Mevzuatlar.Net

Et ve süt kurumu genel müdürlüğü teftiş kurulu yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişler, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve Teftiş Kurulu Başkanlığı bürosu personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının seçilme, yetiştirilme ve atanmaları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Teftiş Kurulu Başkanını,

b) Başkanlık: Teftiş Kurulu Başkanlığını,

c) Birim: ESK’nın merkez teşkilatını, kombinalarını, işletmelerini, fabrikalarını, soğuk hava depolarını, mağazalarını,

ç) Büro Şefi: Et ve Süt Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefini,

d) ESK: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü,

e) Genel Müdür: ESK Genel Müdürünü,

f) Müfettiş: Başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarını,

g) Teftiş Kurulu: ESK Teftiş Kurulunu,

ğ) Refakat Müfettişi: Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen başmüfettişleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

Başkanlığın teşkilat yapısı

MADDE 5 – (1) Başkanlık, bir başkan ile başmüfettiş, müfettiş, müfettiş yardımcıları ve büro personelinden oluşur.

Görev merkezi

MADDE 6 – (1) Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de görev merkezidir.

(2) İhtiyaç halinde, Genel Müdürün onayı ile Ankara dışında grup merkezleri kurulabilir. Bu grup merkezlerinde görev yapan müfettişlerden biri, verilen emirleri yerine getirmek, Başkanlık ve Genel Müdürlükle koordinasyonu sağlamak üzere Genel Müdür tarafından refakat müfettişi olarak görevlendirilir.

(3) İkinci fıkraya göre oluşturulacak grup merkezinde teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak üzere görevlendirilen başmüfettiş ve müfettişlerin görev merkezleri, bu grup merkezleri sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başkan ve Müfettişlerin Atanması

Başkanlığa atanma

MADDE 7 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığına, Kurulda en az üç yıl Başmüfettişlik yapanlar arasından atama yapılır. Ancak 22 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az on yıl hizmeti bulunanlar ile daire başkanlığı dengi veya üstü görevleri yapmış olanlar arasından Teftiş Kurulu Başkanlığına atama yapılabilir.

Müfettişliğe atanma

MADDE 8 – (1) ESK Müfettişliğine, ESK’da müfettiş yardımcısı olarak görev yapanlar arasından bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılacak sınavı kazananlar atanabilir.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 9 – (1) Müfettiş yardımcılığı dâhil en az 10 yıl çalışmış olan müfettişler; kıdem, başarı, kadro durumları göz önünde bulundurularak Kurul Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Başmüfettişliğe atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Başkanlığın görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Başkanlık, Genel Müdürün emri ve onayı üzerine aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidir:

a) ESK’nın merkez ve taşra teşkilatının, her türlü iş ve işlemlerini teftiş etmek, gerekenler hakkında inceleme ve soruşturma yapmak.

b) ESK teşkilatında gerçekleştirilen faaliyetlerin hedef ve amaçlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak, ortaya çıkan sorunların çözümü ve hizmetlerin istenilen düzeyde yürütülmesi hususunda rehberlik faaliyetlerinde bulunmak.

c) Programlar dışında verilecek inceleme ve araştırmaları yapmak.

ç) İlgili mevzuatta belirtilen görevler ile Başkanlığın faaliyetleri kapsamında verilen diğer işleri yapmak.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Başkan, ESK müfettişi sıfat ve yetkisine sahip olup Genel Müdürün emir ve onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:

a) 10 uncu maddede belirtilen görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

b) Yıllık teftiş programlarını belirleyerek Genel Müdür onayına sunmak ve uygulamasını sağlamak.

c) Müfettişleri görevlendirmek.

ç) Düzenlenecek raporlarda görülebilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak, raporları ilgili yerlere göndermek, raporlar hakkında ilgililerce yapılacak işlemleri ve sonuçlarını izlemek.

d) Müfettişlerin çalışmalarını denetlemek; teftiş, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre gerekli gördüğü önlem ve işlemler hakkında Genel Müdüre bilgi vermek, gerektiğinde öneride bulunmak.

e) Genel Müdürün uygun göreceği konularda, müfettiş görev ve yetkisiyle teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.

f) İlgili mevzuat kapsamında Teftiş Kurulu üyelerinin göreve alınmalarını, yükselmelerini, gerekli sınavların yapılmasını, özlük haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, gerektiğinde Genel Müdüre öneride bulunmak.

g) Müfettişler arasında çalışma uyumunun sağlanması, teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin geliştirilmesi, birim ve işyeri faaliyetlerinde görülen genel nitelikteki aksaklıkların giderilmesiyle ilgili önlemlerin, örnek olabilecek nitelikteki çalışmaların tespit edilmesi amacıyla gerektiğinde müfettişleri toplantıya çağırmak, belirlenen hususlar ve öneriler hakkında bir rapor hazırlayarak Genel Müdüre sunmak müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi hususunda gerekli tedbirleri almak, refakat müfettişlerini belirleyerek Genel Müdürün onayına sunmak.

ğ) Müfettişlerin mesleki bilgilerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, uygun görülecek yerlerde kurs, seminer ve konferans düzenlenmesini, yurt içi ve yurt dışında diğer kuruluşlar tarafından düzenlenenlere müfettişlerin katılmasını sağlamak.

h) Müfettişlerin iş, çalışma, hakediş çizelgelerinin zamanında ve uygun şekilde düzenlenmesini, ilgili birimlerde gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak, sonucunu müfettişlere bildirmek.

ı) Komisyon ve toplantılara katılmak veya katılacak müfettişleri belirlemek.

i) Mevzuatın müfettişler arasında farklı yorumlandığı veya farklı görüşlerin belirtildiği durumlarda uygulama birliğini sağlamak.

j) Teftiş Kurulunun çalışmalarına ilişkin yıllık faaliyet raporunu düzenleyerek Genel Müdürün onayına sunmak.

k) Büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

l) Teftiş, inceleme ve soruşturma kapsamında verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Başkan, ilgili mevzuat kapsamında öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludur.

Başkana vekâlet

MADDE 12 – (1) Kurul başkanı, izin, rapor, geçici görev ve benzeri sebeplerle görevinin başında bulunamadığında, refakat müfettişlerden birine vekâlet görevi verir. Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması halinde vekâlet görevi müfettişlerden birine Genel Müdür tarafından verilir.

Refakat müfettişlerinin görevlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Yeterli sayıda başmüfettiş, Başkana yardımcı olmak ve belirlenecek süre kadar görev yapmak üzere Genel Müdür tarafından görevlendirilir. Refakat müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları Başkan tarafından belirlenir ve ilgililere bildirilir.

Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Müfettişler, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar kapsamında aşağıdaki görev ve yetkileri haizdirler:

a) 10 uncu maddede belirtilen yerlerde, Genel Müdür tarafından uygun görülecek yöntemle araştırma, teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.

b) Teftiş edilen yerlerde belirlenen uygulama hataları ile ilgili mevzuat değişiklikleri ve alınması gereken tedbirler hakkında gerekçeli önerilerde bulunmak.

c) Görev sırasında, derhal el konulmadığı takdirde suç oluşması veya zarar meydana gelmesinin belirlenmesi halinde durumu ivedilikle Başkanlığa bildirmek, konu hakkındaki delilleri toplamak.

ç) Görev yerine varış, göreve başlama, ayrılış ve görevin tamamlanmasıyla ilgili hususları Başkanlığa gecikmeden bildirmek, çalışma ve hak ediş cetvellerini zamanında düzenlemek.

d) Kendilerine verilen işleri düzenli bir şekilde yürütmek ve bulunulan yere sonradan dönme gereği doğmayacak biçimde işleri noksansız yapmak.

e) Merkezde görevlendirildiğinde düzenlenen raporları incelemek, bunlarla ilgili yazışmaları yürütmek, disiplin kurullarına katılmak.

f) Görevin gerektirdiği durumlarda para, kıymetli evrak, ürün, malzeme, makine, depo, tesis, bina, araç ve gereçler ile diğer varlıkları, her türlü yazışma ve işlemleri görmek, incelemek, saymak.

g) Görev nedeniyle gerekli görülen her türlü işlemin belge, yazışma ve kaydına ait onaylı örneklerini, yolsuzluk kanıtı olduğunda örneğini onaylayarak asıllarını, ilgili kurum ve kişilerden belirledikleri süre içinde istemek, tespitini gerekli gördükleri durumları uygun gördükleri zaman ve kapsam içinde ilgili ve yetkililerle birlikte tutanağa bağlamak.

ğ) Teftiş, inceleme veya soruşturma ile ilgili görülen ESK personelinden ve üçüncü şahıslardan sözlü veya yazılı bilgi istemek.

h) Uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren konularda bilirkişi istemek.

ı) Yetişmeleri için yanında görevlendirilen müfettiş yardımcılarına gerekli çalışmaları yaptırmak, çalışmaları ve mesleki gelişmeleri hakkında Başkanlığa önerilerde bulunmak.

i) Başkanlığın görevleri kapsamında verilen diğer işleri yapmak.

(2) Müfettiş yardımcıları ayrıca aşağıda belirtilen görevleri yaparlar:

a) Yetişmeleri bakımından dosya, rapor ve diğer belgeler üzerinde incelemeler yapmak.

b) ESK’nın teşkilat yapısını inceleyerek bilgi edinmek.

c) Birlikte çalıştıkları kıdemli müfettiş tarafından teftiş, inceleme ve soruşturmalar sırasında verilen görevleri yapmak.

ç) Yetki verildiğinde teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.

(3) Müfettişler, ilgili mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

Müfettişlerin uyacakları kurallar

MADDE 15 – (1) Müfettişler;

a) Görevin başarıyla yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun ortaya çıkması amacıyla dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve yeterlik ilkelerini gözeten bir yaklaşım içinde olmak zorundadırlar,

b) Görev ve unvanlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamazlar, etik kurallarına uygun hareket ederler,

c) İdari işlere ve icraya karışamazlar,

ç) Belirli bir döneme ait işlemlerin teftiş edildiğini gösteren ve müfettiş tarafından tarih ve imza konmak suretiyle yapılan açıklamalar dışında, evrak, defter ve kayıtlar üzerinde açıklama, ilave ve düzeltme yapamazlar, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları değiştiremezler,

d) Araştırma, rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturma için görevli bulundukları sırada bu işlerle ilgili kişilere misafir olamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak bunlarla alışveriş yapamazlar, alacak ve borç ilişkisine giremezler, hediye, hizmet ve ikramlarını kabul edemezler,

e) Göreve gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, görevleri sebebiyle edindikleri bilgi, belge ve sırları açıklayamazlar.

Teftiş edilenlerin yükümlülük ve sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri görevle ilgili bilgileri, defter ve belgeleri, gizli de olsa, teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, para, kıymetli evrak, ürün, malzeme, makine, depo, tesis, bina, araç ve gereçler ile diğer varlıkları incelemek ve saymak, gerekenleri mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım istemek, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

(2) Denetlenen birim ve işyerleri ile bunların her kademedeki personeli, müfettişlerin, sözlü veya yazılı sorularını cevaplamak, ifade vermek, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki bilgiler ve kayıtları, sözlü veya yazılı talebinde derhal müfettişe göstermek, incelemesine sunmak ve yine sözlü veya yazılı talebi halinde bunların kopyalarını müfettişe vermek zorundadırlar.

(3) Asılları alınan belgelerin müfettişlerin mühür ve imzasıyla onaylanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı birim, işyeri, kişi veya kuruluşa verilir.

(4) Araştırma, rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan birim veya işyeri yöneticileri, kendi birimlerinin iş ve işlemlerini aksatmaya sebebiyet vermeyecek şekilde, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince konumlarına uygun bir çalışma yeri sağlamak, gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlüdürler.

(5) Denetime başlanan birim ve işyeri görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir. İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılamaz. Göreve geri çağrılan personel, kullanmakta olduğu izni keserek görevine dönmek zorundadır. Görevi biten personel talep ederse kalan izni kullandırılır.

Görevlendirme

MADDE 17 – (1) Müfettişler; Genel Müdürün emri ve onayı üzerine Başkandan aldıkları talimata göre görev yaparlar. Aldıkları görevlerin sonuçlarını Başkanlığa bildirirler.

Müşterek çalışmalar

MADDE 18 – (1) Teftiş, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanması durumunda gerekli koordinasyon gruptaki müfettişlerin en kıdemlisi tarafından aşağıdaki esaslara göre sağlanır:

a) İşe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında takip edilecek usulü belirlemek.

b) Gruptaki müfettişlerin görüş ve düşüncelerini değerlendirerek gerekli olanların uygulanmasını sağlamak.

c) İş, işlem ve diğer hususlarda gerekli tedbiri almak veya alınmasını sağlamak.

ç) Çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi veya ara rapor vermek.

d) Görevin tamamlanmasını takip eden bir ay içinde hazırlanacak raporu Başkanlığa göndermek.

(2) Refakat müfettişlerinin müşterek çalışmalarda görev alması durumunda grup koordinatörlüğü kıdemli refakat müfettişi tarafından yürütülür.

İşin süresi ve devri

MADDE 19 – (1) Müfettişler, kendilerine verilen işleri ara vermeden ve Başkanlıkça belirlenen sürede tamamlarlar. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Başkanlığa zamanında bilgi verilir ve alınacak talimata göre hareket edilir.

(2) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi esastır. Ancak zaruret halinde Başkanın yazılı emri ile iş ertelenebilir veya bir başka müfettişe devredilebilir.

(3) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş bir devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notunda; devredilen işin mahiyeti, devir gününe kadar işin ne kadarının hangi safhaya kadar incelendiği, iş hakkında varılan görüş veya kanaat, işin özelliğine göre gelinen aşamadan sonra en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerektiği hususları belirtilir.

(4) Devredilen işe ait belgeleri sıra numarası altında gösteren üç nüsha dizi pusulası hazırlanır. Dizi pusulası, devir notu ve işe ait belgeler işi devralan müfettişe imza karşılığı verilir. Devir notu ve dizi pusulasının ikinci nüshası işi devreden müfettiş tarafından bir yazı ekinde Başkanlığa gönderilir. Üçüncü nüshaları ise müfettişte kalır.

Teftiş Kurulu Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Teftiş Kurulu Bürosu, büro şefi ve görevli personelden oluşur.

(2) Büronun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Müfettişlere verilen araştırma, rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturma görevleriyle ilgili rapor ve yazıları defter ve çizelgelere işlemek, raporlara ilişkin yazışmaları izlemek.

b) Müfettişlerin ayrılış, varış, izin, hastalık durumlarını, hakedişleri ile çektikleri para miktarlarını izleyerek çalışma ve hakediş çizelgeleriyle uygunluklarını Başkana bildirmek.

c) Başkanlıkça ihtiyaç duyulan demirbaş, malzeme, kırtasiye ve diğer ihtiyaçların teminini sağlamak, bunların kayıt ve takibini yapmak.

ç) Gelen ve giden yazıları ilgilerine göre dosyalamak, rapor, belge ve dosyaları saklamak, gerekenlerin arşive kaldırılmasını sağlamak, emir, talimat ve yazıları ilgililerine ulaştırmak, müfettişlere verilecek soruşturma evrakının asıl ve suretlerinin eksiksiz ve yeterli sayıda olmasını sağlamak.

d) Başkanlığa ait yazıları hazırlamak, kullanılan büro makinelerinin temizlik ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak.

e) Başkanlığa gelen periyodik yayınlar ile diğer yayın ve kitapları kütüphanede muhafaza etmek, müfettişlerin istifadesine hazır bulundurmak.

f) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

(3) Büro şefinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Başkanlığın yapacağı iş bölümü ve vereceği talimatlar çerçevesinde, görevlerin büro personelince uygulanmasını sağlamak, yapılan işleri takip etmek.

b) Faaliyetlerle ilgili ihtiyaçları belirlemek, görevlerin yürütülmesiyle ilgili önerilerde bulunmak.

(4) Büro şefi, büronun idaresinden Başkana ve refakat müfettişlerine karşı sorumludur. (5) Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro personeli rapor, yazışma ve dosyaları Başkanın ve refakat müfettişlerinin izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri sebebiyle edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı ve Atanma

Sınav kurulu

MADDE 21 – (1) ESK müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapacak sınav kurulu, Genel Müdürün onayı ile Başkanın başkanlığında dört başmüfettiş/müfettiş olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Ayrıca müfettişler arasından iki yedek üye belirlenir. Sınav Kurulunda yeterli sayıda başmüfettiş veya müfettiş yok ise eksik üye sayısı, Genel Müdürün onayı ile Kurumda görevli birim amirleri arasından seçilerek tamamlanır.

(2) Genel Müdür veya görevlendireceği personel sınav kuruluna katılabilir. Genel Müdür, sınav kuruluna katılması halinde kurul başkanı olarak görev yapar.

Müfettiş yardımcılığı sınavına giriş şartları

MADDE 22 – (1) ESK müfettiş yardımcılığı sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılıyı kazanan adaylardan sınav açılan kadro sayısının en çok dört katı sözlü sınava çağırılır.

(2) Yazılı ve sözlü sınava katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanından ESK tarafından belirlenecek taban puana sahip olmak.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

c) Türkiye’de en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, veterinerlik, mühendislik, fen fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

d) Askerlik hizmetini yapmış bulunmak veya tecilli olmak.

e) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüğü veya iş sözleşmesi bulunmamak.

f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu bulunmamak.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilanı

MADDE 23 – (1) Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olan adaylardan, ESK tarafından yapılacak müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuruların tarihi, yeri ve şekli ile istenecek bilgi ve belgeler, sınavın yeri, zamanı, sınav konuları, içeriği ve değerlendirme yöntemi ve kadro, sayı, sınıf, unvan ve derecelerini gösteren ilan sınav gününden en az 30 gün önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden birinde ilan edilir.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı işlemleri

MADDE 24 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına, sınav ilanında belirtilen internet adresinde bulunan aday formu doldurularak müracaat edilir. Aday formunda adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yükseköğrenim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

(2) Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgelerle şahsen Başkanlığa müracaat ederler:

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı.

b) Sağlıkla ilgili olarak görevi devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan.

c) Askerlik durumu beyanı.

ç) 6 adet fotoğraf.

d) Adli sicil beyanı.

e) Özgeçmişi.

(3) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile gerçeğe aykırı belge verenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Sınav giriş belgesi

MADDE 25 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Başkanlıkça sınavların yeri, tarihi ve diğer şartlarını gösteren sınav giriş belgesi verilir. Sınavlara bu belge gösterilerek girilir.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı konuları

MADDE 26 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan, yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır:

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için,

 1. Hukuk (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku),

 2. İktisat (İktisat Teorisi, Genel Ekonomik Sorunlar, Para, Banka, Kredi ve Toplu Durum, Milli Gelir, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Örgütler, İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim),

 3. Maliye (Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Genel Esasları, Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları, Bütçe ve Bütçe Çeşitleri, Kamu Borçları),

 4. Muhasebe (Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap),

 5. Yabancı dil (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri),

b) Veterinerlik, mühendislik ve fen fakülteleri mezunları için,

 1. Kamu İktisadi Teşebbüslerini ilgilendiren genel mevzuat,

 2. Mesleki bilgiler,

 3. Yabancı dil (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri).

Yazılı ve sözlü sınav

MADDE 27 – (1) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekir. Yazılı sınavı kazananlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday, sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

(2) Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar iadeli taahhütlü mektupla sözlü sınava çağırılırlar. Sözlü sınavda; adaylara yazılı sınav konularından sorular sorularak, bilgi düzeyleri ve genel kültür seviyeleri, zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri ölçülür.

(3) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notların ortalamasının70’ten aşağı olmaması şarttır.

(4) Giriş sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

(5) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(6) Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara Başkanlık tarafından gerekli tebligat yapılır.

(7) Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları sınavdaki başarı sırasına göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirmenin amacı

MADDE 28 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde;

a) Müfettişliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,

b) Bakanlığın hizmet alanına ilişkin mevzuat, teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

c) Rapor yazımı konusunda bilgi ve kabiliyetlerini geliştirmek,

ç) Meslekî ve bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak,

d) Yabancı dil bilgilerini geliştirmek,

amaçlanır.

Müfettiş yardımcılarını yetiştirme programı

MADDE 29 – (1) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilir:

a) Birinci dönem çalışmaları:

 1. Başkanlıkça, teftiş, inceleme ve soruşturma iş ve işlemleri ile ilgili mevzuatın öğretilmesi ile dil bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenir.

 2. Ayrıca, müfettiş yardımcılarının en az l er aylık dönemler itibariyle Genel Müdürlük Mali İşler ve Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama, Alım ve Üretim ile Teknik İşler Daire Başkanlıklarına bağlı birimlerde uygulamalı eğitim almaları sağlanır.

b) İkinci dönem çalışmaları:

 1. Bu dönemde teftişler grup halinde yapılır. Bu teftişler, müfettiş yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. Yetiştirme görevi, müfettiş yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç müfettişe verilir.

 2. Müfettiş yardımcıları, belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları müfettişin gözetimi altında çalışırlar. Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine getirirler. Tek başlarına teftiş, inceleme ve soruşturma yapamaz, rapor düzenleyemezler. Bu dönemde müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için sorumlu müfettişlerce bir çalışma programı hazırlanır. Müfettişler programlarını ilgili mevzuat ve uygulama esaslarını dikkate alarak yaparlar. Bu süreçte müfettiş yardımcılarının teftiş, inceleme ve soruşturma usullerini öğrenmeleri sağlanır.

 3. İkinci dönem eğitimi bittiğinde; Başkanlık tarafından, birinci ve ikinci dönem konularından Müfettiş yardımcıları yazılı sınava alınır. 100 tam puan üzerinden 70 puan alan Müfettiş yardımcıları başarılı sayılır. Başarılı olanlara, Başkanlık tarafından inceleme ve soruşturma görev ve yetkisi verilebilir.

c) Üçüncü dönem çalışmaları:

 1. Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla tamamlayan müfettiş yardımcılarına, yanında çalıştıkları müfettişlerin görüşleri de alınarak Başkanlıkça teftiş, inceleme ve soruşturma görev ve yetkisi verilebilir.

 2. Teftiş, inceleme ve soruşturma yapmaya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, müstakil olarak veya diğer müfettişlerle birlikte görev yaparlar.

 3. Müfettiş yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışma programları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Başkanlıkça düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atanma

Yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık staj döneminden sonra mesleki bilgi ve tecrübelerinin belirlenmesi amacıyla yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

(2) Yeterlik sınavı, 21 inci maddeye göre oluşturulan Sınav Kurulu tarafından ve üç yıllık sürenin bitimini takip eden iki ay içerisinde yapılır.

(3) Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının içeriği, tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az bir ay önce ilgililere duyurulur.

Yeterlik sınavı konuları

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavı, aşağıda belirtilen konulardan, bir veya birkaç bölümde yapılır:

a) Mevzuat ve uygulaması;

 1. Genel Mevzuat, Medeni Hukuk (Genel Esaslar, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar, Akdin Nevileri), Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Suçlar), İş Hukuku, Toplu Sözleşme Hükümleri (Uygulama Alanı, İzinler ve Disiplin Cezaları ile ilgili hükümler),

 2. ESK Ana Statüsü ve işleyişine ilişkin mevzuat,

 3. Kurumun ilgili mevzuatı,

 4. Kurum Mali Tabloları ve Analizi (Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Bilanço Analizi ve Teknikleri),

b) Teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemleri;

 1. Özel soruşturma usulü gerektiren kanunlar,

 2. Ceza Muhakemesi Kanunu,

c) Raporlama teknikleri ve teftiş yöntemleri,

ç) Bu Yönetmelik hükümleri.

Yazılı sınavın yapılması

MADDE 32 – (1) Sınav, bildirilen günde ve saatte başlar. Kapalı ve mühürlü soru zarfları sınava katılanların önünde açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

(2) Sınav sonunda cevap kâğıtları, isim bölümü adaylarca kapatıldıktan ve kaç adet verildiği tespit edildikten sonra toplanır, zarfa konularak zarf mühürlenir ve durum bir tutanak ile tespit edilip Başkana teslim edilir.

Yeterlik sınav notlarının değerlendirilmesi ve müfettişliğe atanma

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasından oluşur.

(2) Yazılı sınav kâğıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Müfettiş yardımcılarına sözlü sınavda sınav kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması, sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 65 puan alınması gerekir.

(4) Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, yeterlik başarı sırasına göre müfettiş kadrolarına atanırlar. Yeterlik sınav notlarında eşitlik olması halinde müfettiş yardımcılığına giriş sınav notu esas alınır.

Başka göreve atanma

MADDE 34 – (1) Müfettiş yardımcılarından; yeterlik sınavını kazanamayan ya da mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ikinci sınav hakkında başarılı olamayanlar ya da kullanmayanlar Teftiş Kurulu dışında, memur unvanlı pozisyonlara atanırlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kıdem, Yeniden Atanma, Müfettişlik Güvencesi ve İdari Görev

Mesleki kıdem

MADDE 35 – (1) Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

(2) Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası, müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki notları esas alınarak belirlenir.

(3) Başmüfettişlerin kıdem sırası müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki notları esas alınır.

(4) Başkanlık yaptıktan sonra bu görevden ayrılan ve tekrar müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Bu durumda birden fazla müfettiş olması halinde bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır.

Yeniden atanma

MADDE 36 – (1) Görevinden ayrılan müfettişler Genel Müdürün onayı ile Teftiş Kuruluna tekrar atanabilirler.

Müfettişlik güvencesi

MADDE 37 – (1) Müfettişler, kendi istekleri veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan mesleki yetersizlikleri ve mesleğin ifasını engelleyici nitelikteki sağlık sebepleri dışında görevlerinden alınamaz, idari görevlere atanamazlar.

(2) Mesleki yetersizlik halleri veya sağlık sebeplerinin müfettiş raporu, sağlık kurulu raporu veya benzeri nitelikteki belgelere dayandırılması esastır.

İdari görev

MADDE 38 – (1) Müfettişler, kendi rızası ve Genel Müdürün onayı ile idari kademelerde görevlendirilebilirler.

Müfettişlerin soruşturmadan çekilmeleri

MADDE 39 – (1) Müfettişler, soruşturmasına görevlendirildikleri olayda 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 22 nci maddesinde sayılan hususlardan birinin varlığını belirterek soruşturmadan çekilme isteğinde bulunabilirler. Başkanlığa yazılı olarak bildirilen çekilme isteği Başkan tarafından uygun görülürse görev başka müfettişe verilir. Uygun görülmezse durum çekilme isteğinde bulunan müfettişe yazılı olarak bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Teftiş, İnceleme ve Soruşturma İşleri

Teftiş programları

MADDE 40 – (1) Teftiş programları yıllık olarak hazırlanır ve Genel Müdürün onayına sunulur. Gerektiğinde Genel Müdürün onayı ile program revize edilebilir. Teftiş programlarında, teftiş yerleri, teftiş süreleri, teftiş yöntemi, teftişin verimli, düzenli ve sağlıklı şekilde yapılmasını sağlayacak diğer hususlar açıkça belirtilir.

Olağan ve olağanüstü teftişler

MADDE 41 – (1) Teftiş ve incelemeler; olağan ve olağanüstü olmak üzere iki kısma ayrılır.

a) Olağan teftiş ve incelemeler; hazırlanan ve onay alınan yıllık programa göre yapılır.

b) Olağandışı teftiş ve incelemeler; Genel Müdür tarafından verilecek talimat veya olağan teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında müfettişlerce gerek görülmesi halinde program haricinde yapılır. Bu teftişler, bütün hizmet ve faaliyetleri kapsamına alabileceği gibi, belli konularla sınırlı da olabilir.

ONUNCU BÖLÜM

Rapor Çeşitleri ve İlgili İşlemler

Rapor çeşitleri

MADDE 42 – (1) Teftiş Kurulunun yürüttüğü teftiş, inceleme ve soruşturmalar sonucunda, işin niteliğine göre;

a) Cevaplı teftiş raporu,

b) İnceleme raporu,

c) İdari soruşturma raporu,

ç) Adli soruşturma raporu,

d) Genel durum raporu,

e) Rehberlik raporu,

düzenlenir.

Cevaplı teftiş raporu

MADDE 43 – (1) Cevaplı teftiş raporu; programlı teftişlerde noksan ve hatalı bulunan, ilgili mevzuata aykırı olan ve ilgili birim ve işyerlerince düzeltilmesi veya tamamlanması gereken işlemleri, kayıt ve hesapları, birim ve işyerinin genel durumunu, teftiş edilenlerin cevapları ile bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşünü içeren rapordur. Rapor, teftiş edilenlerin yürürlükteki hükümlere göre tenkidi gerekli görülen iş, işlem ve eylemleri hakkında düzenlenir. Bu raporla ilgili yapılacak iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Faaliyetlerin, ilgili mevzuata göre, kârlılık ve verimlilik ilkeleri gözetilerek etkin şekilde ve zamanında yürütülüp yürütülmediği; para, kıymetli evrak, ürün, malzeme, makine, depo, tesis, bina, araç ve gereçler ile diğer varlıkların mevzuata ve usulüne uygun olarak, kayıt ve nitelikleri bozulmayacak şekilde takip edilip edilmediği belirlenir.

b) Yürürlükteki yazılı kural ve yöntemlerde, kadro yapısında, mevcut personelin resmi ve özel niteliklerinde ve yaptıkları işlemlerde çalışma düzenine, verimlilik ve kârlılığa engel olabilecek hususlar bulunup bulunmadığı ile ESK amaçlarının gerçekleştirilmesi bakımından görülen olumsuzluklar belirlenir.

c) Teftiş sürecinde; personelin amaca uygun şekilde çalışması, bilgi düzeylerinin artırılması, güven, istek duygularının geliştirilmesi hususlarında rehberlik hizmeti verilir.

ç) Raporun teftiş edilen birim ve işyerinde düzenlenmesi esastır.

d) Herhangi bir eleştiri ve öneri getirilmeyen konulara raporda yer verilmez.

e) Rapor, teftişin tamamlanmasından sonra gecikmeden hazırlanarak ilgililerin görüşleri alınmak üzere, teftiş edilen birim veya işyerinin en yüksek amirine teslim edilir.

f) Teftiş sonucunda tenkide değer bir husus görülmemesi halinde rapor düzenlenmez. Bu durum bir yazıyla Başkanlığa, ilgili birim veya işyerine bildirilir.

g) Teftiş sırasında kanuni takibatı ve/veya disiplin cezasını gerektirdiği anlaşılan hususlar cevaplı teftiş raporlarına yazılmaz. Bu ve benzeri konulardaki bilgi ve belgeler tutanağa bağlanır ve bir yazı ekinde Başkanlığa gönderilerek soruşturma talep edilir. Alınacak talimata göre hareket edilir.

ğ) Cevaplı teftiş raporları üç nüsha olarak düzenlenir. Raporların ikinci nüshaları teftişi yapılan birim veya işyerine bırakılır. Üçüncü nüsha ise müfettişte kalır. Müfettiş tarafından hazırlanan son görüş, teftiş edilen birim veya işyerine bırakılan nüshada yer almaz.

h) Cevaplı teftiş raporlarının ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu müfettişler kendileri izler. Haklı nedenlere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere müfettişlerce Başkanlığa bilgi verilir.

ı) Müfettişler, alınan cevapları inceledikten sonra, en kısa sürede, son görüşlerini de belirterek raporu Başkanlığa gönderirler.

(2) Cevaplı teftiş raporları hakkında teftiş edilen birim ve işyerlerince yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Cevaplı teftiş raporu müfettişçe verilecek süre içinde cevaplandırılır.

b) Kendilerine cevaplı teftiş raporu verilenler, tenkit olunan işlemleri usul ve mevzuat çerçevesinde düzeltmekle görevlidirler. Tenkit maddelerinden bir kısmı veya tamamı hakkında müfettişten farklı görüşte oldukları takdirde, bunu ve dayanağını cevaplarında açık şekilde ve kısaca belirtirler.

(3) Genel Müdürlüğe intikal eden cevaplı teftiş raporları hakkında ilgili birimlerce aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Merkez birimleri, cevaplı teftiş raporlarını, kendilerine intikalinden itibaren bir ay içerisinde inceleyerek teftişi yapılan işyerine gerekli talimatı verirler. İşyerlerine verilen talimatın iki nüshası raporla birlikte Başkanlığa gönderilir. Talimatın bir nüshası Başkanlıkça ilgili müfettişe intikal ettirilir. Müfettişler bu talimatlara katılmadıkları takdirde bir ay içerisinde itiraz edebilirler. Başkanlık, bu itiraza iştirak ederse, konu yetkili makama sunularak alınacak talimata göre hareket edilir.

b) Müfettişlerin, işyerleri ile ilgili cevaplı teftiş raporları hakkında talimat verilmeyen bir husus tespit etmeleri halinde, ilgili birime intikal ettirilmek üzere durumu bir ay içerisinde Başkanlığa bildirirler.

c) Teftiş gören işyeri, alınan talimat üzerine yapılan işlemleri iki ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

(4) Teftişe tabi yerler, kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın teftiş dışı bırakılamaz.

İnceleme raporu

MADDE 44 – (1) İnceleme raporu;

a) Mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlık ve hataların giderilmesine yönelik öneriler ile mevzuat değişiklikleri hakkındaki görüş ve tekliflerin,

b) Cevaplı teftiş raporunda belirtilmemesi gereken hususların,

c) Genel Müdürlükçe incelettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

ç) Şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir durum görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

belirlenmesi ve bildirilmesi amacıyla düzenlenir.

(2) İnceleme raporları, ilgili birim veya işyerleri dikkate alınarak yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar, gereği yapılmak üzere Başkanlıkça ilgili birimlere gönderilir.

İdari soruşturma raporu

MADDE 45 – (1) İdari soruşturma raporu, soruşturmaya tabi personelin disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemleri için düzenlenir.

Adli soruşturma raporu

MADDE 46 – (1) Adli soruşturma raporu; soruşturmaya tabi personel ile suça iştirak eden üçüncü şahısların, Türk Ceza Kanununa veya ceza koyan diğer mevzuata göre suç sayılan eylemleri ile ilgili olarak düzenlenen raporlardır. Raporda cezai takibat gerektiren olay, failleri ve olayı kanıtlayan somut delilleri ile birlikte açıkça gösterilir. Bu raporda idari tedbir ve tekliflere yer verilmez.

Soruşturmaya başlama

MADDE 47 – (1) Soruşturmaya, Başkanın yazılı emri ile başlanır. Bu konuda;

a) Birimlerce soruşturulmaya verilmek istenen konu, olay ve kişilerle ilgili olarak hazırlanacak gerekçeli yazı ve belgeler Genel Müdürün onayı alındıktan sonra Başkanlığa gönderilir. Bu yazı ve ekleri Başkanlığa en az dört nüsha olarak gönderilir. Başkan, belirtilen konuları soruşturmak üzere müfettişlerden biri veya birkaçını yazılı olarak görevlendirir.

b) Müfettişlerce yürütülen çalışma sırasında, personelin ilgili kanun ve diğer mevzuat bakımından cezalandırılmasını gerektiren davranış veya fiillerinin belirlenmesi veya bu yönde müfettişe bir ihbar yapılmış olması durumunda, konu ile ilgili olarak ön inceleme yapılır. Bu inceleme sırasında belirlenen kanıtların değerlendirilmesi sonucunda varılacak kanaat, müfettişçe bir yazı ile Başkanlığa bildirilir. Başkanlık, müfettişlerden gelen soruşturma taleplerini, onayını almak üzere Genel Müdüre sunar. Genel Müdür tarafından onaylanan konuları soruşturmak üzere bir veya birkaç müfettiş Başkanlıkça bir yazı ile görevlendirilir. Soruşturma, görev yazısında belirtilen kapsamda yapılır. Gerektiğinde, ilave konular hakkında soruşturma yapılabilmesi için yetki talep edilir.

c) Çalışma sırasında yapılan sayımlarda önemli sayılabilecek miktar ve tutarda noksanlık tespit edilmesi, yangın çıkması, sahte belge düzenlenmesi gibi yasal açıdan suç oluşturan ve derhal soruşturmaya başlanılmaması durumunda kanıtların ortadan kaybolması ihtimali olan durumlarda müfettişler izin almaksızın soruşturmaya başlayarak durumu derhal Başkanlığa bildirirler. Bu tür önemli ve acil durumlarda konu, adli soruşturma raporu sonradan verilmek üzere, savcılığa suç duyurusunda bulunulur ve durum hakkında Başkanlığa bilgi verilir.

Soruşturmanın yürütülmesi ve delillerin toplanması

MADDE 48 – (1) Soruşturmaya, ihbar veya şikâyet konusunun belirlenmesi, delillerin toplanması, ihbarcı veya şikâyetçinin dinlenmesi ile başlanır. Bu kapsamda elde edilen bilgi ve deliller ile müfettişin resen yaptığı tespitler tutanağa bağlandıktan sonra soruşturma konusunu teşkil eden konuyla ilgili bütün kayıt ve belgeler incelenir. Bu arada gösterilen veya gerekli görülen şahitlerin bilgi ve görgüleri tutanağa bağlanır. İlgilinin lehinde ve aleyhinde olan tüm deliller belirlendikten sonra ifadesi alınır. İlgili bu ifade sırasında yeni deliller ortaya koyar veya şahitler gösterirse bunlar da incelenir ve dinlenir. Bu inceleme ve dinleme sonunda ortaya çıkacak durum gerekli açıklama yapılarak ilgiliye bildirilir. Bu işleme, ilgilinin gösterebileceği başka delil veya şahit kalmayıncaya kadar devam edilir. İlgilinin başka bir delili ve diyeceği bulunmadığını beyan etmesi üzerine ifade alınmasına son verilir.

(2) Soruşturma konusunun birden fazla olması durumunda her birine ayrı numara verilir ve bunlar müstakil başlıklar altında incelenir.

(3) Soruşturma sırasında muayene, analiz ve bilirkişi tetkiki gibi uzmanlık gerektiren hallerde yaptırılacak çalışma sonucu düzenlenen belge ve raporlar deliller arasında gösterilir.

Soruşturmanın tamamlanması

MADDE 49 – (1) Yapılan her soruşturma bir idari soruşturma raporuna bağlanır. Olayda adli takibatı gerektiren bir husus varsa ayrıca adli soruşturma raporu düzenlenir.

(2) Soruşturmayla görevli müfettiş; ihbarcı, şikâyetçi veya delillerin bulunamaması ve/veya konu hakkında suç unsuru tespit edilememesi gibi sebeplerle, soruşturmayı inceleme safhasında tamamlar ve inceleme sonucunu Başkanlığa bir yazıyla bildirir. Bu yazıda varsa konu ile ilgili tedbir ve tekliflere yer verilir.

Personelin görevden uzaklaştırılması ve göreve iadesi

MADDE 50 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak.

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili sorulan soruları cevaplamaktan kaçınmak, teftiş inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak.

c) 18/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri teftiş, inceleme ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak görevden uzaklaştırılan personelin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konulması, birinci fıkranın (b) bendinde yazılı hususun ise bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

(3) Görevden uzaklaştırılan personelle ilgili durum, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte atamaya yetkili amirine, Başkanlığa ve diğer ilgililere yazılı olarak derhal bildirilir.

(4) Yapılan çalışma sonucunda suçun işlendiğinin belirlenememesi veya yeterli delil bulunamaması durumunda, görevden uzaklaştırılan personel müfettişin gecikmeden vereceği rapor üzerine derhal görevine iade edilir.

(5) Görevden uzaklaştırma ile ilgili rapor hakkında yapılacak işlemler ilgili birim ve işyerlerince öncelikle sonuçlandırılır.

(6) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması durumunda işlerin aksamaması için birim veya işyeri amirince gerekli tedbirler alınır.

(7) Teftiş, inceleme ve soruşturma sonucunda suç işlenmediği anlaşıldığında veya yeterli delil elde edilemediği takdirde, görevden uzaklaştırılan personel, müfettişin ivedilikle bildireceği yazılı görüş üzerine, amirlerince derhal görevine iade edilir.

(8) Görevden uzaklaştırılanlara ait soruşturma ile ilgili olarak, merkez teşkilatı birimlerince bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

Savunma

MADDE 51 – (1) Haklarında disiplin veya ceza uygulaması gerektiren hallerde ilgili personelin yazılı savunmasının alınması zorunludur. Savunması alınacak personele suç sayılan fiil ve davranışları, kanıtları ile birlikte yazılı olarak açık şekilde bildirilir. Personelin talebi halinde suçlandığı konuyla ilgili belgeleri inceleme imkânı da sağlanarak ve yedi günden az olmamak üzere verilecek süre içerisinde savunmasını yapması istenir.

Mektupla açıklama veya ifade istenmesi

MADDE 52 – (1) Soruşturma sırasında ilgili personel veya şahidin soruşturma yapılan yerde bulunmadığı hallerde müfettiş tarafından kendisine soru kâğıdı gönderilir. Bu kâğıt gönderilirken, personele uygun bir süre tanınır. Personel ve şahitlerin açıklama veya ifadeleri birim veya işyeri amirliği aracılığı ile de alınabilir. Bu takdirde hazırlanacak soru kâğıdı bir yazı ekinde birim veya işyeri amirine gönderilir. Birim veya işyeri amiri soru kâğıdını ilgiliye tebliğ ederek alınacak cevabı süresi içinde müfettişe gönderir.

(2) Gerektiğinde personelin yazılı ifadesi bir başka müfettiş vasıtasıyla istinabe suretiyle de alınabilir.

Soruşturma raporlarının hazırlanması

MADDE 53 – (1) İdari ve adli soruşturma raporları aşağıda belirtilen kısımlardan oluşur:

a) Başlangıç:

 1. Soruşturma konusundan ne zaman ve nasıl bilgi sahibi olunduğu,

 2. Fiilin işlenme tarihi,

 3. Soruşturmaya nerede ve ne zaman başlandığı,

 4. Soruşturmanın nelerden ibaret olduğu.

b) Delillerin tahlili ve tartışılması: Soruşturulan konuların, toplanan deliller kapsamında mevcut olup olmadığı, ilgililer ve varsa kurum zararı gösterilmek suretiyle, hiçbir tereddüde meydan verilmeyecek şekilde izah edilir. Toplanan somut delillere göre sonuca varılır.

c) Özet: Bu bölümde tahlil ve tartışma kısmında izahı yapılan hususlar yine maddeler halinde özetlendikten sonra kısaca varılan sonuç belirtilir.

ç) Sonuç:

 1. Cezai yönden; soruşturulan olayda Türk Ceza Kanunu veya ceza koyan diğer kanunlara aykırı, takibatı gerektiren bir eylem varsa kısaca belirtildikten sonra, yazılan adli soruşturma raporunun tarihi ve numarası ile hangi savcılığa hitaben yazıldığı açıklanır.

 2. Disiplin yönünden; olayda ihlal edilen disiplin hükümleri ile failleri ve bunların fiil ve hareketlerine uyan cezalar gösterilerek cezalandırılmaları teklif edilir. Hafifletici nedenleri varsa izahı yapılarak cezanın hafifletilmesi istenir.

 3. İdari yönden; soruşturma konuları ile ilgili tedbir, teklif ve tavsiyeler bu bölümde belirtilir. Acil hususlarda bunlar mektupla intikal ettirilir. Bu kısımda mektubun tarihi ve numarası belirtilir. Varsa olayda meydana gelen kurum zararı ve müsebbipleri gösterilir. Zararın tazmini veya netice hesabına alınması ile ilgili teklifler ve gerekli görülmesi halinde dava açılması ile ilgili öneriler belirtilir.

 4. Zamanaşımı yönünden; olayla ilgili zamanaşımı süre ve tarihleri belirtilir. Zamanaşımı süresinin dolması çok yakınsa durum daha önceden bir yazıyla bildirilir.

(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen hususlar adli soruşturma raporlarına yazılmaz.

(3) İdari soruşturma raporları üç, adli soruşturma raporları dört nüsha olarak hazırlanır. İdari soruşturma raporlarının asılları ile bir nüshası, adli soruşturma raporlarının ise asılları ile iki nüshası yazı ekinde Başkanlığa gönderilir. Raporların bir nüshası müfettişte kalır.

Genel durum raporu

MADDE 54 – (1) Genel durum raporu, yapılan teftiş, inceleme ve soruşturmalarla ilgili olarak özet bilgi vermek amacıyla düzenlenir. Bu raporlarda aşağıda belirtilen hususlar yer alır:

a) Teftişi yapılan birim ve işyerleri ile düzenlenen raporlar.

b) İhbar ve şikâyet konuları, bunlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmaların neticeleri.

c) Başkanlıkça programla beraber veya sonradan gönderilen inceleme konuları, yapılan incelemelerin sonuçları.

ç) Görevden uzaklaştırılan personel varsa sayıları ve sebepleri.

d) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar.

e) Teftiş edilen birim ve işyerlerinin faaliyet durumu.

f) Teftiş dönemine ve gerekmesi halinde önceki dönemlere ait programların uygulanması ile ilgili bilgiler.

g) Diğer konular.

(2) Genel durum raporları üç nüsha olarak düzenlenir ve Başkanlığa verilir.

Rehberlik raporu

MADDE 55 – (1) Başkanlığın rehberlik hizmetleri, ESK birim ve işyerlerinin talepleri de dikkate alınarak Genel Müdürün onayı üzerine Başkanlıkça hazırlanan bir plan çerçevesinde, faaliyetlerin daha etkin olarak yürütülmesi için açıklayıcı ve eğitici nitelikte gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen hizmetler sonucunda Rehberlik Raporu düzenlenir.

(2) Verilecek rehberlik hizmetleri tek taraflı bir çalışma olmayıp, rehberlik hizmeti verilen birimle işbirliği içerisinde yürütülür. Bu hizmetlerde şeffaflık esastır.

Rehberlik ilkeleri

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen rehberlik hizmetinin yürütülmesinde;

a) Verilecek rehberlik hizmetinin gerekçesinin ortaya konulması, hizmetin içeriğinin ve amacının belirlenmesi,

b) Hedef kitlenin belirlenmesi,

c) Mevzuat yönünün ortaya konulması,

ç) Hizmette devamlılığın sağlanması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi,

ilkeleri esas alınır.

(2) Rehberlik hizmetinin planlanması ve uygulanmasında ilgili merkez ve taşra birimleriyle koordine sağlanır.

Rapor ekleri

MADDE 57 – (1) Teftiş, inceleme ve soruşturma sonunda hazırlanan raporların bütün ekleri müfettiş tarafından mühürlenerek imzalanır. Raporların ekleri için bir dizi pusulası yapılır. Dizi pusulasında ekin sıra numarası, tarihi, sayısı ve mahiyeti belirtilir. Dizi pusulası, mühür ve imza ile tasdik olunur. Raporların aslına eklerin asılları, diğer nüshalarına müfettişin mührünü taşıyan suretleri eklenir.

Raporlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 58 – (1) Raporlar, Başkan ve refakat müfettişleri tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten gerekçeleri ortaya konularak istenir. Raporun düzeltilmesine ilişkin talebe müfettişin katılmaması durumunda Başkanın görüşü doğrultusunda işlem yapılır. Raporlar Genel Müdürün onayına sunulur.

(2) Raporlar üzerinde Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra aşağıda belirtilen işlemler uygulanır:

a) Cevaplı teftiş raporları ile inceleme ve soruşturma raporları üzerine Genel Müdürlüğün ilgili birimlerince yapılacak işlemler, Başkanlık ve ilgili müfettiş tarafından izlenir. Genel Müdürlük birimleri, kendileri ve işyerleri ile ilgili olarak intikal eden raporlarda yer alan işlemleri, zamanaşımı sürelerini dikkate alarak ve ESK’nın zararına neden olunmayacak şekilde en geç üç ay içerisinde sonuçlandırırlar. İşlemleri bu süre içerisinde tamamlanamayan raporlar hakkında Başkanlığa gerekçeli olarak üç aylık dönemler halinde veya işin safahatına göre bilgi verilir.

b) Raporlara istinaden uygulanması uygun görülen hususlardaki Başkanlık yazılarının bir sureti ilgili müfettişe, rapor birden fazla müfettişe aitse kıdemli müfettişe gönderilir. İnceleme ve soruşturma raporlarının sonuç bölümlerindeki müfettişlik önerileri üzerine yapılan işlemler, işlem tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Başkanlık aracılığıyla müfettişe bildirilir. Herhangi bir işlem yapılmaması halinde bunun da gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir. Müfettişler yapılan işleme katılmadıkları takdirde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç otuz gün içinde Başkanlığa bildirirler. Müfettişlerin bu görüşleri karşısında Başkan konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereğini bizzat yapar.

c) Müfettişlerin, görev konuları dışında kalan tavsiyeleri, Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine gönderilir. Bunların yerine getirilip getirilmediği ilgililerce takip edilir. Müfettiş görüşünden farklı düşünülen konular gerekçeli olarak bir yazıyla Başkanlığa bildirilir. Aksi halde sorumlular hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.

ç) Adli soruşturma raporları Hukuk Müşavirliğine; disiplin cezası uygulanması önerisi bulunan soruşturma raporları, İnsan Kaynakları ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir.

d) Raporlarda idari mahiyetteki teklif ve tavsiyeler ilgili birimlerce yerine getirilir.

e) Raporlarda ESK şahsi hakkını ilgilendiren teklifler birimlerce değerlendirilerek ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlem yapılır.

(3) Genel Müdür, düzenlenmiş olan raporları olayın anlaşılması ve içerik yönünden yetersiz gördüğü takdirde, konunun aynı veya başka müfettiş tarafından tekrar incelenmesini isteyebilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yolluk ve diğer haklar

MADDE 59 – (1) Müfettişlerin avans, yolluk ve diğer mali hakları ilgili mevzuata göre ödenir.

Çalışma ve hak ediş cetvelleri

MADDE 60 – (1) Müfettişler, çalışmalarını ve aldıkları yollukları her ay düzenleyecekleri geçici görev yolluk bildirimleri ile çalışma ve hakediş cetvelinde gösterirler. Bu cetveller, müteakip ayın ilk haftası içerisinde hazırlanarak Başkanlığa gönderilir.

(2) Çalışma ve hakediş cetvellerinde, ilgili ay içinde yapılan çalışmalar günler itibariyle ve ana hatlarıyla belirtilir, yazılan raporlar gösterilir. Müfettişlerin yolculuklarına ait giderleri, aylık hakedişleri ve bunlara karşılık çekilen avansları gösteren tablolar doldurulur.

(3) Çalışma ve hakediş cetveline, yolluk bildirimi, avans talep formunun bir örneği, konaklama faturaları, yetki çerçevesinde üçüncü kişilere yapılan ödemeler, biletler ve benzeri belgeler eklenir.

(4) Çalışma ve hakediş cetvelleri dört nüsha düzenlenir ve üç nüshası Başkanlığa gönderilir.

Haberleşme

MADDE 61 – (1) Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmaları sırasında ilgili birim ve işyerleriyle doğrudan yazışma ve görüşme yaparlar. Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre gerekli iletişim aracı kullanılır.

(2) Başkanlığa, birimlere ve işyerlerine gönderilecek yazılar yeterli sayıda hazırlanır.

(3) Müfettişler, görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Başkanlığa yazılı veya elektronik ortamda bildirirler. Grup halindeki çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler kıdemli müfettiş tarafından yapılır.

(4) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık, yüksek yargı organları, diğer Bakanlıkların merkez ve yurtdışı birimleriyle olan yazışmalar Başkanlık aracılığıyla genel esaslara göre yapılır.

Kayıt ve dosya işleri

MADDE 62 – (1) Müfettişler, yazdıkları raporların ve diğer yazıların birer örneğini ve kendilerine gelen yazıları özel dosyalarında saklarlar. Raporlar ilgili makamlara yazı ekinde gönderilir.

(2) Müfettişler, çeşitli makamlara gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir deftere işlerler ve gönderdikleri yazılara özel sayılarını verirler.

Müfettişlik mührü, kimlik belgesi ve malzeme

MADDE 63 – (1) Müfettişlere ve yetkili müfettiş yardımcılarına bir adet resmi mühür ve resimli kimlik belgesi verilir. Müfettişlere bilgisayar, hesap makinesi, çanta gibi malzemeler Başkanlıkça temin edilir. Müfettişlerin görevlerinden ayrılmaları durumunda kendilerine verilmiş olan mühür, kimlik belgesi ve malzemeler Başkanlığa iade edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 64 – (1) 24/10/2008 tarihli ve 27034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve Balık Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde; Bakanlıklarda, bağlı veya ilgili kuruluşlarında mesleğe yarışma sınavı ve staj dönemini müteakiben yapılan yeterlilik sınavı sonucunda girerek, kontrolör/denetçi/müfettiş veya baş kontrolör/baş denetçi/başmüfettiş unvanını kazanmış olanlar ile ESK’da daire başkanı, dengi ya da daha üst görevlerde en az bir yıl asaleten bulunmuş olanlardan, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen öğrenim şartlarını taşımaları ve Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmaları kaydıyla, müfettiş/başmüfettiş kadrolarına bir yıl içinde atama yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19428&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5