Mevzuatlar.Net

Açık artırma yöntemi ile alım satımı yapılacak 2018 ürünü üretici tütünlerine ilişkin açık artırma başlangıç fiyatları hakkında tebliğ

Resmî Gazete Tarihi: 20.08.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30864

TEBLİĞ NO: 2019/37

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 2018 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatlarının bölgeler ve neviler itibarıyla tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesinin (B) fıkrası ile 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tespit edilen fiyatlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatları bölgeler ve neviler itibarıyla aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 5/9/2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2017 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/33) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.