Mevzuatlar.Net

Toprak mahsulleri ofisi genel müdürlüğü sözleşmeli personel disiplin amirleri yönetmeliği

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AAF İşletme Müdürlüğü: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünü,

b) Genel Müdür: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü,

c) Kurum: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,

ç) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,

d) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve bir görev pozisyonunda çalışan personeli,

e) Taşra teşkilatı: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkezi dışındaki birimleri,

f) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisini

ifade eder.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Genel Müdür, TMO’da görev yapan tüm sözleşmeli personelin en üst disiplin amiridir. Bu sıfatla haiz bulunduğu yetkileri Kurumda görev yapan tüm sözleşmeli personel hakkında doğrudan kullanabilir.

(2) TMO Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 17/10/2006 tarihli ve 26322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20815&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5