Mevzuatlar.Net

Tarım işletmeleri genel müdürlüğü personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdür: Tarım İşletmeleri Genel Müdürünü,

ç) Görev grupları: Aynı düzeydeki kadro veya pozisyon unvanlarının gruplandırılmasını,

d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

e) (Değişik:RG-7/10/2017-30203) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlara, görevde yükselme niteliğinde atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde çalışılan sürelerle muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

g) İlgili birim: TİGEM Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerini,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

h) İşletme: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlüklerini,

ı) Merkez: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatını,

i) Taşra: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Bağlı İşletme Müdürlüklerini,

j) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

k) (Değişik:RG-7/10/2017-30203) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

l) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

 1. Şube Müdürü, Koruma Güvenlik Müdürü,

 2. Teknik Şef, Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri,

 3. Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı,

 4. Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

 1. Hukuk Müşaviri,

c) Denetim Hizmetleri Grubu;

 1. İç Denetim Birimi Başkanı,

 2. İç Denetçi,

ç) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

 1. Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Teknik Uzman,

d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

 1. Çözümleyici,

e) İdari Hizmetler Grubu;

 1. Muhasebeci, Şef Yardımcısı,

 2. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Muhasebeci Yardımcısı, Veznedar, Ambar Memuru, Memur, Puantör, Satınalma Memuru, Daktilograf, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Şoför,

f) Yardımcı Hizmetler Grubu;

 1. Aşçı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır:

a) (Değişik:RG-7/10/2017-30203) Avukat, Mühendis, Mimar, Programcı, Veteriner, Biyolog, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Hemşire, Kimyager, Laborant, Seyis.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelikleri haiz olmak ve (Değişik ibare:RG-7/10/2017-30203) cari yılda uygulanacak Yatırım Finansman Kararnamesinde yer alan şartları taşımak gerekir.

(2) (Mülga:RG-7/10/2017-30203)

(3) (Mülga:RG-7/10/2017-30203)

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Atama yapılacak boş kadro veya pozisyonun bulunması kaydıyla görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu maddede belirtilen kadro veya pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

a) (Değişik:RG-7/10/2017-30203) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

 1. Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

 1. Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 2. Teknik Şef, Şef, Teknik Uzman, Uzman veya Çözümleyici pozisyonlarının birinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

c) Koruma Güvenlik Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

 1. Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 2. Sivil Savunma Uzmanı veya Koruma Güvenlik Amiri kadrosunda/pozisyonunda en az 2 yıl veya güvenlikle ilgili mesleklerde en az 10 yıl çalışmış olmak,

ç) (Değişik:RG-7/10/2017-30203) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

 1. Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 2. Koruma ve Güvenlik Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonlarında en az 3 yıl çalışmış olmak, (Mesleki eğitim kursu alanlarda 1 yıl çalışma şartı aranır),

d) Teknik Şef olarak atanabilmek için;

 1. Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

 2. Mühendis veya veteriner olarak görev yapmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

e) Şef olarak atanabilmek için;

 1. En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 2. TİGEM’de Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar pozisyonlarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

f) Şef (İşletme) olarak atanabilmek için;

 1. En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 2. Muhasebeci, Şef yardımcısı görevlerinden birinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

g) Koruma ve Güvenlik Amiri olarak atanabilmek için;

 1. Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 2. Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak,

ğ) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak atanabilmek için;

 1. Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 2. Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak,

h) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olarak atanabilmek için;

 1. En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 2. Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 5 yıl görev yapmış olmak,

ı) Uzman olarak atanabilmek için;

 1. Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 2. Şef pozisyonunda en az 2 yıl çalışmış olmak,

i) Teknik Uzman olarak atanabilmek için;

 1. Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 2. Teknik şef, mühendis veya veteriner olarak görev yapmak kaydıyla en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

j) Çözümleyici olarak atanabilmek için;

 1. Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 2. Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

 3. En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

 4. Programcı unvanında olmak üzere, en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

k) Muhasebeci olarak atanabilmek için;

 1. En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 2. En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

 3. Muhasebeci Yardımcısı, Şef Yardımcısı görevinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

l) Şef Yardımcısı ve Muhasebeci Yardımcısı olarak atanabilmek için;

 1. En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 2. Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Puantör, Veznedar pozisyonunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

m) (Değişik:RG-7/10/2017-30203) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Puantör, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Şoför olarak atanabilmek için;

 1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

 2. Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak,

 3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için güvenlik sertifikasına sahip olmak,

 4. Şoför olarak atanabilmek için ayrıca en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Avukat, Mühendis, Mimar, Veteriner, Biyolog (Ek ibare:RG-7/10/2017-30203) ve Kimyager olarak atanabilmek için;

 1. Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

 2. Avukat için avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Programcı olarak atanabilmek için;

 1. En az 2 yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya 4 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

 2. En az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek,

c) Tekniker olarak atanabilmek için;

 1. En az 2 yıllık teknikerlik unvanını ihraz eden meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezun olmak,

ç) Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf olarak atanabilmek için;

 1. Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

d) Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak atanabilmek için;

 1. Veteriner sağlık meslek lisesi mezunu olmak,

e) Sağlık Memuru ve Hemşire olarak atanabilmek için;

 1. Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölüm mezunu olmak,

f) (Ek:RG-7/10/2017-30203) Laborant olarak atanabilmek için;

 1. En az iki yıllık laborantlık unvanını ihraz eden meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezun olmak,

g) (Ek:RG-7/10/2017-30203) Seyis olarak atanabilmek için;

 1. En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Sınav şartı

MADDE 10 – (Değişik:RG-7/10/2017-30203)

(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavdan en az bir ay önce duyurulur.

(2) İlan edilen kadro veya pozisyonlara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar, bu kadro veya pozisyonlar için başvuruda bulunamazlar.

(3) Aday memur statüsü ile deneme süresi içinde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.

(4) İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı ünvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(5) Başvurular İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına gönderilir. Başvurular incelenerek aranan şartları taşıyanlar TİGEM’in resmî internet sitesinden ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle TİGEM tarafından belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav TİGEM tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. (Değişik cümle:RG-7/10/2017-30203) Yazılı sınavda en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (Değişik:RG-7/10/2017-30203)

(1) Yazılı sınavda en çok puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (Değişik:RG-7/10/2017-30203)

(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve TİGEM resmî internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, TİGEM tarafından ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-7/10/2017-30203) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre atanır.

(2) TİGEM tarafından herhangi bir işletme/birim için tercih alınması durumunda ise başarı (Değişik ibare:RG-7/10/2017-30203) sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının (Değişik ibare:RG-7/10/2017-30203) kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı ünvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı ünvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Sınav kurulu

MADDE 16 – (1) Sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir.

(2) Sınav kurulu veya kurulları, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında ilgili daire başkanları ve şube müdürlerinden teşekkül eder.

(3) İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Sınav kurulu üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (Değişik:RG-7/10/2017-30203)

(1) Sınavla ilgili belgeler bir sonraki sınava kadar saklanır.

Unvan değişikliği esasları

MADDE 19 – (1) Atama yapılacak boş pozisyon bulunması kaydıyla 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için yapılacak sınavlara sadece TİGEM personeli başvurabilir.

(2) (Değişik:RG-7/10/2017-30203) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(4) (Değişik:RG-7/10/2017-30203) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(5) (Değişik:RG-7/10/2017-30203) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

(6) Bu sınava katılacaklarda TİGEM’de veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(7) Unvan değişikliği sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 20 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro ve pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar aynı düzey ve alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan, ilgili personelin isteği ile atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler ile bu görevlerin kendi aralarındaki geçişler unvan değişikliği sınavına tabidir.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 21 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan TİGEM’de belli bir süre çalışmış olmanın dışındaki tüm şartlar aranır.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Engellilerin sınavı

MADDE 24 – (1) Gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19737&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5