Mevzuatlar.Net

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi tebliği

Resmî Gazete Tarihi: 14.02.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26434

TEBLİĞ NO: 2007/3

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, altyapının iyileştirilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, tarımsal sulama alt yapısının geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, temel kamu hizmetlerinin düzeyinin yükseltilmesi, hizmetlere erişimin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin yaratılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; kalkınma plan ve programları ile 2006 – 2010 Ulusal Tarım Stratejisi ve Tarım Kanunu çerçevesinde, tarım üreticilerine, kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımları için belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile tarımsal sulama alt yapısının geliştirilmesi amacı ile basınçlı toplu sulama tesisi yatırımlarını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak,
(2) Yüksek Planlama Kurulunun 30/11/2004 tarihli ve 2004/92 nolu “Tarım Stratejisi 2006-2010 Belgesi” ne ait kararına dayanılarak,
(3) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa dayanılarak,
(4) Bakanlar Kurulunca alınan ve 15/2/2006 tarihli ve 26081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2006/10016 sayılı "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Karar"ına paralel olarak,
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) Bireysel başvuru ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri taşıyan gerçek kişiler tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları,
c) Grup başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek kişiler tarafından oluşturulmuş tüzel kişilerin ve bunların yasal olarak oluşturdukları ortaklıklar tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları,
ç) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi, kamu kurumları ile yapılması durumunda hibe protokolünü,
d) Hibeye esas proje toplam tutarı: Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek giderler toplamını,
e) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
f) İl Proje Değerlendirme Birimi: Vali yardımcısı başkanlığında; il müdürlüğü, bayındırlık ve iskan il müdürlüğü, il özel idare temsilcisi, ticaret borsası ve ziraat odası temsilcisi ile proje konusuna göre belirlenecek diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden oluşan birimi,
g) İl Proje Yürütme Birimleri: İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında proje sahiplerine teknik yardım vermek üzere il müdürlükleri bünyesinde oluşturulan ilgili kamu kuruluşları elemanlarından oluşan ekibi ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra projelerin uygulamasını bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda kontrol edecek, izleyecek ve değerlendirecek birimi,
ğ) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (Program): Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek programı,
h) Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu: İl proje değerlendirme birimlerince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun ve yeterli görülen proje başvurularını, yapacağı veya yaptıracağı değerlendirme sonuçları ile Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde başvuru sayısına ve proje için tahsis edilmiş bütçe kaynaklarına bağlı olarak projelerin kapsadığı iller ve konu başlıkları içerisinde bir denge oluşturmak amacıyla oluşturulacak değerlendirme komisyonunu,
ı) Proje toplam tutarı: Program kapsamında hibe desteğine esas olan proje tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından gerçekleştirilen ayni katkı tutarlarının hepsini kapsayan o yatırım için yapılan harcamalar toplamını,
i) Tarım Stratejisi 2006-2010 Belgesi: Yüksek Planlama Kurulunun 30/11/2004 tarihli ve 2004/92 sayılı Kararı ile kabul edilen belgeyi,
j) Tarımsal ürün: Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, deri, yapağı, kıl, tiftik ve ipek kozası hariç hayvansal ürünleri ve su ürünlerinin tümünü,
k) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü: Bu Tebliğ kapsamındaki tüm çalışmaların uygulanmasından, izlenmesinden ve yılı bütçe tekliflerinin geliştirilmesinden sorumlu Bakanlık merkez teşkilatını,
l) Yatırım projeleri: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan bireyler, gruplar, bunların ortaklıkları şeklindeki gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik, kuruluşların basınçlı sulama tesislerinin yapımına yönelik gerçekleştirecekleri katılımcı yatırım projelerini,
m) Yüklenici: Hibe sözleşmesi akdedilen yatırım projesi kapsamında yatırımcılar tarafından satın alınacak mal, makine, ekipman, malzeme, danışmanlık hizmeti ve inşaat işlerini sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,
n) Uygulama sözleşmesi: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları mal, makine, ekipman, malzeme, hizmet ve inşaat işlerini sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki çalışmaların uygulanmasından ve izlenmesinden Bakanlık adına Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü sorumludur.
(2) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmalar, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.
(3) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
İl proje yürütme birimi
MADDE 6 – (1) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında proje sahiplerine teknik yardım vermek üzere il müdürlükleri ve ilgili kamu kurumları temsilcilerinden oluşan teknik yardım ekipleri oluşturulur. Yatırımcıların proje başvuru hazırlama dönemlerinde teknik yardım ekipleri, kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan proje başvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli teknik destek, doküman sağlanması ve yol göstericilik görevinde bulunurlar.
(2) Proje başvurularının değerlendirilmesinin tamamlanması ve başvuruların hibe sözleşmesine bağlanmasından sonra bu teknik yardım ekipleri il proje yürütme birimleri olarak; gerek duyulan ilgili kamu kuruluşları elemanları ile de takviye edilerek, projelerin uygulamasını bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanacak rehber ve genelgeler hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve değerlendirir.
İl müdürlüğü
MADDE 7 – (1) İl müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki çalışmaların proje illerinde Bakanlık adına bu Tebliğin 54 üncü maddesinde belirtilen sorumlulukları idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi alt programları
MADDE 8 – (1) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi alt programı aşağıdaki yatırım konularını kapsar.
a) Ekonomik yatırımlar destekleme alt programı,
b) Tarımsal altyapı yatırımlarını destekleme alt programı.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Yatırım Süresi
Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları
MADDE 9 – (1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında 2007 yılında;
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerin yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik faaliyette bulunan mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik önceden başlamış yarım kalmış veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar için bireysel ve grup başvuruları kabul edilir.
d) Basınçlı sulama tesislerinin yapımına yönelik yatırımlar için de, grup başvuruları kabul edilir.
(2) Ekonomik yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmemektedir. Programla bu maddenin 1 inci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yatırım tesisleri üretilmiş bir ürünün üretim sonrası işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik yatırım konularını kapsar.
(3) Yatırım tesislerinde depolanacak, işlenecek ve paketlenecek tarımsal ürünlerin üretim ve yetiştirilmesinin yatırım illerinde gerçekleşmiş olması zorunluluğu yoktur.
(4) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
(5) Aynı ürünün işlenmesine yönelik yatırım tesisi için aynı proje sahibi tarafından tekbir başvuru yapılır. Entegre bir tesisin birden fazla bölümlere ayrılarak başvuru yapılması durumunda, o tesise ait tüm başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
(6) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen önceden başlamış, kısmen yapılmış, yarım kalmış, faal olmayan tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amaçla aynı olması gerekir.
(7) Jeotermal, güneş, rüzgar ve benzeri alternatif enerji kaynakları kullanan sera yapım proje teklifleri, belirtilen doğal enerji kaynaklarının sürekli kullanılabilmesine yönelik dönüştürme tesisleri ile sera yapımı projesinin birlikte tekbir yatırım proje teklifi şeklinde verilmesi durumunda hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(8) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen basınçlı toplu sulama tesisleri yapımı, mevcut su kaynağından suyun alınması amacıyla tesis edilecek sualma yapıları ve yeraltı su kaynaklarının kullanılması amacıyla suyun çıkarılmasına yönelik kuyu açılması işlerini içermemektedir. Bu kapsamda yapılacak yatırım tesislerinin mutlaka daha önceden projelendirilmiş, planlama ve fizibilite raporları oluşturulmuş, su kaynağı mevcut, yeterli kapasitede ve suyun kullanımına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan yasal izin ve ruhsatların başvuru öncesinden alınmış olması gerekir.
(9) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen basınçlı sulama tesisleri yapımı kapsamında hazırlanacak proje tekliflerinde, su kaynağından tarla başına kadar olan basınçlı tesis inşası ile tarla içi tesislerin inşası ve tarla içi ekipman alımları da hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
Tarımsal altyapı yatırımlarını destekleme programı yatırım konuları
MADDE 10 – (1) 2007 yılında tarımsal alt yapı yatırımlarını destekleme programı kapsamında mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik iyileştirme ve geliştirme yatırımları için yapılacak başvurular kabul edilir.
(2) Tarımsal altyapı yatırımlarını destekleme programı kapsamında yeni sulama tesisi yapımı projelerine hibe desteği verilmemektedir. Mevcut su kaynağından suyun alınması amacıyla tesis edilecek sualma yapıları ve yeraltı su kaynaklarının kullanılması amacıyla suyun çıkarılmasına yönelik kuyu açılması işleri için proje başvuruları kabul edilmeyecektir.
(3) Tarımsal altyapı yatırımlarını destekleme programı kapsamında mevcut sulama tesislerinin basınçlı toplu sulama sistemlerine dönüştürülmesi projelerinde, yatırım tesislerinin mutlaka daha önceden projelendirilmiş, planlama ve fizibilite raporları oluşturulmuş, su kaynağı mevcut, yeterli kapasitede ve suyun kullanımına yönelik olarak mutlaka Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden uygun görüş yatırımcılar tarafından başvuru tarihinden önce alınmalı ve proje başvuruları ile ibraz edilmelidir.
(4) Tarımsal altyapı yatırımlarını destekleme programı kapsamındaki yatırım proje teklifleri için, yürürlükteki çevre ile ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca, çevreye uygunluğuna dair belge yatırımcılar tarafından başvuru tarihinden önce alınmalı ve proje başvuruları ile ibraz edilmelidir.
(5) Tarımsal altyapı yatırımlarını destekleme programı kapsamında mevcut sulama tesislerinin basınçlı toplu sulama sistemlerine dönüştürülmesi amacıyla hazırlanacak proje tekliflerinde, tarla içi tesislerin inşası ve tarla içi ekipman alımlarına hibe desteği verilmeyecektir. Yatırım proje teklifleri, basınçlı toplu sulama tesisi için tarla başına kadar yapılacak tesislerin inşası ile inşaat işleri kapsamında yapılacak mal alımlarını içerir.
(6) Tarımsal altyapı yatırımı kapsamında proje başvurusu yapılacak mevcut sulama tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırım proje tekliflerinin, köy halkının çoğunluğuna hizmet götürmesi amaçlanmalıdır.
Uygulama illeri
MADDE 11 – (1) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde yapılacak başvurular, aşağıda belirtilen illerde yapılacak yatırımlar için kabul edilir.
(2) Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İçel, İstanbul, İzmir, K.Maraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.
Yatırım süresi
MADDE 12 – (1) Yatırım projeleri, başvuruları kabul edilen proje sahiplerine değerlendirme kesin kararının tebliğ edilme tarihinden sonra, en fazla onbeş ayda, bu süre içerisinde kalmak kaydıyla proje sahiplerinin yüklenicilerle yapacağı uygulama sözleşmelerinden sonra ise en fazla oniki ayda tamamlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Başvuru Sahiplerinde Aranılacak Özellikler
Ekonomik yatırımlar destekleme programı için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen illerde, 9 uncu maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları bireysel başvuru ve grup başvurusu şeklinde yapılır.
(2) Bireysel başvurularda bireysel başvuru sahibinin, grup başvurularında başvuru sahibi tüzel kişinin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
(3) Bireysel başvurularda bireysel başvuru sahibinin, grup başvurularında başvuru sahibi tüzel kişinin yatırım ilinde yerleşik olması zorunlu değildir.
(4) Ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım proje tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas proje toplam tutarının % 50 si oranındaki katkı payının finansmanını kendi özkaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
(5) Yatırım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılmaz. Bu nedenle de, ekonomik faaliyetlere yönelik proje konularına başvurabilecek kuruluşların ve ortaklıkların, idari ve mali açıdan tamamen kamudan bağımsız olması gerekir.
(6) İl özel idaresi, belediye, belde başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.
(7) Proje sahipleri, farklı yatırım konularında birden fazla yatırım projesi için hibe başvurusunda bulunabilir. Ancak, hibe desteği miktarını arttırmak amacıyla bir yatırım tesisinin bölümler veya üniteler şeklinde ayrı ayrı projeler şeklinde başvurusu yapılamaz.
Bireysel başvuru sahiplerinde aranacak özellikler
MADDE 14 – (1) Son başvuru tarihinden önce Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek kişiler, ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konularına bireysel olarak başvurabilirler.
Grup başvuru sahiplerinde aranacak özellikler
MADDE 15 – (1) Bireylerin biraraya gelerek başvuru son tarihinden önce oluşturdukları;
a) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan âdi ortaklık, iş ortaklığı, kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,
b) 5/6/1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu veya 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş olan vakıflar,
c) İlgili kanunlara göre kurulmuş olan tarımsal amaçlı kooperatifler, sulama kooperatifleri ve birlikler ile bunların üst örgütleri, tüzel kişi olarak ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konularına grup olarak başvurabilirler.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.
(3) Grup başvurularında başvuru sahibi tüzel kişinin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşların, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı proje başvurusu, ortaklık kurulması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında ilgili kurullarından son başvuru tarihi önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.
Ekonomik yatırımlar destekleme programı için ortaklık başvurusu
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin 15 inci maddesi birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen tüzel kişilerin kendi aralarında oluşturacakları görev, sorumluluk ve katkı paylarını detaylı olarak gösterildikleri yasal ortaklıklar vasıtasıyla yapacakları başvurular da grup başvurusu olarak kabul edilir.
(2) Ayrıca, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmayan şirketler de, bu Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen nitelikleri sağlayan kuruluşlarla ortaklık yaparak ortak üye olarak projeye katılabilir.
(3) Proje başvuruları, mutlaka bu Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen nitelikleri sağlayan kuruluşlar tarafından yapılır.
Tarımsal altyapı yatırımlarını destekleme programına başvurabilecek kurum ve kuruluşlar
MADDE 17 – (1) Mevcut sulama tesislerinin basınçlı toplu sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik iyileştirme ve geliştirme yatırım konularına sulama kooperatifleri, kaymakamlıklar ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
(2) Tarımsal altyapı yatırımlarını destekleme programı kapsamındaki yatırım konularına köy ve mahalle muhtarlığı, belde, belediye, büyükşehir belediyesi başkanlığı, İl Özel İdaresi ve bunların vakıf, birlik gibi teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların yapacakları proje başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.
(3) Tarımsal altyapı yatırımlarını destekleme programı kapsamındaki yatırım proje tekliflerinde, proje sahibi tüzel kişilikler kendi paylarına düşen ve hibeye esas proje toplam tutarının % 25 i oranındaki katkı payının finansmanını temin etmekle yükümlü ve sorumludur. Proje sahipleri tarafından, bu husus proje başvuruları sırasında açıklanır ve finans kaynaklarına ilişkin taahhütname veya destekleyici dokümanlar proje başvurularına eklenir.
ALTINCI BÖLÜM
Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı
Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konularında destekleme oranı
MADDE 18 – (1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları proje tekliflerinde hibeye esas toplam proje tutarı, bireysel başvuru tekliflerinde 50.000 Yeni Türk Lirasını, grup başvuruları için ise 350.000 Yeni Türk Lirasını geçemez.
(2) Hibeye esas proje toplam tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir.
(3) Hibe desteği, bu Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen kuruluşlardan KDV iadesi alanların yatırımlarında KDV hariç, diğer tüm yatırımlarda KDV dahil toplam gider üzerinden hesaplanır.
(4) Proje toplam tutarının; bireysel başvuru tekliflerinde 50.000 Yeni Türk Lirasını, grup başvuruları için ise 350.000 Yeni Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni ve/veya nakdi katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
(5) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin gerçekleştirilmesinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı, bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yatırımların tam olarak gerçekleşmesini sağlamalıdır.
(6) Aynı tarımsal ürünün işlenmesine yönelik bir yatırım projesinin, bu limitler içerisinde bölümler halinde ayrı ayrı proje başvuruları şeklinde sunulması, büyük ölçekli bir yatırım projesinin kısmi gerçekleştirilmesi veya bölümler/üniteler şeklinde etaplandırılarak program kapsamında yapılmasına yönelik olarak hazırlanan proje başvuruları kabul edilmez.
(7) Farklı tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik olarak birbirinden bağımsız yapılarda olması koşuluyla aynı başvuru sahibi tarafından birden fazla proje başvurusu yapılabilir. Bu tip yatırım tesisleri aynı tapuya ait alanlarda ve/veya farklı farklı alanlarda yapılabilir. Proje başvuru sahipleri tarafından yapılacak birden fazla yatırım tesisi başvurularında, ortak kullanım amaçlı mal, inşaat işleri ve danışmanlık alımları yapılmaz. Her bir proje bağımsız olmak zorundadır.
Tarımsal altyapı yatırımlarını destekleme programı destekleme oranı
MADDE 19 – (1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kabul edilen mevcut sulama tesislerinin basınçlı toplu sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik yatırım proje tekliflerinde, hibeye esas toplam proje tutarı 400.000 Yeni Türk Lirasını geçemez.
(2) Hibeye esas proje toplam tutarının % 75 ine hibe yoluyla destek verilir.
(3) Hibe desteği KDV dahil toplam gider üzerinden hesaplanır.
(4) Proje toplam tutarının; 400.000 Yeni Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni ve/veya nakdi katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun ilgilisi tarafından başvuru ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Proje Giderleri
Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları
MADDE 20 – (1) Tarıma dayalı yatırımları destekleme programı kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;
a) Proje başvuruları kabul edilen ve kendileri ile hibe sözleşmesi akdedilen yatırımcılar tarafından hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi,
b) Hibe sözleşmesi ekinde kabul edilen yatırım projesi başvurusunda belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında olması,
c) Hibe sözleşmesi ekinde kabul edilen proje bütçesinin hibeye esas proje giderleri limitinin, bireysel başvurularda 50.000 Yeni Türk Lirası; grup başvurularında 350.000 Yeni Türk Lirası ve tarımsal altyapı yatırımlarında 400.000 Yeni Türk Lirası içerisinde kalması,
ç) Hibe sözleşmesi ekinde kabul edilen iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi,
d) Hibe desteği kapsamındaki kullanımların Bakanlık tarafından yayınlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun olarak satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması ve ibraz edilmesi gerekir.
Gider kalemleri
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde; öngörülen yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan aşağıda belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Yatırım uygulamalarına ait;
a) İnşaat işleri alım giderlerine,
b) Mal, makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,
c) Danışmanlık hizmetleri alım giderlerine,
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kaynaklarından belirtilen oranlarda hibe desteği verilir.
(3) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm mal, makine, ekipman ve malzeme, danışmanlık ve inşaat işleri yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.
(4) Proje sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.
(5) Hibeye esas proje toplam tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik proje ve piyasa etüdlerine dayandırılmalı, proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
(6) Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarının yatırım süresince artırılma imkanı yoktur. Ancak, sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere artırım/eksiltme gibi aktarımlar yapılabilir.
(7) Proje kapsamında yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler ve bunlara ait ödemeler, Yeni Türk Lirası olarak yapılır.
(8) Proje sahibi, projenin tamamını veya projeyi mal alımı, inşaat ve danışmanlık gibi bölümler halinde ayrı ayrı ihale edebilir.
İnşaat işleri alım giderleri
MADDE 22 – (1) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, hibe talep edilen yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası olan ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.
(2) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında, depolama, soğuk hava tesisleri ve alternatif enerji kaynakları kullanan sera yatırımları dışındaki yatırım konularında, hibeye esas toplam proje tutarı başlı başına bir inşaat faaliyetinden ibaret olan inşaat projeleri teklifleri kabul edilmez.
(3) Tarımsal altyapı yatırımlarını destekleme programına yönelik projelerinin tamamı, inşaat işleri ihale ve sözleşmeleri kapsamında yüklenicilerle yapılır. Bu kapsamda proje tekliflerinde tüm giderler inşaat işleri alım gideri olarak belirtilir. İnşaat işleri ihalesi kapsamı dışındaki mal, makine, ekipman ve malzeme alımlarına hibe desteği verilmez.
(4) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulur.
(5) İnşaat işleriyle ilgili projelerde, inşaat mimari ve uygulama projelerinin hazırlanmış ve bir suretinin incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir.
(6) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında yapılacak yatırım tesislerinde, hibeye esas toplam proje tutarı inşaat işleri alım gideri kapsamında, idari alan inşaat işleri tutarı toplam inşaat işleri tutarının % 20 sini, alansal olarak ise idari alan, toplam inşaat alanının % 30 unu aşamaz.
(7) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında yapılacak yatırım tesislerinde, yatırım konusu işleme alanı dışında ihtiyaç duyulan idareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu bekçi kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler idari alan olarak değerlendirilir ve bu maddenin altıncı fıkrası gereği işlem görür.
(8) Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
(9) Basınçlı sulama sistemleri kapsamındaki proje başvurularında su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim yapıları (isale hattı) toplam tutarı hibeye esas inşaat işleri tutarının yüzdeonbeşini aşamaz.
(10) İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat ve denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur.
Mal, makine, ekipman ve malzeme alım giderleri
MADDE 23 – (1) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde yapılacak yeni mal alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.
(2) Program kapsamında hibe desteği verilecek yeni yatırımlar, sadece mal alım projeleri şeklinde olmamalı, inşaat işlerini de kapsayan yatırım proje teklifleri şeklinde olmalıdır.
(3) Mevcut yatırımlarda teknoloji geliştirmeye ve kapasite artırmaya yönelik yatırım tekliflerinde sadece mal alımı teklifleri de hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(4) Mal, makine, ekipman ve malzeme alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri ve eğitim giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.
(5) Makine ve ekipman ile ilgili teknik bilgiler taslak şartname şeklinde düzenlenerek proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.
(6) Mal alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez.
(7) Tarımsal altyapı yatırımlarını destekleme programına yönelik projeler kapsamında yatırımın bir unsuru olan mal, makine, ekipman ve malzeme ihtiyaçları inşaat işleri ihale ve sözleşmeleri kapsamında yüklenicilerden sağlanır. Bu kapsamda proje tekliflerinde bu tür alım giderleri inşaat işleri alım gideri olarak belirtilir. İnşaat işleri ihalesi kapsamı dışındaki mal, makine, ekipman ve malzeme alımlarına hibe desteği verilmez.
(8) Basınçlı sulama sistemleri projelerine ait enerji nakil hattı (ENH) ve trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir, gerekli ise ayni katkı kapsamında gerçekleştirmeleri yapılmalıdır.
Danışmanlık hizmetleri alımı
MADDE 24 – (1) Yatırım proje sahipleri tarafından karar verilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlar için danışmanlık hizmeti alınabilir ve sadece bu pozisyonların piyasa rayicine uygun ücretleri hibeye esas proje maliyetine dahil edilebilir.
a) Proje sorumlusu,
b) İnşaat işlerinde proje kontrolörü,
(2) Belirtilen pozisyonlar için alınacak danışmanlık hizmetlerinin süreleri ve taslak görev tanımları, yatırımın kapsamı ve süresi ile uyumlu olmalıdır.
(3) Gerek duyulan danışmanlık hizmeti alımları bireysel danışmanlar veya özel danışmanlık firmaları vasıtasıyla temin edilir.
(4) Danışmanlık hizmetlerinin toplam tutarı, hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje toplam tutarının % 4 ünü geçemez.
(5) Danışmanlık hizmet alımları kapsamında, eğitim çalışmaları, toplantılar, basılı ve görsel malzeme, yasal izin ve ruhsat alım giderleri, ulusal, uluslararası standart, tescil belge hazırlık bedelleri veya yukarıda belirtilen pozisyonların dışında bir pozisyona yönelik alım giderlerine hibe desteği verilmez.
(6) Proje sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan alınan danışmanlık hizmeti giderlerine hibe desteği verilmez.
(7) Yatırım proje teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilen potansiyel yatırım sahipleri, inşaat tatbikat projelerini hazırlatmak amacıyla hibe sözleşmesi imzalanması öncesi danışmanlık hizmeti alabilir. Bu kapsamda oluşacak danışmanlık alım giderlerine ait hibe desteği ödemeleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra yapılır.
(8) Tatbikat projesi hazırlanmasına yönelik hibe sözleşmesi öncesi yapılacak danışmanlık hizmet alımları da bu Tebliğin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi hariç diğer bentlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş olmalıdır.
(9) Tatbikat projesi hazırlamasına yönelik danışmanlık hizmet alımlarının hibe desteği kapsamında değerlendirilecek toplam tutarı, hibeye esas inşaat işleri toplam tutarının % 5 ini geçemez. Ayrıca, hibe desteği kapsamındaki toplam danışmanlık giderleri toplamı hiçbir zaman bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen tutarı aşamaz.
Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğin 21, 22, 23 ve 24 üncü maddelerinde açıklanan proje giderlerine uygun olmayan giderlere ilave olarak hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:
a) Her türlü borç ödemeleri,
b) Faizler,
c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,
ç) Kira giderleri,
d) Kur farkı giderleri,
e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri,
f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri,
g) Nakliye giderleri ,
ğ) Bankacılık giderleri,
h) Denetim giderleri,
ı) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler,
i) İkinci el mal alım giderleri,
j) Proje yönetim giderleri.
(2) Program kapsamında; projenin kabul edilmiş veya kabul edilmemiş olması dikkate alınmaksızın başvuru sahipleri tarafından hibe başvurusu hazırlanmasına ilişkin yapılan hiçbir harcama karşılanmaz; bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.
(3) Bakanlık tarafından yayınlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma giderleri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi, hibe desteğinden karşılanmaz.
Ayni katkılar
MADDE 26 – (1) Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, mal, malzeme, makine ve ekipmanlar, ayni katkı olarak proje yatırım tutarına dahil edilmez.
(2) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dışında öz kaynaklarını kullanarak ayni katkı olarak yatırımcılar tarafından bina, mal, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne yönelik olarak yapılacak herhangi katkı, proje için öngörülecek en fazla 15 aylık süre içerisinde tamamlanması koşulu ile ayni katkı olarak değerlendirilecektir. Ancak, iş takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkıların, hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan önce veya eşzamanlı olarak yatırımcı tarafından tamamının gerçekleştirilmesi zorunludur. Proje sahipleri, bu hususları başvuru formlarında taahhüt ederler.
(3) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek ve hibeye esas proje giderleri dışında olan ayni katkılar hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılır. Yatırımcılar, uymakla yükümlü oldukları ilgili yürürlükteki mevzuat uyarınca satın alım işlemlerini gerçekleştirir.
(4) Ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin öngörülen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilmesi şarttır. Bu husus İl Müdürlüğü tarafından izlenir.
(5) Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı payının yerine ikame edilemez.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Proje Başvuruları
Başvuru zamanı
MADDE 27 – Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje teklifleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir.
Başvuracaklara sağlanacak teknik destek
MADDE 28 – (1) İl müdürlükleri bünyesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programlarının uygulanması amacıyla kırsal kalkınma il proje yürütme birimleri kurulur. Proje hazırlayarak başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, program konusunda il proje yürütme birimlerine başvurarak ihtiyaç duyulan teknik desteği herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.
(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek teknik destek, proje hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup ve projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.
(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara proje hazırlama sorumluluğu yoktur.
(4) Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına ait uygulama rehberleri, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma el kitabı potansiyel yatırımcılara verilir.
(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayları, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.
(6) Bakanlık tarafından, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaları konusunda il proje yürütme birimi ve il proje değerlendirme biriminde görev alacak kişilere yönelik eğitim programları düzenlenir.
Başvurulacak yerler
MADDE 29 – (1) Proje sahipleri projenin gerçekleştirileceği ilde bulunan il müdürlüklerine başvurur Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgilenen tüm kişi, kuruluş ve kurumlar, ilk resmi başvurularını il müdürlüklerine yaparlar.
(2) İl müdürlükleri tarafından teslim alınacak proje başvurularının tamamı, başvuru son tarihinden sonra il proje değerlendirme birimine teslim edilir.
Başvuru şekli
MADDE 30 – (1) Proje başvuruları;
a) Bu Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen illerde gerçekleştirilmek üzere hazırlanır.
b) Bu Tebliğin 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır.
c) Bu Tebliğin 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip kişi, kuruluş ve kurumlar tarafından gerçekleştirilmek üzere hazırlanır.
ç) Bakanlık tarafından yayınlanacak uygulama rehberi eki başvuru formuna ve içeriğine uygun olarak hazırlanır.
(2) Başvurular, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kurye ile ya da elden teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi il müdürlükleri tarafından verilir.
(3) e-posta ve faks gibi başka yöntemlerle gönderilen, başka bir adrese gönderilen veya son başvuru tarihinden sonra il müdürlüğüne ulaşan başvurular kabul edilmez.
(4) Kapalı zarfın üzerine, başvuru sahibinin tam adı ve adresi, projenin adı ve “Değerlendirme Oturumundan Önce Açmayınız” ibaresi büyük harflerle yazılır.
(5) Proje başvuruları il müdürlüklerine başvuru son tarihine kadar teslim edilir. Hibe başvuru formu ve ekleri aynı zamanda elektronik olarak CD ortamında da verilir.
(6) Destekleyici dokümanların CD ortamında verilmesi gerekmemektedir.
(7) El yazısı ile yapılan başvurular ve başvuru sahibi tarafından imzalanmamış başvurular kabul edilmez.
Yatırım başvurularında ek bilgi talepleri ve karşılanması
MADDE 31 – (1) Gerek projelerin hazırlanması gerekse başvuru sırasında doğabilecek tereddütlerin giderilmesi için başvuru sahipleri, ek-1’de belirtilen e-posta, faks ve internet adreslerinden bilgi edinebilir ve Bakanlık tarafından ilan edilecek tarihe kadar yazılı olarak başvurabilir.
(2) Ek bilgi talebini içeren tüm sorular cevapları ile birlikte, ek-1’de belirtilen internet adreslerinde “Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar” şeklinde yayımlanır.
(3) İl müdürlükleri, başvuru sahiplerince uygulama rehberi ve diğer bilgilendirici dokümanlarda açıklanmayan hususlara dair kendilerine iletilecek soruların cevaplarını yukarıda belirtilen yollarla başvuru sahiplerine iletilmesini sağlar. Sorular ve cevaplar son başvuru tarihinden bir hafta öncesine kadar belirtilen adreslerde yayımlanır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Proje Başvurularının İl Düzeyinde Değerlendirilmesi
İl proje değerlendirme birimi
MADDE 32 – (1) Proje kapsamındaki illerde, başvurusu alınan projelerin ilk değerlendirmesi bu bölümde belirtilen kriterlere göre, vali yardımcısının başkanlığında il özel idare temsilcisi, il müdürlüğü, bayındırlık ve iskan il müdürlüğü, il ticaret borsası ve/veya ziraat odası temsilcisi ile proje konusuyla ilgili kamu kurumu, üniversite, sivil toplum kuruluş yetkili temsilcilerinden teşkil edilecek il proje değerlendirme birimleri tarafından yapılır.
(2) İl proje değerlendirme birimlerinin oluşturulma ve çalışma şekilleri il valilikleri tarafından belirlenir ve taraflara duyurulur. İl proje değerlendirme birimleri en az beş, en fazla dokuz temsilciden oluşur.
(3) İl proje değerlendirme birimlerine, değerlendirme sürecinde gerekli tüm teknik ve lojistik desteği sunmak, özet tabloların doldurulması ve değerlendirmesi ile ilgili verilerin muhafazasında, proje özetlerinin düzeltilmesinde çalıştırmak amacı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilebilir.
(4) İl müdürlükleri tarafından teslim alınıp son başvuru tarihinde il değerlendirme birimine teslim edilen proje başvuruları, son başvuru tarihini takibeden beş iş günü içerisinde yapılacak ilk toplantıda, belirtilen kriterlere göre değerlendirilmeye başlanır. İl proje değerlendirme birimi bu değerlendirmeleri en geç onbeş gün içerisinde tamamlar.
(5) İl müdürlükleri bünyesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının uygulanması amacıyla kurulmuş il proje yürütme birimlerinde görevlendirilen personel de gerek duyulması halinde il proje değerlendirme biriminde görev alabilir.
(6) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek elemanlar ve düzenlenecek eğitim çalışmaları ile il proje değerlendirme birimlerine değerlendirme sürecinde destek verilir.
Yatırım başvurularının idari uygunluk açısından incelenmesi
MADDE 33 – (1) İl proje değerlendirme birimleri, öncelikli olarak proje başvuru evraklarını ek-2’de yer alan "Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi"ne göre eksiksiz ve tam olması yönünden inceler.
(2) Tam olarak teslim edilen başvurular ve ekleri, bu Tebliğin 34 ve 35 inci maddelerinde açıklanan, başvuranların ve projenin yeterliliği kriterleri açısından değerlendirmeye alınır.
Başvuru sahiplerinin, ortaklarının ve projelerin uygunluğu açısından incelenmesi
MADDE 34 – (1) Bu Tebliğin 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerinde belirtilen kriterlere göre başvuru sahiplerinin, ortakların, eğer varsa ilişkili kurumların ve projenin uygunluğunun incelenmesi ek-3’de yer alan “Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu” kriterlerine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğin 33 üncü maddesi ile bu madde uyarınca yapılan uygunluk kontrollerinde proje sahipleri tarafından verilmiş hiçbir evrakta düzeltme yapılmaz, yaptırılması talep edilmez ve uygunluk kriterlerini sağlamayan ve eksik proje başvuruları değerlendirme dışında tutulur.
Başvuruların il bazında ön değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi
MADDE 35 – (1) Ekonomik yatırımlara yönelik proje başvurularının il bazında yapılacak ön değerlendirmelerinde, başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, yaratacağı istihdam sayısı, yatırımın büyüklüğü, yatırım yapılacak yerdeki tarımsal üretimle ilişkisi, Bakanlık politikaları ile uyumu gibi kriterler göz önüne alınır.
(2) Ekonomik yatırımlara yönelik ön değerlendirme kriterleri ek-4/a’da belirtilmiştir. Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan başvurular genel değerlendirmeye alınır.
(3) Basınçlı sulama tesislerinin yapımı ve mevcut tesislerin rehabilitasyonuna yönelik proje başvurularının il bazında yapılacak ön değerlendirmelerinde ise, yatırım konusu, projenin niteliği, yararlanıcı sayısı, finansman şekli, başvuru sahibinin proje uygulama ve Bakanlık uygulamaları ile ilişkisi gibi kriterler göz önüne alınır.
(4) Basınçlı sulama tesislerinin yapımı ve mevcut tesislerin rehabilitasyonuna yönelik ön değerlendirme kriterleri ek-4/b ve ek-4/c’de belirtilmiştir.
(5) Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan başvurular genel değerlendirmeye alınır.
(6) Basınçlı sulama tesislerinin yapımı ve mevcut tesislerin rehabilitasyonuna yönelik proje başvurularında, proje başvuruları ile birlikte işletme planları istenmediği için genel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirme yapılmaz.
(7) Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan proje başvuruları için İl Proje Değerlendirme Birimi tarafından teknik yapılabilirlik, yatırım faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu, çevresel değerlendirme gibi il düzeyinde hibe sözleşmesi akdinden sonra verilecek ruhsat, izin ve benzeri yasal zorunluluklar açısından ilgili birimlerce incelemeler yaptırılmalı ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanmalıdır.
Genel değerlendirme kriterleri
MADDE 36 – (1) Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan ve İl Proje Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanılan bu Tebliğin 35 inci maddesinde açıklanan rapor kapsamında uygun ve yeterli görülen proje başvuruları, ek-5’de yer alan “Genel Değerlendirme Cetveli” kriterlerine göre puanlandırılır ve bu puanlamalarda;
a) Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olmaları,
b) Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmaları,
c) Varsa ortaklık yapısı,
dikkate alınır.
(2) Ayrıca, projenin uygunluğu, teklif çağrısında belirtilen amaçlarla tutarlı olması, kalitesi, yaratması beklenen etki, sürdürülebilirliği ve maliyet etkinliği gibi unsurlar da gözetilir.
(3) Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki kurallar uyarınca 1 ve 5 arasında bir puan verilecektir:
1 = Çok zayıf,
2 = Zayıf,
3 = Yeterli,
4 = İyi,
5 = Çok iyi.
(4) En yüksek puanları almış olan başvurulara öncelik verilir.
(5) Ek-5 "Genel Değerlendirme Cetveli"nde yer alan “Bölüm 1. Mali ve Proje Gerçekleştirebilme Kapasitesi” kriterlerinden asgari yeterli puanı oniki olacaktır. Toplam onikiden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.
(6) Ek-5 "Genel Değerlendirme Cetveli"nde yer alan “Bölüm 2. Uygunluk” kriterlerinden asgari yeterli puanı onsekiz olacaktır. Toplam onsekizden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.
(7) Genel değerlendirme kriterlerinden toplam altmışbeş ve üzeri puan alan yatırım tekliflerinin değerlendirilmesine devam edilir.
İl proje değerlendirme raporu
MADDE 37 – (1) Genel değerlendirme kriterlerinden toplam altmışbeş ve üzeri puan alan yatırım teklifleri ile proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme süreçlerinde incelenmiş tüm yatırım tekliflerine ait İl Proje Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanılan değerlendirme raporlarının bir sureti, il müdürlüğü vasıtasıyla Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne gönderilir.
(2) Başvuru sahiplerine ait başvuru dosyalarının tümü İl Müdürlükleri tarafından muhafaza edilir. İl proje değerlendirme raporları ile birlikte hibe başvuru dosyaları Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne gönderilmez. Ancak yazılı talepte bulunulması durumunda ilgili dosyaların bir sureti ve/veya elektronik kopyası Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Hibe başvurusunun reddedilme nedenleri
MADDE 38 – (1) İl proje değerlendirme birimi tarafından değerlendirme kriterlerine göre yapılan inceleme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm projelerle ilgili Bakanlık onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahiplerine bildirilir.
(2) Başvuruyu reddetme kararının aşağıdaki gerekçelere dayanması zorunludur:
a) Başvurunun müracaat tarihinden sonra alınması,
b) Başvurunun eksik veya belirtilen usul ve esaslara göre uygun hazırlanmaması,
c) Başvuru sahibi ve ortaklarının uygun şartlara sahip olmaması,
ç) Teklif edilen faaliyetin program kapsamında olmaması,
d) Teklifin uygulama için öngörülen azami süreyi aşması,
e) Hibeye esas proje tutarının ve talep edilen katkının duyurulmuş olan azami miktarı aşması,
f) Teklifin teknik yapılabilirlik, yatırım faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu, çevresel değerlendirme gibi kriterler ile ruhsat, izin ve benzeri yasal zorunluluklar için uygun olmaması ve/veya yetersiz olması,
g) Başvuru formu ve ekleri içindeki bütçe rakamlarının birbirleri ile tutarsız olması,
ğ) Teklifin, ön değerlendirme kriterlerine göre diğer tekliflerden daha yetersiz olması.
ONUNCU BÖLÜM
Nihai Değerlendirme Kararı ve Hibe Sözleşmesi
Nihai değerlendirme kararı
MADDE 39 – (1) Programın finansmanı için tahsis edilmiş ödenek tutarının, ekonomik faaliyetler ve tarımsal altyapı yatırımlarına kullandırılacak oran ve/veya tutarının Bakanlık tarafından belirlenmesinden sonra, başvuru sayısına ve proje için tahsis edilmiş bütçe kaynaklarına bağlı olarak, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından gelen projelerin kapsadığı iller ve konu başlıkları içerisinde bir denge oluşturmak amacıyla değerlendirilir.
(2) Bu değerlendirmede, her bir yatırım konusundan/kategorisinden en az bir örnek uygulamanın olması, her bir proje ilinde eşite yakın hibe desteğinin verilmesi ve yüksek puan almış başvuruların hibe desteğinden öncelikle yararlandırılması amaçlanır.
(3) Ekonomik yatırım ve tarımsal altyapı yatırımlarına yönelik olarak tahsis edilen hibe tutarı ve proje sayısı konusunda her bir il için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak illere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık tarafından uygunluğu tespit edilen projelerin sayısı ve yatırım tutarına göre belirlenir.
(4) Merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirme, Bakanlığın onayı ile kesinleşir.
(5) Bakanlığın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.
Değerlendirme sonuçlarının açıklanması
MADDE 40 – (1) Değerlendirmenin Bakanlıkça onaylanmasından sonra, kesin karar Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından il müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir.
(2) Değerlendirme kesin kararı ayrıca ek-1’de de belirtilen Bakanlık ve Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne ait internet sitelerinde yayımlanır.
(3) İl müdürlükleri kendilerine iletilen değerlendirme kesin kararını, proje sahiplerine yedi iş günü içerisinde yazılı olarak iletilir.
Tatbikat projeleri ve kesin bütçelerin hazırlanması
MADDE 41 – (1) Proje teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilen proje sahipleri, kendilerine yapılan bildirim tarihinden itibaren bu Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen yatırım süresi içerisinde yatırım teklifine yönelik gerçekleşmeleri tamamlamak zorundadır.
(2) Proje başvuru aşamasında özellikle inşaat işlerine yönelik mimari ve tatbikat projelerini hazırlamamış olan proje sahipleri hibe sözleşmesi imzalamadan önce mutlaka tatbikat projelerini hazırlatmak, ilgili yasalar gereğince alınması gerekli izin, ruhsat ve onay işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.
(3) Proje başvuru hazırlığı, başvuru son tarihi ve değerlendirme kesin kararının bildirimi arasında geçen sürede ve/veya tatbikat projelerinin hazırlanması sonucunda oluşacak girdi fiyatlarındaki değişimlerden dolayı proje sahipleri hibe sözleşmesi öncesi bütçe revizyonu talebinde bulunabilirler.
(4) Tatbikat projelerinin hazırlatılması, ilgili yasalar gereği alınması gerekli izin, ruhsat ve onay işlemlerinin tamamlanması için başvuru sahipleri tarafından kullanılabilecek en fazla süre için, bu maddenin birinci fıkrası ve bu Tebliğin 43 üncü maddesi dördüncü fıkrası dikkate alınır.
(5) Bütçe değişiklik talepleri kesinlikle hibeye esas toplam proje tutarında bir artırıma neden olamaz. Ancak, hibeye esas toplam proje tutarında artırım yapmamak şartıyla toplamı oluşturan gider kalemleri arasında değişiklikleri içerebilir.
(6) Hibeye esas toplam proje tutarının üzerinde bütçe artırım talepleri ancak proje başvuru sahibinin bu miktar işi ayni ve/veya nakdi olarak hibe desteği dışında yüzdeyüz kendisinin finanse etmesi ve/veya gerçekleştirmesi koşuluyla kabul edilebilir. Toplam proje tutarının değişimine neden olacak bu artırım tutarı da, başvuru aşamasında belirtilmiş olan toplam proje tutarında en fazla yüzdeyirmi artışa izin verilir.
(7) Proje başvurularında hibe sözleşmesi öncesi yapılması talep edilecek herhangi bir değişiklik talebi kesinlikle değerlendirme sürecinde puanlandırılan değerlendirme kriterleri açısından alınmış toplam proje puanında azalma şeklinde bir sonuca neden olmaz.
(8) Proje başvuru aşamasında tatbikat projeleri, ilgili yasalar gereği alınması gerekli izin, ruhsat ve onay işlemlerini tamamlamış proje sahipleri ile bütçe revizyon talebinde bulunmayan proje sahipleri değerlendirme kesin kararı bildirimini takiben il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalar.
Hibe sözleşmesi
MADDE 42 – (1) Hibe sözleşmesi, il müdürleri ile proje başvurusunda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir, Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.
(2) Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama rehberinde tüm taraflara önceden duyurulur.
(3) Proje sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe sözleşmesini imzalaması önkoşuldur.
(4) Kendilerine yapılan bildirimi takip eden üç ay içerisinde il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamayan veya hibe sözleşmesi eki dokümanları tamamlayamayan yatırımcıların proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.
Hibe sözleşmelerinde teminat alınması
MADDE 43 – (1) Ekonomik yatırımlarda proje sahibi, hibe sözleşmesine konu olan toplam proje tutarının % 10 u tutarında ve yatırım süresince geçerli banka teminat mektubu verir veya hibe sözleşmesinde belirtilen toplam proje tutarının % 5 ini il müdürlüğünce belirlenecek bir yetkili ile açılacak ortak hesaba, hibe sözleşmesinin akdinden önce yatırır.
(2) Teminat tutarı, kısmi banka teminat mektubu, kısmi ortak hesaba yatırılacak nakdi tutar veya birden fazla banka teminat mektubu olarak düzenlenebilecektir. Ancak bu durumda toplam tutar mutlaka hibe sözleşmesine konu olan toplam proje tutarının % 10 u tutarından az olamaz.
(3) Teminat mektubunun bir kopyası veya ortak hesaba ait banka dekontu hibe sözleşmesinin bir sureti ile birlikte Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne gönderilir.
(4) Teminat mektuplarının geçerlilik süresi en az yatırım süresi kadar olmalı, yatırım süresi ile ilgili değişikliklerde teminat mektupları geçerlilik süreleri de buna uyumlu olarak değiştirilmelidir.
(5) Teminat mektubu ve ortak hesaba yatırılan tutar, hibe sözleşmesinde yatırımcı tarafından taahhüt edilen ayni katkının da başvuru sahibi tarafından tamamlanması ve proje uygulamasının sona ermesinden sonra proje sahibinin talebi üzerine il müdürlüğünce iade edilir.
(6) Hibe sözleşmesinin, sözleşmede yer alan nedenlerle fesih edilmesi halinde teminat mektubu veya ortak hesapta bulunan meblağ Hazine adına irat kaydedilir.
(7) Hibe sözleşmesine Bakanlık tarafından onay verilmemesi durumunda, teminat mektubu veya ortak hesapta bulunan meblağ başvuru sahibine iade edilir.
Hibe sözleşmesi akdi
MADDE 44 – (1) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve proje sahipleri arasında üç adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi ve diğer iki surete ait onay sayfaları il müdürlüğü tarafından Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne gönderilir.
(2) Bakanlık tarafından hibe sözleşmesi ve eki belgelerin incelenmesi sonucunda onay verilen hibe sözleşmesinin onay sayfaları il müdürlüğüne iletilir.
(3) Onay verilmiş hibe sözleşmesinin asıllarının bir adedi il müdürlüğünce, bir adedi de proje sahibince muhafaza edilir.
Hibenin nihai tutarı
MADDE 45 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar.
(2) Hibe miktarları, bu Tebliğin 18 ve 19 uncu maddelerinde belirtilen tutar ve oranları kesinlikle aşamaz.
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
MADDE 46 – (1) Proje sahibi, projeyi hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak icra etmediği takdirde Bakanlığın ödemeleri askıya alma ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır. Bu durumda Bakanlık, ayrıca hibe miktarını azaltabilir ve/veya hibe kaynaklarından ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.
(2) Hibe sözleşmeleri devredilemez. Ancak yatırım sahibinin vefatı durumunda talep etmeleri durumunda kanuni mirasçılar ile hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Uygulamalar, Satın Almalar ve Ödemeler
Proje uygulamalarının izlenmesi
MADDE 47 – (1) Proje sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen projeyle hibe sözleşmesi hükümlerine göre projeyi uygulamaya başlar.
(2) Projelerin uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi proje kapsamındaki illerde, il proje yürütme birimlerince yapılacaktır. Bu birimler gerek olması durumunda ilgili kamu kurumu elemanları ile takviye edilir.
(3) Proje uygulamaları, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü veya bu birimce görevlendirilecek elemanlarca da izlenir.
(4) Proje uygulamalarının hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, proje sahiplerine yedi iş günü içerisinde uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü en geç beş işgünü içerisinde bilgilendirilir.
(5) Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen yirmi iş günü içerisinde projenin hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmeye başlandığının tespit edilmemesi halinde, hibe sözleşmesi fesih süreci il müdürlüğü tarafından başlatılır ve Bakanlık bilgilendirilir.
Uygulama sözleşmeleri
MADDE 48 – (1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal, makine, ekipman ve malzeme, danışmanlık hizmet ve inşaat işi satın alma ihalelerinde, Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.
(2) Yatırımcılar tarafından hazırlanacak ihale dokümanları keşif bedelleri, ihale sonucunda imzalanacak uygulama sözleşmeleri tutarları ve uygulamalara ilişkin hak ediş tutarları, hibe sözleşmesinde o gider için belirtilmiş tutarın kesinlikle üstünde olamaz.
(3) Proje sahipleri, hibe sözleşmesi hükümleri ve proje tekliflerine uygun olarak yaptıkları inşaat, mal, makine, ekipman, malzeme ve danışmanlık hizmet alımlarına ilişkin ihale ile ilgili belgelerin iki suretini yüklenicilerle sözleşme yapmadan önce, il proje yürütme birimlerine verirler.
(4) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek tüm satın alım işlemlerine yönelik olmak üzere, mutlaka il müdürlüklerinin yazılı uygunluk görüşü bulunur.
(5) Uygun görüş verilmiş satın alım işlemlerine ait dosyalar il müdürlüklerinde muhafaza edilir.
(6) Satın alım dokümanlarının il müdürlükleri tarafından yazılı olarak uygun bulunmasından sonra, proje sahibi, yüklenici ile sözleşme yaparak sipariş mektubunu düzenler.
(7) Satın alım dokümanlarının il proje yürütme birimi ve/veya Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemesinde, işlemlerin uygun bulunmaması durumunda, proje sahibi satın alım işlemini uyarılar doğrultusunda yeniler.
(8) Proje sahipleri, onay yazısının kendilerine tebliğinden sonra, yüklenicilere gönderilen sipariş mektubu ile imzalanan sözleşmelerin aslı ve iki suretini, il proje yürütme birimlerine ilgili sözleşmeler imzalandıktan sonra en geç on iş günü içinde teslim eder. Belgelerin suretlerinin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgelerin asılları proje sahiplerine iade edilir.
(9) İhale ile ilgili tüm belgeler, ihale sürecinin Bakanlıkça belirlenmiş satın alım kurallarına uygun olarak yapıldığını belirten bir yazı ile birlikte istenmesi durumunda, sonradan inceleme amacıyla, il proje yürütme birimleri tarafından Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne gönderilir.
(10) Ayrıca, yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen ve ön incelemesi yapılmayan tüm satın alım dokümanları Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Bakanlık ve bunlar tarafından görevlendirilecek kişiler tarafından yerinde de sonradan incelenir.
Proje harcamalarının kontrolü
MADDE 49 – (1) Proje sahipleri, satın alınan mal, danışmanlık hizmet ve inşaat işlerine ait fiili gerçekleşmelerden sonra uygulama sözleşmelerinde belirtilen dönemlerde düzenlenen aylık ödeme taleplerini aylık ilerleme raporları ile beraber il müdürlüğüne üç nüsha halinde teslim eder. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş irsaliye, makbuz, fatura, ücret bordrosu gibi belgeler ile proje sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine dair banka dekontu ve mal veya hizmetin alındığına dair belgeler aylık ilerleme raporu ekinde verilir.
(2) Ayrıca, proje sahipleri, mal, makine, ekipman ve malzeme, danışmanlık hizmeti ile inşaat işleri alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı kişi, şirket ve kuruluşların banka hesap numaralarını, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de aylık ilerleme raporu ile verir.
(3) İl proje yürütme birimi; beş gün içerisinde belgeleri hibe sözleşmesi ve mevzuata uygunluğu ile proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edip onayladıktan sonra, aylık ilerleme raporları ile eki belgeleri asıllarına uygunluğu onaylanmış bir suretini, uygulamaların ilgili mevzuat, Bakanlıkça belirlenmiş satın alım usullerine uygun olarak yapıldığını ve yatırımcının kendi katkısını ödediğini teyit eden, ilgili sözleşmeler kapsamında temin edilen mal ve hizmetlerin uygulama sözleşmelerine ve hibe sözleşmesine uygun olarak teslim alındığını/gerçekleştiğini belirten bir yazı ekinde Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne gönderir.
(4) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen satın alım işlemlerine yönelik olarak il müdürlüğü yazılı uygun görüşü ile imzalanmış uygulama sözleşmesi Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne iletilmemiş olan işlere ait hibe desteği ödeme işlemleri yapılmaz.
Ödemeler
MADDE 50 – (1) İlerleme raporları ve eki harcamalara ilişkin ödemeye esas belgelerin Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra ödemeler yüklenicinin hesabına aktarılır.
(2) Proje kapsamında Bakanlık tarafından yapılacak ödemeler, Yeni Türk Lirası olarak yapılacaktır.
(3) Proje sahibinin ödeme talebini il müdürlüğüne vermesinden sonra Bakanlık tarafından hibe sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerin azami otuz gün içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
(4) Program kapsamında yapılacak hibe desteği ödemelerine ilişkin ödeme taleplerinin Bakanlığa Aralık ayı ve yıl başında iletilmesi durumunda, hibe desteği ödemeleri Bakanlık yılı bütçesi ile ilişkili olması nedeniyle ödeneklerin serbest bırakılmasına kadar yapılmayacaktır.
Proje hesapları
MADDE 51 – (1) Proje sahibi, projenin uygulanmasına ilişkin hesaplara ait doğru ve düzenli kayıtları tutar. Proje sahibi, nihai ödemenin yapıldığı tarihten sonra üç yıl boyunca bu kayıtları saklamakla yükümlüdür.
Hibe sözleşmesinde yapılacak değişiklikler
MADDE 52 – (1) Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek herhangi bir durum veya bir mücbir sebep söz konusu ise, hibe sözleşmesi uygulamanın herhangi bir safhasında değişikliğe uğrayabilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir.
(2) Proje uygulamasına ilişkin değişiklikler, hibe sözleşmesine yapılacak yazılı bir ekle belirtilir. Proje değişiklikleri kesinlikle hibeye esas toplam proje tutarında bir artışı öngöremez ve proje başvuru değerlendirme kriterleri bakımından toplam proje puanını azaltacak değişiklikleri içermez. Proje başvuru konusu değiştirilemez.
(3) Hibe sözleşmesi değişim isteğinin kabul edilebilmesi için, gerekçelerinin detaylı olarak açıklanması, gerekirse belgelerle desteklenmesi gerekir. Söz konusu değişiklikler, proje teklifi alınmasından uygulama sözleşmelerinin imzalanmasına kadar geçen süreç aynı şekilde izlenerek gerçekleştirilir.
(4) Proje sahibi değişiklik talebini il müdürlüğüne iletir. İl müdürlüğü tarafından değişiklik talebinin uygun görülmesi halinde uygun görüş yatırımcıya bildirilir. İl müdürlüğü tarafından uygun görüş bildirilen proje değişiklikleri takip eden ilk aylık ilerleme raporunda gerekçeleri ile Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne bildirilir.
Bütçe içi değişiklikler
MADDE 53 – (1) Hibe sözleşmesinde bütçe içi değişiklikler, hibeye esas toplam proje tutarında bir artışa yol açmamak ve projenin temel amacını etkilememek şartıyla, yalnız bir kereye mahsus olmak üzere yapılabilir.
(2) Bütçe içi değişiklikler, mal, inşaat işleri ve danışmanlık hizmet alımları bütçe kısıtlarına aykırı olmaz.
(3) Bütçe içi değişiklikler, proje başvuru değerlendirme kriterleri bakımından toplam proje puanını azaltacak değişiklikleri içermez.
(4) Mal ve inşaat işlerine ait bütçe kalemleri arasındaki değişiklikler, artırım yapılan bütçe kalemi tutarında en fazla % 15 oranında değişiklik gerçekleştirilebilir.
(5) Danışmanlık hizmet alımlarına yatırımın uygulamasının herhangi bir aşamasında hibe desteği talep edilmemesi durumunda, tahsis edilmiş olan bütçe kısmen ve/veya tamamen başka bir bütçe kalemine aktarılabilir. Ancak hibeye esas toplam proje tutarı kapsamında öngörülmüş danışmanlık hizmeti mutlaka ayni katkı olarak gerçekleştirilir.
(6) Yukarıda belirtilen bütçe revizyonlarında, proje sahibi bütçe değişikliği önerisini gerekçeleri ile il müdürlüğüne bildirir. İl müdürlüğü tarafından uygun görüş bildirilen bütçe revizyonları takip eden ilk aylık ilerleme raporunda gerekçeleri ile Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne bildirilir.
Uygulama sorumluluğu
MADDE 54 – (1) Yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.
(2) Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin doğrulanmasından, onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.
Proje ile sağlanan ekipmanların mülkiyeti
MADDE 55 – (1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyeti ve amacını proje yatırımının bitiminden üç sene sonrasına kadar değiştirmeyecektir.
(2) Söz konusu makine, ekipman ve diğer malzeme yine üç yıl süre ile projenin uygulandığı bölgede kalacaktır; yer değiştirme gerekmesi halinde Bakanlığın yazılı onayı alınması gerekir.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Cezai Hükümler
Denetim
MADDE 56 – (1) Programı kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.
Cezai hükümler
MADDE 57 – (1) Haksız ödendiği tespit edilen hibe ödemeleri ile ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarihten itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak, gecikme zammı ile birlikte aynı Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar
MADDE 58 – (1) Bu Tebliğ gereği, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından uygulama rehberleri, el kitapları, genelgeler ve Ek-1 de verilen internet adreslerinde “Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar” yayınlanır. Bu yayınlar uygulamada bu Tebliğde belirtilen genel uygulama usul ve esaslarını bütünler.
Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

9.5.11093-ek.docx (29.0 KB)