Mevzuatlar.Net

Kırsal kalkınma programı izleme komitesinin teşekkülü ve çalışma esasları hakkında yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-25/2/2016-29635)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve sivil toplum kuruluşlarının Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı ve destekleri ile ilgili izleme, değerlendirme süreçlerine katkı ve katılımlarını sağlamak üzere İzleme Komitesinin teşekkülü ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin teşekkülü ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-23/7/2019-30840) (1)

(1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 417 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 497 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ara Değerlendirme: Avrupa Birliği Komisyonunun uygun görmesi halinde, Programın uygulamasının ilk sonuçlarını ve ön değerlendirmeyle olan tutarlılığını değerlendirmek amacıyla yetki devri kararı alındığı tarihten üç yıl sonra uygulamanın ilk yıllarına yönelik olarak gerçekleştirilen değerlendirmeyi,

b) (Değişik:RG-23/7/2019-30840) (1) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

c) (Değişik:RG-23/7/2019-30840) (1) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Başkan: Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı için kurulan İzleme Komitesinin Başkanını,

d) Denetim Otoritesi: Katılım Öncesi Yardım Aracına ilişkin oluşturulan yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin ve doğru bir şekilde işlediğine dair doğrulamayı yapmakla sorumlu olan Hazine Kontrolörleri Kurulunu,

e) Devam Eden Değerlendirme: Programın uygulama aşamasına bağlı olarak destek gören eylemlerin ilgililiğinin, etkinliğinin, verimliliğinin, faydasının ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen ön değerlendirme, ara değerlendirme, yıllık değerlendirme ve nihai değerlendirme faaliyetlerinin bütününü,

f) (Değişik:RG-25/2/2016-29635) Katılım Öncesi Yardım Aracı–Kırsal Kalkınma: Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programlarından 2007-2013 yıllarını kapsayan IPARD I ve 2014-2020 yıllarını kapsayan IPARD II’ye ilişkin katılım öncesi desteğini,

g) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesi: Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü ile Avrupa Komisyonunun eş başkanlığında, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Yönetim Otoritesi, Kurum ve diğer ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan ve temel görevi Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenleri arasında uyum ve koordinasyonu sağlamak olan Komiteyi,

ğ) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

h) Komite: Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesini,

ı) Kurum: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu,

i) (Değişik:RG-23/7/2019-30840) (1) Bakan Yardımcısı: Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısını,

j) Program: Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında hazırlanan Kırsal Kalkınma Programını,

k) (Değişik:RG-23/7/2019-30840) (1) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü: Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki bileşenlere yönelik genel koordinasyonu sağlamakla sorumlu Avrupa Birliği Başkanını,

l) (Değişik:RG-23/7/2019-30840) (1) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi: Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin işleyişi ile Ulusal Fonun başkanı olarak Türkiye’de Avrupa Birliği fonlarının mali yönetiminden ve bu çerçevede yapılan işlemlerin mevzuata ve usulüne uygunluğundan bütünüyle sorumlu Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısını,

m) (Mülga:RG-25/2/2016-29635)

n) Yönetim Otoritesi: Programın hazırlanması, uygulanmasının izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, koordinasyonu ve tanıtımından sorumlu Bakanlık tarafından görevlendirilen Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

o) Yıllık Uygulama Raporu: Bir önceki yıla ait program faaliyetleriyle ilgili bilgileri içeren ve her yıl Haziran ayı sonuna kadar Avrupa Komisyonuna gönderilmesi gereken raporu,

ö) Nihai Uygulama Raporu: Program uygulama dönemindeki faaliyetlere ait bilgileri içeren ve programın bitiminden sonra altı ay içinde Avrupa Komisyonuna gönderilmesi gereken raporu,

p) (Ek:RG-25/2/2016-29635) Sektörel Anlaşma: 9/11/2015 tarihli ve 2015/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Olan Birlik Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmayı,

r) (Ek:RG-25/2/2016-29635) Çerçeve Anlaşma: 8/5/2015 tarihli ve 2015/7708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komitenin Oluşturulması ve Yapısı

Komite üyelerinin belirlenmesi

MADDE 5 – (Değişik:RG-25/2/2016-29635)

(1) Komite, ilgili ulusal kurum ve kuruluşlardan temsilciler ve ekonomik, sosyal ve çevresel ortaklar ve sivil toplum kuruluşları gibi diğer paydaşlardan oluşur. Komitede yer alan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından bir asil ve bir yedek üyelik için adaylar Yönetim Otoritesine teklif edilir.

(2) (Değişik:RG-23/7/2019-30840) (1) Komite, teklif edilen asil ve yedek üyeleri kapsayacak şekilde Ek-1’de yer alan Bakan Yardımcısının onayı ile oluşturulur.

(3) Aşağıda belirtilen durumlarda asil ve yedek üyelerin yerine geçecek yeni üyeler belirlenir:

a) Üyelikten çekilme talepleri doğrultusunda.

b) Üyeliklerine ilişkin görev ve sorumluluklarını sistemli bir şekilde veya bir yıldan fazla süreyle yerine getirmemeleri veya kasten işledikleri bir suçtan dolayı hüküm giymeleri durumunda.

c) Ölüm ya da haklarında kısıtlama kararı verilmesi durumunda.

(4) (Değişik:RG-23/7/2019-30840) (1) Komitenin başkanı Bakan Yardımcısıdır. Komitenin başkan yardımcısı Komite üyeleri içerisinden doğrudan Bakan Yardımcısı onayı ile belirlenir. Komite Başkanı Kurumda bir görev alamaz.

(5) Başkan ve Komite üyelerinin her biri eşit oy hakkına sahiptir.

(6) Kurum Başkanı, Komisyon ve Yönetim Otoritesi temsilcileri Komite çalışmalarına oy hakkı olmadan katılabilirler.

(7) Komite asil ve/veya yedek üyelerinin, bağlı bulundukları kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından değiştirilmesinin söz konusu olması durumunda, toplantı tarihinden en geç yirmi beş iş günü öncesinde yeni üye teklifi Yönetim Otoritesine bildirilir.

(8) Kadın ve erkek üyeler arasında dengeli bir dağılım sağlanması teşvik edilir.

Komitenin yapısı

MADDE 6 – (Değişik:RG-25/2/2016-29635)

(1) (Değişik:RG-23/7/2019-30840) (1) Komitede aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yer alır:

a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.

b) Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü.

c) Bakanlık.

ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü.

d) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü.

e) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü.

f) İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü.

g) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü.

ğ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.

h) Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü.

ı) Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Bütçe Genel Müdürlüğü.

i) Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü.

(2) Komitede aşağıdaki ekonomik, sosyal ve ilgili diğer konulara yönelik sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alır:

a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.

b) Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği.

c) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği.

ç) Türkiye Milli Kooperatifler Birliği.

d) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği.

e) Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği.

f) Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği.

g) Türkiye Tabiatını Koruma Derneği.

ğ) Türkiye Kalkınma Vakfı.

h) Türkiye Ziraat Odaları Birliği.

ı) Yumurta Üreticileri Merkez Birliği.

i) (Değişik:RG-23/7/2019-30840) (1) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği.

j) Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı.

(3) Komitede kamu kurumlarından en az genel müdür düzeyinde, sivil toplum kuruluşlarından ise yönetici seviyesinde birer temsilci yer alır.

(4) Sivil toplum kuruluşları Komitede kamu kurumları üye sayısına en az eşit sayıda üye ile temsil edilir.

(5) Komite çalışmalarına;

a) Kurum,

b) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi,

c) Denetim Otoritesi,

ç) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü,

d) Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı,

e) Bakanlık İç Denetim Birimi,

f) (Değişik:RG-23/7/2019-30840) (1) Orman Genel Müdürlüğü,

g) Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

ğ) Türkiye İstatistik Kurumu,

h) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü,

ı) (Değişik:RG-23/7/2019-30840) (1) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,

i) Türkiye Belediyeler Birliği,

j) (Değişik:RG-23/7/2019-30840) (1) Bakanlık Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,

k) Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği,

l) Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği,

m) Kırsal Turizm Derneği,

n) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı - Türkiye Ofisi,

o) Dünya Bankası Türkiye Temsilciliği,

ö) Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği,

p) Özyeğin Vakfı,

temsilcileri gözlemci olarak katılırlar.

(6) Başkan, Komite toplantılarına ve çalışmalarına, beşinci fıkrada belirtilenler haricinde, Program uygulama alanlarına ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşları, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişilerini ve sivil toplum kuruluşlarını gözlemci olarak davet edebilir.

(7) Komisyon, Komite çalışmalarına oy hakkı olmayacak şekilde danışman sıfatı ile katılım sağlar. Komisyon temsilcisi, gündemdeki konuların tartışılması sırasında görüşlerini bildirmekle birlikte, Komisyonun resmi görüşü, yazılı olarak bildirdiği görüşleridir.

Komitenin Sekreterya hizmetleri

MADDE 7 – (Değişik:RG-23/7/2019-30840) (1)

(1) Komitenin sekretarya hizmetleri 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 497 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca IPARD Programı Yönetim Otoritesi tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komitenin Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Esasları

Komitenin görev ve sorumlulukları

MADDE 8 – (Değişik:RG-25/2/2016-29635)

(1) Komite, aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir:

a) Programın belirlenen strateji, amaç ve hedeflerine ulaşılmasının temini amacıyla uygulamaların etkinliği ve kalitesini sağlar.

b) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesine rapor verir. Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesine;

  1. Program uygulamalarının iyileştirilmesi amacıyla, tedbir veya faaliyetler bazında Programın uygulanmasında ulaşılan sonuçlar ve mali göstergeler de dahil, kaydedilen ilerleme,

  2. Denetim Otoritesi veya Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin gündeme getirdiği, yönetim ve kontrol sisteminin işleyişine ilişkin hususlar,

hakkında bilgi verir.

c) Program içerisinde yer alan tedbirler için belirlenen hedeflere ulaşılması ve söz konusu tedbirlere tahsis edilen kaynakların kullanımındaki ilerleme başta olmak üzere, programın sonuçlarını göstergeler düzeyinde inceler ve görüş oluşturur. Bu kapsamda Yönetim Otoritesi, Programın tedbirlerinin uygulanması ve ilerlemesine yönelik gerekli bilgiyi Komiteye ve Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne sağlar.

ç) Programda belirlenen hedeflere ulaşılması açısından, uygulama ve gelişmeleri izler. Bu amaçla;

  1. Programın kapsadığı sektörlerde uygulamada karşılaşılan güçlükler,

  2. Yapılan kontrollerin sonuçları,

hakkında bilgi alır.

d) Komisyona sunulacak Program değişiklik önerilerini inceler ve uygun olduğu takdirde onaylar.

e) Program hedeflerine ulaşılması, yönetim ve uygulamanın etkinleştirilmesi ile verilen yardımın etkinliğini artırma konusunda Programa yönelik gerekli görülen değişiklik önerilerini, Yönetim Otoritesi, Kurum ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ile ortak görüş oluşturduktan sonra Komisyona ve Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne sunar, bir örneğini de Ulusal Yetkilendirme Görevlisine gönderir.

f) Yıllık uygulama raporlarını ve nihai uygulama raporunu, Komisyona, Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne, Ulusal Yetkilendirme Görevlisine ve Denetim Otoritesine gönderilmeden önce inceler ve onaylar.

g) (Değişik:RG-23/7/2019-30840) (1) IPARD Programları için programın devam eden ve ara değerlendirme raporlarını inceler.

ğ) Denetim Otoritesi tarafından sunulan denetim raporlarını ve görüşlerini değerlendirir.

h) Programla ilgili bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirir. İletişim planı ve görünürlük planını ve de bu planlarla ilgili güncellemeleri inceler ve onaylar.

ı) Programın teknik destek faaliyetleri konusunda oluşturulan eylem planını onaylar. Teknik destek tedbiri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin raporlarını değerlendirir.

i) Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşma hükümleri çerçevesinde sorumluluğundaki görevleri yerine getirir.

j) IPARD programlarının uygulamasına ilişkin Sektörel Anlaşmanın VI. Kısmında yer alan hükümler doğrultusunda, programların raporlanmasından, izlenmesinden ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Toplantıların düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Komite toplantıları, yılda en az iki kez olmak üzere Başkanın daveti ile önceden belirlenen yerde yapılır.

(2) Komite; Başkanın, Komite üye tam sayısının üçte birinin veya Komisyonun talebiyle olağanüstü toplanabilir.

(3) Başkan, toplantı tarihini Komiteye teklif eder. Komite, ileride düzenlenecek toplantı tarihini belirler.

Toplantı daveti, gündemi ve belgeleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Otoritesi, tüm üyelere toplantı tarihinden en geç (Değişik ibare:RG-25/2/2016-29635) on beş iş günü öncesine kadar toplantı davetini ve teklif edilen gündemi, destekleyici belgelerle birlikte elektronik posta ve/veya resmi yazı ile iletir. Komisyona da tüm belgeler İngilizce olarak gönderilir.

(2) Toplantı tarihinden (Değişik ibare:RG-25/2/2016-29635) on beş iş günü öncesinde üyelere gönderilen gündem içeriğinde yer almayan ve gündeme yeni teklif edilen husus ancak Komitede oy birliği sağlanırsa gündeme dahil edilir.

(3) Komite toplantıları ile ilgili belgelerin zamanında Komite üyelerine ulaşmadığı durumlarda, Komite üyeleri gündemde yer alan karar maddesinin bir sonraki toplantıda ele alınmasını talep edebilir ya da resmi yazışma işleminin yapılmasını önerebilir.

(4) Gündem içerisinde, Komitenin karar alması gereken gündem maddeleri ile Komiteye bilgi veya görüş alışverişi yapmak üzere sunulan gündem maddeleri açıkça belirtilir.

(5) Komite üyelerinin gündeme yeni bir madde eklenmesi yönünde talepleri olursa, bu taleplerini ve ilgili belgeleri toplantı tarihinden en az yedi iş günü öncesinde Yönetim Otoritesine iletmeleri durumunda, gündeme eklenmesi hususunda görüşme yapılır.

(6) Gündem, Komite toplantısı başlangıcında üyelerin onayına sunulur.

(7) Komite, gündemde yer alan ve karar verilmesi gereken bir karar teklifinin üyelerin oy çokluğu ile bir sonraki toplantıya ertelenmesi veya konu ile ilgili resmi yazışma işleminin yapılması yönünde karar verebilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Komite toplantıları

MADDE 11 – (1) Toplantılar kamuoyuna kapalı olarak yapılır.

(2) Komite üyeleri, Komite çalışmalarını bilginin gizliliği ilkesini gözeterek yürütür.

(3) Komite tarafından alınan tüm kararlar ve kabul edilen belgeler Yönetim Otoritesi tarafından hazırlanır ve Komiteye sunulur.

(4) Komitenin aldığı kararlar, Yönetim Otoritesi tarafından kamuoyunun bilgisine sunulur.

Komite toplantılarına katılım

MADDE 12 – (1) Komite toplantılarını Başkan yönetir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı toplantılara başkanlık yapar.

(2) Toplantının sonlandırılması, bir sonraki toplantının çalışma planı ve Komite toplantılarındaki çalışmanın detayları Başkan tarafından belirlenir.

(3) Komite toplantılarına asil üyelerin katılımı esastır. Ancak asil üyenin olmadığı durumlarda toplantıya yedek üye katılır.

(4) Komite, komite üyelerinin ve yedek üyelerin toplantılara devam etme durumunu inceler ve çalışmaların aksamaması açısından kurum ve kuruluşların konu ile ilgili tedbir almalarını talep eder.

Kararların alınması ve oylama

MADDE 13 – (1) Toplantıda kararlar, Başkan da dahil olmak üzere tüm üyelerin en az üçte ikisi mevcut ise alınır.

(2) Komite kararları, 10 uncu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen karar hariç, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile alınır. Oy birliğinin sağlanamaması halinde, konunun incelenmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla bir çalışma grubu oluşturulur. Çalışma grubunun yaptığı değerlendirmelerin sonucu hakkında bir sonraki toplantıda Komite bilgilendirilir ve oy birliği sağlanmaya çalışılır. Komitede tekrar oy birliğinin sağlanamaması durumunda, bir kez daha oylama yapılır. Bu durumda, toplantıda bulunan üyelerin dörtte üçünün önerinin lehinde oy vermesi halinde karar alınır. Karşı oy kullanan her üyenin görüşü toplantı tutanaklarına kaydedilir.

Resmi yazışma işlemi

MADDE 14 – (1) Başkan, Komite üyelerine acil durumlarda veya karar almak için Komitenin toplanmasını gerektirmeyen hallerde resmi yazışma işlemi ile karar alınması için teklif sunabilir.

(2) Başkan, karar taslağını açıklayıcı not ile birlikte Komite üyelerine gönderir.

(3) Komite üyeleri, karar taslağı ile ilgili görüşlerini gönderilme tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-25/2/2016-29635) on beş iş günü içinde bildirir.

(4) Hiçbir üyeden itiraz gelmemesi durumunda karar taslağı kabul edilir.

(5) İşlem bittiğinde, Başkan Komite üyelerini sonuç hakkında bilgilendirir.

(6) Karar taslağına itiraz eden üye gerekçesini belirtmek zorundadır. Resmi yazışma işlemi kapsamında itiraz edilen karar ve gerekçesi bir sonraki toplantıda tartışılır.

Çalışma grupları

MADDE 15 – (1) Başkan, Komite toplantısında karara varılamayan veya ihtiyaç duyulacak diğer konularda çözüme ulaşabilmek için çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Çalışma grupları, Komite üyelerinden veya Komitenin uygun göreceği diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşturulur.

(3) Çalışma grupları, çalışmalarının sonuçlarına dayanarak Komiteye teklif ve tavsiyeler sunar.

(4) (Mülga fıkra:RG-25/2/2016-29635)

Toplantı kayıtları

MADDE 16 – (1) Komitenin her toplantısı için tutanak tutulur.

(2) Tutanaklar Yönetim Otoritesi tarafından hazırlanır.

(3) Tutanaklar, toplantı gündemini, oturumlarda yapılan tüm görüşmelerin özetini, oylama sonuçlarını, alınan kararları ve Komite tarafından yapılan önerileri içerir.

(4) (Değişik fıkra:RG-25/2/2016-29635) Her toplantının tutanak taslağı toplantı tarihinden sonra on beş iş günü içinde tüm Komite üyelerinin görüşlerine sunulur. Komite üyeleri görüş, gözlem ve önerilerini belgenin gönderildiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde Yönetim Otoritesine gönderirler. Üyelerin görüşlerinin yer aldığı toplantı tutanağı taslağı, Komite üyelerinin son görüş verme tarihini takiben en geç beş iş günü içerisinde Komisyonun görüşüne sunulur.

(5) (Değişik fıkra:RG-25/2/2016-29635) Nihai tutanak taslağı, Başkan tarafından imzalanır ve toplantıdan sonra en geç kırk beş iş günü içerisinde üyelere gönderilir.

(6) Bir önceki toplantının tutanak taslağı, bir sonraki toplantı başlangıcında görüşülür ve kabul edilir. Tutanakların bir kopyası Yönetim Otoritesi arşivinde saklanır.

Komite kararlarının takibi

MADDE 17 – (1) Başkan, Komite kararlarının uygulanmasını izler ve gerekli durumlarda Komitenin bir sonraki toplantısına kadar kararların uygulanmasına yönelik gerekli tedbirleri alır.

(2) Başkan ilgili kuruluşlardan, Komite kararlarının yerine getirilmesi konusunda rapor talep edebilir ve Komitenin bir sonraki toplantısında faaliyetlerin izlenmesi kapsamında kısa bir rapor sunar.

(3) Komite raporları, Komitenin onayladığı çalışma planı ve zaman çizelgesine göre hazırlanır.

Tarafsızlık ilkesi ve etik kurallar

MADDE 18 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-25/2/2016-29635)

(1) Komitenin tüm üyeleri tarafsızlık ilkesi ve etik kurallara riayet edeceklerine dair bir bildirim imzalar.

(2) Etik kurallar aşağıdaki hususları içerir:

a) Komite üyeleri, gerçek veya tüzel kişilere danışmanlık yapamaz. Komite üyeliğini yaparken tarafsızlığını etkileyecek kişilere bağlı hareket edemez veya üyeliğini kendisine ya da başkalarına yarar veya ayrıcalık sağlayacak şekilde kullanamaz.

b) Komite üyeleri, kendilerine ya da başkalarına yarar sağlamak üzere yasal ve idari karar alma sürecini etkileyecek şekilde davranamaz.

c) Komite üyeleri, kişisel çıkarları veya geldikleri kuruluşların çıkarlarından ziyade Programın önceliklerini gözetir.

(3) Herhangi bir Komite üyesinin tarafsızlık ilkesini ihlal etmesi durumunda, Başkan, söz konusu üyeye Yönetim Otoritesi kanalıyla yazılı uyarı gönderir. Söz konusu ihlalin devam etmesi durumunda Yönetim Otoritesi, ilgili kuruluşun Başkanına, yirmi iş günü içerisinde başka bir üyenin Komite üyesi olarak aday gösterilmesi için talep yazısı gönderir.

(4) Komite üyesinin, Program konusunda yapılan tartışma esnasında bir çıkarının ortaya çıktığı durumlarda, söz konusu üye, Başkanı ve diğer üyeleri durumdan haberdar etmek zorundadır. Bu durumda Başkan söz konusu üyenin gündem maddesiyle ilgili kişisel çıkarının olduğunun toplantı tutanaklarına geçirilmesi talimatını verir. Söz konusu üye, ilgili gündem maddesinde oylamaya katılamaz.

(5) Çıkar çatışması ile ilgili, Başkanın ve Komite üyelerinin bilgilendirilmediğinin ortaya çıkması durumunda, Başkan, Komite üyesinin azlini talep edebilir. Söz konusu üyenin alınan kararla ilgili oyu geçersiz sayılır. Bu işlemden sonra, eğer üyenin oyu, kararı etkiliyorsa konu ile ilgili oylama tekrarlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Komitenin çalışma dili

MADDE 19 – (1) Komitenin çalışma dili Türkçedir. Komite çalışmalarında gerekli görüldüğünde simültane çeviri ve belgelerin çevirisinin yapılması sağlanır.

Uzman talebi

MADDE 20 – (1) Başkan gerekli gördüğü takdirde kendi yetkisi dahilinde veya Komite üyelerinin teklifi üzerine kamu kurumlarından temsilcileri veya diğer yerli ve yabancı uzmanları çalışmalarda yer almaları için davet edebilir.

(2) Uzmanların bilginin gizliliği ve tarafsızlığı ilkesini gözetmeleri zorunludur ve söz konusu uzmanlar tarafsızlık ve gizlilik ilkesi kurallarına riayet edeceklerine dair bir bildirim imzalar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik ile 1/9/2009 tarihli ve 27336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.


(1) Bu değişiklik 1/10/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

7.5.16329-Ek.docx (18.0 KB)

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16329&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5