Mevzuatlar.Net

Toprak mahsulleri ofisi genel müdürlüğü sözleşmeli personel sicil amirleri yönetmeliği

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personelin birinci ve ikinci sicil amirlerini belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AAF İşletme Müdürlüğü: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünü,

b) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,

c) Sicil amiri: Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre sicil ve başarı değerlemesi raporlarını birinci ve ikinci derecede yetkili olarak doldurmakla görevlendirilen amirleri,

ç) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve bir görev pozisyonunda çalışan personeli,

d) Taşra teşkilatı: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkezi dışındaki birimleri,

e) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisini

ifade eder.

Sicil amirleri

MADDE 4 – (1) TMO Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personelin sicil amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 28/3/2003 tarihli ve 25062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20814&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5