Mevzuatlar.Net

Tarım işletmeleri genel müdürlüğünün taşra teşkilatında istihdam edilecek ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen pozisyonlarına ait sınav ve atama yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görev alacak 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsüne açıktan ilk defa atanacak ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerde aranacak şartları, yapılacak giriş sınavlarının şekli, uygulanması ile Sınav Komisyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatını oluşturan işletmelerde çalıştırılmak üzere 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsündeki ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen pozisyonlarına açıktan ilk defa atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdür: Tarım İşletmeleri Genel Müdürünü,

b) Genel Müdürlük: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

c) Taşra teşkilatı: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeleri,

ç) Giriş sınavı: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonuna atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılacak olan yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

d) Kanun Hükmünde Kararname: 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameyi,

e) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94: Kamu Personel Seçme Sınavı puan türlerini,

g) Sınav Komisyonu: Sözleşmeli personel sınav komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Komisyonu ve Görevleri ile Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav Komisyonunun oluşumu

MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; aralarında İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı yer almak kaydıyla, ziraat mühendisi/veteriner hekim kökenli idareciler arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek üç üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından dört yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Sınav Komisyonunun görevleri

MADDE 6 – (1) Sınav Komisyonu, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı

MADDE 7 – (1) 2 nci maddede kapsamı belirtilen pozisyonlara giriş sınavı ile atama yapılır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.

(2) Giriş sınavının yazılı kısmı, boş pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından birine yaptırılır. Sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

(3) Sınav Komisyonunca gerçekleştirilecek sözlü sınav ise Komisyonun uygun göreceği Genel Müdürlüğün merkez ya da taşra teşkilatında yapılır.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 asgari puanı, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, sınav tarihi, atama yapılması planlanan pozisyon sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar sınav komisyonunca sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında da ilan edilir.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 9 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin/yüksekokulların/meslek liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

c) (Değişik:RG-4/6/2018-30441) Son başvuru tarihi itibarıyla mezun olunan programa göre geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden, KPSS’nin ilgili puan türlerinden en az yetmiş almış olmak.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 10 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığından veya Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Bir adet vesikalık fotoğraf.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. İkinci fıkrada belirtilen belgelerin fotokopisi, aslı ibraz edilmek şartıyla Genel Müdürlükçe onaylanır.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen adrese ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer verilen giriş sınavına ilişkin iş ve işlemler İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca yerine getirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının (Değişik ibare:RG-4/6/2018-30441) on katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün ilan panosundan ve internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

(3) Başvuru şartlarını taşımayanlara ait başvuru belgeleri, talep halinde giriş sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri halinde sahiplerine teslim edilir.

Yazılı sınav ve konuları

MADDE 12 – (1) Giriş sınavının yazılı kısım sorularının tamamı giriş sınavı duyurusunda belirtilen mesleki alan bilgisinden hazırlanır.

(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Sözlü sınava çağrı

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının (Değişik ibare:RG-4/6/2018-30441) üç katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Giriş sınavı sonuçlarının ilanı

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-4/6/2018-30441) Sınav Komisyonu; KPSS, sözlü ve yazılı sınavın aritmetik ortalamalarını alarak nihai başarı listelerini hazırlar. Sınav Komisyonu yarışma sınavından başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirleyerek başarı listesini İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına gönderir.

(2) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 16 – (1) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

(2) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atanma ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 17 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmak üzere yapılan giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv formu.

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

c) Dört adet vesikalık fotoğraf.

ç) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

d) Sağlık durumu beyan formu (Ek – 1).

e) Mal bildirimi.

f) Etik sözleşmesi.

Sözleşmeli personel pozisyonuna atanma

MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına atanma işlemleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca başlatılır.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olan adayların atamaları yapılır.

(3) Atamaları yapılan sözleşmeli ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker, teknisyenlerin görevlerine başlamalarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48, 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

(4) Giriş sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınavı kazananlara ilişkin listenin ilan edildiği tarihten itibaren cari yıl sonuna kadar başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından ihtiyaç duyulması halinde atama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 19 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca saklanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve (Değişik ibare:RG-4/6/2018-30441) cari yılda uygulanacak Yatırım Finansman Kararnamesi hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

7.5.23915-ek.pdf (84.6 KB)