Mevzuatlar.Net

Doğrudan gelir desteği ödemesi yapılmasına dair tebliğ

Resmî Gazete Tarihi: 16.02.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26436

TEBLİĞ NO: 2007/14

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma hedef ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere, ürün ve girdi fiyatlarını doğrudan etkilemeden ödeme yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, DGD uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere temel DGD, tavsiye edilen üretim tekniklerini kullanan çiftçilere ilave DGD ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 25/4/2006 tarih ve 26149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesine istinaden 2007 yılı DGD uygulamalarına esas olmak üzere hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Teftiş Kurulu Başkanlığı: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

d) Bilgi İşlem Merkezi: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve Değerlendirme Daire Başkanlığını,

e) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe Müdürlüğünü,

f) Yönetmelik: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

g) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,

ğ) Tarım arazisi: ÇKS’de kayıtlı olan arazileri,

h) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,

ı) Çiftçi: ÇKS’ye kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

i) İl/ilçe tahkim komisyonu: Yönetmeliğe istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

j) İl/ilçe tespit komisyonu: Yönetmeliğe istinaden oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu,

k) Çiftçi Kayıt Sistemi : Yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

l) DGD: Doğrudan Gelir Desteğini,

m) Organik Tarım Bilgi Sistemi: Organik tarım yapan çiftçi/işletme, arazi, ürün, sertifika ve kontrol bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

n) DGD icmal-1: İlçe müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında DGD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 4’de yer alan belgeyi,

o) DGD icmal-2: İlçe müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında DGD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 5’de yer alan belgeyi,

ö) DGD icmal-3: İl müdürlüğü tarafından İcmal 2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında DGD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 6’da yer alan belgeyi,

p) Çiftçi Belgesi: Maliye Bakanlığının 2/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 237 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Ziraat Odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından verilen, Ziraat Odası bulunmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenen belgeyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak çiftçiler

MADDE 5 – (1) Ödemeler, ÇKS’ye kayıtlı olan ve bu Tebliğde DGD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılır.

Ödemeye esas arazi büyüklüğü

MADDE 6 – (1) Çiftçilere, yılı içerisinde işledikleri ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak, en fazla 500 dekar için DGD ödemesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere DGD ödemesi yapılmaz.

Ödeme miktarı

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere dekar başına temel DGD ödemesi, bununla birlikte organik tarım yapan ve toprak analizi yaptıran çiftçilere, tavsiye edilen üretim tekniklerini kullandıkları araziler dikkate alınarak ilave DGD ödemesi de yapılır. Dekar başına yapılacak temel ve ilave DGD miktarları Bakanlık tarafından açıklanır.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 8 – (1) DGD ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’deki kayıtlara göre oluşturulan onaylı DGD İcmal 1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,5’i bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokolle belirlenir.

(2) 2007 yılı DGD ödeme planı, DGD başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS’ye girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasını ve ön denetiminin bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından DGD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 9 – (1) DGD uygulaması, TÜGEM, tahkim komisyonları, il/ilçe müdürlükleri ve tespit komisyonları tarafından yürütülür.

Başvuruların kabulü

MADDE 10 – (1) DGD ödemesi yapılacak çiftçilerin belirlenebilmesi için, bu ödemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin, 12/3/2007 tarihinden itibaren 2/11/2007 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 2/11/2007 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilir.

(2) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar. İlçe müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre başvuruları değerlendirir. Çiftçiler, ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe merkezlerine başvurur ve teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde 2/11/2007 tarihine kadar ÇKS’deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

Temel DGD başvuruları

MADDE 11 – (1) Çiftçiler sadece temel DGD ödemesinden yararlanmak istiyorlarsa Ek 1’deki başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunacaklardır. Temel DGD ödemesi, ÇKS’de kayıtlı olan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunduğu arazileri üzerinden dekar başına yapılacaktır.

İlave DGD başvuruları

MADDE 12 – (1) Çiftçiler, temel DGD yanında ilave DGD’den de yararlanmak istiyorlarsa; ayrıca tavsiye edilen üretim teknikleri ile ilgili başvuru dilekçesi ve/veya talep formu ile ilave DGD için il/ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunacaklardır.

a) Organik tarım yapan ve ilave DGD almak isteyen çiftçiler Ek 2’de bulunan dilekçe ile başvuruda bulunacaklardır. Çiftçinin müracaat bilgileri Organik Tarım Bilgi Sistemindeki bilgilerle karşılaştırılacak ve ÇKS’deki DGD’ye esas toplam alanları geçmemek kaydıyla ilave DGD ödemesi yapılacaktır.

b) Toprak analizi yaptıran ve ilave DGD almak isteyen çiftçiler Ek 3’de bulunan talep formunu dolduracaklardır. Bu form vasıtasıyla çiftçiler tarımsal faaliyette bulundukları arazilerinden hangi parsellerde ve ne kadar alanı kapsayacak şekilde toprak analizi yaptırdıklarını beyan edeceklerdir. Çiftçiler tarafından doldurulacak olan bu form, daha sonra toprak analizini yapan yetkili laboratuvar veya kurum tarafından tasdik edilecektir. Çiftçiler tasdik edilen formlarla birlikte il/ilçe müdürlüklerine son müracaat tarihinden önce başvuruda bulunacaklardır. Her toprak analizine en fazla 60 dekar için ödeme yapılacaktır.

(2) Çiftçiler, ilave DGD ile ilgili talep formunu ve/veya dilekçesini il/ilçe müdürlüklerine teslim ettikten sonra, bu form ve/veya dilekçedeki bilgiler temel ve ilave DGD ödemelerinin hesaplanabilmesi için, ÇKS’ye girilecektir.

İstenecek bilgi ve belgeler

MADDE 13 – (1) DGD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ÇKS’deki bilgilerini güncelleştirmeleri ve aşağıda belirtilen belgeleri, başvuru sırasında il/ilçe müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.

a) Temel DGD başvuru dilekçesi,

b) ÇKS kaydı güncelleştirilmemiş çiftçiler için güncelleştirilmiş çiftçi kayıt formu,

c) Faydalanmak istediği ilave DGD ödemesi ile ilgili talep formu ve/veya dilekçeleri,

ç) Çiftçi belgesinin örneği.

(2) Bu çiftçi belgesi örneği üzerine “aslına uygundur” ibaresi yazılarak alınacaktır. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde “2007 yılı doğrudan gelir desteği ödemesinde esas alınmıştır” ibaresi konularak çiftçiye iade edilecektir. Yürütülen diğer uygulamalarda kullanılmak üzere 2007 yılında alınan çiftçi belgeleri, 2007 yılı DGD uygulaması için de geçerlidir. Çiftçi belgesinin aslının çiftçi tarafından 5 yıl süreyle saklanması zorunludur. Çiftçi belgesindeki tarım arazisi bilgileri ile çiftçinin ibraz etmiş olduğu tarımsal arazi bilgilerinin birbirleriyle uyumlu olması gerekmektedir. 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Ek 2 nci maddesine göre ziraat odaları çiftçilere verecekleri çiftçi belgelerinden ücret almayacaklardır.

Askı işlemleri

MADDE 14 – (1) İl/ilçe müdürlükleri tarafından DGD ödeme icmalleri oluşturulur. İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin Ek 4’teki DGD İcmal 1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin DGD icmal 1’i kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle 10 gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ye DGD ile ilgili arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için DGD ödemesi yapılmaz.

(2) DGD icmal 1’lerinin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması hâlinde, ÇKS’den alınan Ek 5’teki DGD İcmal 2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan DGD İcmal 2’ler ve il müdürlüğünün onayladığı merkez ilçe DGD icmal 2’si ile ÇKS’den alınan Ek 6’daki DGD İcmal 3’ün uyumu kontrol edilir.

(3) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKS’de yapılacak güncellemeler DGD ödemesine esas olmaz.

(4) Değerlendirme sonucunda İcmal 1’ler düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal 1’ler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’e gönderilir. Sorunların bir üst komisyon veya mercide çözümlenmesi esas olup, çözümlenemeyen, çiftçi bazında somut problemler ve ilgili personele yönelik cezaî sorumluluk gerektiren bir husus tespit edildiğinde Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir.

(6) İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas İcmal 2 ve 3’ler TÜGEM’e gönderilir.

Tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 15 – (1) Tahkim komisyonları, Yönetmelikte belirtilmiş olan görevlerine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar. Bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar.

(2) Komisyonlar;

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçiler ve sahip oldukları arazilerin 5 yıl süreyle DGD ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, DGD ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin tamamı geri alınır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla DGD ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, DGD ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) DGD ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS’ye girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

ç) Kadastro görmeyen köyler için son müracaat tarihini ve tespit komisyonlarının çalışma takvimini belirler. Kadastro görmeyen mahallerde tespit komisyonlarınca yapılan çalışmalar mülkiyetin tespitine esas çalışma değildir.

d) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen köylerin DGD kapsamından çıkarılmasına karar alabilir.

e) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan yerlerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.

f) Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği Kadastro Müdürlüğünce bildirilen köylerin DGD kapsamından çıkarılmasına karar alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamanın Denetimi

Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 16 – (1) DGD uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. DGD uygulamasına ilişkin yapılacak ön denetim ve denetimler Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Teftiş Kurulu Başkanlığı, DGD müracaatları başladıktan sonra uygun göreceği tarihte ön denetime başlar.

(3) Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek Müfettişler tarafından örnekleme yöntemiyle ön denetim yapılır. Ön denetim, denetimin başladığı tarihten sonra 45 gün içerisinde tamamlanır. Ön denetimler sonrasında, denetimler sırasında gerçeğe aykırı beyan tespit edilip edilmediği, edilmiş ise kimlere ilişkin olduğu, bir yazı ile il/ilçe müdürlüklerine bildirilir. İl/ilçe müdürlükleri kendilerine bildirilen ön denetim başlama tarihini takip eden 45 gün sonraya rastlayan güne kadar, ön denetim yapan Müfettişlerce kendilerine aksine bir bildirim yapılmaması hâlinde, DGD ödemesine engel bir durumun olmadığı anlaşılır. Ön denetim yapılan veya yapılmayan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön denetimin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tâbidir.

(4) Ön denetim, örnekleme yöntemiyle belirlenecek il, ilçe, köy veya mahallelerde, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır. Bu denetimler sırasında, çiftçilerin ÇKS’deki kayıt ettirdikleri bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi hâlinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Müfettişler, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulamadan Yararlanamayacaklar

Uygulama dışında kalacak çiftçiler

MADDE 17 – (1) Aşağıdaki çiftçiler DGD uygulamasından yararlanamaz;

a) ÇKS’de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,

b) Bu Tebliğin 13 üncü maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan,

c) Askı listelerinde isminin bulunmaması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan,

ç) DGD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan çiftçilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz eden,

d) Kamu tüzel kişileri.

Desteklemeye tabi olmayacak araziler

MADDE 18 – (1) Aşağıdaki araziler DGD uygulaması kapsamı dışındadır:

a) ÇKS’ye kaydı yapılmayan araziler,

b) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılmamış olan boş araziler,

c) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler,

ç) Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvurusu yapılmayan araziler,

d) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler.

e) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, DGD askı işlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler.

f) Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği kadastro müdürlüğünce bildirilen ve Tahkim Komisyonu tarafından DGD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.

g) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve Tahkim Komisyonu tarafından DGD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai sorumluluklar

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere DGD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere DGD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan çiftçiler hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır. Ayrıca sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan çiftçiler tahkim komisyonu karar tarihinden itibaren 5 yıl süreyle DGD ödemelerinden faydalandırılmaz. Eğer, DGD ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin tamamı geri alınır. Söz konusu 5 yıllık yararlandırmama kararının uygulama tarihi çiftçiler için müracaat yılı içerisinde, sahip olduğu ve zilyetliğinde bulunan araziler için ise bir sonraki yıldan itibaren başlar. Çiftçinin sahip olduğu veya zilyetliğinde bulunan araziler, çiftçinin DGD ödemelerinden yararlandırılmamasına yönelik kararın süresinin dolmasıyla tekrar DGD uygulamaları kapsamında değerlendirilmeye başlanır.

(2) Haksız yere DGD ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi hâlinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde geri alınır. Haksız yere yapıldığı anlaşılan DGD ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye DGD ödemesinin yapıldığı tarihtir. Haksız yere yapılan ödemelerin geri alınamaması hâlinde, bu ödemelerde kusuru bulunan kamu görevlileri hakkında Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler de geri alınacak tutarların ödenmesinde müteselsilen sorumlu tutulurlar.

(3) Gelir Vergisi Kanunu’nun 4369 sayılı Kanunla değiştirilen 53 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belge alma, verme, saklama ve ibraz yükümlülüklerine uymayan ve ziraat odasından, bulunmayan yerlerde tarım il veya ilçe müdürlüklerinden çiftçi belgesini almayan çiftçiler çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen avans, kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi destek unsurlarından yararlanamazlar.” hükmünün göz önünde tutulması, özellikle satışların müstahsil makbuzu ve fatura ile belgelendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

9.5.11105-ek.docx (34.5 KB)