Mevzuatlar.Net

Elektri̇k pi̇yasasinda üreti̇m faali̇yeti̇nde bulunmak üzere su kullanim hakki anlaşmasi i̇mzalanmasina i̇li̇şki̇n usul ve esaslar hakkinda yönetmeli̇k

Resmî Gazete Tarihi: 15.06.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30802

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması, işletilmesi ve üretim lisansları için DSİ ile tüzel kişiler arasında düzenlenecek su kullanım hakkı anlaşmalarında ve belediyeler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin başvurularda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından, hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin DSİ ve tüzel kişiler arasında imzalanacak su kullanım hakkı anlaşmasında yer alması gereken hükümler, su kullanım hakkı anlaşmasının imzalanmasına, yenilenmesine, tadiline, sona ermesine dair usul ve esaslar ile su kullanım hakkı anlaşması imzalayacak tüzel kişilerin yükümlülükleri ve belediyeler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: DSİ’nin bağlı olduğu bakanlığı,

b) Belediye: İlgili belediyeleri veya ilgili büyükşehir belediye meclislerinin alacağı kararla yetki vermesi halinde kendisine bağlı su ve kanalizasyon idarelerini,

c) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,

ç) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

d) EİE: Mülga Elektrik İşleri Etüd İdaresini,

e) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

f) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

g) Geçici Teminat Mektubu: Şirketler tarafından teminat olarak verilmesi gereken, örneği DSİ tarafından belirlenmiş olan, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektuplarını ve/veya tedavüldeki Türk parasını,

ğ) İl Özel İdaresi: Üretim tesisinin kurulacağı yerin il özel idaresini veya il özel idaresi bulunmayan yerlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığını,

h) Komisyon: Çoklu müracaatlarda su kullanım hakkı anlaşması imzalanacak şirketin belirlenmesi işlemini yürütmek üzere DSİ Genel Müdürünün onayıyla biri başkan olmak üzere en az beş asil dört yedek üyeden teşekkül eden komisyonu,

ı) Lisans: Bir tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmesi için Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca EPDK’dan almak zorunda oldukları izni,

i) Ortak Tesis: Hidroelektrik enerji üretimi yanısıra sulama suyu, içme, kullanma ve endüstri suyu temini, taşkın koruma gibi birden fazla maksada hizmet eden tesisi,

j) Önlisans: Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırımlarına başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için EPDK tarafından verilen belirli süreli izni,

k) PHES: Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Enerji Santralini,

l) Piyasa: Elektrik Enerjisi Piyasasını,

m) Proje düşüsü: Depolamalı tesislerde; maksimum işletme su kotu (kontrolsüz dolusavaklarda dolusavak eşik kotu, kapak kontrollü dolusavaklarda kapak önündeki maksimum işletme su kotu) ile kuyruk suyu kotu arasındaki farkı, regülatörlü tesislerde; yüz yıllık taşkın debisinde oluşacak su kotu ile kuyruk suyu kotu arasındaki farkı,

n) Su Kullanım Hakkı Anlaşması: Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin su kullanımına ilişkin işletme esaslarını ve DSİ’ye ödenecek bedellerin ödeme şeklini belirleyen ilgili mevzuat hükümlerine göre DSİ ile şirket arasında akdedilen anlaşmayı,

o) Şirket: Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapmak için DSİ’ye müracaat eden anonim veya limited şirketi,

ö) Toplantı: Hidroelektrik kaynak katkı payı teklif verme toplantısını,

p) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

r) Yİ-ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer tanım ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Listeleri, Müracaat Esasları ve Müracaatların İlanı

Proje listelerinin ilanı ve başvurular

MADDE 5 – (1) DSİ ve şirket tarafından geliştirilen ve bu Yönetmelik kapsamında müracaat edilebilecek hidroelektrik enerji projelerine ilişkin listeler, proje safhalarına göre DSİ’nin internet sayfasında sürekli olarak yayımlanır ve güncellenir. Söz konusu listeler DSİ tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara da gönderilebilir. Listelerde; projelerin durumları ve projelere ilişkin başvuru bilgileri yer alır.

(2) Sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait şirketlerin, belediyeler tarafından işletilen içme suyu isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde teknik imkanın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması halinde lisanssız üretim kapsamında enerji üretim tesisi kurulmak üzere yaptıkları proje başvurularının ilanı, 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde belirtilen usuller çerçevesinde yapılır.

(3) Pompaj depolamalı hidroelektrik santral (PHES) projeleri için DSİ tarafından yapılacak ilana istinaden bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar dahilinde müracaatta bulunulur.

(4) Şehir merkezlerinden geçen akarsular üzerinde ilgili belediyelerce tesis edilmiş/edilecek olan rekreasyon projeleri kapsamında ortaya çıkan hidrolik potansiyelden rekreasyon sahalarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak maksadı ile söz konusu akarsu üzerinde, DSİ’nin uygun görüşü ile toplam 300 kW kurulu güce kadar, lisanssız üretim kapsamında hidroelektrik enerji üretim tesisi kurulmak üzere ilgili belediye başvuruda bulunabilir. Bu kapsamdaki başvuru Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde belirtilen usuller çerçevesinde yapılır.

(5) Belediyeler tarafından işletilen basınçlı borulu sulama şebekesi ve klasik kanallı şebeke üzerinde enerji potansiyeli olması durumunda bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için lisanssız üretim kapsamında ilgili belediye hidroelektrik enerji üretim tesisi kurmak üzere başvuruda bulunabilir. Hidroelektrik enerji üretim tesisi kurulmasına DSİ tarafından izin verilmesi durumunda bu tesisin işletilmesi belediyenin sulama işletmesini sürdürdüğü sürece devam eder. Aksi takdirde enerji üretim tesisinin işletmesi DSİ’ye devredilir. Yapılacak enerji üretim tesislerinde; mevcut basınçlı borulu sulama şebekesi üzerinde yer alan basınç kırıcılar çalışır vaziyette tutulur, sulama için öngörülen sulama basınçlarında, boru hidroliğinde ve işletme şartlarında değişikliğe sebebiyet verilmez. Klasik kanallı şebekeler üzerinde bulunan mevcut düşülerden istifade edilerek kurulacak enerji üretim tesislerinde ise; sulama şebekesinin tasdikli projesinde yer alan açık kanal ve sanat yapıları hidrolik kriterlerinde ve bu imalatlara ait işletme şartlarında değişikliğe sebebiyet verilmez. Bu kapsamdaki başvuru Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde belirtilen usuller çerçevesinde yapılır.

Müracaat esasları

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında ilan edilen DSİ ve şirket projeleri için su kullanım hakkı anlaşması yapmak üzere süresi içinde DSİ’ye müracaat edilir. DSİ projelerine müracaat sırasında dilekçe ekinde;

a) DSİ internet sayfasında ilan edilen müracaat şartlarında belirtilen ve projenin özelliğine göre istenen belgeler,

b) Şirketin, şirket sözleşmesi veya esas sözleşmesi ile tadillerinin yayınlandığı ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

c) Şirket yetkilisi tarafından imzalanmış, şirketin tebligata esas kanuni tebligat ve elektronik tebligat adreslerini bildirir dilekçe,

ç) İmza sirküleri ve imza beyanı ve yetki belgelerinin noter tasdikli örnekleri,

d) Örneği ve tutarı DSİ tarafından belirlenip ilan edilen en az üç yıl süreli geçici teminat mektubu,

e) Ek-3A formatında basılı ve CD ortamında hazırlanmış fizibilite raporu (5 kopya),

f) Ek-3A formatında hazırlanan fizibilite raporu kontrol ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont,

g) Ek-5’te yer alan taahhütnameler ve protokolde belirtilen hususlar çerçevesinde yatırılması gereken hizmet bedelinin yatırıldığına ilişkin dekont,

sunulur.

(2) Şirket tarafından geliştirilen projelerde ilk başvuru esnasında, birinci fıkrada istenilen belgelerden (e), (f) ve (g) bentleri dışındaki tüm belgeler Ek-4 ön başvuru raporu ve kontrol ücretiyle beraber teslim edilir. Bu projelerin DSİ tarafından üzerinde çalışılan fakat rapora bağlanmamış projeler ile çakışması durumunda DSİ çalışmalarının tamamlanmasına kadar müracaat kabul edilmez veya onaylanmaz.

(3) Belediyeler tarafından işletilen, içme suyu isale hatları ile atık su isale hatları ve sulama şebekeleri ile belediyeler tarafından yapılacak rekreasyon projeleri üzerinde kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesisleri için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulmak üzere; belediyeler tarafından işletilen içme suyu isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesislerinde sermayesinin yarısından fazlası, belediyeler tarafından işletilen sulama şebekesi ile belediyeler tarafından yapılacak rekreasyon projeleri üzerinde kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesislerinde ise sermayesinin tamamı belediyeye ait olan şirketler tarafından il özel idarelerine yapılan başvuru dilekçesi ekinde birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen evraklar ile;

a) Ek-3B formatında basılı ve CD ortamında hazırlanmış fizibilite raporu (5 kopya),

b) İçme suyu isale hattı veya atık su hatları üzerinde birden fazla belediyenin tahsis hakkı bulunması durumunda, tesisin kurulup işletilmesine ilişkin ilgili belediyeler arasında yapılacak protokol,

sunulur.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında başvuru yapacak şirketin sermayesinin tamamının belediyeye ait olması halinde başvuru esnasında geçici teminat mektubu şartı aranmaz ve şirket Ek-2 ve Ek-5’te belirtilen bedellerden muaf tutulur.

(5) Enerji üretimini de ihtiva eden çok ya da tek maksatlı veya enerji üretimini kapsamayan tek veya çok maksatlı olarak planlanmış projelere, proje kapsamında ortak tesisleri inşa halinde olan ve enerji tesisi ile ilgili kısımlarının DSİ tarafından iki yıl içerisinde tamamlanması öngörülen projeler ile elektrik üretim tesisi yapılmasına engel teşkil etmeyen kısımları tamamlanmış projelere ve DSİ tarafından uygun görülen projelere müracaat edilmesi durumunda; ortak tesislere ilişkin yapılmış harcamalar ile geriye kalan işlerin bedeli toplamından ortaya çıkacak bedel üzerinden enerji payına isabet eden miktar hesaplanarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Herhangi bir sebeple ortak tesis inşaatının şirketin enerji projesi ile eş zamanlı olarak tamamlanamaması durumunda şirket, DSİ’den herhangi bir sebeple tazminat ve hak talebinde bulunamaz.

(6) DSİ tarafından ön inceleme/ilk etüt, istikşaf, master plan, planlama veya kesin proje raporu hazırlanmış olan çok maksatlı mutasavver projeler kapsamında hidroelektrik enerji üretim tesisi kurulmasının talep edilmesi ve bu talebin DSİ tarafından uygun görülmesi halinde, ortak tesisin tamamı, şirket tarafından DSİ’nin teknik kontrollüğünde ve DSİ ile şirket arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde geliştirilir ve inşa edilir. Bu durumda şirket; bu Yönetmelik kapsamındaki sürelerden, Ek-2’de belirtilen havza hidrolojik gözlem, değerlendirme ve kontrol hizmet bedeli hariç diğer bedellerden ve Ek-5’teki taahhütnamelerden ve Ek-5’teki protokolden muaf tutulur. Bu fıkra kapsamındaki proje başvurularında şirket DSİ’den ortak tesis yatırımı ile ilgili katılım payı talep edemez.

(7) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tanzim edilmiş anlaşma ve taahhütlerin uygulanmasında ilan edilen hizmet maksatları esas alınır.

(8) DSİ tarafından geliştirilerek işletmeye alınmış enerji maksadı olmayan depolamalı veya depolamasız tesislerden yararlanarak enerji üretmek gayesiyle su kullanım hakkı anlaşması yapmak üzere DSİ’ye müracaat edilebilir.

(9) 4628 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce elektrik üretim faaliyetinde bulunmuş, ancak anılan Kanunun yürürlük tarihinden sonra çeşitli sebeplerle üretim faaliyetinde bulunamamış veya dağıtım sistemine bağlanamamış atıl hidroelektrik santrallerin hak sahiplerinin müracaatlarının değerlendirilebilmesi için; başvuruyu yapanın hidroelektrik santral üzerindeki hak sahipliğini gösterir belgeler, hak sahipliği konusunda ihtilaf olması halinde ilgililer arasındaki ihtilafın giderildiğine dair belge, hidroelektrik santralinde mevcut ya da varsa yapılmak istenen revizyona göre Ek-4 formatında basılı ve CD ortamında 3 kopya hazırlanmış rapor istenir. DSİ tarafından havzadaki mevcut projelere etkisi ve hak sahipliği şartı açısından gerekmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşünü alarak incelenen başvurunun uygun bulunması durumunda ilana çıkılmaksızın şirketten birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler ve Ek-3 formatında basılı ve CD ortamında 5 kopya hazırlanmış fizibilite raporu istenir.

(10) Dokuzuncu fıkra kapsamında başvurusu yapılan hidroelektrik santralin üretime hazır revizyon gerektirmeyen bir hidroelektrik santral olması ve bu durumun DSİ tarafından teyit edilmesi durumunda başvuru evraklarının sunulmasını müteakip su kullanım hakkı anlaşması imzalanarak proje lisans işlemleri için EPDK’ya yönlendirilir.

(11) Dokuzuncu ve onuncu fıkralar kapsamında uygun bulunan projeler için Anlaşmanın yapıldığı yıldan başlamak üzere 1 kuruş/kWh bedelle bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen hususlar çerçevesinde ilgili şirket ile su kullanım hakkı anlaşması imzalanır.

Müracaatların ilanı ve taahhütname alınması

MADDE 7 – (1) Su kullanım hakkı anlaşması imzalamak üzere DSİ’ye müracaat eden şirket veya şirketler, Ek-2’de belirtilen ve DSİ’ye ödenmesi gereken hizmet bedellerinin ödendiğine ilişkin belgeleri, Ek-5A’da yer alan taahhütname ile birlikte DSİ’ye ibraz eder.

(2) Başvurunun uygun bulunması durumunda yapılan ilk müracaat, DSİ internet sayfasında yayımlanır ve otuz gün boyunca proje diğer müracaatlara da açık tutulur. Son günün hafta sonu ya da resmi tatile rastlaması durumunda takip eden ilk mesai gününün bitimine kadar müracaat kabul edilir. Otuz gün sonunda kesinleşen müracaatlar DSİ internet sayfasında yayımlanır.

(3) DSİ internet sayfasında başvuruya açılan projeye çoklu müracaat olması durumunda, kaynak katkı payı toplantısı projenin başvuruya açıldığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştirilir. Bu süre içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, şirketlerin başvuruları iptal edilerek, başvuru sırasında DSİ’ye sunulan geçici teminat mektupları, rapor inceleme bedelleri ve varsa % 1’lik hizmet bedelleri iade edilir.

(4) Lisanssız üretim kapsamında kurulmak üzere yapılan proje başvuruları ve 6 ncı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında yapılan başvurular DSİ internet sayfasında ilan edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fizibilite Raporu

Fizibilite raporlarının hazırlanması ve teslimi

MADDE 8 – (1) DSİ tarafından geliştirilen projelere müracaat olması halinde, şirketler Ek-3A’da belirtilen esaslar dâhilinde hazırlayacakları fizibilite raporlarını DSİ’ye teslim ederler.

(2) Fizibilite raporu ve/veya kesin proje raporu hazır olan projeler ile DSİ tarafından inşa edilen/edilmekte olan projeler kapsamında HES kısmı başvuruya açılan projelerde, lisanssız üretim kapsamında belediyeler tarafından; sulama şebekesi, içme-kullanma suyu, atık su isale hatları ve rekreasyon projeleri üzerinde kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesislerinde, DSİ tarafından gerekli görülmesi durumunda fizibilite raporu istenir.

(3) Birinci fıkra kapsamındaki projeye birden fazla müracaat olması halinde fizibilite raporları incelendikten sonra fizibilitesi uygun bulunanlar arasından, 10 uncu maddede belirtilen esaslar dahilinde yapılan Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı toplantısında su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazanan şirkete, Ek-3’te belirtilen format doğrultusunda detaylı/güncellenmiş fizibilite raporu hazırlaması için yazı yazılır. Yazının tebliğ tarihinden itibaren doksan günü geçmeyecek bir süre için şirkete fizibilite raporu teslim tarihi verilir. Şirket Ek-3 fizibilite raporu inceleme bedelini DSİ’ye yatırır.

(4) Şirket, projenin bulunduğu havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile havzadaki mevcut ve gelecekteki bütün ihtiyaçları, memba gelişimi ve mansap su haklarını göz önünde bulundurarak son yılları da kapsayan hidrolojik verilere göre çalışmalarını yapar. Şirket tarafından hazırlanan fizibilite raporu beş nüsha olarak hem yazılı hem de CD ortamında DSİ’ye teslim edilir. Hazırlanan fizibilite raporunun ilk sayfasında Ek-7’de verilen formatta Yönetici Bilgilendirme Formu yer alır.

(5) DSİ projeleri dışında şirketler tarafından geliştirilen yeni projeler için şirket, Ek-4’te belirtilen format doğrultusunda bir ön rapor hazırlayarak DSİ’ye müracaat eder. Hazırlanan ön raporun ilk sayfasında Ek-8’de verilen formatta Yönetici Bilgilendirme Formu yer alır. DSİ, teklif edilen projenin mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile ilişkisi açısından değerlendirmesini yapar, müracaatın uygun görülmesi halinde ve 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra, tekli başvuru olması halinde şirketten Ek-3’te belirtilen esaslar dâhilinde fizibilite raporu hazırlanmasını ister. Proje için çoklu müracaat olması durumunda; DSİ, Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı sonucunda su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazanan şirketten Ek-3’te belirtilen esaslar dahilinde fizibilite raporu hazırlanmasını ister.

(6) Şirket veya şirketler, projenin bulunduğu havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile havzadaki mevcut ve gelecekteki bütün ihtiyaçlar, memba gelişimi ve mansap su hakları göz önünde bulundurularak son yılları da kapsayan hidrolojik verilere göre belirtilen format doğrultusunda, izin verilen su kaynağı/kaynakları ve kotları esas alarak fizibilite raporunu hazırlar ve beş nüsha olarak yazılı ve CD ortamında fizibilite raporu hazırlaması için yazılan yazının kendisine tebliğ tarihinden itibaren doksan günü geçmemek kaydıyla teslim eder.

(7) Dördüncü ve altıncı fıkralarda belirtilen hususlar çerçevesinde şirket veya şirketler tarafından hazırlanan fizibilite raporunun DSİ tarafından uygun bulunmaması durumunda, şirkete yazılı olarak bildirilen görüşler çerçevesinde revize fizibilite raporu hazırlanması istenir. Şirket tarafından sunulan revize fizibilite raporunda, DSİ görüşlerinin dikkate alınmaması veya şirket tarafından fizibilite raporu sunulmaması halinde şirketin proje başvurusu iptal edilir. Her iki durumda da şirketin teminatı irat kaydedilir.

(8) Şirket tarafından fizibilite raporu hazırlanma safhasında; havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile mansap su haklarına ilişkin konular etüt edilir. Bu konularda DSİ’den bilgi talebinde bulunulması halinde, mevcut bilgiler şirket ile paylaşılır.

(9) Dördüncü, altıncı ve sekizinci fıkralar kapsamında hazırlanacak fizibilite raporunda havzanın özelliğine ve olabilecek gelişmesine bağlı olarak öngörülemeyen ancak ileride oluşabilecek ihtiyaçlar için meteorolojik şartlardan kaynaklanabilecek azalmalar dikkate alınmaksızın yıllık ortalama suyun DSİ’ce belirlenecek oranı şirket tarafından dikkate alınır.

(10) Fizibilite/fizibilite revizyonu çalışmalarında, ilana esas proje formülasyonuna göre teknik, ekonomik, çevresel veya sosyal açıdan üstünlüğünün ve yapılabilirliğinin ortaya konulması veya ilave hidrolojik değerler ile yapılan hesaplamalar çerçevesinde proje temel karakteristiklerinde değişiklikler oluşması halinde şirket farklı formülasyon teklifinde bulunabilir.

(11) Onuncu fıkra kapsamında projede revize yapılması talep edilen ve ilana esas proje formülasyonuna göre şirket tarafından teklif edilen farklı formülasyonun, DSİ tarafından kabul edilebilir bulunmaması halinde şirkete gerekçeleri ile bildirilir. Revizyon teklifinin uygun bulunması durumunda; şirket, revize fizibilite raporu istek yazısının tebliğ tarihinden itibaren doksan gün içerisinde revize edilmiş fizibilite raporunu DSİ’ye teslim eder.

(12) Üçüncü, altıncı ve onbirinci fıkralarda belirtilen süre içerisinde, şirketin, fizibilite raporu teslimine dair ilave süre talep etmesi halinde, DSİ tarafından süre uzatım talebi ile ilgili gerekçelerin uygun bulunması durumunda, tüm proje süreci boyunca, toplamda doksan günü geçmemek üzere ilave süre verilir.

(13) Şirket tarafından sunulan fizibilite raporunun değerlendirilmesi sonucunda, DSİ tarafından fizibilite raporunun revize edilmesi istenebilir. Revize fizibilite raporunun hazırlanması ve tesliminde bu maddede belirtilen ve şirkete yazılan yazıdaki hususlar dikkate alınır.

(14) Fizibilite, revize fizibilite raporu veya ek raporun bu maddede belirlenen süre içerisinde teslim edilmemesi veya hazırlanan raporda DSİ görüşlerinin dikkate alınmaması halinde şirketin proje başvurusu iptal edilir ve teminat mektubu irat kaydedilir. Bu durum, şirkete yazılı olarak bildirilir. Söz konusu hidroelektrik santral projesi DSİ tarafından projeye ilişkin yapılacak değerlendirme neticesine göre DSİ internet sayfasında yeniden yayımlanarak başvuruya açılır. Proje tekrar ilana çıkarıldığında başvurusu iptal edilen şirket ile şirketin doğrudan ve dolaylı ortakları olan gerçek ve tüzel kişiler ile şirketin yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve şirket müdürleri projeye başvuruda bulunamaz.

(15) Şirket, Ek-1’de belirtilen ve son onaylı fizibilite raporu ile uyumlu olarak hazırlanan nihai fizibilite raporunu, DSİ tarafından yapılan geçici kabul tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde DSİ’ye sunması halinde rapor inceleme bedeli alınmaz. Diğer tüm hallerde nihai rapor için inceleme bedeli alınır.

Fizibilite raporlarının değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Fizibilite raporunun değerlendirilmesi safhasında genel olarak; projenin, havzadaki tahsisli sular da dikkate alınarak DSİ ve tüzel kişilerce geliştirilen mevcut, inşa halinde ve mutasavver projelere etkisi ve ilişkisi, hidrolojisi, optimizasyonu, teknik ve ekonomik yönden yapılabilirliği incelenir.

(2) Şirket tarafından hazırlanan fizibilite raporu kapsamında olabilecek yetersiz etüt ve değerlendirmelerden dolayı ilerideki safhalarda hidrolojik, jeolojik, teknik, çevresel, sosyal ve ekonomik yönden oluşabilecek her türlü olumsuz sonuçtan yalnız şirket sorumludur.

(3) Şirket tarafından DSİ’ye teslim edilen fizibilite raporu değerlendirilerek DSİ görüşü oluşturulur. Değerlendirme sonucunda raporun uygun görülmemesi halinde DSİ görüşü yazılı olarak gerekçeleri ile birlikte şirkete bildirilir.

(4) DSİ tarafından yapılan değerlendirme sonucu raporun uygun bulunmasına engel teşkil edecek eksikliklerin tespit edilmesi ve ayrıca;

a) Fizibilite raporunda öngörülen proje formülasyonunda (teklif edilen tesislerin konumları, kapasiteleri, boyutları gibi); planlama, ÇED, kati proje, uygulama projesi, inşaat ve işletme safhalarında şirket tarafından yapılan çalışmalardan kaynaklı mevcut formülasyon, kotlar ve su temin hesaplarında değişiklik olması ve bu değişikliklere yönelik DSİ’nin uygun görüşünün alınması halinde,

b) Havzada DSİ veya başka kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmaların fizibilite raporunda revizyon gerektirmesi durumunda, şirketin yazılı talepte bulunması ve talebin DSİ’ce uygun görülmesi halinde

revize fizibilite raporu istenebilir.

c) Proje formülasyonunu değiştirmeyen eksiklikler için şirketten ek rapor istenir. Ek raporun hazırlanması için verilecek azami süre 30 gün olup bu süre uzatılmaz.

(5) Şirketin projeyi gerçekleştirme hakkından vazgeçmesi durumunda, proje DSİ tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun görülmesi halinde mevcut veya yeni formülasyona göre yeniden müracaata açılır. Bu fıkra kapsamına giren şirket ile şirketin doğrudan ve dolaylı ortakları olan gerçek ve tüzel kişiler ile şirketin yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve şirket müdürleri projeye başvuruda bulunamaz.

(6) Belediyeler tarafından işletilen;

a) İçme suyu isale hatları, atık su isale hatları, sulama şebekeleri ve belediyeler tarafından tesis edilmiş/edilecek olan rekreasyon projeleri dahilinde lisanssız üretim kapsamında kurulmak üzere yapılan proje başvurularında ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde DSİ tarafından gerekirse ilgili kurumların da görüşü alınır. Yapılacak değerlendirme sonucu başvurunun uygun bulunması durumunda üretim tesisinin su rejimi açısından uygun bulunduğuna dair DSİ’nin görüş yazısı ve Ek-10 Su Kullanım İzin Belgesi, başvurunun yapıldığı yerin İl Özel İdaresine gönderilir. Ek-10 Su Kullanım İzin Belgesi, İl Özel İdaresi ile şirket arasında imzalanır.

b) Sulama şebekeleri üzerinde belediyeler tarafından kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesislerinin işletme süreleri, ilgili belediyenin sulama şebekesini işletme süresi ile sınırlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısının Yapılması ve

Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının İmzalanması

Çoklu/tekli müracaatlarda su kullanım hakkı anlaşması imzalanacak şirketin belirlenmesi

MADDE 10 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde ilan edilen projeye çoklu müracaat olması durumunda, proje için su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazanacak şirket, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, aşağıdaki usullere göre belirlenir:

a) Fizibilite raporu/ön raporu kabul edilebilir bulunan şirketlere, DSİ tarafından belirlenen gün ve saatte hidroelektrik kaynak katkı payı tekliflerini vermeleri için davet yazısı ile Teklif Mektubu Taslağı (Ek-6) eş zamanlı gönderilir.

b) Şirketler tekliflerini kapalı zarf içerisinde belirtilen gün ve saatte DSİ’ce belirlenen adrese teslim ederler. Dış zarf üzerinde; teklif veren şirketin unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi iş için verildiği yer alır. Zarfın yapıştırılan yeri kaşelenerek şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanır. Dış zarf içerisinde;

 1. Şirket unvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş teklif mektubunun bulunduğu, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş kapalı iç zarf,

 2. 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve başvuru dosyasında sunulan evrakların tevsik ettiği duruma ilişkin değişiklik hasıl olması halinde değişikliğe ilişkin evraklar,

bulunur. Geçici teminat mektubuna ilişkin olarak, davet yazısında belirtilen hususlar dikkate alınır.

c) Zarflar teslim edildikten sonra şirketler tekliflerini değiştiremezler.

ç) Zarflar komisyon tarafından şirket yetkililerinin huzurunda açılır ve ilk dış zarf açıldıktan sonra gelen şirket teklifleri kabul edilmez.

d) Dış zarf açıldıktan sonra zarfın içerisinde sunulan belgelerden eksik, uygun olmayan veya değişenin tespit edilmesi halinde Komisyon Başkanı tarafından bunların teklif mektubunun bulunduğu kapalı iç zarf açılmadan önce tamamlanması şirket yetkilisinden istenir. Şirketlerin teklif zarfları açılmaya başlamadan önce eksik, uygun olmayan veya değişen belge/belgelerin tamamlanamaması halinde teklif mektubunun bulunduğu kapalı iç zarf açılmadan teklif geçersiz sayılır.

e) Teklif mektubunda, rakam ve yazı ile yapılan teklif miktarının farklı olması halinde, yazılı miktar esas alınır.

f) Geçerli bulunan teklifler en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır, en yüksek teklifi veren şirketin su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazandığı belirlenir.

g) En yüksek teklifi eşit olarak birden fazla şirketin vermesi halinde, en yüksek eşit teklifi vermiş olanlardan aynı oturumda kapalı zarf ile birinci tekliften daha az olmamak kaydı ile yeniden teklif alınır. Yeniden teklif alınması durumunda, teklif vermeye yetkili şirket yetkilisinin bulunmaması halinde, şirketçe herhangi bir hak ve yeni teklif verme talebinde bulunulamaz.

ğ) Kapalı zarf ile teklif verme toplantısına, davet edilen şirketlerden sadece birinin katılması ve bu şirket temsilcisinin zarf içerisinde sunduğu yukarıda belirtilen belgelerin ve geçici teminatın geçerli olduğunun tespiti halinde, söz konusu şirketin vermiş olduğu teklif, komisyonun önerisi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürünün uygun görmesi halinde kabul edilir.

h) Kapalı zarf usulü ile belirlenen en yüksek teklif sahibi ve diğer teklif sahibi şirketler bir tutanakla tespit edilir ve tutanakta;

 1. Seçim işlemine dayanak oluşturan komisyon kurulması Oluruna,

 2. Toplantı ve karar işlemlerine,

 3. Davet edilen şirketlere, teklif verme toplantısına evrak sunan şirketler ile en yüksek hidroelektrik kaynak katkı payını teklif eden şirkete ilişkin bilgilere,

 4. Komisyon tarafından ilave edilmesinde yarar görülen diğer hususlara ilişkin bilgilere

yer verilir.

(2) Proje için tekli başvuru olması durumunda ilgili şirketten 10.000 TL/MW Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı alınır.

Hidroelektrik kaynak katkı payı teklifinin verilmesi ve güncellenmesi

MADDE 11 – (1) Verilen tekliflerin minimum 10.000 TL/MW olması zorunludur. Bu değer DSİ tarafından güncellenir ve ilan edilir.

(2) Tekliflerde, projenin kurulu gücü 1 MW’ın altında olması durumunda da, alt sınır değeri 10.000 TL/MW olup bu değerin altında verilen teklifler geçersiz sayılır.

(3) DSİ tarafından geliştirilen projeler için DSİ internet sitesinde başvuruya açılan proje bilgilerinde belirtilen kurulu güç, şirket tarafından geliştirilen projeler için ise DSİ internet sitesinde toplantı tarihlerinin ilan edildiği proje bilgilerinde belirtilen kurulu güç, ödemeye esas toplam kurulu güç (MWm) olarak dikkate alınacaktır.

(4) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra ilan edilen işlerde, şirket tarafından proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonucu kurulu güçte artış meydana gelmesi durumunda, artan kurulu güç değeri, azalışlarda DSİ internet sayfasında ilan edilen kurulu güç, ödemeye esas toplam kurulu güç (MWm) olarak dikkate alınacaktır. Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce ilan edilen işlerde ve kot artışına bağlı olarak meydana gelen kurulu güç değişikliklerinde 3 üncü fıkra hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

(5) Katkı payı ödemesi tutarının hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır. Katkı payı, bu formüle göre lisans süresi sonuna kadar her yıl tahsil edilir:

Yıllık hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Tutarı= PxTxK

P = Tesisin toplam kurulu gücü (MW)

T = Birim MW kurulu güç başına hidroelektrik kaynak katkı payı teklifi (TL)

K = Güncelleştirme katsayısı

K = K1/K3

K1 = Ödemeye esas üretim yılında gerçekleşen Yıllık Aritmetik Ortalama Piyasa Takas Fiyatı (kr.)

K3 = Teklifin verildiği yılda gerçekleşen Yıllık Aritmetik Ortalama Piyasa Takas Fiyatı (kr.)

(6) 21/2/2015 tarihinden önce imzalanan Su Kullanım Hakkı Anlaşmalarında yer alan K1 tanımı, ödemeye esas üretim yılında gerçekleşen yıllık aritmetik ortalama piyasa takas fiyatı şeklinde uygulanır.

Su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazanıldığına dair belgenin verilmesi

MADDE 12 – (1) Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısından sonra Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalamaya hak kazanan şirket tarafından sunulan fizibilite raporunun uygun bulunması durumunda şirket, önlisans almak üzere yazı ile EPDK’ya yönlendirilir. Şirket, yazının tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde EPDK’ya önlisans için müracaat eder ve müracaat ettiğine dair belgeyi DSİ’ye sunar. Bu süre içerisinde EPDK’ya müracaat edildiğine dair belgenin sunulmaması halinde şirketin başvurusu iptal edilerek teminatı irat kaydedilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında şirkete yazılan yazıdan EPDK’ya da ayrı bir yazı ile bilgi verilir. Bu yazı ayrıca ÇED sürecinin başlatılması için ilgili kuruma da gönderilir.

(3) 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde belirlenen şirketin projesinin DSİ projesi olması durumunda şirketten 8 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde fizibilite raporu istenir. Şirket tarafından sunulan fizibilite raporu 9 uncu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

(4) 10 uncu madde ile bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde tesis edilecek işlemlerden sonra su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazandığı DSİ tarafından kendisine bildirilen şirketin önlisans ve ÇED başvurusuna ilişkin olarak bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen hükümler çerçevesinde işlem tesis edilir.

(5) EPDK tarafından önlisans verilen şirket, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED gerekli değildir kararını veya ÇED olumlu kararını aldıktan sonra 30 gün içerisinde su kullanım hakkı anlaşması imzalamak için DSİ’ye müracaat eder. Noter huzurunda su kullanım hakkı anlaşması imzalanır ve konu hakkında DSİ tarafından EPDK’ya bildirimde bulunulur. Bu süre içerisinde DSİ’ye müracaat etmeyen şirket su kullanım hakkı anlaşması imzalama hakkını kaybeder. Bu durum EPDK’ya bildirilir. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketin başvurusu iptal edilerek teminatı irat kaydedilir.

(6) Su kullanım hakkı anlaşmasının DSİ’den kaynaklanan sebeplerle öngörülen süre içerisinde imzalanamaması durumunda şirket DSİ’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

(7) Şirketin süresi içinde EPDK’ya önlisans başvurusunda bulunmaması, başvurusunun EPDK tarafından reddedilmesi/iptal edilmesi/sonlandırılması veya başvurunun yapılmamış sayılması halinde, şirketin müracaatı iptal edilerek geçici teminat mektubu irat kaydedilir. Önlisans alan şirketin, süresi içinde DSİ’ye su kullanım hakkı anlaşması imzalamak için başvurmaması halinde, şirketin müracaatı iptal edilir. Müracaata konu proje, DSİ tarafından yeniden yapılacak teknik, ekonomik ve çevresel değerlendirmeler sonucuna göre, DSİ internet sayfasında tekrar yayımlanarak başvuruya açılır. Proje tekrar ilana çıkarıldığında başvurusu iptal edilen şirket ile şirketin doğrudan ve dolaylı ortakları olan gerçek ve tüzel kişiler ile şirketin yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve şirket müdürleri projeye başvuruda bulunamaz.

(8) EPDK’ya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalamaya hak kazanıldığı bildirilen veya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmış projeler için; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararıyla bu proje kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde başka bir şirkete devredilmesine onay verilmesi halinde, müracaatı üzerine onay verilen şirket ile Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanır. Bu fıkra kapsamında Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanacak olan projenin, daha önce imzalanmış bir Su Kullanım Hakkı Anlaşması bulunması halinde, ilk su kullanım hakkı anlaşmasının imzalandığı tarih, yeni imzalanacak Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının 4 üncü maddesine eklenir.

(9) Lisanssız üretim kapsamında kurulmuş/kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesisleri için Su Kullanım Hakkı Anlaşması düzenlenmez.

Su kullanım hakkı anlaşmasına ilişkin hükümler

MADDE 13 – (1) Ek-1’de yer alan tip su kullanım hakkı anlaşmasında belirtilen hükümler kapsamında imzalanan anlaşmanın bir örneği yazı ile EPDK’ya gönderilir.

(2) Ek-1’de yer alan su kullanım hakkı anlaşmasına, projenin özelliğine bağlı olarak özel hükümler eklenebilir.

(3) Başvurulan projenin ortak tesis kullanımının bulunmaması ve/veya kaynak katkı payı ihtiva etmemesi durumlarında, Ek-1’de yer alan Su Kullanım Hakkı Anlaşması metninden ilgili hükümler DSİ tarafından çıkarılır.

(4) Su kullanım hakkı anlaşması, EPDK tarafından verilen önlisansın/lisansın yürürlükte olduğu sürece geçerli olur. Lisans alınamaması veya alınan önlisansın/lisansın sona ermesi veya iptali halinde Su Kullanım Hakkı Anlaşması hükümsüz kalır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararının herhangi bir şekilde iptal edilmesi durumunda Su Kullanım Hakkı Anlaşması hükümsüz kalır. Lisansın sona ermesi, iptali veya Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının feshi hallerinde inşa/işletme aşamasındaki tesislerin durumuna ilişkin hususlar DSİ ve EPDK tarafından ayrıca belirlenir.

(5) Su kullanım hakkı anlaşmasının imzalandığı tarih olarak noter tescil tarihi esas alınır.

Su kullanım hakkı anlaşmasının yenilenmesi

MADDE 14 – (1) Su kullanım hakkı anlaşması aşağıdaki durumlarda yenilenir:

a) İmzalanmış su kullanım hakkı anlaşmasında aşağıdaki unsurların değişmesi;

 1. Kurulu güç,

 2. Tesis tipi,

 3. Tesisin kurulacağı il,

 4. Şirket unvanı.

b) Su kullanım hakkı anlaşmasının herhangi bir maddesinde sehven hata yapıldığının anlaşılması.

c) Mevzuat değişikliklerinin su kullanım hakkı anlaşmasının yenilenmesini gerektirmesi.

(2) Noter huzurunda imzalanan yenilenmiş su kullanım hakkı anlaşmasına ilişkin olarak DSİ tarafından EPDK’ya bildirimde bulunulur.

Doğal hayatın devamı için bırakılacak su ve üzerindeki projeler

MADDE 15 – (1) Şirket, dere yatağının su alma yeri mansabında doğal hayatın idamesini sağlar ve bu kesimde su haklarını karşılayacak miktardaki suyu kesintisiz ve dalgalanma yapmadan yatağa bırakır. Doğal hayat için dere yatağına bırakılacak suyun miktar ve zamanlaması, kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesisleri ile ilgili şirket tarafından hazırlanacak ÇED raporunda/Proje Tanıtım Dosyasında belirlenir. Ancak, doğal hayatın devamı için mansaba bırakılacak su miktarı projeye esas alınan son on yıllık ortalama akımın en az %10’u kadar olmak zorundadır. ÇED raporu sürecinde ekolojik ihtiyaçlar göz önüne alındığında bu miktarın yeterli olmayacağının belirlenmesi durumunda miktar artırılır. Belirlenen bu miktara mansaptaki diğer teessüs etmiş su hakları ayrıca ilave edilerek, kesin proje çalışmaları belirlenen bu toplam miktar dikkate alınarak yapılır. Nehirde son on yıllık ortalama akımın %10’undan daha az akım olması halinde suyun tamamı doğal hayatın devamı için mansaba bırakılır.

(2) Barajlı projelerde doğal hayatın devamı için bırakılacak su üzerinde, şirket tarafından, ayrı bir santral kurulmasının talep edilmesi durumunda, şirketin bu talebinin ve bu çerçevede hazırlayacağı fizibilite raporunun DSİ tarafından uygun bulunması halinde ilave santral tesis edilmesine izin verilir. Ancak, bu fıkra kapsamında kurulacak yeni santral ayrı bir tesis olarak değil mevcut tesisin bir ünitesi olarak kabul edilir. Tesisteki kurulu güç artışına EPDK tarafından onay verilmesi halinde mevcut su kullanım hakkı anlaşması yenilenir.

(3) Ortak tesisi DSİ, HES kısmı şirket tarafından inşa edilen projeler kapsamında doğal hayatın devamı veya diğer maksatlar için bırakılan/bırakılacak su üzerinde şirket tarafından, ayrı bir santral kurulmasının talep edilmesi durumunda, şirketin bu talebinin ve bu çerçevede hazırlanacak fizibilite raporunun DSİ tarafından uygun bulunması halinde, bu santral teknik ve işletme kolaylığı açısından HES yatırımcısı tarafından aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde tesis edilir:

a) Yapılacak ilave HES’ten elde edilecek elektrik üretimi gelirinin %50’si aşağıdaki formül çerçevesinde her yıl Ocak ayı içerisinde DSİ’ye ödenir.

İKP = E x K1x 1/2 x1/100

İKP: İlave hidroelektrik kaynak katkı payı (TL/yıl)

E: İlave santral için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) veya ilgili dağıtım şirketinden alınacak yıllık sisteme verilen enerji üretim miktarı (kWh)

b) HES’i işleten/işletecek şirketin bu ilave tesisi kurmak/işletmek istememesi halinde, proje DSİ internet sitesinde başvuruya açılır, yapılan başvurular bu Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılır.

ÇED ve mansap su hakları raporu

MADDE 16 – (1) İnşa edilen/edilecek bütün tesisler ile malzeme ocaklarına ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması şirketin sorumluluğunda olup su kullanım hakkı anlaşması imzalanması öncesi bu kararların ibraz edilmesi zorunludur.

(2) Şirket, su kullanım hakkı anlaşması imzalanmadan önce DSİ’ce belirlenen kriterlere göre ekonomik değerlendirmeleri de içeren Mansap Su Hakları Raporunu hazırlayarak DSİ’nin onayına sunar. Gerekmesi halinde, ekonomik değerlendirmeleri de içeren Kuyruksuyu Sonrası Su Hakları, bu raporda yer alır. Mansap Su Hakları Raporu, şirket tarafından her on yılda bir DSİ’ce belirlenen kriterlere göre yeniden revize edilerek güncellenir ve DSİ’nin onayına sunulur.

(3) İnşa edilen/edilecek bütün tesisler ile malzeme ocaklarına ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınmasına esas teşkil eden ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında verilen taahhütlerin gerçekleştirilmemesi ve olumsuz sonuçlardan şirket sorumludur.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce su kullanım hakkı anlaşması imzalamış ve/veya işletmeye açılmış bulunan HES tesisleri için;

a) Mansap Su Hakları Raporu olanlarda; Kuyruksuyu Sonrası Su Hakları tespit edilmesi halinde, ekonomik değerlendirmeleri de içeren Kuyruksuyu Sonrası Su Hakları dahil edilerek güncellenen Mansap Su Hakları Raporu,

b) Mansap Su Hakları Raporu olmayanlarda; bu maddenin 2 nci fıkrası kapsamında hazırlanmış Mansap Su Hakları Raporu,

bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren oniki ay içinde şirket tarafından hazırlanır ve DSİ’nin onayına sunulur. Bu sürenin yeterli olmaması halinde DSİ tarafından şirkete ek süre verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Katılım Payı ve Hizmet Bedelleri

Enerji hissesi katılım payı

MADDE 17 – (1) 6446 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş ve kurulacak olan hidroelektrik santraller için imzalanan su kullanım hakkı anlaşması hükümleri çerçevesinde DSİ’ye ödenecek olan enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedeli:

a) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilen işler için tek veya çok maksatlı tesislerde tesisin ihaleye esas ilk keşfi enerji tesisini ihtiva ediyorsa, tesisin DSİ tarafından yapılan kısmın ilk keşif bedeli; enerji tesisini ihtiva etmiyorsa, ortak tesise ait ilk keşif bedeli, Yİ-ÜFE ile su kullanım anlaşmasının yapıldığı tarihe getirilmiş olan bedele, bu bedelin %30’u ilave edilmek suretiyle bulunan tutarı geçemez ve (2) numaralı alt bent kapsamına giren tesislerde, DSİ tarafından enerji tesisine harcanan miktar var ise Yİ-ÜFE ile hesaplanarak ayrıca enerji hissesi katılım payına ilave edilir. İlk keşif bedelinin güncellenmesinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilen işlerde keşif yılının ocak ayında yayımlanan Yİ-ÜFE değeri, imzalanan su kullanım hakkı anlaşmalarında bedel belirlenmişse bu bedelin hesabında kullanılan Yİ-ÜFE değeri esas alınır.

b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen işlerde teklif tutarı, bu tutarın güncellenmesinde ise teklifin yapıldığı tarihten bir önceki ayın Yİ-ÜFE değerleri esas alınır. Teklif tutarıyla bitirilemeyen işlerde gerçekleşme miktarı esas alınır. İhale kapsamında teklif tutarı içerisinde ortak tesislere ait olmayan kalemlerin de bulunması ve bu kalemlerin bedel olarak ayırt edilememesi durumunda, işin sonunda kesin hesabın çıkarılmasını müteakip ortak tesisler için yapılan harcamaların toplamı tesis bedeli olarak dikkate alınır.

c) Proje kapsamında ortak tesisler ile ilgili kamulaştırmalar için yapılmış ve yapılacak olan ödemelerin Yİ-ÜFE ile su kullanım anlaşması tarihine getirilmiş bedelinin enerji hissesine düşen miktarının tamamı şirket tarafından ödenir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında kurulmuş ve kurulacak olan hidroelektrik santraller için imzalanan/imzalanacak su kullanım hakkı anlaşması hükümleri çerçevesinde DSİ’ye ödenecek olan enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedelinin, hidroelektrik santralin geçici kabul tarihinin 5 tam yıl sonrasına denk gelen günden başlamak üzere ayın son mesai gününe kadar ilk taksitin ödenmesi gerekmektedir. Şirket tarafından DSİ’ye ödenmesi gereken ilk taksit; şirketin ödemesi gereken toplam enerji hissesi katılım bedelinin Yİ-ÜFE ile ödeme yılına getirilip 15’e bölünmesi ile bulunur. Geriye kalan ortak tesis bedeli, bu işlemi takip eden 14 yılda 14 taksitle, lisans süresinin yetmediği takdirde ise lisans süresi bitimine kadar olan yıl sayısı kadar taksitler halinde Yİ-ÜFE ile güncellenerek ödenir.

(3) Bu Yönetmeliğin yayım tarihi itibarıyla şirket tarafından DSİ’ye ödenmesi gereken bedelin ödenmesine başlanmamış ise bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara göre işlem tesis edilir.

(4) Şirket tarafından DSİ’ye ödenmesi gereken bedelin ödenmesine başlanmış ise şirketin talebiyle kalan taksitler toplamda 15 taksit olacak şekilde düzenlenerek müteakip yıllardaki ödemeler şirketten tahsil edilir.

(5) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla DSİ’ye ödenmesi gereken fakat ödenmeyen ortak tesis bedelleri yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir.

Hizmet bedelleri

MADDE 18 – (1) DSİ ile Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayarak EPDK’dan lisans alan şirket, Ek-2’de belirtilen hizmet bedellerini ve tesis edilecek enerji üretim tesislerinin işletmeye alınmasını müteakip bir önceki yılda gerçekleşen üretim miktarına göre hesaplanan Havza Hidrolojik Gözlem, Değerlendirme ve Kontrol Hizmet Bedelini Ek-5’te yer alan Taahhütname çerçevesinde yıllık olarak DSİ’ye öder. Bu bedeller şirket tarafından, kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesislerinin işletmeye açılmasına müteakip lisans süresince her yılın Ocak ayı sonuna kadar bir önceki yılda gerçekleşen üretim miktarına göre hesaplanır ve ödenir. Ödenecek bedeller Ek-2’de yer alan tabloda belirtilen üst sınır bedelini aşamaz.

(2) Proje uhdesinde kalan şirket; projenin hesaplanan toplam hizmet bedeli tutarına karşılık gelen kısmına ait damga vergisinin ödendiğine dair belgeyi, Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Teklif Verme toplantısından sonra onbeş iş günü içerisinde DSİ’ye ibraz eder.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kot artırma ve kot kaydırma talepleri

MADDE 19 – (1) Projede izin verilen kotların değiştirilmesine yönelik teknik gerekçelerden kaynaklı kot artırma ve kot kaydırma talepleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir:

a) Regülatörlü projelerde (kontrollü ve kontrolsüz) maksimum su kotu olarak 100 yıllık taşkın su kotu esas alınır ve bu kot membadaki (varsa) projenin kuyruksuyu kotunu etkilemeyecek şekilde belirlenir.

b) Barajlı projelerde maksimum su kotu olarak maksimum işletme su kotu esas alınır, bu kot kamulaştırma ve varsa içmesuyu koruma sahasını etkilemeyecek şekilde belirlenir.

c) Geçici kabulden önce, şirket tarafından yapılan ilave çalışmaların sonucu projenin ilana esas ilk proje düşüsünden, son onaylı fizibilite raporunda çeşitli sebeplerle kullanılmayan düşünün şirket tarafından tekrar kullanılmasının talep edilmesi halinde bu talep; yeni durumdaki proje düşüsünün, ilana esas ilk proje düşüsünü aşmaması şartıyla DSİ tarafından kabul edilebilir, bu talep kot artışı olarak değerlendirilmez. Ancak, yeni talep edilen proje düşüsünün, ilana esas ilk proje düşüsünü aşması durumunda, aşan kısım kot artışı olarak değerlendirilir. Bu bent hükmü bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce tamamlanmış projelerden bu kapsama girenlere de uygulanır. Geçici kabul tarihi itibariyle, ilana esas ilk proje düşüsünden şirket tarafından kullanılmayan düşü, DSİ tarafından başka projeler kapsamında kullanılabilir. Bu durumda şirket DSİ’den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

ç) Santral koordinatları değişmeden DSİ’den uygun görüş almak şartıyla; santralın gömülmesi ve/veya yapılacak yatak taraması neticesinde kuyruk suyu kotunun düşürülmesi ile proje düşüsünde meydana gelecek artış kot artışı olarak değerlendirilmez. Ancak DSİ’nin uygun görüşü alınmadan dere yataklarına müdahalede bulunulamaz. Bu hususta ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uyulur.

d) Depolamalı projelere tahsis edilen üst sınır kotu maksimum işletme su seviyesidir. Maksimum işletme su seviyesinin, projenin taşkın kotuna kadar çıkartılarak enerji üretiminin arttırılması taleplerinin DSİ tarafından uygun görülmesi halinde bu durum kot artışı olarak değerlendirilir.

(2) Kot artışlarında aşağıdaki formüller çerçevesinde işlem tesis edilir.

a) Projede hidroelektrik kaynak katkı payı yok ise uygulanacak formül:

İKP = (H2- H1) / H2 x E x K1 x 1/2 x 1/100

İKP: İlave hidroelektrik kaynak katkı payı (TL/yıl)

H1: Tesisin kot değişikliği öncesi düşüsü (m) (Regülatörlü projelerde; Q100 kotu ile santral kuyruk suyu kotu arasındaki fark, barajlı/depolamalı projelerde; maksimum işletme su kotu ile santral kuyruk suyu kotu arasındaki fark)

H2: Kot değişikliğinden sonraki düşü (m)

E: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) veya ilgili dağıtım şirketinden alınan, sisteme verilen yıllık enerji üretim miktarı (kWh).

Hidroelektrik enerji üretim tesisinin su kaynağının birden çok olduğu projelerde, aşağıdaki formül ile H1 ve H2 değerleri bulunarak tesisin toplam kot artışı hesaplanır. Birkaç su kaynağının birleşerek tek bir iletim sistemi ile santrala su götürülen projelerde, her bir su kaynağı için aynı kuyruksuyu kotu hesaplarda dikkate alınacaktır. Aynı hesaplama, bu maddenin aşağıdaki 2. fıkrasının “b” bendi için de geçerlidir.

 • H1= [(H1a x Qa) + (H1b x Qb) + (H1c x Qc) +…] / (Qa + Qb + Qc +…)

 • H2= [(H2a x Qa) + (H2b x Qb) + (H2c x Qc) +…] / (Qa + Qb + Qc +…)

a, b, c,… su kaynakları olmak üzere;

H1a, H1b, H1c…: a, b, c,… su kaynağı üzerinde bulunan tesisin proje düşüsü.

Qa, Qb, Qc,…: a, b, c,… su kaynağının ortalama debisi. Müracaata esas ortalama debiler değişiklik olması durumunda nihai ortalama debiler esas alınacaktır.

H2a, H2b, H2c… a, b, c,… su kaynağı üzerinde bulunan tesisin kot değişikliğinden sonraki proje düşüsü.

 • Yukarıdaki formüllerde;

Paydalardaki debi toplamında tüm su kaynaklarının debisi alınır.

Paylardaki proje düşülerinde ise; kotu değişmeyen veya azalan su kaynakları da hesaba katılır. Kotunda azalma olan su kaynaklarının kotlarının değişmediği kabul edilir

(H2a, H2b, H2c… ≤ H1a, H1b, H1c… ise H2a, H2b, H2c…= H1a, H1b, H1c… olarak alınır).

b) Projede Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı var ise uygulanacak formül:

 1. Kaynak Katkı Payı Toplantısı 21/2/2015 tarihinden önce yapılmış projeler için;

KP = [(H2- H1) / H2] x E x K1 x 1/2 x1/100 + (H1 / H2) x KR x E x K1/K2 x1/100

K2= Teklif yılındaki EPDK tarafından belirlenen Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı (kr.)

KR: Şirket tarafından teklif verme toplantısında DSİ’ye birim kilowattsaat (kWh) başına ödenmesi taahhüt edilen teklif (Kuruş)

 1. Kaynak Katkı Payı Toplantısı 21/2/2015 tarihinden sonra yapılan projeler için;

KP = [(H2- H1) / H2] x E x K1 x1/2 x1/100 + T x P x K1/K3

KP : Toplam Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı (TL/yıl)

(3) Aynı su kaynağı üzerinde bulunan ve aralarında başka proje bulunmayan iki (veya daha fazla) projenin DSİ’nin uygun görüşüyle birleştirilmesi durumundaki kot artışlarına ilişkin olarak;

a) 21/2/2015 tarihinden önce toplantısı yapılmış birleştirilen projeler kaynak katkı payı ihtiva ediyorsa birleştirilen yeni proje için belirlenen yeni kaynak katkı payı değeri göz önüne alınarak uygulanacak formül,

KP = (HX/ HY) x E x K1 x 1/2x1/100 + [(HY- HX)/ HY] x aY x E x K1/K2 x1/100

aY : Yeni Katkı Payı Değeri.

Q1: 1 Nolu Tesisin Ortalama Debisi.

H1 : 1 Nolu Tesisin Proje Düşüsü.

a1: 1 Nolu Tesisin Katkı Payı Değeri.

Qn : n Nolu Tesisin Ortalama Debisi.

Hn: n Nolu Tesisin Proje Düşüsü.

an : n Nolu Tesisin Katkı Payı Değeri.

QY: Yeni Tesisin Ortalama Debisi.

HY: Birleştirilen Projenin Proje Düşüsü.

HX: Birleştirme ile proje kapsamına alınan ilave kot.

Yukarıdaki formülde verilen (aY) değerinin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılacaktır:

a. 1) HY ≥ H1+…+ Hn ise aY = [(Q1 xH1xa1)+…+(QnxHnxan)] / [QYx(H1+…+Hn)]

a. 2) HY <H1+…+ Hn ise aY = [(Q1xH1xa1)+…+(QnxHnxan)] / (QYxHy)

 1. Birleştirilen proje için su temin hesaplarının ilk duruma göre yenilenmiş olması durumunda, ilk durumdaki ayrı projelerin su temin hesapları da bu değerler ışığında yenilenir ve hesaplamada bu değerler esas alınır.

 2. Birleştirilen projelerden birden fazlasının katkı payının olması ve bu projelerin katkı payı toplantılarının farklı yıllarda yapılmış olması durumunda birleştirilen projeler hangi proje üzerinden devam edecekse, diğerinin teklif değeri devam edecek projenin teklif yılına güncellenerek formüle yerleştirilir.

b) Projeler kaynak katkı payı ihtiva etmiyorsa uygulanacak formül,

İKP = (HX/ HY) x E x K1x 1/2 x 1/100

(4) 21/2/2015 tarihinden sonra toplantısı yapılmış projeler için birleştirme talebi gelmesi durumunda talebe ilişkin olarak uygulanacak formül:

KP = (HX/ HY) x E x K1x1/2 x 1/100 + [(HY- HX)/ HY] x aY x Pt x K

Pt: 11 inci maddede belirtilen esaslar dâhilinde projelerin birleşmeden önceki kurulu güç toplamı

(5) Birleştirilen projelerde birleştirmeden sonra kot artış talebinin gelmesi durumunda ikinci fıkrada belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis edilir.

(6) DSİ’nin uygun görüş vermesi halinde, projenin proje düşüsünü artırmamak ve proje kotlarının tamamen izin verilen kotlar dışına çıkarılmaması şartıyla proje kotlarının kaydırılması yönündeki talepler uygun olarak değerlendirilir. Projenin ilk haline ait toplam proje düşüsünü aşan taleplerde ise aşan kısım kot artışı olarak değerlendirilir ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

(7) Ortaklık yapısı aynı olan şirketlerin, aralarında boşluk olmayan ardışık projeleri arasındaki kot aktarımı talepleri, kot artışı olarak değerlendirilmez. Bu durumda kot aktarımı sonrasında şirketin Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı teklifi, projelerin son onaylı fizibilite raporlarındaki yıllık ortalama enerji üretim miktarları göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanır.

(8) Kot artışından kaynaklı olarak yukarıda verilen formüller çerçevesinde hesaplanacak katkı payı tutarları şirketler ile imzalanacak su kullanım hakkı anlaşmasına derç edilecek özel hükümde belirtilen esaslar dahilinde işletme süresince DSİ’ye ödenir.

Geçici teminat mektubu ile ilgili esaslar

MADDE 20 – (1) DSİ, hidrolik kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri için; ilan edilen projeye yapılan başvuru esnasında en az 3 yıl süreli, geçici kabulden önce ise en az 2 yıl süreli teminat mektubu alır. Alınan bu teminat mektuplarının tutarı, projenin özelliğine göre beş katına kadar arttırılabilir.

(2) Başvuru esnasında alınan geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi içerisinde önlisans alınamaması durumunda, şirket mevcut teminat mektubunun geçerlilik süresi dolmadan DSİ tarafından güncellenmiş tutar üzerinden;

a) En az 3 yıl süreli yeni teminat mektubunu,

b) Mevcut teminat mektubunun süre uzatımı ile birlikte varsa güncel tutar ile mevcut teminat mektubu tutarı arasındaki fark için alınmış teminat mektubunu,

DSİ’ye sunar.

(3) Şirket güncel tutarlı yeni teminat mektupları ile süre uzatım yazılarını mektup üzerindeki geçerlilik tarihinden otuz gün önce DSİ’ye sunmak zorundadır. Şirket yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde DSİ tarafından şirkete mektubun geçerlilik tarihinden otuz gün önce uyarı yazısı yazılarak mektubun geçerlilik tarihinden on gün öncesine kadar gereğinin yapılması istenir. DSİ’nin talebi yerine getirilmediği takdirde geçici teminat mektubunun bitim süresinden on gün önce ilgili bankaya yazı yazılarak, mektubun nakde çevrilerek DSİ hesabına yatırılması istenir.

(4) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde yapılacak başvurularda geçici teminat mektubu şartı aranmaz.

(5) Başvuruda alınan geçici teminat mektupları DSİ tarafından uygun görülmesi halinde davet yazısında belirtilmek üzere hidroelektrik kaynak katkı payı toplantısı için de geçerli olur.

(6) DSİ’ye sunulacak geçici teminat tutarı, birden fazla bankadan temin edilen geçici teminat mektupları ile sağlanabilir veya DSİ hesabına nakit olarak yatırılabilir.

(7) Hidrolik kaynaklara dayalı enerji üretim tesisi kurmak için DSİ’ye yapılan başvuru esnasında alınan geçici teminat mektubu aşağıdaki hallerde şirkete iade edilir:

a) Tekli başvurulara ilişkin geçici teminat mektupları ile birden fazla başvurularda en yüksek teklif veren şirkete ait geçici teminat mektupları, EPDK tarafından projeye önlisans verildikten sonra şirket yetkilisine tutanakla iade edilir.

b) Geçici teminat mektupları, 10 uncu madde uyarınca yapılacak olan Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısının tamamlanmasının ardından, en yüksek teklifi vermiş olan şirket hariç diğer şirket yetkililerine tutanakla iade edilir.

c) 6 ncı madde kapsamında yapılacak başvurudan sonra şirketin, DSİ internet sitesinde ilan edilmeden başvurusundan vazgeçmesi veya DSİ tarafından yapılan inceleme neticesinde şirketin başvurusunun reddedilmesi halinde geçici teminat mektupları iade edilir. Ancak şirketin başvuru esnasında yatırmış olduğu fizibilite kontrol ücreti, rapor temin bedeli ve hizmet bedeli iade edilmez.

ç) Şirketten kaynaklanmayan bir sebeple projenin iptal edilmesi durumunda ise fizibilite kontrol ücreti, rapor temin bedeli ve hizmet bedeli iade edilir.

d) Projeye başvuru yaptıktan sonra projenin herhangi bir aşamasında ortaya çıkan ve projenin yapılabilirliğini olumsuz etkileyen duruma ilişkin olarak ayrıca projenin teknik veya ekonomik olarak yapılabilirliğinin kalmaması sebebiyle veya yapılması halinde çevreye vereceği ağır tahribattan dolayı şirket tarafından vazgeçme talebi gelmesi durumunda ve bu hususlarda şirket tarafından hazırlanacak teknik raporun DSİ tarafından kabul edilmesi halinde geçici teminat mektubu şirkete iade edilerek proje başvurusu iptal edilir. EPDK’ya bildirilmiş projelerden bu bent kapsamında iptal edilenler EPDK’ya bildirilir.

e) Şirketin, başvuru esnasında bilgi sahibi olamayacağı, başvuru tarihinden sonra rapora bağlanmış bir proje ile çakışma veya DSİ tarafından verilen/duyurulan bilgilerin hatalı veya eksik olmasından kaynaklı bir olumsuzluktan dolayı proje başvurusunun aynı dere ve yan kolları üzerinde revize edilme imkânının da olmaması durumunda proje başvurusu iptal edilerek geçici teminat mektubu şirkete iade edilir. Ancak şirketin başvuru esnasında yatırmış olduğu fizibilite kontrol ücreti, rapor temin bedeli ve hizmet bedeli iade edilmez. EPDK’ya bildirilmiş projelerden bu bent kapsamında iptal edilenler EPDK’ya bildirilir.

f) Yeni bir geçici teminat mektubunun sunulması durumunda mevcut geçici teminat mektubu iade edilir.

(8) İnşaatını tamamlayarak geçici kabul talebinde bulunan şirket, DSİ internet sayfasında tutarı ve örneği yayımlanan en az 2 yıl süreli teminat mektubunu geçici kabulden önce vermek zorundadır. Teminat mektubunun geçerlilik süresi içerisinde kesin kabul yapılmaması durumunda şirket bu maddede belirtilen usuller çerçevesinde teminat mektubunun süresini uzatmak veya yeni teminat mektubu vermek zorundadır. Yeni bir geçici teminat mektubunun sunulması durumunda mevcut geçici teminat mektubu iade edilir.

(9) Şirketin bu Yönetmelikte belirlenen herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde proje başvurusu iptal edilerek var olan teminat mektubu irat kaydedilir.

(10) Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminat mektupları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Şirketin yükümlülükleri ile ilgili esaslar

MADDE 21 – (1) Şirket ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükler ile aşağıdaki yükümlülüklere uymak zorundadır:

a) DSİ tarafından istenen veya DSİ’ye sunulacak olan bildirim, rapor ve diğer evrakları ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esaslar ile DSİ tarafından bu konuda yazılan yazılarda belirtilen hususlara uygun olarak DSİ’ye sunmak.

b) DSİ tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde verilen tüm talimatlara uymak.

c) DSİ tarafından istenen her türlü bilgi ve belgeyi zamanında, tam ve doğru olarak Kuruma vermek.

ç) Su kullanım hakkı anlaşmasında belirtilen hükümlere uymak.

d) Önlisans alınmamış projelerde, projeyle ilgili geçerli geçici teminat mektubunu DSİ’de bulundurmak.

e) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca DSİ’ye ödenmesi gereken ücretleri eksiksiz ve zamanında yatırmak.

f) Faaliyet alanlarına göre ilgili diğer mevzuatların gereklerini yerine getirmek.

g) Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalamaya hak kazandığı EPDK’ya bildirilinceye kadar şirket unvanını değiştirmemek.

ğ) Lisans alıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında şirketin ortaklık yapısında doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir değişiklik yapmamak, paylarını devretmemek, payların devredilmesi veya payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemleri yapmamak, bu hususları şirketin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki Ana Sözleşmesine dercetmek.

h) Su Kullanım Hakkı Anlaşması kapsamındaki faaliyete ilişkin olarak diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma gibi yükümlülükleri yerine getirmek.

ı) Tesislerin yapı denetimi konusunda 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak.

(2) Şirketin, DSİ’ye ödenmesi gereken Havza Hidrolojik Gözlem Değerlendirme ve Kontrol Hizmet Bedeli, Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Bedeli veya Ortak Tesis Bedelinden kaynaklanan ödemelerini vadesinde yapmaması halinde vadesinde yapılmayan üçüncü ödemeyi müteakip herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın su kullanım hakkı anlaşması idarece fesh edilir. Su kullanım hakkı anlaşmasının İdarece feshedildiği ilgililerine ve EPDK’ya ayrıca bildirilir.

(3) DSİ tarafından inşa edilmekte olan/edilmiş projeler kapsamında, HES kısmı şirket tarafından yapılan hidroelektrik enerji üretim tesislerinde, lisans süresi sonunda şirket herhangi bir hak talep etmeden hidroelektrik enerji üretim tesisini enerji üretir vaziyette, tesise ait tüm taşınmazlar ile birlikte DSİ’ye devreder.

Bildirimler

MADDE 22 – (1) DSİ’ce bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü tebligat hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Taşınmazların EÜAŞ’ye devri

MADDE 23 – (1) 6200 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi çerçevesinde; DSİ tarafından inşa edilmiş, işletmeye alınmış ve işletmeye alınacak hidroelektrik üretim tesisleri için Su Kullanım Hakkı Anlaşmasına ilişkin hükümler, bu tesislerin enerji üretimiyle ilgili kısımları ve bunların mütemmim cüzleri olan taşınmazların EÜAŞ’ye devir işlemlerine ait usul ve esasları belirleyen ilgili mevzuat hükümlerine göre Ek-1’de yer alan tip anlaşma esas alınarak düzenlenir. Bu kapsama girmeyen ve EÜAŞ tarafından işletilmekte olan üretim tesisleri için imzalanacak su kullanım hakkı anlaşmaları da bu maddede belirtilen hükümlere göre imzalanır.

Atıl hidroelektrik santraller

MADDE 24 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 15 inci maddesine göre Kanunda öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunan hak sahiplerine ait işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 21/2/2015 tarihli ve 29274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Teminat ve hizmet bedelleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve geçici 21 inci maddesi uyarınca mevcut üretim veya otoprodüktör lisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak için EPDK’ya başvuru yapan şirketlerden başvurusu uygun bulunanların EPDK tarafından DSİ’ye bildirilmesi durumunda şirketlerin varsa DSİ’deki geçici teminat mektupları iade edilir.

(2) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve üçüncü fıkrası uyarınca başvurusu EPDK tarafından reddedilen şirketlerin varsa DSİ’deki geçici teminat mektupları irat kaydedilmeyerek iade edilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce su kullanım hakkı anlaşması imzalamamış proje sahibi şirketlerden proje başvurusu sonlandırılmış olanların veya proje başvurusunu sonlandırmak isteyenlerin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 (doksan) gün içerisinde DSİ’ye başvurmaları halinde, DSİ tarafından başvuru esnasında alınan teminat mektupları iade edilir.

(4) Birinci ve üçüncü fıkrada belirtilen projelerin DSİ veya mülga EİE tarafından geliştirilen projeler olması durumunda bu projelere başvuru esnasında projenin özelliğine göre şirketlerden alınan taahhütname çerçevesinde şirketler tarafından DSİ veya mülga EİE’ye ödenmesi gereken hizmet bedellerinin ödenmiş kısımlarının dışında kalan kısmı tahsil edilmez, ödenen hizmet bedelleri iade edilmez.

Taahhütlerin yerine getirilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26/6/2003 tarihli ve 25150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan taahhütnamenin 5 inci maddesinde belirtilen ödemeyi, ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir kararından sonra ödemesi gereken şirketler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 (doksan) gün içerisinde Kuruma yazılı müracaat etmeleri halinde, haklarında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Başvuruda bulunan şirketlerin, başvuruyu yaptıkları tarihe kadar yapmış oldukları ödemeler hariç olmak üzere kalan borç dikkate alınarak düzenlenecek taahhütname hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Mevcut su kullanım hakkı anlaşmaları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mülga 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında tanımlanan mevcut sözleşmeler arasında yer alan ve işletmede bulunan hidroelektrik üretim tesislerini işleten tüzel kişilerin, imzalamış oldukları mevcut Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları, EPDK’dan lisans almaları şartıyla üretim lisansı süresince geçerlidir.

(2) Yap işlet devret modeli kapsamında elektrik enerjisi üretimi faaliyeti gösteren şirketlerin ortak tesislere ait enerji payı yatırım bedeli geri ödemesi her işletme yılının sonunda yapılır. Mevcut Su Kullanım Hakkı Anlaşmasında belirtilen ödeme süresi aynı kalır. Ancak bakiye para miktarı için Yİ-ÜFE uygulanır.

(3) Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu şirketlerin mevcut Su Kullanım Hakkı Anlaşmalarındaki ortak tesislere ait enerji payı yatırım bedeli geri ödemesine ilişkin hükümler, şirketlerin talebi halinde, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tadil edilir.

(4) Mevcut sözleşmeler kapsamındaki üretim tesisleri için ilgili tüzel kişilere EPDK tarafından ilgili mevzuat kapsamında resen lisans verilmesi halinde, mevcut sözleşmelerindeki hak ve yükümlülüklerle ve sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla su kullanım hakkı anlaşmaları bu Yönetmelik çerçevesinde yenilenir.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini DSİ’nin bağlı olduğu Bakan yürütür.

7.5.32599-Ek.docx (97.9 KB)