Mevzuatlar.Net

Et ve süt kurumu genel müdürlüğü ana statüsü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve 27/4/2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25/3/2013 tarihli ve 2013-4553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile devletin genel hayvancılık politikası çerçevesinde, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesini temin etmek, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkıda bulunarak kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda kamu yararını da gözeterek faaliyetlerini sürdürmek amacıyla, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülünün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

a) Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası İktisadi Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadi Kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketini,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Erken/Geç kesim kademeli fiyat: Sözleşme yapılan besicilere ait hayvanların kesilmeleri için sözleşme tarihinden öne/geriye alınması karşılığında besicilere ödenen ilave bedel,

ç) ESK: Et ve Süt Kurumunu,

d) Genel Müdür: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürünü,

e) İştirak: İktisadi Devlet Teşekküllerinin veya Kamu İktisadi Kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketini,

f) İşletme: Müesseselerinin ve bağlı ortakların mal ve hizmet üreten kombina, fabrika ve diğer birimlerini,

g) Kuruluş: Sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsünü,

ğ) Kombina: Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı canlı hayvan alımı ve kesimini yapmak, bu suretle üretilen karkasların ürün haline getirilmesi ve depolanmasını sağlamak, bu faaliyetler neticesinde ortaya çıkan deri, sakatat gibi yan ürünleri işlemek ve üretim dışı atık maddeleri işlenir hale getirmek amacıyla kurulan tesisi,

h) KHK: 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameyi,

ı) Müessese: Sermayesinin tamamı bir İktisadi Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadi Kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme ve işletmeleri,

i) TDYK: 5488 sayılı Tarım Kanununda tanımlanan Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunu,

j) Teşebbüs: İktisadi Devlet Teşekkülü ile Kamu İktisadi Kuruluşunu,

k) Teşekkül: Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsü olan ESK’yı,

l) Yönetim Kurulu: Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulunu,

m) YPK: Yüksek Planlama Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşekkülün Yapısı, Görev ve Yetkileri

Teşekkülün yapısı

MADDE 4 – (1) Bu Ana Statü ile teşkil olunan ESK Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

(2) Teşekkül, KHK ve bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.

(3) Teşekkül, Sayıştay’ın denetimine tabidir.

(4) Teşekkülün merkezi Ankara’dadır. Teşekkülün merkezi YPK kararı ile değiştirilebilir.

(5) Teşekkülün sermayesi 725.000.000- (Yediyüzyirmibeş milyon) Türk Lirası olup, tamamı devlete aittir. Teşekkülün sermayesi, ilgili Bakanlığın teklifi üzerine YPK kararı ile değiştirilir.

(6) Teşekkülün ilgili olduğu bakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıdır.

Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları

MADDE 5 – (1) Teşekkülün temel amacı; hayvansal ürünler, et, süt ve balık piyasasında ekonomik gereklere uygun olarak, verimlilik ve kârlılık ilkeleri çerçevesinde, kamu yararını da gözeterek faaliyette bulunmak, sektörde tam rekabet koşullarının oluşmasına katkı sağlamaktır.

(2) KHK’nın 35 inci maddesine dayanarak Bakanlar Kurulunca verilen görevler saklı kalmak kaydıyla, Teşekkül; gerektiğinde et, süt ve balık fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önleyecek tedbirlerin uygulanması veya sektörün desteklenmesi çerçevesinde işletmecilik gereklerinin dışında kalan ve Teşekküle ilave mali yük getirecek mahiyetteki görevleri TDYK’nın teklifi üzerine çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca tarımsal destekleme bütçesinden aktarılacak kaynak ile yerine getirir.

Bu çerçevede, Et ve Süt Kurumunun faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:

a) Kesimlik ve besilik hayvan satın almak, satmak, kesim öncesi beslemek/besletmek, gerektiğinde ithal veya ihraç etmek, kırmızı et, balık, kümes hayvanları, süt ve süt ürünlerini satın almak veya satmak, gerektiğinde ithal veya ihraç etmek, işleyerek mamul hale getirmek, yan ürünlerini üretmek ve bunları muhafaza etmek, iç ve dış piyasada satmak.

b) Erken/geç kesim imkânı verecek kademeli fiyat uygulaması yapmak.

c) Hayvansal ürünler, et, süt ve balık piyasasında, gıda güvenliği çerçevesinde, kalite standardını ve/veya belirli vasıfta hayvan ırklarını teşvik edici kademeli fiyat uygulamalarına yönelik politikalar uygulamak.

ç) Kamuya veya özel sektöre ait firmalarla teknik işbirliği ve her türlü sınaî mülkiyete dair anlaşmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konularıyla ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle kendi faaliyet konuları ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak.

d) Ulusal ve Bakanlıkça uygun görülen uluslararası örgütlere üye olmak.

e) Teşekkülün temel amacı çerçevesinde; bütün sektör paydaşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının piyasadaki gelişmeler ve alınacak tedbirlere yönelik olarak talep ve önerilerinin değerlendirileceği istişare toplantıları yapmak, sektörün gelişmesine katkı sağlamak.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının hayvancılık, et, süt ve balık üretimi ve ticaretine yönelik teşvik ve destekleme faaliyetlerinde işbirliği yapmak, bu kurumların teşvik ve destek içeren program ve projelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak.

g) Faaliyet konuları ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında;

  1. Her türlü müşavirlik hizmeti vermek veya almak, eğitim, yayım, etüt, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası piyasa ve borsaları takip edebilmek için her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak.

  2. Tesisler kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek, mevcut veya yeni inşa edilecek tesisleri kısa veya uzun süreli kiralamak, bunlarla ilgili taahhüt ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.

  3. Gerekli her türlü malzemeyi temin ve tedarik etmek.

  4. Ticaretle iştigal etmek, alım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında mümessillikler, irtibat büroları, satış mağazaları, pazarlama şirketleri kurmak, ana bayilik ile bayilikler vermek.

  5. Müesseseler, bağlı ortaklıklar ve iştirakler kurmak.

  6. Her türlü taşımacılık, tahmil-tahliye, kesim, parçalama veya işleme, bakım-onarım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak, bunlar ile ilgili hizmet satın almak.

  7. Hurda ve atıl vaziyetteki taşınır ve taşınmazları satmak.

ğ) Yukarıda yazılı işlerden herhangi birinin yapılması amacıyla tesisler kurmak, işletmek, taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, kiraya vermek veya kiralamak, kendisinin veya iştiraklerinin borç ve alacakları için leh ve aleyhte ipotek, rehin vermek ve almak, gayrimenkulleri üzerinde diğer ayni hakları tesis etmek, iştiraklerine kefil olmak, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemi yapmak.

h) Faaliyet konuları ile ilgili, Bakanlar Kurulu Kararı ile hayvansal ürünler, et, süt ve balık piyasasına ilişkin verilecek diğer görevleri yapmak.

(3) Teşekkül, yukarıda sayılan her türlü iş ve işlemleri bizzat veya müessese, bağlı ortaklık, iştirakler, ortaklık anlaşmaları ile ve/veya mal ve hizmet alımı yöntemi ile yapar veya yaptırır.

(4) Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı ile değiştirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşekkülün Organları

Teşekkülün organları

MADDE 6 – (1) Teşekkülün organları; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.

Yönetim Kurulu

MADDE 7 – (1) Teşekkül Yönetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri ile Yönetim Kurulu üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları, görev süreleri, görevden alınmaları hakkında ve ilgili diğer hususlarda KHK hükümleri uygulanır.

(2) Yönetim Kurulu, Teşekkülün amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirme ve yönetimi ile ilgili gerekli her türlü kararı alır.

(3) Genel Müdürün bulunmadığı hallerde, Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendireceği Genel Müdür vekili Yönetim Kuruluna başkanlık yapar.

(4) Kamu görevi sıfatı uhdesinde kalmak üzere Teşekkül Yönetim Kurulu üyeliğine atananlar, bir başka teşebbüs, bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar.

Yönetim Kurulunun toplanması

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu Genel Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri de Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde bu önerge gelecek ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

(3) Yönetim Kurulu Teşekkülün işleri gerektirdikçe ve her halde ayda en az iki defa toplanır. Toplantı yapılması Başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır.

(4) Toplantı yeri Teşekkül merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlamış sayılır.

(6) Yönetim Kurulu oyları kabul ve ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

(7) Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

(8) Bütün toplantılara Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katılmaları esastır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan evvel, mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine KHK’de yazılı usulle başkaları atanır.

(9) Yönetim Kurulu Kararları, Teşekkülün bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

(10) Kararların en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp imza işleminin tamamlanması gereklidir.

(11) Olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine toplanabilir.

Genel Müdürlük

MADDE 9 – (1) Teşekkül Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve bağlı birimlerden oluşur.

Genel Müdür

MADDE 10 – (1) Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik ve şartları, görev ve yetkileri hakkında ve diğer hususlarda KHK hükümleri uygulanır.

(2) Teşekkül Genel Müdürü, Teşekkül Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına ve daha alttaki mercilere devredebilir. Ancak; yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

(3) İlgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belirli mercilerden izin alınmasını gerektiren konularla ilgili yetki devri bu iznin alınmasından sonra yapılır.

Genel Müdür yardımcıları

MADDE 11 – (1) Genel Müdür yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları hakkında ve diğer konularda KHK hükümleri uygulanır.

(2) Genel Müdür yardımcıları arasındaki iş bölümü Teşekkül Genel Müdürü tarafından belirlenir.

(3) Teşekkülün Genel Müdür yardımcısı sayısı YPK kararı ile değiştirilebilir.

Üst birimler

MADDE 12 – (1) Teşekkülün KHK ve bu Ana Statü hükümleri dairesinde amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Teşekkül ana organizasyon şemasında, Genel Müdür yardımcılarından sonraki birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar Genel Müdürlük üst birimleri, Teşekkül Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

(2) Teşekkülün diğer birimleri ile müessese ve işletmelerdeki birimlerinin kurulması, gerektiğinde değiştirilmesi veya kaldırılması, ilgili üst birimin teklifi üzerine teşekkül Genel Müdürünün onayı ile olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müesseseler

Müesseselerin kurulması ve nitelikleri

MADDE 13 – (1) Müesseselerin kurulması ve nitelikleri hakkında KHK hükümleri uygulanır.

(2) Müesseselerin kurulması, kaldırılması, statülerinin değiştirilmesi, çalışma konularının genişletilmesi veya daraltılması, sermayelerinin arttırılması veya azaltılması, diğer müesseselerle birleştirilmesi Teşekkül Yönetim Kurulu kararıyla olur.

Müesseselerin organları

MADDE 14 – (1) Müesseselerin organları, yönetim komitesi ve müessese müdürlüğüdür.

Müessese yönetim komitesi

MADDE 15 – (1) Müessese yönetim komitesinin teşkili, görev ve yetkileri ile yönetim komitesi üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları hakkında KHK hükümleri uygulanır.

(2) Müessese müdürünün bulunmadığı hallerde, Teşekkül Genel Müdürünün Yönetim Komitesi üyeleri arasından görevlendireceği kişi veya Yönetim Kurulunun Teşekkül mensupları arasından belirleyeceği kimse, müessese müdür vekili olarak Yönetim Komitesine başkanlık yapar.

Müessese yönetim komitesinin toplanması

MADDE 16 – (1) Yönetim Komitesi önceden belirlenen günde ve en az ayda iki defa toplanır. Başkanın isteği veya en az iki üyenin görüşme konularını gösteren yazılı önergesi üzerine belli günler dışında da toplantı yapılabilir.

(2) Toplantı yeri müessese merkezidir. Teşekkül Genel Müdürünün emri ile müessese ile ilgili başka bir yerde de toplanabilir.

(3) Yönetim Komitesi başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Mazereti olanların durumları toplantıya ait tutanakla belirtilir.

(4) Yönetim Komitesinden karar alınmasını gerektiren konulara ait teklifler müessese müdürü tarafından komiteye getirilir ve gündeme alınır.

(5) Yönetim Komitesi toplantı gündemi Başkan tarafından tespit edilir ve toplantıdan en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Komitesi kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

(6) Yönetim Komitesi, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde, çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Müessese müdürü herhangi bir yönetim komitesi kararının uygulanmasında ciddi sakıncalar gördüğü ve bu kararda komitece ısrar edildiği takdirde, konunun önce Teşekkül Genel Müdürü tarafından incelenmesini isteyebilir. Genel Müdür gerekli görürse konunun Teşekkül Yönetim Kurulunca incelenerek kesin çözüme kavuşturulmasını ister. Bu hususta Teşekkül Genel Müdürünün talimatı alınıncaya veya Teşekkül Yönetim Kurulu karar verinceye kadar Yönetim Komitesi kararı uygulanmaz. Teşekkül Genel Müdürünün talimatına veya Teşekkül Yönetim Kurulu kararına uyulması zorunludur.

(8) Olağanüstü hallerde bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen hususlara uyulmaz.

Müessese müdürü

MADDE 17 – (1) Müessese müdürünün atanması, nitelik ve şartları, görev ve yetkileri hakkında KHK hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler

MADDE 18 – (1) Bağlı ortaklıkların kuruluşu, yönetim kurulunun teşkili, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının atanması veya seçilmesi ve bunların nitelik ve şartları, yönetim kurulunun ibrası ve diğer konularda KHK ve ana sözleşme ve bunlarda hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Özel kesim; bağlı ortaklıktaki hisse oranı %20 ile %40 arasında ise yönetim kurulunda bir üye, %40 ve daha fazla ise iki üye bulundurma hakkına sahip olur.

(3) Bağlı ortaklık genel müdürü hariç, Teşekkülün payını temsil etmek üzere atanmış olan bütün yönetim kurulu üyeleri başka bir bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyesi olamazlar.

(4) Teşekkülü temsilen, bağlı ortaklık yönetim kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi verme yükümlülüğü, Teşekkül tarafından yerine getirilir.

(5) Yönetim Kurulunun toplanması ve diğer hususlarda Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

(6) Bağlı ortaklık Genel Müdürü, Teşekkül ve bağlı ortaklık Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

(7) Bağlı ortaklık, Teşekkül Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen yatırım, planlama ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket eder.

İştiraklere uygulanacak hükümler

MADDE 19 – (1) İştiraklerin teşkili, nitelikleri, yönetimi ve diğer hususlarda KHK, bu Ana Statü ile şirket ana sözleşmesi ve bunlarda hüküm olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetim kurullarında, teşebbüs ve bağlı ortaklığı temsilen her %15 hisse için en az bir üye bulundurulur.

Yönetim kurulu üyelerinin rapor vermesi

MADDE 20 – (1) Teşekkül temsilcileri yönetim kurulu üyesi oldukları Anonim Şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında tüzükte belirtilen usullere göre Teşekküle rapor verirler.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim

Mali hükümler, tasfiye ve denetim

MADDE 21 – (1) Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında KHK hükümleri uygulanır.

(2) Teşekkül yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek ve bağlı ortaklıklarının da aynı esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.

(3) Teşebbüslerin bağlı ortaklıklarını da kapsayan yıllık genel yatırım ve finansman programı takvim yılı başından en az yetmişbeş gün önce Bakanlar Kurulunca karara bağlanır.

(4) Teşekkül ve bağlı ortaklıklarının işletme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık genel yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve yönetim kurulunca onaylanır.

(5) Yıllık yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde gerekli düzeltmeler yapılır.

(6) Teşekkül ve bağlı ortaklıkları kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programlarının birer örneğini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığa, Kalkınma Bakanlığına, Sayıştay Başkanlığına ve ilgili Bakanlığa, işletme bütçelerinin birer örneğini ise ilgili Bakanlığa ve Sayıştay Başkanlığına gönderir.

(7) Teşekkül kalkınma planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlar ve bağlı ortaklıklarının aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri ekleyerek takvim yılı başından yedi ay önce Bakanlığa ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.

(8) Bağlı Ortaklık, projelerin hazırlanmasında teşebbüsten yardım alabilir.

(9) İlgili Bakanlık teşekkül ve bağlı ortaklıklarının projeleri üzerinde gerekli incelemeleri yaparak bunları yıllık genel yatırım ve finansman programına dâhil edilmek üzere aynı yılın haziran ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığa gönderir.

(10) Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel hakkında uygulanacak mevzuat

MADDE 22 – (1) Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklık personelinin; istihdam şekilleri, atama, ilerleme, yükselme, göreve son verme, yükümlülük ve sorumlulukları, kadro tespiti, ücret, prim, ikramiyeler, yurt dışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekâlet ücretlerinin dağıtımı ile Yönetim Kurulu üyesi ve tasfiye kurulu üyelerinin ücret ve hakları konusunda KHK ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 23 – (1) Teşekkülün amaç ve faaliyet alanı, Hazineye intikal eden hisse senetleri, devlet malı sayılma, diğer haklar, tahvil çıkarma ve diğer konularda KHK hükümleri uygulanır.

Ana Statüde hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Ana Statüde hüküm bulunmayan hallerde KHK’nın ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Ana Statü

MADDE 25 – (1) 22/8/2006 tarihli ve 26267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Ana Statüye aykırı olmayan hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Ana Statüye aykırı olmayan mevcut yönetmelikler, sirküler ve genelgeler, usulüne uygun olarak yenileri yürürlüğe konuluncaya kadar uygulanmaya devam olunur.

Atıflar ve logoların kullanılması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Et ve Balık Kurumunun her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak ve yükümlülükleri, ismi, amblemi, her türlü izin ve ruhsatlar ile kullanmış olduğu tüm işaretler, piyasaya arz edilen ürünler üzerindeki Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne ait amblem, etiket bilgileri ve işaretlerin kullanım hakkı hiçbir işleme gerek kalmaksızın Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne aittir.

(2) Bu Ana Statünün yürürlüğe girmesinden itibaren; Et ve Balık Kurumu adına yapılan sözleşme, protokol ve ekleri ve diğer belge ve metinler ile mevzuatta Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne yapılmış bütün atıflar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü leh ve aleyhine açılan dava ve takiplerde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü kendiliğinden taraf sıfatını kazanır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20070&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5