Mevzuatlar.Net

Batı mısır kök kurdu ile mücadele hakkında yönetmelik

B İ R İ NC İ B Ö L Ü M

Ama ç ve Kapsam, Dayanak ve Tan ı mlar

Ama ç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; batı mısır kök kurdunun varlığının tespiti, yayılmasının engellenmesi ve mücadelesinin yapılması amacıyla alınması gereken asgari önlemleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 24/10/2003 tarihli ve 2003/766/EC sayılı Komisyon Kararına paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tan ı mlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Batı mısır kök kurdu (Diabrotica virgifera Le Conte): Larvalarının mısır köklerinde beslenerek ve yaralar açmak suretiyle, erginlerinin koçan püskülünde tozlaşmayı engelleyerek ve koçan danelerinde beslenerek zararlara yol açan zararlı organizmayı,

c) Bulaşık alan: Zararlı organizmanın tespit edildiği alanı,

ç) Enstitü: Bakanlığa bağlı zirai mücadele araştırma faaliyetlerini yürüten enstitü, istasyon ve kuruluşları,

d) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

e) Güvenlik sahası: Zararlı organizmanın bulaşık olduğu odak nokta alanın 5 km etrafında oluşturulan zararlı organizmanın konukçularının yetiştirilmediği alanı,

f) Karantina: Zararlı organizmaların ülkeye girişini veya ülke içinde yayılmasını önlemek amacıyla, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bulaşma ihtimali bulunan madde ve malzemelerin kontrol altına alınmasını,

g) Müdürlük: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ve ilçe müdürlüklerini,

ğ) Odak sahası: Zararlı organizmanın tespit edildiği alanın etrafında oluşturulan 1 km’lik alanı,

h) Sürvey: Batı mısır kök kurdunun bir yerde var olup olmadığını, var ise yayılış alanını ve yoğunluğunu tespit etmeyi,

ı) Tampon saha: Güvenlik sahası etrafında organizmanın yayılmasını önleyecek şekilde konukçularının yetiştirilmesine izin verilmeyen alanı,

i) Zararlı organizma: Batı mısır kök kurdunu,

ifade eder.

İ K İ NC İ B Ö L Ü M

Tespit, S ü rveyler, S ı n ı rland ı r ı lm ış Alan, M ü cadele Ö nlemleri, Bula şı kl ığı Devam

Eden Alanlarda Yap ı lacak İş lemler, Havaalan ı Ç evresinde Bula ş ma Riski

Olan Alanlarda Al ı nacak Tedbirler ve Bildirimler

Tespit

MADDE 4 (1) Müdürlükler/Enstitüler, batı mısır kök kurdu şüphesi veya varlığının doğrulanması halinde Genel Müdürlüğe bildirilmesini sağlar.

S ü rveyler

MADDE 5 (1) Müdürlükler, her yıl mısır yetiştirilen alanlarda zararlı organizmanın varlığı konusunda sürveyler yürütür.

(2) Sürvey sonuçları, her yılın 31 Aralık günü itibariyle Genel Müdürlüğe bildirilir.

S ı n ı rland ı r ı lm ış alan

MADDE 6 (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürvey sonuçlarına göre, daha önceden zararlı organizmadan ari olarak tanınmış bir alanda zararlı organizmanın varlığı tespit edilirse, müdürlükler aşağıda belirtilen sınırları çizilmiş alanları tanımlar.

a) Zararlı organizmanın tespit edildiği alanın çevresinde en az 1 km çapında bir odak sahası,

b) Odak sahasının çevresinde en az 5 km’lik güvenlik sahası,

c) Buna ek olarak müdürlükler odak sahası ve güvenlik sahası etrafında bir tampon sahası.

(2) Birinci fıkrada belirtilen saha alanlarının kesin sınırlandırılmasında, sağlam bilimsel prensipler, zararlı organizmanın biyolojisi, yoğunluğu ve özellikle konukçu bitkinin yetiştirilme sistemi temel alınır.

(3) Şayet odak sahasında tespit edilen zararlı organizmanın varlığı, orijin noktadan başka bir noktada doğrulanırsa, sınırlandırılmış alanın sınırı buna göre değiştirilir.

(4) Zararlı organizmanın tespit edildiği son yıldan itibaren iki yıl o alanda zararlı organizma tespit edilmezse, sınırlandırma kaldırılır. 7 nci maddede belirtilen eradikasyon tedbirlerinin daha fazla alınmasına gerek yoktur.

(5) Müdürlükler tarafından birinci fıkrada belirtilen alanlar uygun ölçekli haritalara işlenerek Genel Müdürlüğe bildirilir.

M ü cadele ö nlemleri

MADDE 7 (1) Müdürlükler tarafından, sınırlandırılmış alanların her birinde, ızgara şeklinde düzenlenmiş uygun cinsel çekici feromon tuzakları ile zararlı organizmanın varlığı izlenir ve düzenli olarak kontrol edilir. Tuzakların tipi ve sayısı ile tuzak metodunun kullanımda bölgenin durumu ve sınırlandırılmış alanın özelliği dikkate alınır.

(2) Birinci fıkradaki hükümlere ek olarak, müdürlükler odak sahasında aşağıdakileri sağlar.

a) Zararlı organizmanın yayılmasını engellemek amacıyla, zararlı organizmanın biyolojisi, yakalanan zararlı organizmanın popülasyonu ve bölgenin iklim koşulları temel alınarak, taze mısır bitkisi (Zea mays L.) veya bunların taze parçalarının zararlı organizmanın ortaya çıktığı alandan dışarı çıkarılmaması,

b) Odak sahasının içinden odak sahasının dışına toprak hareketinin olmaması,

c) Zararlı organizmanın yayılmamasını sağlamak amacıyla, zararlı organizmanın biyolojisi, yakalanan zararlı organizmanın popülasyonu ve bölgenin iklim koşulları temel alınarak, zararlı organizmanın ortaya çıktığı yıldaki günler arasında mısırın hasat edilmemesi,

ç) Mısır alanlarında herhangi bir dönemde, 3 ardışık yıl boyunca ürün rotasyonu yapılarak, mısırın sadece bir kez yetiştirilmesi veya tüm odak sahası içinde son yakalama yılından sonra iki yıl boyunca mısır ekilmemiş olması,

d) Mısır tarlalarında, batı mısır kök kurdunun ergin böceklerinin yumurtlama süresi sonuna kadar, zararlı organizmanın çıktığı yıl ve bir sonraki yıl boyunca zararlı organizmaya karşı uygun bir mücadele programı yapılması,

e) Mısır alanlarında kullanılan tarımsal makinelerin sahadan ayrılmadan önce bütün toprak ve döküntülerden temizlenmiş olmaları,

f) Mısır tarlası olmayan alanlarda kendi gelen mısırların sökülmesi.

(3) 5 inci maddede belirtilen sürveyler sonucunda, odak bölgesinde ikiden az zararlı organizma bulunması halinde ve bildirildikleri yılda ortaya çıktıklarına dair kanıt varsa, bu maddenin birinci fıkrasının (b), (ç), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen tedbirler, o yılda hiçbir örnek bulunmaması şartıyla zararlı organizmanın ortaya çıktığı yıl ve bir sonraki yılla sınırlandırılabilir. Bu durumda, birinci fıkrada belirtilen izleme odak sahasına yoğunlaştırılır.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasındaki hükümlere ek olarak, müdürlükler güvenlik sahasında en azından aşağıdaki hususları sağlar.

a) Herhangi bir dönemde iki ardışık yılda mısırın sadece bir kez yetiştirildiği ürün rotasyonu (iki yılda bir mısır münavebesi) yapılır,

b) Mısır alanlarında zararlı organizmanın çıktığı yıl ve bir sonraki yıl boyunca zararlı organizmaya karşı uygun bir mücadele programı yapılır.

(5) 5 inci maddede belirtilen sürveyler sonucunda, odak sahasında ikiden az zararlı organizma bulunması halinde ve bildirildikleri yılda ortaya çıktıklarına dair kanıt varsa, güvenlik sahasında, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen tedbirler, o yılda hiçbir örnek bulunmaması şartıyla zararlı organizmanın ortaya çıktığı yıl ve bir sonraki yılla sınırlandırılabilir. Bu durumda birinci fıkrada belirtilen izleme güvenlik sahasında yoğunlaştırılır.

(6) Birinci fıkradaki hükümlere ek olarak, tampon sahada herhangi bir dönemde iki ardışık yılda mısırın sadece bir kez yetiştirildiği ürün rotasyonu yapılabilir.

Bula şı kl ığı devam eden alanlarda yap ı lacak i ş lemler

MADDE 8 (1) 5 inci maddede belirtilen sürveyler sonucunda, iki ardışık yıldan fazla süre boyunca topraklarının bir bölümünde zararlı organizmanın varlığı doğrulanırsa, müdürlükler söz konusu bulaşık toprak bölümünü kapsayacak şekilde alanları tanımlar.

(2) Müdürlükler 7 nci madde hükümlerini uygular veya zararlı organizmanın eradike edilememesi durumunda, zararlı organizmanın bulaşık alanlardan zararlı organizmadan ari alanlara yayılmasını sınırlandırmak amacıyla, bulaşık alanlarda ve yakınında zararlı organizmayı önleme konusunda yıllık programlar organize eder.

Havaalan ı ç evresinde bula ş ma riski olan alanlarda al ı nacak tedbirler

MADDE 9 (1) Uçak pistleri veya bir havaalanında hareket eden uçakların hareket ettiği diğer alanların çevresindeki en az 2500 m’lik bir sahadaki mısır alanlarında, zararlı organizmanın giriş riskinin yüksek olduğuna dair kanıtlar varsa, aşağıdaki tedbirler alınır.

a) Herhangi bir dönemde iki ardışık yıl boyunca mısırın sadece bir kez yetiştirildiği ürün rotasyonu yapılır,

b) Zararlı organizmanın varlığının tespit edilmesi için uygun cinsel çekici feromon tuzakları kullanarak yoğun izleme yapılır ve zararlı organizma tespit edildiğinde 6 ncı ve 7 nci maddelerdeki tedbirler alınır.

Bildirimler

MADDE 10 (1) Müdürlükler, her yılın 31 Aralık günü itibariyle aşağıdaki hususlarda Genel Müdürlüğü bilgilendirir;

a) 6 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen saha alanları,

b) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen tedbirler ve yapılan uygulamaların tarih ve gerekçeleri,

c) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ve 7 nci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen işlemleri,

ç) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen alanlar ve buradaki herhangi bir değişikliği,

d) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen önlem alanları ve buradaki herhangi bir değişikliği.

ÜÇÜ NC Ü B Ö L Ü M

Ç e ş itli ve Son H ü k ü mler

İ dari yapt ı r ı mlar

MADDE 11 (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.

Y ü r ü rl ü k

MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Y ü r ü tme

MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16804&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5