Mevzuatlar.Net

Karayollari trafi̇k kanunu i̇le bazi kanunlarda deği̇şi̇kli̇k yapilmasi hakkinda kanun

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 7148

Kabul Tarihi : 18/10/2018

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 26/10/2018 Sayı : 30577

MADDE 1- 2-3 -(4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 4- 5-(10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 6- (15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 7- (23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 8- (22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 9- 10 -(9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 11- 12-13-(10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 14- 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26- (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 27- (28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 28- ( 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 29- (26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine Ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 30- (25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 31- (26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 32- (25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 33- (21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 34- (7/5/2009 tarihli ve 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 35- (4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

12900

MADDE 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46- 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

MADDE 47- (1) Ekli (1) sayılı Listede adları yazılı köyleri kapsamak ve Derecik beldesi merkez olmak üzere Hakkâri ilinde Derecik adıyla bir ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(2) Bir defaya mahsus olmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu maddeyle yeni kurulacak ilçenin kaymakamlığı için, 23/12/2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) cetvelinin (T-02) sırasından bir adet binek otomobil alınır.

(3) Bu madde uyarınca yeni kurulan ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmet binaları ve lojmanların yapımı, satın alınması, kiralanması, bakım ve onarımı için gerekli ödenek, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanır.

(4) Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye, düzenleyici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 48- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 49- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.