Mevzuatlar.Net

Atatürk orman çiftliği müdürlüğü personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun, 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

b) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Birim: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü birimlerini,

d) Birim Müdürü: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Birim Müdürlerini,

e) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ı) Müdür: Atatürk Orman Çiftliği Müdürünü,

i) Müdürlük: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünü,

j) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme veya unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

 1. Ziraat sanatları müdürü, mayalandırma sanatları müdürü, hayvanat bahçesi müdürü, hayvancılık müdürü, bitkisel üretim müdürü, muhasebe ve mali işler müdürü, ticaret müdürü, personel ve idari işler müdürü, halkla ilişkiler ve pazarlama müdürü.

 2. Müdür yardımcısı.

 3. Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

 1. Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

 1. Uzman, teknik uzman.

ç) İdari hizmetler grubu;

 1. Bilgisayar işletmeni, memur, ambar memuru, ayniyat memuru, dava takip memuru, gişe memuru, santral memuru, sekreter, veznedar, tahsildar, mutemet, daktilograf, şoför.

d) Destek hizmetleri grubu;

 1. Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, mühendis, kimyager, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, biyolog, veteriner sağlık teknisyeni, hemşire, laborant.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavına katılacaklarda ve sınav sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Ziraat sanatları müdürü, mayalandırma sanatları müdürü, hayvanat bahçesi müdürü, hayvancılık müdürü, bitkisel üretim müdürü kadrolarına atanabilmek için Müdürlük kadrolarında en az 1 yıl görev yapmış olmak ve en az 10 yıl toplam hizmeti bulunmak ve,

 1. Ziraat sanatları müdürü kadrosuna atanabilmek için; gıda mühendisliği veya ziraat fakültelerinin lisans programlarının birinden mezun olmak,

 2. Mayalandırma sanatları müdürü kadrosuna atanabilmek için; gıda mühendisliği veya ziraat fakültelerinin lisans programlarının birinden mezun olmak,

 3. Hayvanat bahçesi müdürü kadrosuna atanabilmek için; veteriner fakültesi, zootekni ile ziraat fakültelerinin lisans programlarının birinden mezun olmak,

 4. Hayvancılık müdürü kadrosuna atanabilmek için veteriner fakültesi, zootekni ile ziraat fakültelerinin lisans programlarının birinden mezun olmak,

 5. Bitkisel üretim müdürü kadrosuna atanabilmek için; ziraat fakültelerinin lisans programlarının birinden veya peyzaj mimarlığı lisans programından mezun olmak,

b) Muhasebe ve mali işler müdürü, ticaret müdürü, personel ve idari işler müdürü, halkla ilişkiler ve pazarlama müdürü kadrolarına atanabilmek için Müdürlük kadrolarında en az 1 yıl görev yapmış olmak ve en az 10 yıl toplam hizmeti bulunmak ve,

 1. Muhasebe ve mali işler müdürü kadrosuna atanabilmek için; muhasebe-finansman, muhasebe ve finansal yönetim, muhasebe ve finans yönetimi, muhasebe bilgi sistemleri, muhasebe, iktisat, işletme lisans programlarının birinden mezun olmak,

 2. Ticaret müdürü kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak,

 3. Personel ve idari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak,

 4. Halkla ilişkiler ve pazarlama müdürü kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak,

c) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

 1. En az dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak,

 2. Müdürlük kadrolarında en az 1 yıl görev yapmış olmak ve en az 10 yıl toplam hizmeti bulunmak,

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

 1. En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak veya 18/4/1999 tarihinde görevde olmak kaydıyla aynı tarih itibari ile lise mezunu olmak,

 2. Müdürlük kadrolarında en az 1 yıl görev yapmış olmak ve en az 8 yıl toplam hizmeti bulunmak,

d) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

 1. Hukuk fakültesi mezunu olmak,

 2. Müdürlük kadrolarında en az 1 yıl görev yapmış olmak ve en az 10 yıl toplam hizmeti bulunmak,

e) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

 1. En az dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak,

 2. Müdürlük kadrolarında en az 1 yıl görev yapmış olmak ve en az 10 yıl toplam hizmeti bulunmak,

f) Teknik uzman olarak atanabilmek için;

 1. Ziraat fakültelerinin ev ekonomisi bölümünden mezun olmak,

 2. Müdürlük kadrolarında en az 1 yıl görev yapmış olmak ve en az 8 yıl toplam hizmeti bulunmak,

g) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 2. En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

 3. Bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı belge ya da sertifikaya sahip olmak,

ğ) Memur, ambar memuru, ayniyat memuru, dava takip memuru, gişe memuru, santral memuru, sekreter, veznedar, tahsildar ve mutemet kadrolarına atanabilmek için;

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 2. En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

h) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 2. En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

 3. Daktilograf sertifikasına sahip olmak,

ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 2. En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

 3. En az beş yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

 1. Hukuk fakültesi mezunu olmak,

 2. Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Mühendis, kimyager, veteriner hekim, biyolog kadrolarına atanabilmek için;

 1. Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

 1. İki yıl süreli eğitim veren mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

 1. Mesleki veya teknik eğitim veren liselerin ilgili bölümünden mezun olmak,

d) Veteriner sağlık teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

 1. Mesleki veya teknik eğitim veren liselerin ilgili bölümünden mezun olmak,

e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

 1. 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununda belirtilen öğrenim şartlarına sahip olmak,

f) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

 1. Mesleki veya teknik eğitim veren liselerin ilgili bölümünden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Kurulunun Oluşumu, Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav şartı

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Sınav kurulu

MADDE 11 – (1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek Personel ve İdari İşler Müdürlüğü temsilcisi ile diğer üyelerin katılımıyla bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurula üye veya üyeler görevlendirilebilir. Ayrıca her üyenin yedeği de aynı usulle tespit edilir.

(2) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının sınava katıldığının tespiti halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler arasından veya Bakanlıktan görevlendirme yapılır.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetlerini Personel ve İdari İşler Müdürlüğü yürütür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Duyuru ve başvuru

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavdan en az otuz gün önce Müdürlüğün resmi internet sitesinden duyurulur.

(2) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvuruda bulunabilir.

(4) Başvurular görev yaptıkları birim aracılığı ile Personel ve İdari İşler Müdürlüğüne gönderilir. Başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Belirtilen listeye karşı ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. Sınav kurulu, itirazları beş iş günü içinde değerlendirir ve karara bağlar.

Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav, sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Müdürlükçe yapılır veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Yazılı sınavdan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarının Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Personel ve İdari İşler Müdürlüğü aracılığıyla sınav kuruluna sınav sonuçları için itiraz edebilir. İtiraz sonuçları Müdürlük tarafından itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar, eşit bir şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların, sınavlarla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise, dava açma süresinden az olmamak üzere müteakip sınava kadar Personel ve İdari İşler Müdürlüğünde saklanır.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Müdürlükçe tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara,

başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Unvan değişikliği sınavına ilişkin esaslar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan Müdürlük personelinin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Müdürlüğün kendi personeli başvurabilir.

(3) Bu sınavlara katılacaklarda, Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasındaki geçişler

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydı ile uzman ve aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(3) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlı kadrolardan veya bu kadrolarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer kadrolardan, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara, ilgili mevzuatı uyarınca asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Eğitim şartı istisnası

MADDE 25 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 18/10/2005 tarihli ve 25970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Orman Çiftliği Müdürü yürütür.