Mevzuatlar.Net

Et ve süt kurumu genel müdürlüğü disiplin amirleri yönetmeliği

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan, memurlar ile sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan, memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Genel Müdür, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan tüm memurlar ile sözleşmeli personelin en üst disiplin amiri olup, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurlar ile sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19971&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5