Çalışma Usul ve Esasları

Müfettişlerin çalışma anlayışı ve amacı

MADDE 51 – (1) Müfettişler, Genel Müdürlük ile Genel Müdürlüğün denetimi ve gözetimine tabi merkez birimlerinde ve işletmelerde teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri tespit etmek, bu yerlerin mevcut ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, amaçlarına verimli olarak ulaşıp ulaşmadığını, amacın gerçekleştirilmesine yönelik ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlem ve eylemlerin yerindelik ve etkinliğini araştırmak, incelemek ve denetlemek, planlanan hedeflerden ve mevzuattan sapmaları ve bunların nedenlerini saptayıp tahlil etmek, aksaklıkların giderilmesi ve hizmetlerin kaliteli, verimli ve rasyonel bir düzeye ulaşması için alınması gerekli görülen önlemleri belirlemek ve ilgili mercilere önerilerde bulunmak amacını göz önünde tutarlar.

Normal denetimlerde toplantı düzenlenmesi

MADDE 52 – (1) Müfettişler, teftişe başlamadan önce sorunların belirlenmesi ve personelin tanınması, teftiş sonunda ise teftiş sonuçlarının değerlendirilmesi, özellikle de teftiş edilen kuruluşun daha organize ve birimler arası uyum ve işbirliği içinde çalışmasını sağlayacak sistemler geliştirilmesine yönelik çözüm yollarının bulunması, hizmetlerin geliştirilmesi, kuruluş ve personele yönelik tavsiyelerde bulunulması ve yön verilmesi, personelin yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve buna göre yönlendirilmesi, yetenekli ve gayretli personelin görevinde yükselmesinin teşvik edilmesi, karşılıklı fikir alış verişinde bulunulması, personelin fikirlerine de değer verilerek üretken ve daha gayretli olmasının teşvik edilmesi, samimi ve olumlu bir ortam yaratılması, müfettiş tarafsızlığının hissettirilmesi için ilgili memurlarla toplantılar düzenlerler ve denetim sonunda ise rehberlik görevi gereği kapanış toplantısı düzenleyerek eksiklikleri ilgililere bildirirler; bu hususlara ayrıca raporlarında da yer verirler.

Önceki teftiş sonuçlarının araştırılması

MADDE 53 – (1) Müfettişler, teftişe başladıklarında, daire ve işletme ile ilgili düzenlenen ve birimlerinde muhafaza edilen teftiş defterlerini, raporları ve dosyalarını inceleyerek önceki teftişte, inceleme ve soruşturmalarda yapılan eleştirilerin veya bu teftişlere ilişkin talimat ve genelgelerin gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini tespit ederler ve bunu raporlarına yazarlar. Yerine getirilmemiş olması ve ilgili memurların bu konudaki açıklamalarının yeterli bulunmaması halinde, konuların önemine göre, adli ve disiplin hukuku yönünden gerekli işlemleri yerine getirirler.

Soruşturma yöntemi ve ihbarların değerlendirilmesi

MADDE 54 – (1) Müfettişler, memurların görevlerinden doğan ve görevlerini yaptıkları sırada işledikleri bir suçun inceleme ve soruşturmasını Kurumda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yürütürler.

(2) Doğrudan Kuruma veya Başkanlığa gönderilen veya herhangi bir şekilde Başkanlığa intikal ettirilen mevzuatına uygun ihbar ve şikayet dilekçelerinden; Genel Müdürün veya Başkanın takdiri ile mahallinde sonuçlandırılması mümkün görülenler, önce ilgili merkez birimlerine veya işletmelere gönderilir ve konu incelendikten sonra değerlendirilir. Ancak bu inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, soruşturmanın müfettişlerce yapılması gerekli bulunursa veya herhangi bir şekilde intikal eden taleplerin müfettişlerce incelenmesi ve soruşturulması gerekli görüldüğünde, iddialar Genel Müdürün onayına sunulur.

(3) İhbar ve şikâyetlerle ilgili olarak, gerektiğinde Başkanlıkça bir araştırma başlatılabilir. Bunun neticesinde müfettiş herhangi bir şekilde soruşturma izni talep ederse, talep Genel Müdürün onayına sunulur.

Acele konular

MADDE 55 – (1) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında zamanaşımına veya hak düşürücü sürelere ilişkin hükümlerden ötürü idarenin zarara uğrayacağı tespit edilirse durum, teftişin sonu beklenmeksizin, bir raporla yetkili makama bildirilir, raporun diğer nüshaları da Başkanlığa verilir. Bu durum raporda belirtilir.

Yazışma yöntemi

MADDE 56 – (1) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda; Kurumun merkez ve taşra teşkilatıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerle, daire ve makamlarla doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık, bakanlıklar, bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının merkez ve yurtdışı birimleri ve yüksek yargı organları ile olan yazışmalar Genel Müdür aracılığıyla genel esaslara göre yapılır.

Müfettişlerin haberleşmede uyacakları esas ve usuller

MADDE 57 – (1) Müfettişler:

a) Yazışma ve haberleşmelerini, acele olmayan işlerde yazı ile acele olan işlerde duruma göre uygun görülen iletişim yöntemiyle yaparlar. Yazışmalarında gizliliğe riayet ederler.

b) Merkezden ayrılış tarihlerini yazılı olarak, görevli olarak gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını faks veya Başkanlıkça belirlenecek başka bir iletişim yöntemiyle Başkanlığa bildirirler.

c) Görev mahalline varıldığı zaman en kısa sürede varışı, görev mahallinden ayrılmadan en az 24 saat önce de hareket gün ve yerlerini belirtmek suretiyle dönüşü Başkanlığa bildirirler.

Müfettişlerin eğitimi ve eğitime katkıları

MADDE 58 – (1) Başkanlık, Kurum mevzuatı ve ilgili mevzuattaki değişiklikler ile özellik ve farklılık gösteren inceleme, soruşturma ve teftiş konularının irdelenip tartışılması, teftiş metotlarının geliştirilmesi, modern yönetim, organizasyon ve denetim teknikleri ile ilgili yeni uygulama ve hizmetlerin tanıtılması, müfettişlerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin artırılması, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilmesi amacı ile;

a) Başkanlık bünyesinde, müfettişleri incelemeyle görevlendirerek seminerler vermelerini sağlar,

b) Üniversiteler, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişki kurarak karşılıklı yardımlaşma yoluyla ortak geliştirme programları ve seminerler düzenler,

c) Gerek gördüğünde, müfettişlere mevzuatın uygulanmasından doğan ve müfettişler arasında görüş birliği sağlanamamış olan konularda inceleme görevi vererek, bunları tartışmak üzere müfettişlerin ve gerektiğinde ilgililerin katılacağı toplantılar yapar,

ç) İdarenin yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlamak üzere, gerektiğinde müfettişlere inceleme yapmak görevleri verir,

d) Gerektiğinde, yapılan seminer, çalışma ve toplantılara eğitici veya izleyici olarak katılmaları için ya da akademik çalışma yapmak üzere müfettişleri görevlendirir,

e) Hizmet içi eğitimi programlı olarak yürütür.

Teftiş programı

MADDE 59 – (1) Teftiş Kurulunun çalışmaları, yıllık olarak hazırlanan teftiş programına göre yürütülür.

(2) Teftiş programı, teftiş edilecek birimlerin iş kapasiteleri, önceki teftiş programları ve Teftiş Kurulu kadrosu göz önünde bulundurulmak suretiyle Başkan tarafından hazırlanarak Genel Müdürün onayına sunulur.

(3) Teftiş programında, teftiş edilecek merkez ve taşra birimleri ve müfettişlerin hangi daire ve işletmelerin teftişi ile görevlendirileceği gösterilir.

(4) Genel Müdür tarafından onaylanan teftiş programı, onay tarihini takiben müfettişlere bildirilerek uygulamaya başlanır.

(5) Teftiş programında yer alan birimlerin programdan çıkarılması, müfettişlerin görev yerlerinin değiştirilmesi Genel Müdür’ün onayı ile mümkündür. Bu hususların dışında programda değişiklik yapmaya Başkan yetkilidir.

Teftiş programı uygulaması

MADDE 60 – (1) Müfettişlerin denetim yerlerine programda belirtilen tarihte hareket etmeleri esastır. Bu süre müfettiş tarafından yedi günden fazla uzatılamaz. Ancak, zorunlu nedenlerin mevcut olması halinde, durum gerekçesi ile Başkana bildirilerek alınacak emre göre hareket edilir.

Müfettişlerin teşkilatın idari kademelerinde görevlendirilmeleri

MADDE 61 – (1) Kurum; müfettişleri, müfettişlik hakları saklı kalmak kaydıyla müfettişin rızası ve Genel Müdür oluru ile idari kademelerde geçici olarak görevlendirebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Raporlar

Rapor çeşitleri

MADDE 62 – (1) Kurum müfettişleri çalışmalarının neticelerini, işin özelliğine göre;

a) Cevaplı Rapor,

b) İnceleme Raporu,

c) Genel Durum Raporu,

ç) Soruşturma Raporu,

 1. Adli Soruşturma Raporu,

 2. İdari Soruşturma Raporu,

ile tespit ederler.

Cevaplı raporlar

MADDE 63 – (1) Cevaplı raporlar, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında, esas itibariyle merkez birimlerinin, görevleri itibariyle bölümler halinde ayrı ayrı ve üç nüsha olarak düzenlenir.

(2) Raporun her üç nüshası usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek üzere rapor numarasını taşıyan birer yazıya ekli olarak teftiş edilen birime tebliğ olunur.

(3) Cevaplı Raporlarda;

a) İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet unvanları, teftiş edilen servislere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı,

b) Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

c) Raporun tarih ve sayısı,

ç) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

belirtilir.

(4) Cevaplı raporlar, müfettiş tarafından belirtilen süreler içinde, teftiş edilen memur ile birinci ve ikinci derecedeki amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra müfettişe iade olunur. Raporların cevaplandırılarak müfettişe iade edilme süresi 30 günü geçemez.

(5) İlgililerce cevaplandırılarak müfettişe iade edilen raporlar, müfettiş tarafından son mütalaası da eklenerek Başkanlığa tevdi edilir.

(6) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların müfettişlerce uygun görülmemesi halinde; son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

(7) Hastalık, askerlik, yurtdışı stajı gibi zaruri sebeplerle müfettişçe cevaplandırılamayan raporların son mütalaaları, Başkanın görevlendireceği bir müfettiş tarafından yazılabilir.

(8) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere, müfettişlerce Başkanlığa bilgi verilir.

(9) Başkanlık son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı raporları en kısa zamanda ilgili birimlere gönderir ve sonuçlarını yakından izler.

(10) Cevaplı rapor tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen birime bildirilir ve bu yazının bir nüshası Başkanlığa tevdi edilir.

İnceleme raporları

MADDE 64 – (1) İnceleme raporu aşağıda belirtilen konularda düzenlenir:

a) Mevzuatta görülen eksiklikler ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve tekliflerde,

b) Şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme sonucunda, soruşturma açılmasına gerek görülmeyen durumlarda,

c) Teftişlerde, cevaplı teftiş raporu kapsamında değerlendirilmeyen hususlarda,

ç) Genel Müdürlükçe istenen konuların incelenmesi, Genel Müdürlüğü ilgilendiren çalışmaların geliştirilmesi, teftişe tabi birimlerin amaca uygun ve daha verimli çalışmalarını sağlamaya yönelik düzenleme önerileri, hizmet potansiyeline uygun işgücü, personel, araç-gereç temini, hizmet akışı yönünden örgütlenmesinin yeterli olup olmadığı, hizmet içi eğitime gerek olup olmadığı konularındaki tekliflerde,

d) Teftiş edilenlerin ödüllendirilmesi, takdir edilmesi, idari değişiklikleri gerektiren işlem, eylem ve hareketleri hakkındaki incelemelerde,

e) Başkanlıkça talimatlandırılan normal denetimlerde.

(2) Teftiş ve soruşturmalar sırasında, inceleme raporu kapsamına giren hususların belirlenmesi halinde, görüş ve önerilere cevaplı teftiş raporu veya soruşturma raporlarında yer verilmeyerek, bu hususlarda ayrıca inceleme raporu düzenlenir.

(3) Müfettişlerin gerekli hazırlıkları yaparak müfettiş sıfatıyla görevli veya gözlemci olarak katıldıkları eğitim, komisyon, kurs, seminer ve toplantılarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonrasında konuyla ilgili inceleme raporu düzenlenir.

(4) İnceleme raporları, ilgili merkez birimlerinin görevleri göz önünde bulundurularak yeterli sayıda düzenlenip bir yazı ekinde Başkanlığa sunulur.

Genel durum raporu

MADDE 65 – (1) Genel durum raporu, yıllık teftiş programlarının sonunda, program sırasında ifa edilen teftiş, inceleme ve soruşturma görevleriyle ilgili olarak Başkanlığa özet bilgi vermek amacıyla düzenlenir.

(2) Bu raporlara;

a) Teftiş yerleri, teftişi yapılan servisler ve yazılan raporlar,

b) Başkanlıkça programla beraber veya sonradan gönderilen tetkik konuları, yapılan incelemelerin neticeleri,

c) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,

ç) Teftiş olunan yerin verimlilik ve karlılık vaziyeti ile gerekçeleri,

d) Teftiş yılına ve gerekirse daha önceki yıllara ait programların teftiş yerine ait kısımlarının gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlerle uygun ve zorunlu görülen diğer hususlar

yazılır.

(3) Genel durum raporları üç nüsha olarak düzenlenir ve Başkanlığa tevdi edilir.

(4) Birden fazla rapor düzenlenmesini gerektiren kapsamlı inceleme, soruşturma ve denetimler nedeniyle, müfettiş tarafından ihtiyaç duyulması veya Başkanlığın talebi üzerine alınması istenen önlemlerin, müfettişlik önerilerinin ve gerekli görülen diğer hususların özetlenmesi amacıyla da genel durum raporu düzenlenebilir.

Soruşturma raporları

MADDE 66 – (1) Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç oluşturmamakla birlikte personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan fiil, eylem ve işlemlerden dolayı ilgililer hakkında yapılan soruşturmaların sonuçları, aşağıdaki durumlara göre ilgili soruşturma raporuna bağlanır.

a) Adli Soruşturma Raporu; Türk Ceza Kanunu veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.

b) Disiplin Soruşturma Raporu; mevzuatında disiplin suçu olarak tanımlanan fiil, tutum ve eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.

(2) Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçların unsurları, sorumlular hakkında hangi kanun hükümlerinin uygulanacağı ve sorumlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu belirtilir.

(3) Kanunla yapılan düzenlemeler hariç olmak üzere müfettişlerce düzenlenen soruşturma raporlarının asılları kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere, Başkanlığa verilir. Ancak soruşturmaya tabi personelin veya ilgili diğer kimselerin kaçması veya zimmete geçirilen para, kıymetli eşya ve belgelerin kaçırılması veya zamanaşımı süresinin dolmasına az bir müddet kalmış olması gibi, adli kovuşturmayı gerektiren hallerin müfettişlerce tespiti halinde, ilgililerin ifadelerini almak, suçun mahiyeti ve ne suretle kimin tarafından işlendiği de belirtilmek suretiyle durum bir yazı ile derhal ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Suçun ne suretle işlendiğini belirten ve suçun nev’i ile kanunların hangi maddelerine temas ettiğini tayin ve tespit eden soruşturma raporu, iki örnek olarak düzenlenerek aslı ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına, örneği Başkanlığa gönderilir.

Rapor yazma süresi ve adedi

MADDE 67 – (1) Müfettişler, kendilerine verilen teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini en kısa zamanda bitirerek Başkanlığa/ilgili mercilere teslim ederler.

(2) Müfettişlere verilen işlerin tamamen sonuçlanmasından itibaren cevaplı teftiş raporları on gün, soruşturma raporları yirmi gün, inceleme raporları otuz gün içinde, Başkanlığa/ilgili mercie iletilmesi gerekir. Adli soruşturma raporlarının dışındaki raporların zamanında düzenlenerek Başkanlığa verilmemesi halinde durum gerekçeli olarak, ne zaman bitirilebileceği de belirtilerek Başkanlığa yazıyla bildirilir.

(3) Soruşturma ve inceleme raporları üç nüsha olarak düzenlenir. Bu raporlarda disiplin, tazmin ve idari tekliflerin de yer alması halinde her teklif için rapor sayısı birer nüsha daha arttırılır.

(4) Gerektiğinde verilecek raporların kaç nüsha olacağı Başkanlıkça tespit olunur.

Raporların düzenlenmesi

MADDE 68 – (1) Raporlar, başlıklı kâğıtlar kullanılarak veya bilgisayarda başlık verilerek yazılır. Raporlarda silinti ve kazıntı yapılmaması esastır. Zorunlu olarak yapılan düzeltmeler müfettiş tarafından paraf edilir.

(2) Raporların her sayfası müfettişlik mührü ile mühürlenerek parafe edilir. Son sayfasına müfettişin/müfettişlerin adı, soyadı, unvanı yazılarak, raporu düzenleyen müfettiş/müfettişler tarafından imzalanır.

Raporlar üzerinde Kurul Başkanlığınca yapılan işlemler

MADDE 69 – (1) Raporlar, Başkan tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde Başkanlıkça belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

(2) Raporlar üzerindeki Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra, aşağıdaki prosedür uygulanır.

a) Cevaplı raporlar ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili birimlerde izlenmesi Başkanlığa aittir.

b) Raporlar üzerine üst Makamlarca uygulanması yerinde görülen işlemlere ait hususlar gereği için Başkanlıkça raporu yazan müfettişe gönderilir.

c) Soruşturma ve inceleme raporlarının sonuç bölümlerindeki müfettişlik önerileri üzerine yapılan işlemler, işlem tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Başkanlık aracılığıyla müfettişe bildirilir. Herhangi bir işlem yapılmaması halinde bunun da gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir.

ç) Müfettişler yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları takdirde görülmüştür notu ile Başkanlığa geri gönderirler. Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç otuz gün içinde Başkanlığa bildirirler.

d) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ilgili birimlerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Başkan konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereğini bizzat yapar.

Raporlar üzerine merkez birimlerince yapılacak işlemler

MADDE 70 – (1) Raporlar üzerine merkez birimlerince yapılacak işlemler, rapor çeşitlerine göre aşağıda belirtilmiştir.

a) Cevaplı teftiş raporları; ilgili merkez birimlerince en geç otuz gün içinde incelenerek, raporda belirtilen hususlar talimat haline getirilip, teftiş edilen birime, bilgi için de Başkanlığa gönderilir.

b) Teftiş edilen birimler, merkez birimlerinin teftiş talimatı üzerine, talimatta belirtilen hususları en kısa zamanda yerine getirmekle, birim amirleri de teftiş sonuçlarının yerine getirilmesini sağlamakla görevli ve sorumludurlar.

c) İnceleme raporları ile soruşturma raporları üzerine yapılan işlemler ve sonuçları, ilgili merkez birimlerince en kısa zamanda Başkanlığa bildirilir.

(2) İlgili merkez birimleri, kendi birimlerinin teftişlerine ait raporlar üzerine yapılan işlemleri ise, raporların kendilerine verilmesinden itibaren otuz gün içinde Başkanlığa bildirirler.

ONUNCU BÖLÜM

Teftişe Tabi Olanların Yükümlülük ve Sorumlulukları

Teftiş edilenlerin yükümlülük ve sorumlulukları

MADDE 71 – (1) Kurum teşkilatıyla Kurumun gözetimi ve denetimi altındaki işletmelerde görevli bulunanlar; istendiğinde gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı vermek, inceleme ve sayılmalarını kolaylaştırmak; ayrıca müfettişlerin görevlendirildikleri konularda, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, sözlü veya yazılı ilk talebinde müfettişe göstermek ve incelemesine sunmak, istendiğinde elektronik, manyetik ve benzeri ortamdaki bilgiler ve kayıtların kopyalarını vermek zorundadır.

(2) Bu hususta yasal istisnalar hariç, her kademedeki vazifeliler herhangi bir engel gösteremez, amir ve üst makamdan müsaade almak gibi özürler ileri süremezler.

(3) Teftiş edilenler, müfettişlerce yöneltilen soruları geciktirmeden yanıtlamakla, müfettişlerce gerek görülen evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini, soruşturmaya esas teşkil eden belgelerin suretlerini alarak, asıllarını vermekle yükümlüdür.

(4) Teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve işletmelerin yöneticileri, hizmetin sürat, düzen ve gizlilik içerisinde yürütülmesi amacıyla, müfettişlere görevleri süresince konumlarına ve temsil ettikleri makama uygun bir çalışma yeri ve hizmet aracı sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak; ayrıca misafirhaneden de uygun bir yeri görev süresince tahsis etmekle görevlidirler.

Teftiş edilen personelin izinleri

MADDE 72 – (1) Teftişe başlanan kurum ve kuruluş görevlilerine daha önceden verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine teftiş sonuna kadar durdurulabilir. Denetim devam ettiği süre içinde kurum görevlilerine müfettişin bilgisi dışında izin verilemez. İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar.

Teftiş defteri ve dosyası

MADDE 73 – (1) Teftişe tabi merkez birimleri ve işletmelerde Kurul Başkanlığınca sayfaları numaralandırılıp, sayfa ortak kısımlarının mühürlenerek verilen ve aşağıda biçimi, izlenmesi ve saklanması belirtilen birer teftiş defteri tutulur. Bu teftiş defteri dolduğunda yenisi istenir.

(2) Teftiş defterine müfettişler tarafından;

a) Müfettişlerin adı, soyadı,

b) Teftişe başlama ve bitiş tarihleri,

c) Teftiş edilen servisler,

ç) Teftiş edilenlerden idari ve mali sorumluluk taşıyanların hüviyetleri

yazılarak, imzalanıp mühürlenir.

(3) Teftiş edilen daire başkanları ve işletme müdürleri tarafından ise Başkanlıktan gönderilip teftiş dosyasında saklanan cevaplı teftiş raporu, emir ve talimatların tarihi, numarası ve özeti kayıt ve imza edilir.

(4) Teftiş dosyalarının düzenli korunmasından merkezde daire başkanları ve işletmelerde müdürler sorumludurlar.

(5) Daire başkanları ile işletme müdürleri, teftiş defterleriyle birlikte teftiş raporlarını ve raporlar üzerine gönderilen emir ve talimatları korumaya, her görev değişikliği ve devralışta teftiş defterleri, rapor ve dosyaları selefinden isteyip bir dizi pusulası ekinde teslim almak, selef de bunları teslim etmek zorundadır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışına gönderilme

MADDE 74 – (1) Müfettişler, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurtdışına gönderilebilirler.

İzin kullanılması ve görev yerinden ayrılma

MADDE 75 – (1) Müfettişler, görevli bulundukları yerden, Başkanlığın, grup çalışmaları sırasında; önce grup başkanının izni olmadan ayrılamazlar.

(2) İşin devamlılığını engellememek ve aksatmamak şartıyla ve geçerli bir sebep üzerine, izin talep eden heyet üyelerine, Başkanın uygun görmesi üzerine izin verilebilir.

(3) Müfettişler, izinlerini mevzuatına göre kullanırlar ve izne başlayış ve göreve dönüş tarihlerini Başkanlığa bildirirler.

Aylık, harcırah ve diğer istihkakların alınması

MADDE 76 – (1) Müfettişler gerektiğinde, aylıklarını, harcırahlarını ve diğer istihkaklarını Başkanlıkça belirlenecek usul ile alırlar.

(2) Müfettişler her ay sonunda, o aya ait olarak aldıkları harcırah avansından borçlu kaldıkları takdirde, borçlu kaldıkları miktarı ayın son günü bulundukları yerdeki Kurum veznesine yatırırlar.

(3) Müfettişlerce çekilen paranın hakedilen miktarı aşmaması asıldır. Ertesi aya borç devri; ancak ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir.

(4) Zorunlu hallerde, takip eden ayın yolluk avansı o kadar noksanıyla alınarak borç kapatılır.

(5) Müfettişler, çalışmalarını, maaş, yolluk ve diğer haklarını aylık olarak düzenleyecekleri Çalışma ve Hakediş Cetvelinde gösterirler.

(6) Bu cetvellerin ait olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Başkanlığa gönderilmesi gerekir.

Avans limiti

MADDE 77 – (1) Müfettişlerin bir ay zarfında alabilecekleri azami harcırah avans tutarı, Başkan tarafından tespit edilerek genelge ile kurum teşkilatına duyurulur.

(2) Bu miktardan fazla avans alınmasını gerektiren durumlar gerekçeli olarak Başkanlığa bildirilir ve ihtiyaç duyulan avansın verilmesi istenir.

Bilirkişi ücreti

MADDE 78 – (1) İnceleme ve soruşturma işlerinde görevlendirilen bilirkişilere, genel hükümlere göre bilirkişi ücreti ödenir.

Kayıt ve dosya işleri

MADDE 79 – (1) Müfettişler, yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

(2) Raporlar Başkanlıkça gerekli görülen makamlara birer yazıya eklenerek gönderilir.

(3) Müfettişler, çeşitli makamlara gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları kayıt defterine işlerler ve gönderdikleri yazılara özel sayılarını verirler.

Müfettişlik mühür ve belgeleri, demirbaşlar

MADDE 80 – (1) Kurum müfettişlerine ve yetkili müfettiş yardımcılarına mühür beratı ile birlikte birer resmi mühür verilir. Ayrıca müfettişler ile yetkili ve yetkisiz müfettiş yardımcılarına Genel Müdür tarafından imzalanmış müfettişlik kimlik belgesi verilir.

Başkanlığa bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 81 – (1) Kurumun merkez birimleri; taşra örgütüne gönderdikleri uygulamaya yönelik Yönetim Kurulu kararları, tamim ve genelgeleri, yıllık plan, program, proje ve uygulamalarını ve uygulama esaslarının belirlendiği her türlü dokümanı bilgi için Başkanlığa göndermekle yükümlüdürler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 82 – (1) 13/1/1995 tarihli ve 22170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlıkta görev yapmakta olan başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır.

Başmüfettiş ve müfettiş atanmalarına ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kurumda Daire Başkanlığı ve İşletme Müdürlüğü görevlerini yürütenlerden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerindeki şartları haiz olanlar, bu Yönetmelikteki diğer şartlara bağlı kalmaksızın, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından uygun görülenler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde münhal başmüfettişlik veya müfettişlik kadrolarına atanabilirler.

(2) Birinci fıkraya göre atanan başmüfettişlerin ve müfettişlerin Başkanlıkça düzenlenecek mesleki eğitim programına katılarak mesleğe intibakları sağlanır.

Yürürlük

MADDE 83 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 84 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15910&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5