Mevzuatlar.Net

Etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı maddelerinin uygulanması ile ilgili tebliğ

Resmî Gazete Tarihi: 22.01.2020 Resmî Gazete Sayısı: 31016

TEBLİĞ NO: 2019/69

MADDE 1 – (1) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince alınan belgelere ilişkin bedeller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: Her bin litre proje kapasitesi başına: 51,20 TL (ellibir Türk Lirası yirmi kuruş).

b) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 42.650 TL (kırkikibinaltıyüzelli Türk Lirası).

c) Dağıtım Uygunluk Belgesi bedeli: 42.650 TL (kırkikibinaltıyüzelli Türk Lirası).

ç) Dağıtım Uygunluk Belgesi yenileme bedeli: 5.115 TL (beşbinyüzonbeş Türk Lirası).

MADDE 2 – (1) Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınan hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar: Beher bin litre başına 104,90 TL (yüzdört Türk Lirası doksan kuruş).

b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller: Beher bin litre başına 42,67 TL (kırkiki Türk Lirası altmışyedi kuruş).

c) Yakıt biyoetanolü: Beher bin litre başına 17,90 TL (onyedi Türk Lirası doksan kuruş).

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.