Mevzuatlar.Net

Askerli̇k kanunu i̇le di̇ğer bazi kanunlarda ve 663 sayili kanun hükmünde kararnamede deği̇şi̇kli̇k yapilmasina dai̇r kanun

Kanun Numarası : 7146

Kabul Tarihi : 26/7/2018

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 3/8/2018 Sayı : 30498

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 60

MADDE 1-2- (21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 3- (11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 4- (8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 5- (4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 6-7- ( 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 8- (4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 9- (8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 10- ( 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 11- ( 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 12- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- ( 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 14- 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “% 59’undan” ibaresi “% 83’ünden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15-16- (14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 17-18- ( 21/2/2008 tarihli ve 5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

12890

MADDE 19- ( 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 20- Bu Kanunun;

a) 4 üncü, 12 nci ve 13 üncü maddeleri 1/1/2019 tarihinde,

b) 14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddeleri 1/3/2019 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 21- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.