Mevzuatlar.Net

Expo 2016 antalya ajansı insan kaynakları yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; EXPO 2016 Antalya Ajansının insan kaynakları politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile istihdam usullerine, çalışma esaslarına, mali ve sosyal haklara, yükümlülük ve cezai sorumluluğa ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, EXPO 2016 Antalya Ajansının Genel Sekreterlik ve Ofis birimlerinde çalışan personel ile gönüllüleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 31/10/2012 tarihli ve 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun 4 ve 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ajans: Yönetim Kurulu, EXPO Konseyi, Genel Sekreterlik ve Ofisten oluşan EXPO 2016 Antalya Ajansını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) BIE: Uluslararası Sergiler Bürosunu,

ç) EXPO Konseyi: EXPO 2016 Antalya Ajansı Konseyini,

d) EXPO 2016 Antalya: 2016 yılında Antalya’da yapılacak olan çiçek ve çocuk temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisini,

e) Genel Sekreter: EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterini ve BIE kuralları gereği atanan EXPO 2016 Antalya Sergi Komiserini,

f) Genel Sekreterlik: EXPO 2016 Antalya Ajansının sekretaryasını yürütmek ve bu kapsamda verilen görevleri yerine getirmek üzere Antalya’da kurulan teşkilatı,

g) Gönüllüler: EXPO 2016 Antalya’nın hazırlık ve organizasyon sürecinde gönüllü olarak çalışanları,

ğ) Kanun: EXPO 2016 Antalya Kanununu,

h) Ofis: Genel Sekretere bağlı olarak Yönetim Kurulu ve EXPO Konseyinin sekretarya çalışmalarını yürüten ve Bakanlık bünyesinde Ankara’da kurulan Ajans birimini,

ı) Personel: Genel Sekreterlik ve Ofiste kamu kurum ve kuruluşlarından geçici olarak görevlendirilen personel ile belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan yerli veya yabancı personeli,

i) Sözleşme: Ajansta çalışacak işçi statüsündeki yerli veya yabancılarla, kısmi veya tam zamanlı olarak yapılacak belirli süreli iş sözleşmesini,

j) Uluslararası organizasyon: En az yirmi beş ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonları,

k) Unvansız personel: Genel Sekreterlik ve Ofiste çalışacak sekreter, hizmetli, şoför, büro görevlisi gibi çalışanları,

l) Yarışma Sınavı: Ajansta belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek personelin seçimine ilişkin sözlü sınavı,

m) Yönetim Kurulu: EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnsan Kaynakları Politikası ve Planlaması

İnsan kaynakları politikası

MADDE 5 – (1) İnsan kaynakları politikasının amacı, Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için alanlarında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

(2) Bu politikanın uygulanmasında uyulacak ilkeler aşağıda belirtilmiştir.

a) İstihdam edilecek personelin seçiminde görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisine öncelik vermek.

b) Personelin, Ajansın amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak ve Ajansın hizmet kalitesini yükseltecek çalışma şartlarını hazırlamak.

c) Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak.

ç) Başarıyı ve yaratıcılığı teşvik eden sistemler geliştirmek.

d) İnsan kaynakları politikasının oluşturulması sürecine personelin katılımını sağlamak.

e) Aynı kurum mensubu olma bilincinin oluşturulabilmesi için Ajans çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı tedbirler almak.

İnsan kaynakları planlaması

MADDE 6 – (1) İnsan kaynakları planlaması, Ajansın hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulacak insan kaynağını belirlemek amacıyla yapılır. Bu planlar, programlardaki değişme ve gelişmeler, personel istihdamını etkileyen teknolojik yenilikler ve insan kaynağındaki niteliksel gelişimler dikkate alınmak suretiyle hazırlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İstihdam Usulleri

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu, işçiler hariç olmak üzere ilgili kurumun uygun görmesi kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyduğu personeli, organizasyonun süresini aşmamak kaydıyla, Ofiste, Genel Sekreterlikte, kurul veya komitelerde geçici olarak görevlendirebilir.

(2) Geçici olarak görevlendirilecek personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir. Bunlara ayrıca bir ödeme yapılamaz. Bu personelin, Ajans tarafından yurt içi ve yurt dışında geçici görevlendirilmesi halinde yolculuk ve konaklama giderleri ile harcırahları Ajans tarafından karşılanır.

(3) Geçici olarak görevlendirilecek personelin, bu görevde çalışmayı kabul etmesi gerekir.

(4) Geçici olarak görevlendirmede, Yönetim Kurulunun görevini sonlandırması halinde, bu durumun ilgili kuruma ve kamu personeline bildirilmesi ile kamu personeli asıl görevine döner.

İşçi statüsünde istihdam edilecek personel ve aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Genel Sekreterlikte, Ofiste, kurullarda veya komitelerde çalışmak üzere, organizasyon süresini aşmamak kaydıyla, özel hukuk hükümlerine tabi tutulmak ve belirli süreli iş sözleşmesi yapılmak suretiyle yerli veya yabancı, tam veya kısmi zamanlı işçi statüsünde personel istihdam edilebilir.

(2) Ajans hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işçi statüsünde işe alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

c) Askerlikle ilişkisi bulunmamak.

ç) Yüksek öğrenim şartının aranmadığı unvansız personel dışında, en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az altı ay süre ile yönetici düzeyinde uluslararası organizasyonlarda çalışmış olmak.

(3) Yabancılar için aranacak şartlar, uluslararası mütekabiliyet esasları çerçevesinde belirlenir.

Yarışma sınavı

MADDE 9 – (1) Ajansta ilk defa işçi statüsünde istihdam edilecek personel, yapılacak yarışma sınavı ile belirlenir.

(2) Yabancı personelle, 8 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla yarışma sınavı yapılmaksızın doğrudan Genel Sekreterin teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile belirli süreli iş sözleşmesi yapılır.

Sınav ilanı ve başvuruda istenilen belgeler

MADDE 10 – (1) Ajansta işçi statüsünde istihdam edilecek pozisyonların ünvan ve sayıları, personelde arananacak şartlar, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler, yarışma sınavının şekli, yeri ve zamanı ile gerekli görülen diğer hususlar, başvuru tarihinden en az yedi gün önce Ajansın internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başvuracaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı.

ç) Sabıka kaydı bulunmadığına dair beyanı.

d) Özgeçmiş.

e) Askerlikle ilişiği bulunmadığına dair beyanı.

(3) Yukarıda sayılan belgelerin Ajansa en geç ilanda belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Ajansa yapılan başvurular Genel Sekreterlikçe ön değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucunda yarışma sınavına katılması uygun bulunanlar, Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Ancak bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Yarışma sınavının yapılışı

MADDE 12 – (1) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.

(2) Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Genel Sekreter tarafından görevlendirilen iki personel olmak üzere toplam üç kişilik Sınav Kurulu tarafından yapılır.

(3) Sınav Kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin işe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Değerlendirme

MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmasına rağmen bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

(2) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

(3) Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel seçme hakkına sahiptir.

Sözleşme yapılması

MADDE 14 – (1) Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere Genel Sekreterliğin teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı halinde belirli süreli iş sözleşmesi yapılır. Sözleşme, Ajans adına Genel Sekreter tarafından imzalanır. Sözleşme imzalanmaması nedeniyle adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

(2) Sözleşmede bulunması gereken hususlar, sözleşmenin feshi, sona ermesi ve sözleşme ile ilgili diğer konularda 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

Sözleşmenin Yenilenmesi

MADDE 15 – (1) Süresi dolan sözleşmeler Yönetim Kurulu kararı ile yenilenebilir.

Gönüllüler

MADDE 16 – (1) Ajans insan kaynağı ihtiyaç planı çerçevesinde EXPO 2016 Antalya’nın hazırlık ve organizasyon sürecinde görev almak isteyen gönüllüler çalıştırabilir.

(2) Gönüllüler için aranan şartlar, başvuru mercii, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler, başvuru formu ile gerekli görülen diğer hususlar Ajansın internet sitesinde ilan edilir.

(3) Ajans tarafından Kanun kapsamında gerçekleştirilecek her türlü etkinlik için görevlendirilecek gönüllüler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yönünden sigortalı ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu açısından işçi sayılmazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Saatleri, İzinler, Aylık Ücret ve Mali Haklar

Çalışma saatleri

MADDE 17 – (1) İş sözleşmesi ile istihdam edilen personel için 4857 sayılı İş Kanununda yer alan hükümler, kamudan geçici olarak görevlendirilen personele ise devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri uygulanır.

(2) Personel kendisine verilen görevleri zamanında sonuçlandırmakla yükümlüdür.

İzinler

MADDE 18 – (1) Ajans personeline; 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve ücretsiz izinler Genel Sekreter tarafından verilir.

(2) İzinler, iş durumu ve personelin talepleri de göz önünde bulundurularak önceden yapılacak izin programlarına göre, uygun görülecek zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullandırılır.

Aylık ücret ve mali haklar

MADDE 19 – (1) Ajansta istihdam edilecek Genel Sekretere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme tavanının beş katını, diğer personele aynı sözleşme tavanının iki katını geçmemek üzere aylık ücret ödenir. Sözleşmeli personelin aylık ücreti dışındaki ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile fazla mesai, diğer mali hak ve yardımları ile ilgili 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Birinci fıkra hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla belirli süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilecek sözleşmeli personele ödenecek aylık ücret Yönetim Kurulunun onayıyla Genel Sekreterlik tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Personelin Yükümlülükleri ve Cezai Sorumluluk

Personelin yükümlülükleri

MADDE 20 – (1) Ajans personelinin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Personel, Anayasaya ve kanunlara sadakatle bağlı kalmak ve uygulamak zorundadır.

b) Personel, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz. Anayasaya ve kanunlara aykırı olan, ülkenin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz.

c) Personel, amiri olduğu birimlerde kanun, tüzük, yönetmelik ve görev tanımlarında belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur. Amir, personeline eşitlik içinde davranır. Amir yetkisini kanun, tüzük, yönetmelik ve görev tanımlarında belirtilen esaslar içinde kullanır.

ç) Personel, görevi ile ilgili mevzuatı bilmek ve değişiklikleri izlemekle sorumlu, Ajans tarafından uygun görülen bilgilendirme ve yeniliklere yönelik kurs, seminer ve konferans gibi çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

d) Personel, kanun, tüzük, yönetmelik ve görev tanımlarında belirlenen esaslara uymakla yükümlü ve görevlerinin dikkat ve itina ile tam ve zamanında yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur.

e) Personel, kendisine teslim edilen Ajans malını korumak ve her zaman hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak, göreviyle ilgili belge, araç ve gereçleri yetki verilen yerler dışına çıkarmamak ve özel işlerinde kullanmamak zorundadır. Görevi gereği kendisine teslim edilen belge, araç ve gereçleri görevi sona erdiği zaman geri vermek zorunda olup, bu zorunluluk personelin mirasçılarına da şamildir. Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu Ajans zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

f) Genel Sekreter dışındaki personel, görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına doğrudan bilgi veya demeç veremez. Bu konuda gerekli bilgi ancak Yönetim Kurulunun veya Genel Sekreterin yetkili kılacağı görevliler tarafından verilebilir.

g) Personel, göreviyle ilgili gizli bilgileri görevinden ayrılmış bile olsa, yazılı izin almadan açıklayamaz.

ğ) Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliğinden dolayı, kişilerin uğradıkları zararlar neticesinde Ajans aleyhine açılan davalar sonucunda oluşan zararlarda, Ajansın ilgili personele rücu hakkı saklıdır.

Cezai sorumluluk

MADDE 21 – (1) Ajans personeli ile Genel Sekreter, bu Kanun kapsamında yaptıkları işlemlerle ilgili olarak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen konularda; sözleşmeli personel için 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili iş mevzuatı, kamu kurum ve kuruluşlarından geçici olarak görevlendirilen personel için tabi oldukları mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18379&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5