Mevzuatlar.Net

Pepino mozaik virüsü ile mücadele hakkında yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ama ç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özellikle domates bitkisinde zarar yapan Pepino mozaik virüsünün ülkemize girişini ve yayılmasını engellemek için alınacak tedbirleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Pepino mozaik virüsünün sürveyi, tespit edilmesi, mücadelesi, yayılmasının engellenmesi hususlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 27/2/2004 tarihli Pepino mozaik virüsünün kontrolüne ilişkin 2004/200/EC sayılı Komisyon Kararına paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tan ı mlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Bitki sağlık sertifikası: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinde öngörülen bitki sağlığı şartlarına uygun olduğunu gösteren belgeyi,

c) Enfeksiyon kaynağı: Pepino mozaik virüsü ile bulaşık domates tohumunu,

ç) Enstitü: Bakanlığa bağlı zirai mücadele araştırma faaliyetlerini yürüten enstitü, istasyon ve kuruluşları,

d) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

e) Müdürlük: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ve ilçe müdürlüklerini,

f) Nihai tüketici: Ürünü bir daha satmamak üzere kendi bünyesinde kullanmak amacıyla satın alanları,

g) Pepino mozaik virüsü (PepMV): Domates bitkilerinde sistemik bir enfeksiyona neden olan, bitkiden bitkiye mekanik olarak ve temas yoluyla bulaşabilen ve tohum kabuğunda bulunduğu saptanan viral etmeni,

ğ) Sürvey: Pepino mozaik virüsünün bir yerde var olup olmadığını, var ise yayılış alanını ve yoğunluğunu tespit etmeyi,

h) Zararlı organizma: Pepino mozaik virüsünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Uygulanacak Tedbirler

Genel h ü k ü mler

MADDE 5 (1) Enstitüler ve müdürlükler domates bitkisi ve domates meyvesi üreten tesislerde Pepino mozaik virüsü varlığı açısından resmi araştırmalar ve/veya sürveyler yürütür.

(2) Araştırma ve/veya sürvey sonuçları Genel Müdürlüğe bildirilir.

(3) 6 ncı maddenin birinci fıkrası ve 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tedbirlere ilişkin sonuçlar sürekli değerlendirilir ve bu değerlendirmeler ışığında bir sonraki olası tedbirler belirlenir.

(4) PepMV ile bulaşık domates tohumunun, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. ülkeye girişi ve ülke içerisindeki hareketi yasaktır.

Domates tohumu ithalat ı nda uygulanacak tedbirler

MADDE 6 (1) Domates tohumu ithalatında Bitki Karantinası Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.

Ü lkemiz orjinli domates tohumlar ı n ı n ü lke i ç inde hareketinde uygulanacak tedbirler

MADDE 7 (1) Ülkemizde üretilen domates tohumları uygun bir asit ekstraksiyon yöntemiyle elde edilmeleri ve aşağıda belirtilen koşulları karşıladığı takdirde ülke içinde hareket edebilir:

a) Domates tohumlarının PepMV’den ari olduğu bilinen alanlardan geldiği veya

b) Tüm vejetasyon dönemi boyunca, üretim alanındaki bitkilerde PepMV’nün neden olduğu hastalık belirtilerinin görülmemesi veya

c) Tohumlardan alınan temsili numunelerin PepMV yönünden uygun metodlarla teste tabi tutulması ve bu testlerde PepMV yönünden ari bulunması.

(2) Profesyonel bitki üretimine dahil olmayan nihai tüketiciye satılacak domates tohumunun paketi üzerinde nihai tüketiciye satışın amaçlandığını gösteren bir işaretin bulunması şartıyla, birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İ dari yapt ı r ı mlar

MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.

Y ü r ü rl ü k

MADDE 9 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Y ü r ü tme

MADDE 10 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16805&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5