Mevzuatlar.Net

Expo 2016 antalya ajansı sigorta, akreditasyon, fikrî mülkiyet hakları ve genel düzenlemeler yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hedefler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2016 yılında Antalya’da yapılacak olan “Çiçek ve Çocuk” temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisine ilişkin sigorta, akreditasyon, fikrî mülkiyet hakları ve genel düzenlemeler ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, EXPO 2016 Antalya’nın düzenlenmesine yönelik; resmî ve özel katılımcılar ile bayilerin katılım koşullarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini, izinleri, malların ve çalışanların kabulü ve sigortalanmasını, ticari faaliyetleri, etkinlikleri, fikrî mülkiyet haklarını, akreditasyon kurallarını, uyuşmazlıkların çözümünü ve diğer hususları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 31/10/2012 tarihli ve 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun 4, 11, 12 ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ajans: EXPO 2016 Antalya Ajansını,

b) AIPH: Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliğini,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Bayi: EXPO 2016 Antalya alanında doğrudan organizatör ile sözleşme imzalayarak ticari faaliyet yürüten gerçek ve tüzel kişileri,

d) BIE: Uluslararası Sergiler Bürosunu,

e) EXPO 2016 Antalya: 2016 yılında Antalya’da yapılacak olan “Çiçek ve Çocuk” temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisini,

f) Kanun: EXPO 2016 Antalya Kanununu,

g) Katılımcı: EXPO 2016 Antalya’ya katılacak resmî ve özel katılımcı ile bayileri,

ğ)(Değişik:RG-10/4/2015-29322) Katılım sözleşmesi: Katılımcı adına sözleşme akdetmeye yetkili temsilci ile Genel Komiser arasında imzalanmış olan belgeyi,

h) Organizatör: EXPO 2016 Antalya Ajansını,

ı) Özel katılımcı: Türkiye Cumhuriyeti tarafından resmî olarak davet edilmemiş ve bu nedenle ülkelere ait bölümlerin dışında kendi ürün ve hizmetlerini sergileyenleri,

i) Resmî katılımcı: Türkiye Cumhuriyeti’nin davetini kabul ederek EXPO 2016 Antalya’ya katılan ülkeyi,

j) (Değişik:RG-10/4/2015-29322) Genel Komiser: Uluslararası sergilere ilişkin Paris Sözleşmesi hükümleri ve BIE kuralları gereği Bakan tarafından atanan komiseri,

k) Ülke komiseri: EXPO 2016 Antalya’ya katılan resmî katılımcıyı temsil eden ve resmen atanan görevliyi,

ifade eder.

Genel tema, ilke ve hedefler

MADDE 5 – (1) EXPO 2016 Antalya’nın genel teması “Çiçek ve Çocuk”tur. EXPO 2016 Antalya’nın genel ilkesi, “Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya”dır.

(2) Küresel ısınmanın öneminin vurgulanması ve gelecek nesillere etkisinin tanıtılması, çevre bilinci aşılanması ve yenilenebilir enerjinin ve kaynaklarının ön plana çıkarılması gibi temel konular dikkate alınarak EXPO 2016 Antalya’nın hedefleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Yerel ve uluslararası çevresel problemleri belirlemek ve çözüm önerileri sunmak.

b) Gelecek nesillere çevre bilincini aşılamak.

c) Ekolojik ve organik tarımın önemini anlatmak.

ç) Kalıcı bir tarım ve çevre müzesi oluşturmak.

d) Küresel ısınmaya karşı yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasını sağlamak.

İKİNCİ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-10/4/2015-29322)

Organizatör ve Genel Komiser

Organizatör

MADDE 6 – (1) Organizatör, Türkiye Cumhuriyeti adına, EXPO 2016 Antalya’nın, Paris Sözleşmesi hükümleri ve bu sözleşmeden dayanak alan uygulama hükümleri ile BIE düzenlemeleri uyarınca planlanması, hazırlanması, uygulanması ve idaresinden sorumludur.

Genel Komiser ve görevleri (Değişik başlık:RG-10/4/2015-29322)

MADDE 7 – (1)(Değişik:RG-10/4/2015-29322) Türkiye Cumhuriyeti, BIE nezdinde Genel Komiser tarafından temsil edilir. Genel Komiser, Bakan tarafından atanır. Genel Komiser Paris Sözleşmesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti’nin sorumluluğu altındaki tüm konularda yetkilidir.

(2) (Değişik ibare:RG-10/4/2015-29322) Genel Komiser aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) EXPO 2016 Antalya’nın başarısını ve itibarını temin etmek amacıyla Paris Sözleşmesinin tarafları ile ilgili olarak gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlamak.

b) Resmî katılımcılar tarafından üstlenilen tüm taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamak.

c) Tüm katılımcıların 40 ıncı maddede belirtilen özel düzenlemelere uymalarını temin etmek.

ç) EXPO 2016 Antalya’ya katılmaya karar veren tüm resmî katılımcıları BIE’ye bildirmek ve bu kapsamda resmî katılımcı ülke komiserlerinin atanması, talep edilen sergi alanının tipi ve kapsamı gibi bilgileri içeren belgelerin örnekleri ile katılım sözleşmelerinin birer örneğini imzalanmasını müteakip BIE’ye iletmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Katılımcılar

Resmî katılımcılar

MADDE 8 – (1) EXPO 2016 Antalya’ya katılacak ülke, Türkiye Cumhuriyeti nezdinde, ülkelerin resmen atayacakları ülke komiserleri tarafından temsil edilir.

(2) EXPO 2016 Antalya’ya katılacak ülkenin ülke komiseri ile (Değişik ibare:RG-10/4/2015-29322) Genel Komiser arasında katılım sözleşmesi imzalanır.

(3) Ülke komiseri, sadece kendi ulusal bölümünün organizasyonundan ve işleyişinden sorumludur. Sorumluluğun yerine getirilmesinde 32 ve 34 üncü maddelerde belirtilen hükümlere de uyulması gerekir.

(4) İmzalanan katılım sözleşmesindeki hak ve yükümlülükler dışında ülke komiseri, kendi ulusal bölümünün tüm üyelerinin organizatör tarafından hazırlanmış ve BIE tarafından onaylanmış düzenlemelerine, Paris Sözleşmesi hükümlerine ve BIE kurallarına uymasını sağlar.

Ülke komiserleri heyeti, anlaşmazlıklarda uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 9 – (1) Resmî katılımcı ülke komiserleri atandıktan sonra (Değişik ibare:RG-10/4/2015-29322) Genel Komiserin daveti ile ülke komiserleri heyeti oluşturulur. Heyet ilk toplantısında Yürütme Komitesi Başkanını, Başkan Yardımcısını ve üyelerini seçer.

(2) Yürütme Komitesi, (Değişik ibare:RG-10/4/2015-29322) Genel Komiser nezdinde resmî katılımcı ülke komiserlerini temsil eder ve ortak ilgi alanı kapsamındaki tüm konuları inceler ve bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yetkilerini kullanır.

(3) Sonradan katılımlarla resmî katılımcı sayısının iki katına çıkması durumunda Yürütme Komitesi yeniden seçilir. Başkan, herhangi bir nedenden dolayı sorumluluklarını yerine getiremeyecek olması halinde, yetkilerini Başkan Yardımcısına veya acil bir durum oluşması durumunda yürütme komitesinin başka bir üyesine devreder.

(4) Organizatör ile resmî katılımcılar arasında ya da resmî katılımcıların birbirleri arasında meydana gelecek anlaşmazlıklarda uygulanacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmeliğin, özel düzenlemelerin veya katılım sözleşmesinin hükümlerinin yorumuna ilişkin anlaşmazlıklarda, Paris Sözleşmesi veya BIE’nin diğer zorunlu kuralları esas alınır. Anlaşmazlığın giderilmesinde gerekli olması durumunda BIE Genel Sekreteri ve ilgili başkan yardımcısının yardımı ile BIE Başkanının görüşü de alınarak yürütme komitesi tahkim görevi görür. Yürütme Komitesi kararları kesin olup derhal uygulanır.

b) Paris Sözleşmesinin 19 uncu maddesi kapsamındaki anlaşmazlıklarda, Yürütme Komitesi, anlaşmazlığı ülke komiserleri heyetine bildirir. Ülke komiserler heyetinin vereceği kararlar kesin olup derhal uygulanır.

c) Diğer anlaşmazlıklarda ise taraflar aşağıdaki mercilerden herhangi birine başvurarak tahkim talep edebilir.

 1. (Değişik:RG-10/4/2015-29322) Genel Komisere.

 2. (Değişik:RG-10/4/2015-29322) Genel Komiser ile birlikte yürütme komitesine.

 3. Ülke komiserler heyetine.

ç) Tahkime giden taraf hangi mercie başvurduysa karar o mercii tarafından verilir.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a) ve (c) bentlerindeki kararların, hangi seviyedeki merciin müdahil olduğuna bakılmaksızın on gün içerisinde verilmesi gerekir. Aksi takdirde karar yetkisi beş gün içerisinde karar vermek üzere ülke komiserler heyetine geçer. Bu süreler içerisinde anılan mercii karara varamaz ise anlaşmazlığı gündeme taşıyan taraf haksız sayılır.

Özel katılımcılar

MADDE 10 – (1) EXPO 2016 Antalya’ya katılacak özel katılımcıların 5 inci maddede belirtilen tema, ilke ve hedeflerle ilişkili konularda sergileme yapmaları gerekir.

(2) Özel katılımcıların sergileme yapabileceği kategoriler aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarım ve tarımsal uygulamalar.

b) Ekolojik ve organik tarım.

c) Tarımsal ekipman.

ç) Endemik bitkiler.

d) Zararlılar.

e) Hayvancılık.

f) Süs bitkileri/kesme çiçek.

g) Sulama sistemleri.

ğ) Meyve ve sebze.

h) Biyoenerji.

ı) Kamu ve özel sponsorlar.

Bayiler

MADDE 11 – (1) Bayiler, 33 üncü maddede belirtilen resmî katılımcıların ticari faaliyetlerine ilişkin hak ve yükümlülükler ile resmî katılımcılara ayrılan alanlar dışında, organizatör ile akdedeceği sözleşmedeki hak ve yükümlülükler kapsamında ve organizatör tarafından belirlenecek alanlarda ticari faaliyet yürütürler.

(2) Bayi, organizatör ile akdedeceği sözleşmedeki hükümlerin yanı sıra bu Yönetmelik hükümlerine de uyar.

(3) Bayilik başvuruları organizatöre yapılır.

(4) Resmî katılımcı olan ülkeden bayilik başvurusu yapılması halinde ilgili katılımcı ülke komiseri bilgilendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzinler, Tema ve Katılım Koşulları

Sergilenen eşyalara ilişkin izinler, tema

MADDE 12 – (1) Kural olarak sadece EXPO 2016 Antalya genel teması ve hedefleri ile ilgili aynı zamanda EXPO 2016 Antalya alanı ve AIPH kuralları ile uyumlu bahçe bitkilerinin ve bunların üretimini, kullanımını temsil ve teşvik eden nesne ve ürünlerin EXPO 2016 Antalya’ya katılımı kabul edilir.

(2) Resmî ve özel katılımcılar, sergi alanı tahsisine ilişkin organizatöre yapacakları başvurularında, kendi sergileri ile ilgili genel tema ve temanın içeriğini görsel sunumlarla anlatan açıklamalara yer verirler. Temanın EXPO 2016 Antalya’nın genel temasıyla uyumlu olması gerekir.

(3) Temaya ilişkin açıklamalarda aşağıda belirtilen bilgiler bulunur.

a) Sergi temasının tanımı.

b) Serginin türü (kapalı alan/açık alan sergisi).

c) İhtiyaç duyulan sergi alanı.

ç) Kapalı ya da açık alanda serginin süresi.

d) Sergilenecek malzemelerin türü, hacmi ve tasarımı, gerekli olan hizmetler veya arzu edilen yerel koşullar.

e) Stant tasarımcısının ismi, stanttaki yenilikler ve benzeri gerekli ve tamamlayıcı bilgiler.

f) Toplu özel katılım söz konusu ise sorumlu kişinin isim ve adres bilgileri.

g) Gerekli görülmesi halinde sorumlu ülke komiserinin sergiye katılım onayı.

(4) Temaya ilişkin açıklamalar organizatör tarafından incelenir. Resmî ya da özel katılımcılara inceleme sonucu hakkında yazılı olarak bilgi verilir.

(5) Organizatör veya resmî ya da özel katılımcılar tarafından temanın veya temaya ilişkin açıklamanın değiştirilmesi ya da geliştirilmesi talep edilirse yapılacak değişiklikler de yeniden incelemeye sunulur.

(6) İnceleme sonucu belirlenen nihaî tema organizatör tarafından onaylanır. Temanın onaylanmasından sonra resmî ve özel katılımcıya sergi alanı tahsis edilir.

(7) Resmî ya da özel katılımcıların organizatörden özel bir sergi alanı tahsis etmesini talep etme hakları yoktur.

(8) Organizatör tarafından belirlenecek bir zamanda resmî ve özel katılımcılar temalarını geliştirip detaylandırdıkları sergi taslak planlarını organizatörün onayına sunarlar.

(9) Sergi taslak planında, tema ile ilişkili olarak serginin tüm aşamalarına ve tatbikine ilişkin detaylı açıklamalara yer verilir.

(10) Organizatör resmî ve özel katılımcılara yazılı onay göndermeden önce sergi taslak planının içeriğinin daha önce onaylanan nihaî tema ile uyumluluğunu kontrol eder.

(11) İncelemeler sonucu taraflar sergi taslak planının revize edilmesi veya tamamlanmasına karar verir ise yapılan değişiklikler de tekrar organizatörün onayına sunulur.

(12) Tema veya sergi taslak planı üzerinde organizatör ve resmî veya özel katılımcılar arasında çıkacak anlaşmazlıklar, AIPH kurallarının 7 nci bölümü ve bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükümleri doğrultusunda karara bağlanmak üzere (Değişik ibare:RG-10/4/2015-29322) Genel Komisere bildirilir.

Resmî ve özel katılımcı sözleşmesi

MADDE 13 – (1) EXPO 2016 Antalya’da yer almak isteyen resmî katılımcılar, tema beyanları ve sergi planları onaylandıktan sonra (Değişik ibare:RG-10/4/2015-29322) Genel Komiser ile bir katılım sözleşmesi akdederler. Sergi alanının tahsisi, katılım sözleşmesi imzalanıncaya kadar bağlayıcı değildir.

(2) EXPO 2016 Antalya’ya katılmayı talep eden özel katılımcılar 12 nci maddede yer alan hükümler doğrultusunda organizatöre başvuruda bulunurlar. Tüm özel katılımcıların yasal temsilcileri, (Değişik ibare:RG-10/4/2015-29322) Genel Komiser ile katılım sözleşmesi akdederler. Özel durumlarda organizatör ayrıntılı bir sözleşme imzalanmasını talep edebilir.

(3) Resmî katılımcı, EXPO 2016 Antalya’ya özel katılımcı olarak kabul edilmesi halinde organizatörden herhangi bir talepte bulunamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sergi Alanları

Sergi seçenekleri

MADDE 14 – (1) Organizatör, resmî katılımcılar ile özel katılımcıların kullanımına açık olacak EXPO 2016 Antalya alanı içerisinde yer alan açık alanları, mevcut binalar içerisindeki alanları ve yerleşimleri belirler.

Kapalı mekân çiçek ve bitki sergileri

MADDE 15 – (1) Kapalı mekân sergileri EXPO 2016 Antalya alanı içerisindeki salonlarda yapılır. Kapalı mekân sergileri değişen biçimlerde ve farklı temalarla bahçe bitkileri ürünleri ve hizmetlerinin sunumu şeklindedir. EXPO 2016 Antalya süresince, aylık, haftalık ve günlük olarak değişen çeşitli kapalı mekân gösterileri yapılır. Gösterilerin tarihleri organizatör tarafından ayrıca duyurulur.

(2) Çiçek ya da bitki gösterilerine katılım başvurusu 13 üncü maddede yer alan hükümler uyarınca, ilgili kapalı mekân gösterisinin yapılmasından en az oniki hafta önce organizatöre sunulur.

(3) Resmî ve özel katılımcılar stantlarını kendileri kurarlar ve kurulum maliyetlerini karşılarlar. Resmî ve özel katılımcılar stant tasarımı için bir stant tasarımcısıyla anlaşabilir. Bazı hallerde ise masrafları kendilerince karşılanmak suretiyle stant tasarımının yaptırılması için organizatörle de anlaşabilirler.

(4) Resmî ve özel katılımcılar, standın tasarımının genel tasarımla bağdaşır şekilde olmasını sağlar. Aksi durumlarda organizatör maliyeti resmî veya özel katılımcı tarafından karşılanmak üzere kurulmuş olan stantta değişiklikler yapmaya ya da standın kaldırılması kararını vermeye yetkilidir.

(5) Stantların inşa süreci, sözleşme imzalandıktan sonra ya da organizatör tarafından kapalı mekân bitki ve çiçek sergilemesine katılımları yazılı olarak onaylandıktan sonra resmî veya özel katılımcıya uygun zamanda ulaştırılacak kurulum ve sökme rehberlerinde belirtilir.

(6) Stant, sergi süresince resmî ve özel katılımcı tarafından muhafaza edilir. Bu görevin üçüncü şahıslara yaptırılması halinde organizatör bilgilendirilir.

(7) Sergilenme kalitesi bozulan ürünler masrafları kendilerine ait olmak üzere resmî katılımcı ve özel katılımcı tarafından değiştirilir veya yenilenir. Organizatörün uyarısı ile katılımcı sergilenen ürünün değiştirilmesini veya kaldırılmasını sağlar.

(8) Organizatör, ortak alanlar ve hollerdeki temizlik, atıkların toplanması, ışıklandırma ve iklimlendirme hizmetlerini sağlar.

(9) Resmî ve özel katılımcıların stantlarının bakımına ilişkin özel istekleri organizatörle yapılacak ayrı bir anlaşma ile belirlenir ve tüm masrafları resmî veya özel katılımcı tarafından ödenir.

(10) Resmî ve özel katılımcılar, organizatör tarafından belirlenen süre içerisinde stantların sökülmesinden sorumludurlar.

(11) Organizatör, sökülme işinin başlama zamanını, kurulum ve sökme rehberinde belirler. Resmî ve özel katılımcıların, sergileme süresince stantlarında bulunmaları esastır.

(12) Standın söküm işleminin üçüncü bir şahsa devredilmesi ya da söküm işleminin zamanında bitirilemeyecek olması hallerinde organizatör en kısa sürede bilgilendirilir. Söküm işleminin zamanında bitirilememesi durumunda organizatör, masrafları resmî veya özel katılımcı tarafından karşılanmak üzere standı söker.

(13) Kurulum ve söküm rehberinde belirtilen tarihten önce stantların söküm işlemine izin verilmez.

(14) Organizatörün onayı alınmadan sergi alanındaki sergiler ve sunumlar satılamaz ya da üçüncü şahıslara devredilemez.

Açık alan sergileri

MADDE 16 – (1) EXPO 2016 Antalya süresince açık alan sergilemeleri aşağıda belirtilen şekilde düzenlenir.

a) Resmî katılımcı bahçeleri.

 1. Her bir resmî katılımcının, EXPO 2016 Antalya temasına katkı sağlayacak şekilde, kendi ülkesine has doğal peyzajını yansıtan bir milli bahçe sergilemeleri esastır. Her ülkenin bahçesinde, o ülkenin kültüründen ve peyzajından unsurlar bulundurulur ve bahçenin tasarımı şekillendirilir.

 2. Resmî katılımcılar, ulusal peyzajlarının güzelliklerini ve özelliklerini sergilerken aynı zamanda kendi ülkelerinin turizm tanıtımını yapabilirler.

 3. Resmî katılımlarda, bahçe tasarımları ile çeşitli kültürler temsil edilir.

b) Özel katılımcı bahçeleri.

 1. Özel katılımcı bahçeleri EXPO 2016 Antalya temasına katkı sağlayacak şekilde düzenlenir.

(2) Sergi alanında en uygun alanın tahsis edilebilmesi için 12 nci madde hükümleri doğrultusunda resmî ve özel katılımcıların tema beyanlarının organizatöre mümkün olan en kısa sürede sunulması gerekir.

(3) Organizatör, resmî ve özel katılımcılar için sergi alanını ücretsiz olarak kullanıma hazır hale getirir.

(4) Organizatör, resmî ve özel katılımcıların sergi alanlarının zemininin, en yakın yol ya da sokağa kadar ve dikime uygun olacak şekilde toprak ile kaplanmasını sağlar.

(5) Resmî ve özel katılımcılar, maliyeti kendilerince karşılanmak üzere, EXPO 2016 Antalya süresince kendi bahçe veya binalarının kurulmasını, düzenlenmesini ve bakımını sağlar.

(6) Söküm işlemleri tamamlandığında resmî ve özel katılımcı, sergi alanını organizatöre kendisine ilk tahsis edildiği haliyle teslim eder.

(7) Açık sergi alanında, çiçek soğanları, mevsim çiçekleri, yetiştiricilik için uygun fidanlar ve yıllık sarmaşıklar ve serpme bitkiler, endemik bitkiler, çalılar ve bodur ağaçlar ve benzeri bitkilerin sergilemeleri yapılır.

Asgari kalite şartları

MADDE 17 – (1) Meyve ve sebze yetiştirilmesine ilişkin birinci sınıf Avrupa Birliği kalite standartları, Avrupa Birliği kalite standartlarına göre olmayan meyve, sebze ve çalılık türleri için de birinci sınıf standartlara eşdeğer standartlar aranır.

(2) Süs bitkilerinin, normal pazar kalitesi veya kalite standartlarını belirleyen ilgili Avrupa Birliği mevzuatında tanımlanan kalitede olması gerekir.

(3) Kapalı mekân sergilerinde oluşturulacak stantların ve sergilenecek ürünlerin, özel düzenlemelere ve EXPO 2016 Antalya temasına uygun olması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Uygulamaya İlişkin Hükümler

Organizatör tarafından sağlanacak genel hizmetler

MADDE 18 – (1) Organizatör, sergi alanında, aşağıda belirtilen genel hizmetleri ücretsiz olarak sağlar.

a) İlk yardım.

b) Bir sözleşme ile üçüncü şahıs veya kuruluşlara devredilmediyse ortak alanların ve yeşil alanların bakımı ve temizliği.

c) Ortak ve yeşil alanlarda atık imhası.

ç) Sergi alanındaki işaret ve yönlendirmeler.

d) Merkezi bir ziyaretçi bilgi sistemi.

e) Sergi alanında güvenlik hizmetleri.

f) Kayıp eşya bürosu.

g) Sergi alanının aydınlatılması.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi hariç aşağıda belirtilen durumlarda, genel hizmetler geçici olarak verilmez.

a) Personel ve sergi alanının güvenliğinin riske girmesi.

b) Sistemlerin tamiratı, değişimi ve güçlendirilmesi.

c) Tedarikte yaşanan dar boğazlar.

ç) Organizatörün kontrolü dışında gelişen zorlayıcı sebepler.

(3) Resmî ve özel katılımcıların kendilerine tahsis edilen sergi alanlarında, güvenlik ve atık imhası gibi hizmetlerin karşılanmasını talep etmesi halinde, organizatör veya anlaşmalı üçüncü şahıslar veya kuruluşlar, ücreti karşılığında bu hizmetleri sağlarlar.

Altyapı

MADDE 19 – (1) EXPO 2016 Antalya alanı içerisinde elektrik, su, telekomünikasyon ve atık suyun uzaklaştırılması gibi hizmetleri sağlayacak genel tedarik sistemlerine yönelik tesisler organizatör tarafından sağlanır.

(2) Katılımcılar, kendilerine tahsis edilmiş alanlarda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sayaçlar, tarife saatleri ve güvenlik cihazları gibi gerekli cihazların EXPO 2016 Antalya alanındaki altyapı sistemi ile bağlantısını kurarlar.

(3) EXPO 2016 Antalya alanındaki altyapı sistemine yapılacak olan bağlantı, katılımcıya tahsis edilmiş olan sergi alanı sınırları içerisinde yapılır.

(4) Katılımcılar kendi sergi alanlarındaki tüm altyapı ve bağlantı çalışmalarını 20 nci madde hükümlerine göre planlayıp uzman bir şirkete yaptırırlar.

(5) Katılımcıların kurdukları sistemlerin arızalı veya organizatörün koşullarına ve ilgili mevzuata uygun olmaması durumunda, muhtemel arızalar ve eksikler organizatörün talebi üzerine maliyetleri katılımcılar tarafından karşılanmak üzere giderilir.

(6) Bağlantının bedeli, bağlantının ve katılımcının kurdukları tesislerin bakımı ve tamiratıyla birlikte tüketim bedeli, katılımcı tarafından karşılanır.

Bina ve tesisler

MADDE 20 – (1) Binalar ve tesisler, Türk kanunlarının ve ilgili mevzuatın iznine tabidir. Çalışmalar başlamadan önce gerekli tüm izin ve ruhsatların alınmış olması gerekir. Başvuru belgelerinin biçim ve içerik olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatı hükümlerine uygun olması gerekir.

(2) Resmî veya özel katılımcılardan bina ya da tesis inşa etmek isteyenler ön tasarımlarının bir kopyasını ön inceleme için organizatöre sunarlar.

(3) Organizatörün geçici onayından sonra, öntasarım geliştirilerek inşaat izni almak üzere ilgili formlar ekleriyle birlikte organizatörün teknik bölümüne sunulur.

Kurulum ve söküm

MADDE 21 – (1) Resmî ve özel katılımcı tarafından EXPO 2016 Antalya süresince sergiye ait malzemeler kaldırılamaz veya sökülemez.

(2) Kapalı ve açık alan sergilemeleri için kurulum ve söküm ile ilgili usul ve esaslar organizatör tarafından düzenlenecek rehberde belirtilir.

Bitki sağlığı hükümleri

MADDE 22 – (1) Bitki sağlık kontrolüne tabi bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkeye girişinde ilgili Türk mevzuatına uyulur.

(2) İlgili mevzuat şartlarını sağlamak ve ithal edilen ürünün uygun şekilde taşınmasını temin etmek üzere, resmî ve özel katılımcılarca, ithal edecekleri bitkiler ve bu bitkilerin ambalaj malzemelerine ilişkin organizatöre bilgi verilir.

(3) Resmî ve özel katılımcılar ithal edecekleri bitki ve ambalaj malzemelerine ilişkin listelerini, ülkelerinde paketleme ve nakilden en geç otuz gün önce organizatöre bildirirler.

Gıda sağlığı hükümleri

MADDE 23 – (1) Resmî ve özel katılımcılardan veya üçüncü ülkelerden gelecek gıda maddelerinin ve hayvansal ürünlerin ithalatı, transiti ve dolaşımı Türk mevzuatı hükümlerine tabidir.

(2) Sergi alanlarında yiyecek örnekleri sunmak ve satmak isteyen resmî katılımcıların ilgili Türk mevzuatına uymaları gereklidir.

Vergiler

MADDE 24 – (1) Resmî ve özel katılımcılar EXPO 2016 Antalya’ya katılımlarıyla bağlantılı olarak tüm vergi ve diğer ücretlendirmeleri, ilgili Türk mevzuatına uygun olarak ödemekle yükümlüdürler.

Ticaret hukuku hükümleri

MADDE 25 – (1) EXPO 2016 Antalya alanında ticari faaliyet yürütmek isteyen katılımcıların organizatörün iznini alması ve ilgili Türk mevzuatı hükümlerine uymaları gereklidir.

Oturma ve çalışma izinleri

MADDE 26 – (1) Resmî ve özel katılımcılar sergilerinin kurulumu, sökümü ve bakımı için ilgili Türk mevzuatı ve çalışma izinleri hükümlerine uygun olması koşuluyla yabancı işçi çalıştırabilir.

(2) Resmî katılımcı çalışanları ya da işçileri EXPO 2016 Antalya kapsamında çalışmak amacıyla geldiklerini ve çalışma sürelerini resmî olarak (Değişik ibare:RG-10/4/2015-29322) Genel Komisere bildirmelerini müteakip, bu talebin Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması ve organizatörce uygun bulunması hâlinde, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümleri ile düzenlenen çalışma izni aranmaz.

Sigorta

MADDE 27 – (1) Resmî ve özel katılımcılar ile bayiler, EXPO 2016 Antalya organizasyonu sürecinde oluşabilecek ani ve beklenmedik risklere karşı aşağıda belirtilen sigortaları yaptırmak zorundadır.

a) Kişisel ve üçüncü şahıs sorumluluk sigortası.

 1. Ülke komiseri, yasal sigorta poliçeleri ve sözleşmelerini düzenlettirir; prim ve katkıları öder.

 2. Özel katılımcılar veya bayiler bizzat sigorta sözleşmelerinin hazırlanmasından sorumludur.

 3. Her durumda taşıtlar ile işyeri kazalarına ve genel üçüncü şahıs sorumluluklarına ilişkin riskler sigorta kapsamına alınmış olmalıdır.

b) Taşınır ve taşınmaz mal sigortası.

 1. Resmî ve özel katılımcılar ile bayiler inşa edilmiş binaları, açık ve kapalı mekân sergilemelerini, mobilyaları, ekipmanı ve nezaretinde olan diğer eşyaları hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dâhili su basması, sel, fırtına, yıldırım, yer kayması, kara aracı çarpması ve benzeri diğer risklere karşı sigorta yaptırmak suretiyle teminat altına almakla yükümlüdür.

c) Diğer sigortalar.

 1. Resmî ve özel katılımcı ile bayilerin, organizatörün istemesi halinde benzeri diğer risklere karşı sigorta yaptırmaları gerekir.

(2) Tüm katılımcıların, sigorta poliçe ve sözleşmelerinin nüshalarını ve primlerinin ödendiğine dair belgeleri organizatöre vermeleri gerekir.

(3) Tüm katılımcılar, sigorta poliçe ve sözleşmelerini, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına giriş tarihinden terk edildiği tarihe kadar olan aralığı kapsayacak şekilde düzenlettirirler.

(4) Tüm katılımcılar, sigorta poliçe ve sözleşmelerinde öngörülen kurallara uygun davranmak ve personelinin de bu sigorta hükümlerini ihlal edecek veya geçersiz kılacak davranışlardan kaçınmalarını sağlayacak tedbirleri alırlar.

Güvenlik

MADDE 28 – (1) Organizatör, EXPO 2016 Antalya alanında güvenlik ve düzenin sağlanması ile yükümlüdür. Öncelikle ziyaretçilerin korunması olmak üzere güvenliğin ve düzenin sağlanması ve sürdürülmesi için gerekli önlemler alınır.

(2) Resmî ve özel katılımcılar, kendilerine tahsis edilmiş sergi alanlarında, masrafları kendilerince karşılanmak üzere güvenliğin ve düzenin sağlanmasından ve sürdürülmesinden sorumludurlar. Öncelikle ziyaretçilerin güvenliği temin edilir.

(3) Resmî ve özel katılımcılar, acil durumlarda organizatöre, kendilerine tahsis edilen sergi alanına giriş hakkı verirler.

Erişim ücretleri

MADDE 29 – (1) EXPO 2016 Antalya alanına girişte kullanılacak bilet çeşitlerini ve ücretlerini organizatör belirler.

Akreditasyon kuralları

MADDE 30 – (1) Akreditasyon kuralları EXPO 2016 Antalya Ajansı tarafından, Ajans personeli, gönüllüler, resmî katılımcı ülke delegasyonları ve çalışanları, özel katılımcılar, protokol, medya mensupları, sponsorlar, bayiler, alanda çalışacak firmaların personeli ve araçlar için düzenlenir.

(2) EXPO 2016 Antalya Ajansının kontrolündeki tüm tesis ve alanlara yetki bazında akreditasyon kodu verilir.

(3) Akreditasyon kartları BIE ve AIPH kurallarına uygun olarak hazırlanır.

(4) Araç akreditasyonu için ayrı bir kart ve giriş seviyesi belirlenir.

(5) Araçlar için düzenlenen akreditasyon kartları araç içindeki kişileri ve sürücüyü kapsamaz. Bunların kişisel akreditasyon kartı aranır ve sergi alanına girişte bu karttaki yetkiler göz önünde bulundurulur.

(6) Organizasyon öncesi ve sırasında, uluslararası katılımcılar ile yapılacak tüm resmî toplantılarda akreditasyon kartı düzenlenir.

(7) Akredite olmuş tüm kişi, firma ve araçlara ait bilgiler güvenliği sağlanmış bir veri tabanında saklanır.

(8) Akreditasyon kartları, kaybolma ve yırtılma sebepleri hariç her kişi için sadece bir defa basılır.

(9) Kaybolan veya yırtılan akreditasyon kartlarının kayıtları tutulur ve akreditasyon işleri ile ilgili yöneticinin onayı ile tekrar basılabilir.

(10) Verilecek olan akreditasyon kartında, kaç gün geçerli olduğu yazılır.

(11) Akreditasyon kartı üzerinde EXPO 2016 Antalya Ajansını temsil eden hologram logo bulunur.

(12) Günlük geçiş, geçici, seremoni ve benzeri durumlarda akreditasyon kartları (Değişik ibare:RG-10/4/2015-29322) Genel Komiserin kararı ile verilir.

(13) Resmî katılımcı ülkelerin, delegasyonlarının akreditasyon kayıtları internet ortamında alınır.

(14) Resmî katılımcı ülkelerin, delegasyon üyeleri ve çalışanlarının kayıtlarının doğruluğu ve kesinliğinden katılımcı ülke komiseri sorumludur.

(15) Resmî katılımcı ülke delegasyonları için konaklama alanlarında akreditasyon merkezleri oluşturulur.

(16) Basılan akreditasyon kartları onaylanmadıkça ilgilisine verilmez.

(17) EXPO 2016 Antalya mevzuatı ve akreditasyon koşulları ile uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda organizatör akreditasyonu geri çekme hakkına sahiptir.

İşletme yükümlülüğü

MADDE 31 – (1) EXPO 2016 Antalya süresince tüm katılımcılar, organizatör tarafından belirlenecek hizmet saatleri içinde, kendilerine ait sergi ve diğer alan ile tesislerini ziyarete açık tutmakla yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Resmî ve Özel Katılımcıların Ticari Faaliyetleri

Resmî katılımcıların ticari faaliyetleri

MADDE 32 – (1) Organizatör, resmî katılımcılardan, ticari faaliyetlerini serginin düzgün bir şekilde devam ettirilmesi sorumluluğu ve bilinciyle yürüteceklerine dair taahhüt alır.

(2) Resmî katılımcılar özel düzenlemelerde getirilen koşullara uymak kaydıyla kendilerine tahsis edilmiş alanda ülkelerinin özel yemeklerinin servis edildiği restoranlar açabilirler.

(3) Resmî katılımcılar, kendi ülkelerini temsil eden bahçecilik ve EXPO 2016 Antalya’nın ana teması ile bağlantılı fotoğraflar, slaytlar, posta kartları, CD, kitap, pul ve benzeri turistik malzemeler ve hediyelik eşyalar satabilirler. Kendi ülkelerini temsil eden turistik malzemeler ve hediyelik eşyalar beş ürün grubu ile sınırlıdır. Bir ürün grubundaki değişik parçalar her durumda tek bir ürün olarak değerlendirilir.

(4) Satılacak ürünlerin listesi, onaylanması için önceden organizatöre iletilir. Ürün çeşitlerinde yapılacak değişiklikler de onaya tabidir.

(5) Resmî katılımcılar, kendi ülkelerini temsil eden ücretsiz numune, yiyecek ve içecekler dağıtabilirler. Numunelerin listesi, onaylanması için önceden organizatöre iletilir.

(6) Ticari faaliyetlere, dükkânlara ve restoranlara ayrılan alan, resmî katılımcılara tahsis edilmiş kapalı alanın %20 sini aşamaz. Bu oran numunelerin üretildiği, dağıtıldığı, depolandığı, sunulduğu, satıldığı ve ilgili faaliyetler için ayrılan alanları da kapsar. Belirlenen alanlar dışında ticari faaliyetlere hiçbir şekilde müsaade edilmez. Kapalı alanda yer tahsis edilmemiş resmî katılımcılara, EXPO 2016 Antalya sergi alanında alternatif bir alan tahsis edilir.

(7) Otomatik satış araçlarının kurulumuna izin verilmez.

Özel katılımcıların ticari faaliyetleri

MADDE 33 – (1) Özel katılımcılar ile organizatör arasında imzalanan sözleşmelerde açıkça imkân tanınmamışsa, özel katılımcılar EXPO 2016 Antalya alanında ticari faaliyetlerde bulunamaz.

Resmî katılımcılar tarafından düzenlenecek özel etkinlikler

MADDE 34 – (1) Resmî katılımcılar, serginin teması ile bağlantılı olması koşulu ile kültürel ve benzeri etkinlikler düzenleyebilirler. Koşullar her bir etkinlik için resmî katılımcı ve organizatör arasında yapılan sözleşme ile belirlenir.

(2) Etkinliğin çeşidine göre, EXPO 2016 Antalya’nın açılışından en geç doksan gün öncesine kadar özel etkinliklere ilişkin olarak organizatöre bilgi verilir. Etkinliklerin sorunsuz olarak gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak özel etkinliklerin tarihleri, yeri, teması ve benzeri diğer önemli bilgiler organizatöre bildirilir.

(3) Resmî katılımcılar, düzenledikleri özel etkinlikler için ücret talep edemezler.

(4) EXPO 2016 Antalya’yı tanıtım amacıyla, organizatör, resmî katılımcılar tarafından düzenlenen özel etkinliklerin, sesli ve görsel kayıtlarını alma hakkına sahiptir. Bu kayıtların kullanımı fikrî mülkiyet haklarının ihlali olarak değerlendirilmez.

Sergi kataloğu

MADDE 35 – (1) EXPO 2016 Antalya için bir sergi kataloğu hazırlanır.

(2) Sergi kataloğunun tamamlanması için tüm katılımcılar organizatör ile iş birliği yapar. Kataloğun hazırlanması için gerekli bilgiler, yetkililer tarafından organizatöre sunulur. Sergi kataloğunun basımından önce yetkililer, kataloğun kendileri ile ilgili kısmını onaylar. Organizatör, kataloğun hazırlanma sürecinde yükümlülüklerini yerine getirmeleri için son tarihleri katılımcılara bildirir.

(3) Resmî katılımcılar masraflarını karşılayarak kendi bölümlerinde sergilenen ürünlere dair katalog basma ve dağıtma hakkına sahiptir.

Bilgi tabelaları, afişler ve kurumsal imaj

MADDE 36 – (1) Resmî katılımcılar, sergi alanlarının uygun görülecek yerine milli bahçelerinin konsepti, sponsorları ve yüklenici firma hakkında bilgiler içeren bir adet tabela yerleştirebilirler. Tabelanın yeri, boyutu, metin ve metin dilleri organizatör tarafından belirlenerek onaylanır. Tabelalarda üçüncü şahıslar ve bilhassa resmî katılımcıların sponsorları ve yüklenici firma hakkında ilave bilgiye izin verilmez. Bilgilendirme tabelasının boyutu 60 cm x 90 cm’yi aşamaz. Özel durumlar için ölçü organizatör ile kararlaştırılarak belirlenir.

(2) Özel katılımcı ve bayiler, organizatör ile yazılı bir sözleşme imzalamadan, sergi alanında dış etki yaratan reklam araçları veya işaretleri aracılığı ile kendileri ya da üçüncü şahıslar hakkında bilgi veremezler. Organizatör ile yapılacak sözleşme sonrası reklam araçları veya işaretlerinin kullanımının, EXPO 2016 Antalya’nın düzgün ve uyumlu yürütülmesini engelleyecek nitelikte olmaması gerekir.

(3) Organizatör, birinci fıkrada bahsedilen resmî katılımcıların tabelalarına ilaveten, sergi alanında tüm katılımcılara ilişkin yönlendirme levhalarının zamanında ve doğru biçimde yapılmasını sağlar. Yönlendirme levhaları standart boyutta ve renkte hazırlanır. Organizatör kayıt zamanında, markaların listesini kontrol ettikten sonra, katılımcılar tarafından beyan edilen bilgiyi kullanır. Zarar gören veya kaybolan yönlendirme levhalarının yerine organizatör tarafından yenileri konulur.

(4) Bitkiler için hazırlanacak etiketlerde, bitkinin botanik ismi, kullanılan Türkçe ismi, türlerin orijinal isimleri, sergi sahibi ve eğer mümkünse yetiştiricisi veya büyütücüsünün ismine ilişkin bilgilere yer verilir.

(5) EXPO 2016 Antalya sergi alanında dış mekânı etkileyen sesli ve görsel tanıtım ve reklam araçlarının kullanımı organizatörün iznine tabidir. İzin dışı kullanımda, organizatör derhal uygulamanın durdurulmasını talep edebilir.

(6) El ilanları, broşürler ve benzeri tanıtım malzemeleri sadece tahsis edilen sergi alanlarında ya da binaların içinde dağıtılabilir.

(7) EXPO 2016 Antalya sergi alanındaki etkinliklere ilişkin reklam ve duyuruların her biri için ayrı ayrı olmak üzere organizatörden ön izin alınır. Hoparlör kullanımı, organizatörün yazılı açık iznine tabidir.

Sergi logosunun ve organizatörün diğer belirleyici işaretlerinin kullanımı

MADDE 37 – (1) Resmî katılımcılar, EXPO 2016 Antalya’nın logosunu ve tescilli marka ve isim hakları gibi organizatörün diğer belirleyici işaretlerini, yalnızca EXPO 2016 Antalya ile ilgili ticari olmayan amaçlar için ücret ödemeden kullanabilirler. Bu hak devredilemez.

(2) Özel katılımcılar ve bayiler EXPO 2016 Antalya logosunu ve tescilli marka ve isim hakları gibi diğer belirleyici işaretlerini kullanma hakkına sahip değillerdir. Bunların kullanımı, her bir durum için ayrı ayrı olmak üzere organizatörün yazılı ön onayına tabidir.

Fikrî mülkiyet hakları ve rekabet kuralları

MADDE 38 – (1) Katılımcılar, EXPO 2016 Antalya organizasyonu süresince fikrî mülkiyet haklarına ve rekabete ilişkin ilgili Türk mevzuatı hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

(2) EXPO 2016 Antalya süresince, bir katılımcı diğer bir katılımcıya karşı fikrî mülkiyet hakkı ihlalinden ya da rekabete aykırı fiil ve davranışlarından ötürü hukuki bir işlem başlatmadan önce organizatörü bilgilendirir.

(3) Haklarının açıkça ihlaline maruz kalan bir katılımcı olması veya rekabet yasasının ihlali durumunda (Değişik ibare:RG-10/4/2015-29322) Genel Komiser, ihlalde bulunan tarafın görevinin ve ihlale yol açan eylemlerin durdurulmasını acilen talep eder.

(4) Fikrî mülkiyet hakları kapsamında öncelikle aşağıdakiler koruma altındadır.

a) Patentler.

b) Numuneler.

c) Gıda numuneleri.

ç) Koruma altındaki bitki çeşitleri.

d) Markalar.

e) İsimler ve işletme markaları.

f) Telif hakları.

Sergiyle ilgili görsel öğeler

MADDE 39 – (1) Resmî katılımcılara ait ürünlerin, yapıların ve bahçelerin iç ve dış fotoğrafları veya diğer görsellerinin çoğaltılması veya satışı, ilgili ülke komiserinin iznine tabidir.

(2) Birinci fıkra kapsamındakiler dışında, EXPO 2016 Antalya’ya ilişkin tüm fotoğrafların ve diğer görsellerin bütün veya kısmî olarak çoğaltılması ve satışı organizatörün iznine tabidir.

(3) Özel katılımcılar ve bayiler, birinci fıkrada belirtilen görselleri organizatörden almak zorundadır. Katılım sözleşmelerinde aksi bir hüküm bulunmadığı hallerde, özel katılımcılar ve bayilerce organizatörden alınan bu görsellerin üçüncü kişilere satışı veya kullanımından elde edilen her türlü gelir organizatöre aittir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Özel Düzenlemeler ve Hizmet Rehberi

Özel düzenlemeler

MADDE 40 – (1) Organizatör tarafından çıkarılan özel düzenlemeler, talep edilmesi halinde basılı metin haline getirilir ve ayrıca güncel şekliyle www.expo2016antalya.org.tr adresinde yayımlanır. Özel düzenlemelere ilişkin basılı nihai belgeler her katılımcıya en geç 1/1/2016 tarihine kadar ulaştırılır.

Hizmet rehberi

MADDE 41 – (1) Organizatör, katılımcılar için EXPO 2016 Antalya hazırlıkları ve katılımları kolaylaştıracak bir hizmet rehberi yayınlar. Hizmet rehberinde ilgili formların yanı sıra Expo Antalya 2016 kapsamında sunulan hizmetler, iletişim ve adres bilgileri gibi genel bilgilere yer verilir.

(2) Organizatör hizmet rehberinin son halini www.expo2016antalya.org.tr adresinde yayımlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Katılımcıların uyacakları düzenlemeler

MADDE 42 – (1) Katılımcıların EXPO 2016 Antalya kapsamındaki faaliyetlerinin tümünde, Paris Sözleşmesi hükümlerine, AIPH kurallarına, bu Yönetmelik hükümlerine, ilgili Türk mevzuatına ve organizatör tarafından çıkarılacak özel düzenlemelere uymaları gerekir. Bu düzenlemelerde yer almayan hususlarda karar verme yetkisi organizatöre aittir.

(2) Tüm anlaşmalar, taahhütler ve düzenlemeler ancak organizatör tarafından yazılı olarak onaylandıktan sonra geçerli olur.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18563&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5