Mevzuatlar.Net

Mera kanununun 30 uncu maddesi gereğince yapılacak tahsilatlar ile ödenecek huzur haklarına ilişkin yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca elde edilecek gelirlerden yapılacak tahsilata ilişkin usul ve esaslar ile ödenecek huzur haklarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mera Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

c) Banka: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabının bulunduğu bankayı,

ç) Genel Müdürlük: (BÜGEM) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

d) Genel Müdür: Bitkisel Üretim Genel Müdürünü,

e) İl Müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

f) Kanun: 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununu,

g) Komisyon: Kanunun 6 ncı maddesi gereğince illerde oluşturulan İl Mera Komisyonunu,

ğ) Teknik ekip: Kanunun 6 ncı maddesi gereğince illerde oluşturulan ve Komisyona bağlı olarak görev yapacak ekipleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mera Gelirleri Tahsilatı ve Hesap İşleri

Gelir tahsilatı

MADDE 4 – (1) Mera hizmetlerini karşılamak üzere,

a) Kanununa göre otlatma amacıyla kiraya verilen mera, yaylak ve kışlaklardan alınacak ücretler, kiralayanlar tarafından doğrudan bankaya yatırılır ve banka dekontu komisyona ibraz edilir.

b) Üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedelinin binde biri oranında, süt işleyen kuruluşlarca yapılacak kesinti, kesintinin yapıldığı tarihi izleyen ayın onbeşine kadar bankaya yatırılır ve dekontun bir örneği Bakanlığa gönderilir. Ayrıca, süt işleyen kuruluş; aracı kuruluşlar vasıtasıyla üreticiden satın alınarak, kendilerine teslim edilen sütten yapılması gereken binde bir kesintiyi tahsil etmek ve aynı süre içerisinde bankaya yatırmakla yükümlüdür.

c) Yurt içinde yetiştirilen ve satışı yapılan büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanların satış bedellerinin binde biri oranında satıcıdan alınacak pay;

  1. Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince görevlendirilecek muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilerek, tahsilatın yapıldığı gün veya en geç takip eden iş günü içerisinde bankaya yatırılır.

  2. Özel ve kamuya ait kesimhane ve mezbahalarda yapılacak kesintiler komisyonların belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilerek, tahsil edildikleri tarihi izleyen ayın onbeşine kadar bankaya yatırılır ve dekontun bir örneği Bakanlığa gönderilir.

  3. Hayvan satışı yapılan pazarlarda satışı yapılan hayvanlardan, yapılacak kesintiler, belediyelerce tahsil edilerek, tahsil edildikleri tarihi izleyen ayın onbeşine kadar bankaya yatırılır ve dekontun bir örneği Bakanlığa gönderilir.

  4. Borsada satışı yapılan canlı hayvanlardan yapılacak kesintiler, borsa görevlileri tarafından kendi usulüne uygun tahsil edilerek, tahsil edildikleri tarihi izleyen ayın onbeşine kadar bankaya yatırılır ve dekontun bir örneği Bakanlığa bildirilir.

ç) Tahsis amacının değiştirilmesi için başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerden, tahsis amacı değiştirilen meradan elde olunacak yirmi yıllık ot geliri esas alınarak, Komisyonca tespit edilecek ücret doğrudan bankaya yatırılarak dekontu komisyona ibraz edilir. Dekontun bir örneği Komisyonca Bakanlığa bildirilir. Tespit edilen ücret, tahsis amacı değişikliği kararı Komisyona ulaştığında peşin olarak tahsil edilir.

d) Yayla turizmi amacı ile Kanunun 20 nci maddesi çerçevesinde verilecek yapı izinlerinden Valiliklerce tespit edilecek miktarda alınan yapı ruhsat ücretleri ile bu yerlerin yıllık kira bedelleri, doğrudan bankaya peşin olarak yatırılarak, dekontu ilgili Komisyonlara ibraz edilir. Dekontun bir örneği Komisyonca Bakanlığa gönderilir.

e) Kişi veya kurumlarca yapılacak her türlü bağış ve yardımlar doğrudan bankaya yatırılır.

(2) Yatırılan bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

(3) Bu madde kapsamındaki gelirleri tahsil edenler veya kesintileri yapanlar, tahsil ettikleri gelirleri veya kesintileri, bu maddede belirtilen sürelerde, bankaya yatırırlar.

(4) Gelirlerin tahsilatında, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Hesap işleri şefliği

MADDE 5 – (1) Hesap İşleri Şefliği, merkezde Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı bünyesinde, illerde Bitki Sağlığı ve Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulur ve görevleri şunlardır:

a) Taşra Hesap İşleri Şefliklerinin iş ve işlemlerini takip etmek.

b) Kanunun 30 uncu maddesi ile ilgili gelirleri izlemek.

c) Yıllara göre ihtiyaç olacak ödemelere ait ödenek taleplerini hazırlamak.

ç) Ödeme emri belgelerinin, ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak.

Huzur hakkı ve harcırah ödemeleri

MADDE 6 – (1) Komisyon üyeleri ile teknik ekipte görevlendirilenlere, toplantılara fiilen katılmaları şartıyla ayda ikiden fazla olmamak üzere huzur hakkı ödenir.

(2) Toplantı başına ödenecek huzur hakkının hesaplanmasında, (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar esas alınır.

(3) Huzur hakkı ödemelerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilir.

(4) Harcırah ödemeleri; 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7 – (1) 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mera Hizmetlerine Dair Özel Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16856&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5