Mevzuatlar.Net

Palmiye kırmızı böceği ile mücadele hakkında yönetmelik

B İ R İ NC İ B Ö L Ü M

Ama ç , Kapsam, Dayanak ve Tan ı mlar

Ama ç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Palmiye Kırmızı Böceğinin Ülkemize girişini ve yayılmasını engellemek amacıyla alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Palmiye Kırmızı Böceğinin sürveyi, tespit edilmesi, mücadelesi, yayılmasının engellenmesi hususlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 25/5/2007 tarihli Palmiye Kırmızı Böceğinin yayılmasını engellemek üzere alınacak acil tedbirlere ilişkin 2007/365/EC sayılı Komisyon Kararına paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tan ı mlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Bitki pasaportu: Bitki sağlığı ile ilgili 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte belirlenen bitki sağlığı standartlarının ve özel şartların karşılandığını gösteren, çeşitli bitki ve bitkisel ürünler için standart hale getirilmiş, Bakanlıkça belirlenen usullere uygun olarak hazırlanan ve Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilenler tarafından düzenlenen resmi etiketi veya belirli ürünler için Bakanlıkça kabul edilen etiket dışındaki işareti,

c) Bitki sağlık sertifikası: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinde öngörülen bitki sağlığı şartlarına uygun olduğunu gösteren belgeyi,

ç) Duyarlı bitkiler: Meyveler veya tohumlar dışında, Areca catechu, Arenga pinnata, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Agave americana, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei, Jubea chilnsis ve Washingtonia spp.’yi,

d) Enstitü: Bakanlığa bağlı zirai mücadele araştırma faaliyetlerini yürüten enstitü, istasyon ve kuruluşları,

e) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

f) İthalat: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, serbest dolaşıma giriş rejimi, gümrük antrepo rejimi, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimi prosedürlerine tâbi tutulmasını,

g) Müdürlük: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ve ilçe müdürlüklerini,

ğ) Palmiye Kırmızı Böceği [Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)]: Palmiye üretimi yapılan tüm ülkelerde ve sıcak iklimlerde palmiye türlerinin en önemli zararlısını,

h) Sürvey: Palmiye Kırmızı Böceğinin bir yerde var olup olmadığını, var ise yayılış alanını ve yoğunluğunu tespit etmeyi,

ı) Tampon alan: Güvenlik sahası etrafında zararlı organizmanın yayılmasını önleyecek şekilde konukçularının yetiştirilmesine izin verilmeyen alanı,

i) Zararlı organizma: Palmiye Kırmızı Böceğini,

ifade eder.

İ K İ NC İ B Ö L Ü M

Genel H ü k ü mler

Genel h ü k ü mler

MADDE 5 (1) Palmiye Kırmızı Böceğinin girişi ve yayılmasında, zararlı organizmanın bulunduğu alanlarda sınırlandırılmasında, bitkilerin ithalatı, üretimi, hareketi ve kontrolünde acil tedbirler uygulanır. Bilimsel bilgiye dayanarak yapılan zarar risk değerlendirmesinde zararlı organizmanın Palmae ailesine ait bazı türlerde ciddi zararlara ve ölümlere sebep olduğu ve 5 cm den fazla taban gövde çapı bulunan bitkilerin daha duyarlı olduğu belirlenmiştir.

(2) Zararlı organizmanın ülkeye girişi ve yayılması yasaktır.

(3) Zararlı organizmaya karşı ülkemizi korumak amacıyla ilave tedbirler alınabilir.

ÜÇÜ NC Ü B Ö L Ü M

Ara ş t ı rmalar ve Bildirimler

Ara ş t ı rmalar ve bildirimler

MADDE 6 (1) Enstitüler ve müdürlükler, zararlı organizmanın ülkemizdeki varlığı ve palmae bitkilerinin zararlı organizma tarafından enfekte edilmesine dair yıllık olarak resmi araştırmalar ve/veya sürveyler yürütür.

(2) Araştırma ve/veya sürvey sonuçları Genel Müdürlüğe bildirilir.

(3) Tedbir sonuçları sürekli değerlendirilir ve bu değerlendirmeler ışığında bir sonraki olası tedbirler belirlenir.

D Ö RD Ü NC Ü B Ö L Ü M

S ı n ı rland ı r ı lm ış Alanlar ı n Olu ş turulmas ı , Duyarl ı Bitkilerin İ thalat ı ,

Duyarl ı Bitkilerin Ü lke İç inde Hareketi

S ı n ı rland ı r ı lm ış alanlar ı n olu ş turulmas ı

MADDE 7 (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen araştırma ve/veya sürvey sonuçları veya bildirimler sonucunda bir alanda zararlı organizmanın varlığı doğrulanırsa, gecikmeksizin, bulaşık alanın sınırları belirlenir ve sırasıyla EK-2’nin 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen tedbirler alınır.

Duyarl ı bitkilerin ithalat ı

MADDE 8 (1) Duyarlı bitkilerin ithalatında Bitki Karantinası Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.

Duyarl ı bitkilerin ü lke i ç inde hareketi

MADDE 9 (1) Ülkemiz orijinli veya ülkemize ithal edilmiş duyarlı bitkiler, sadece EK-1’in 2 nci maddesinde belirtilen şartları karşıladığı takdirde ülke içinde hareket edebilir.

BE Şİ NC İ B Ö L Ü M

İ dari Yapt ı r ı mlar, Son H ü k ü mler

İ dari yapt ı r ı mlar

MADDE 10 (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.

Y ü r ü rl ü k

MADDE 11 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Y ü r ü tme

MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

EK-1

BU Y Ö NETMEL İĞİ N 8 İ NC İ VE 9 UNCU MADDES İ NDE ATIFTA BULUNULAN AC İ L TEDB İ RLER

I- Ö zel ithalat ş artlar ı

İthalatta Bitki Karantina Yönetmeliğinin Bitki ve Bitkisel Ürünlerin İthalatında İstenen Özel Şartlar başlıklı EK-4’ün ilgili hükümlerini ve diğer istenilen ilgili talimatların karşılanması gerekmektedir.

II- Hareket i ç in ko ş ullar

Ülkemiz orijinli ve ithal edilmiş duyarlı bitkiler, ülke içinde bitki pasaportu eşliliğinde hareket etmelidirler.

Ülkemiz orijinli duyarlı bitkiler aşağıdaki şekilde yetişmiş olmalıdırlar;

(a) Hayatları boyunca zararlı organizmanın görülmediği Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin Bitki ve Bitkisel Ürünlerin Ülke İçerisindeki Hareketinde İstenen Özel Şartlar başlıklı EK-7/A’nın 25 inci maddesinde belirtilen şartların sağlandığı, veya

(b) Hayatları boyunca, Müdürlüklerce Ulusal Bitki Sağlığı Tedbirleri Standartlarına göre oluşturulmuş bitki zararlısından ari bir alanda yetişmiş olduğu belgelenmeli, veya

(c) Hareketinden önceki 2 yıl boyunca üretim yerinde;

  1. Bitkilerin zararlı organizmanın girişine karşı fiziksel olarak tamamen korunan veya uygun koruyucu işlemlerin uygulandığı bir yerde tutulmuş olan, ve

  2. En az her 3 ayda bir yapılan resmi denetimlerde, zararlı organizmaya ilişkin hiçbir işaretin olmadığı, veya

İthal edilmiş duyarlı bitkiler aşağıdaki şekilde yetişmiş olmalıdırlar;

(a) İthalatta aranacak şartlar Bitki Karantina Yönetmeliğinin Bitki ve Bitkisel Ürünlerin İthalatında İstenen Özel Şartlar başlıklı EK-4’ün ilgili hükümlerini ve diğer istenilen ilgili talimatların karşılandığı.

EK-2

BU Y Ö NETMEL İĞİ N 7 NC İ MADDES İ NDE ATIFTA BULUNULAN AC İ L TEDB İ RLER

I- S ı n ı rland ı r ı lm ış alanlar ı n olu ş turulmas ı

(a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde atıfta bulunulan sınırlandırılmış alanlar aşağıdaki kısımlardan oluşmalıdır;

  1. Zararlı organizmanın varlığının doğrulandığı ve zararlı organizma sebebiyle belirti gösteren bütün duyarlı bitkileri ve gerektiğinde ekim sırasında aynı partiye ait bütün duyarlı bitkileri kapsayan bulaşık alan,

  2. Bulaşık alanın etrafında en az 10 km’lik sınıra sahip bir tampon alan,

  3. Birkaç tampon alanın üst üste binmesi veya coğrafik olarak yakın olması durumunda, ilgili sınırlandırılmış alanları ve aralarındaki alanları kapsayacak şekilde daha geniş bir sınırlandırılmış alan tanımlanmalıdır.

(b) (a) fıkrasında belirtilen bölgelerin kesin sınırları, bilimsel prensipler, zararlı organizmanın biyolojisi, bulaşıklık derecesi, yılın dönemi ve özellikle duyarlı bitkilerin dağılımına bağlı olmalıdır.

(c) Zararlı organizmanın varlığı bulaşık alan dışında doğrulanırsa, sınırlandırılmış alanların sınırları buna göre değiştirilmelidir.

(ç) Yıllık sürveylere göre şayet 3 yıl boyunca sınırlandırılmış alanlarda zararlı organizma tespit edilmezse, bu saha sona erdirilmelidir ve 2 nci maddede belirtilen tedbirlere daha fazla gerek yoktur.

(d) Bulaşıklığı, Bakanlığımız elemanlarınca tespit edilmiş kamu ya da özel mülkiyete sahip alanlarda bulunan ağaçlara mülk sahiplerince; gerekli mücadele yöntemleri uygulanması, tedavisi mümkün olamayacak ölmüş ağaçların ise şartlarına uygun bir şekilde imha edilmesi zorunludur.

II- S ı n ı rland ı r ı lm ış alanlarda al ı nacak tedbirler

Sınırlandırılmış alanlarda bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde atıfta bulunulan resmi tedbirler aşağıda belirtilmektedir:

(a) Zararlı organizmanın eradikasyonu amacıyla uygun tedbirler;

  1. Enfekte duyarlı bitkilerin imha edilmesi ya da uygun görüldüğü takdirde mekanik temizleme işlemleri,

  2. Yakın çevredeki kimyasal işlemlerin uygulanmasıyla yapılan eradikasyon ya da mekanik temizleme işlemleri sırasında zararlı organizmanın herhangi bir şekilde yayılmasını önlemek için tedbir alma,

  3. Enfekte duyarlı bitkilerin uygun şekilde tedavi edilmesi,

  4. Uygun görülen yerlerde, duyarlı bitkilerin duyarlı olmayan bitkilerle değiştirilmesi,

  5. Zararlı organizmanın eradikasyonuna katkıda bulunabilecek diğer bütün önlemler,

(b) En azından enfekte alanlarda feromon tuzağı dahil olmak üzere, zararlı organizma varlığının denetim ve yöntemlerle yoğun olarak izlenmesi ile ilgili önlemler,

(c) Gerekli görülüğü hallerde enfekte olan veya enfekte olduğundan şüphelenilen tüm duyarlı bitkilerin eradikasyonuna yönelik özel önlemler.

III- Eylem planlar ı n ı n haz ı rlanmas ı

Eylem planı, zararlı organizmanın eradikasyonu amacıyla alınan veya alınması planlanan resmi önlemlerin ayrıntılı bir tanımını içerir. Bu eylem planı uluslararası bitki sağlığı önlemleri ile ilgili standartlara uygun olarak hazırlanır.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16853&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5