Mevzuatlar.Net

Et ve süt kurumu genel müdürlüğü sözleşmeli personel sicil amirleri yönetmeliği

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve merkeze bağlı kombina, işletme, fabrika ve depo müdürlüklerinde sözleşmeli statüde çalışan personelin birinci ve ikinci sicil amirlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.

7.5.23428-Ek.docx (16.3 KB)