Mevzuatlar.Net

Toprak mahsulleri̇ ofi̇si̇ genel müdürlüğünün 4734 sayili kamu i̇hale kanununun 3 üncü maddesi̇ni̇n (aa) bendi̇ kapsaminda i̇thalat yoluyla yapacaği tarimsal ürün alimlari i̇le buna i̇li̇şki̇n hi̇zmet alimlari i̇haleleri̇nde uygulanacak usul ve esaslar

Resmî Gazete Tarihi: 30.09.2020 Resmî Gazete Sayısı: 31260

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün faaliyet ve görev alanı kapsamında yer alan tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere Merkez ve taşra teşkilatının, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (aa) bendi kapsamında ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün faaliyet ve görev alanı kapsamında yer alan tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hizmet alımı ihaleleriyle ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (aa) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alım: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (aa) bendi kapsamında olan ithalat yoluyla tarımsal ürünlerin alımı ile buna ilişkin hizmetlerin teminini,

b) Birim: Merkezde Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, daire başkanlıkları ve Genel Müdüre veya genel müdür yardımcılarına doğrudan bağlı şube müdürlüklerini; taşra teşkilatında taşra şube müdürlüklerini,

c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: İdarece en düşük fiyat esasına göre ve/veya ihale dokümanında belirlenen verimlilik, kârlılık, kalite, teknik değer, yer ve süre koşulları ile benzeri etkenler dikkate alınarak uygun bulunan teklifi,

ç) Genel Müdür: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü,

d) Hizmet: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (aa) bendi kapsamında ithalat yoluyla tarımsal ürün alımlarına bağlı olarak gerçekleştirilecek olan taşıma, gözetmenlik, sigorta, aracılık, acentelik, danışmanlık ve benzeri idarece belirlenecek hizmetleri,

e) İdare: TMO’nun Merkez ve taşra teşkilatında ihale yapmaya yetkili birimlerini,

f) İdari şartname: Alımla ilgili usul ve esaslar ile alıma ilişkin diğer özellikleri gösteren belgeleri,

g) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla ithalat yoluyla tarımsal ürünlerin alımı ile buna ilişkin hizmet alım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ğ) İhale dokümanı: İhale konusu ürün veya hizmet alımlarında ihaleye ilişkin usul ve esasları içeren idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

h) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile yetki devri yapılmış görevlilerini,

ı) İKN: İhale kayıt numarasını,

i) İstekli: İthalat yoluyla tarımsal ürünlerin alımı ile buna ilişkin hizmet alımları ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişimleri,

j) Komisyon: İhale komisyonlarını,

k) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatını,

l) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

m) Taşıma: Ürünlerin bir yerden başka bir yere götürülmesi işini,

n) Taşra teşkilatı: Taşra şube müdürlüklerini,

o) Teklif: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde, isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

ö) Teknik şartname: Alıma esas ürün veya hizmetin hangi özellik ve şartlara sahip ve tabi olacağını açıklayan ihale dokümanını,

p) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisini,

r) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

s) Ürün: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (aa) bendi kapsamında TMO’nun faaliyet ve görev alanına giren tarımsal ürünleri,

ş) Yetki limiti: İhale yetkilileri için belirlenen parasal limitleri,

t) Yönetim Kurulu: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

u) Yüklenici: Üzerine ihale bırakılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında; faaliyet ve görev alanı kapsamında yer alan tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere, üretimin yetersiz olması nedeniyle ürün fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü dalgalanmaların önlenmesi veya ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ilgili bakanın onayı ve Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile TMO Genel Müdürlüğünün ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ve buna ilişkin hizmet alımları ihaleleri yapılır.

(2) İdare, yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(3) İhale yetkililerinin ve komisyonlarının yetki limitleri TMO’nun yetki devri mevzuatında belirtilir. Buna ilişkin hususlar genelge ile merkez ve taşra teşkilatına duyurulur.

(4) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Komisyonları ve Çalışma Esasları

İhale için izin alınması ve ihale kaydının yapılması

MADDE 6 – (1) İhale konusu iş için TMO’nun yetki devri mevzuatında belirtilen ihale izin makamından ihale izni ve ihale yetkilisinden onay alınır. İhale dokümanının hazırlanmasından önce Kamu İhale Kurumunun Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ihale kaydı yapılır. Kaydı yapılan her ihaleye İKN verilir ve bu aşamadan sonra ihale ile ilgili yapılacak her işlemde bu numara kullanılır. İhale onayı iptal edildiğinde İKN’de iptal edilir.

İhale komisyonlarının teşkili

MADDE 7 – (1) İhale komisyonu, başkan dâhil en az beş olmak üzere tek sayıda kişiden oluşur.

(2) Merkezde veya taşra teşkilatında yapılacak ihaleler için diğer birimlerden komisyona üye alınabilir.

(3) Merkez ihale komisyonları aşağıda belirtildiği şekilde teşkil olunur:

a) Birinci İhale Komisyonu:

 1. Başkan: Konuyla ilgili genel müdür yardımcısı.

 2. Üye: İhale dosyasını hazırlayan birim amiri.

 3. Üye: Mali İşler Dairesi Başkanı.

 4. Üye: Konu ile ilgili birim amiri.

 5. Üye: İhale dosyasını hazırlayan birimden ilgili şube müdürü.

b) İkinci İhale Komisyonu:

 1. Başkan: İhale dosyasını hazırlayan birim amiri.

 2. Üye: İhale dosyasını hazırlayan birimden ilgili şube müdürü.

 3. Üye: Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü.

 4. Üye: Konu ile ilgili birimden bir şube müdürü.

 5. Üye: İhale dosyasını hazırlayan birimden ilgili personel veya konuyla ilgili personel.

(4) Taşra teşkilatı ihale komisyonları aşağıda belirtildiği şekilde teşkil olunur:

a) Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu:

 1. Başkan: İlgili şube müdür yardımcısı.

 2. Üye: İhale dosyasını hazırlayan servisin şefi.

 3. Üye: Muhasebe servisi şefi.

 4. Üye: Konuyla ilgili servisin şefi.

 5. Üye: Konuyla ilgili diğer personel.

(5) Merkezde yapılan ihalelerde birim amirinin aynı anda birinci ihale komisyonunun üyesi olması durumunda ikinci ihale komisyonuna ilgili şube müdürü başkanlık eder.

Komisyonların çalışma esasları

MADDE 8 – (1) İhale onayı alındıktan sonra gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak üzere ihale dokümanının bir örneği yazılı olarak ve/veya elektronik posta yoluyla ihale komisyonu üyelerine gönderilir. Komisyon, tekliflerin son verilme gün ve saatinde, önceden belirlenen yerde toplanır.

(2) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Kararlarda çekimser kalınmaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(3) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin isimleri ile görev unvanları belirtilerek yazılır ve imzalanır. Komisyon kararı ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(4) Teklif mektupları komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır veya paraf edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Dokümanının Hazırlanması

Şartnameler ve sözleşme tasarıları

MADDE 9 – (1) Teknik şartname, idari şartname ve sözleşme tasarıları ihaleyi yapan birim tarafından hazırlanır. Teknik şartnamenin hazırlanması sırasında gerektiğinde diğer birimlerden yardım alınır veya bu amaçla çalışma yapmak üzere ilgili personelin katılımıyla bir heyet oluşturulur. Hazırlanan teknik şartname tasarısının gerektiğinde ilgili birimler tarafından incelenmesi sağlanır ve alınan görüşlere göre son şekli verilir.

(2) İdari şartname ve sözleşme tasarıları Merkezde Hukuk Müşavirliği, Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerce; taşra teşkilatında avukat, muhasebe servisi ve ilgili servisler tarafından incelenir.

(3) Genel esaslarıyla tip hale gelen şartname ve sözleşme tasarıları, sonraki iş ve işlemlerde yeniden görüş alınmaksızın kullanılabilir.

(4) İhale konusu işin özelliğine göre idari ve/veya teknik konular için tek şartname düzenlenebilir.

(5) İhale ilanından veya davetten sonra ihale dokümanında yapılabilecek değişiklikler daha önce doküman alan isteklilere bildirilir. Söz konusu doküman ihale dokümanlarına eklenir.

Şartname genel esasları

MADDE 10 – (1) Teknik şartname, rekabeti engellemeyecek şekilde hazırlanır.

(2) İhale konusu ürün veya hizmetin tek bir firmada bulunduğunun anlaşılması durumunda ilgili birimlerce teknik zorunluluk raporu hazırlanır.

(3) İdari ve teknik şartnamenin ayrı hazırlanması halinde idari şartnamelerde yer alması gereken konulara teknik şartnamede yer verilmez.

(4) Gerekli hallerde teknik şartnameler konu hakkında uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası kişi veya kuruluşlara da hazırlattırılabilir.

Şartnamelerde yer alması gereken konular

MADDE 11 – (1) Şartnamelerde, işin özelliğine göre belirlenen özel ve teknik şartlar ile aşağıda belirtilen hususlardan gerekli görülenler yer alır:

a) İhale konusu işin adı, türü, niteliği, miktarı, yapılma yeri, zamanı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İhalenin usulü, yapılma yeri, zamanı, teklif zarflarının teslim edilmesi ve idarece teslim alınması ile ilgili hususlar.

c) İsteklilerde aranacak şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

ç) Tekliflerin geçerlilik süresi.

d) Ödeme koşulları, fiyat esasları ve teslim şekli.

e) Uluslararası katılıma açık ihalelerde teklif mektubu ve eklerinde hangi dilin geçerli olacağı.

f) Şartname ve sözleşmelerin yabancı dilde düzenlenip düzenlenemeyeceği, yabancı dilde düzenlenmesi durumunda hangi metnin geçerli olacağı.

g) Teklif mektubunun yazılı olması, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun şekilde açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, teklif sahibinin ismi veya unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, firma bilgilerini içermesi, gerekli görüldüğünde teklifin başlıklı kâğıda yazılması ve benzeri hususlar.

ğ) Vergi, resim, harç, sigorta, ulaşım, sosyal güvenlik primi, fon ve oluşabilecek diğer masrafların kim tarafından ve nasıl ödeneceği.

h) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin nasıl belirleneceği, en düşük fiyatın esas alınıp alınmayacağı veya fiyat dışı unsurların da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağı, fiyat dışı unsurlara göre değerlendirme yapılması durumunda bu esasların neler olduğu.

ı) Teminat alınması gereken işler için alınacak geçici ve kesin teminat tutarı veya oranı, teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde teminat mektubunun süresi.

i) Sözleşmelerin noterce onaylanıp onaylanmayacağı.

j) Taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde yapılacak işlemler, uygulanacak cezai müeyyideler.

k) Gerektiğinde muayene ve tahlillerin hangi kuruluşlarda yapılacağı, masrafların kim tarafından karşılanacağı.

l) Muayene ve tahlil sırasında görülen arıza ve eksikliklerin giderilmesi için tanınacak sürenin cezalı süreden sayılıp sayılmayacağı.

m) Uyuşmazlıkların çözümünde hangi mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili olacağı, Türk mahkemelerinin yetkili olması durumunda sözleşme, şartname ve diğer belgelerin Türkçe metninin geçerli olacağı.

n) TMO tarafından istenmesi halinde ihale miktarında, şartname ve sözleşmesinde yer alacak oranda iş artışı veya eksilişlerinin yüklenici tarafından kabul edileceği.

o) Yüklenicilerden istenen belgelerin neler olduğu ve bunlara ilişkin şartlar.

ö) İhale konusu ürün veya hizmet alımının, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanunun istisna kapsamında olduğu, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbest olduğu, ihalenin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapıldığı.

p) Yüklenicinin, idarenin yazılı izni olmadan işi başkasına devredemeyeceği.

r) Yükleniciye avans verilip verilmeyeceği, verilecekse verilme şartları ve tutarı.

s) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilmesini gerektiren hususlar.

ş) Yüklenicinin yükümlülüğünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumunda idarenin alacaklarına hangi oranda faiz uygulanacağı.

t) Fiyat farkı verilip verilmeyeceği.

u) Alternatif teklif ve/veya kısmi teklif verilip verilmeyeceği.

ü) Ortak girişimlerin katılımına izin verilip verilmeyeceği.

v) İhale saatinden sonra gelen tekliflerin hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacağı.

y) Diğer gerekli hususlar.

Sözleşmede yer alması gereken hususlar

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale konusu işin özelliğine göre aşağıdaki hususlardan gerekli olanlar yer alır:

a) İşin adı, niteliği, türü, miktarı ve hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin unvanı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

e) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve tutarı.

f) Sözleşme konusu işler için fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse ne şekilde hesaplanacağı ve ödeneceği.

g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç ve benzeri giderlerden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.

ğ) Destek veya teknik hizmetlerle ilgili şartlar.

h) Kesin teminat miktarı ve türü ile kesin teminatın iadesine ilişkin şartlar.

ı) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

i) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

j) Taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi ya da gecikme olması halinde yapılacak işlemler ve uygulanacak cezalar.

k) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.

l) İş artışı yapılması ve iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, gerektiğinde muayene ve tahlillerin hangi kuruluşlarda yapılacağı, masrafların kim tarafından karşılanacağı.

n) Muayene ve tahlil sırasında görülen arıza ve eksikliklerin giderilmesi için tanınacak sürenin cezalı süreden sayılıp sayılmayacağı.

o) Sigorta ile ilgili şartlar.

ö) Sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin şartlar.

p) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

r) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

s) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

ş) Sözleşmenin dili, ihtilaf halinde hangi metnin geçerli olacağı.

t) Uyuşmazlıkların çözümünde hangi mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili olacağı, Türk mahkemelerinin yetkili olması durumunda sözleşme, şartname ve diğer belgelerin Türkçe metninin geçerli olacağı.

u) Yüklenicinin, idarenin yazılı izni olmadan işi başkasına devredemeyeceği.

ü) Yüklenicinin yükümlülüğünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumunda idarenin alacaklarına hangi oranda faiz uygulanacağı.

v) Gerek görülen diğer konular.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale İlanları

Yurt içi ihale ilanları

MADDE 13 – (1) Hizmet alımına ilişkin ihale, gerekli hazırlıklar yapıldıktan ve şartnameler tamamlandıktan sonra ilan yoluyla duyurulur.

(2) İlanlar ihale tarihinden en az on iş günü önce yapılır. Bu süre acil hallerde ihale yetkilisinin onayı ile üç iş gününe kadar indirilebilir. İlanlar;

a) İdarenin bulunduğu yerleşim yerinde veya ihale konusu işin duyurulma önceliğinin bulunduğu yerde yayımlanan günlük gazetelerin birinde,

b) Türkiye genelinde çıkan günlük gazetelerin birinde,

c) Resmî Gazete’de,

ç) Kamu İhale Bülteninde,

yayımlanır.

(3) İhalelerde ilan seçeneklerinden biri uygulanır. Ancak işin önemine ve özelliğine göre ikinci fıkrada belirtilen ilan yöntemlerinden birkaçı birlikte kullanılabilir. İhale ilanları TMO’nun internet sayfasında yayımlanabilir.

(4) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ilanlar, aynı süre içinde, idarenin kendi imkânları veya o yerdeki belediye yayın araçlarından ya da varsa gerektiğinde mahalli radyo ve televizyonlardan yararlanılarak yapılabilir.

(5) Gerek görülmesi halinde ihale konusu işle ilgili meslek kuruluşlarına ve yeterliği tespit edilmiş firmalara duyuru yapılabilir.

Yurt dışı ihale ilanları

MADDE 14 – (1) Ürün ithalatı ve buna ilişkin uluslararası taşıma ihaleleri, idare tarafından doğrudan ve/veya ticaret ataşelikleri aracılığıyla yazılı veya diğer haberleşme araçları kullanılarak duyurulur.

İlanlarda bulunması gerekli konular

MADDE 15 – (1) İhale edilecek işin önem ve özelliğine göre ilanlarda aşağıdaki hususların tamamı ile gerek görülen diğer konulara yer verilir:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) İsteklilerde aranacak şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

ç) İhalenin hangi usulle, nerede ve ne zaman yapılacağı, tekliflerin geçerlilik süresi.

d) Şartname ve eklerinin bedelli veya bedelsiz olarak temin edileceği yerler.

e) Geçici ve kesin teminat oranları.

f) Tekliflerin verileceği yer ile hangi tarih ve saate kadar verileceği.

g) İhale konusu işin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (aa) bendine göre istisna kapsamında olduğu, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbest olduğu.

İlan gerektirmeyen durumlar

MADDE 16 – (1) Pazarlık ve teklif isteme usulleriyle yapılacak ihalelerde ilana çıkılmayabilir.

ALTINCI BÖLÜM

İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 17 – (1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında ibraz etmeleri gerekir:

a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde ilgili Ticaret Sicili Gazetelerinin tamamı veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Fiyat teklif mektubu.

ç) Geçici teminat.

d) Vekâleten ihaleye katılma hâlinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İhale dokümanının bedelli olması halinde ihale dokümanının satın alındığına dair belge.

f) İstenecek diğer belgeler.

(2) Ürün ithalatı ve buna ilişkin uluslararası taşıma ihaleleri ile diğer acil hizmet alımlarında fiyat teklif mektubu ile birinci fıkranın (d) bendi dışındaki belgeler istenmeyebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Teminatlar

Geçici teminat

MADDE 18 – (1) İhaleye gireceklerden ihale öncesinde, şartnamesinde belirtilen ve teklif edilecek bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.

(2) Geçici teminatın banka teminat mektubu şeklinde verilmesi durumunda, geçici teminat mektubunun süresinin, tekliflerin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en az otuz gün fazla süreli olması gerekir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektubunun süresi de aynı süre kadar uzatılır.

(3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatı verip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan sonra, diğer isteklilerin geçici teminatları ise ihale kararı verildikten sonra iade edilir.

(4) Açık eksiltme usulüne göre yapılan ihalelerde ihaleden çekilenlerin teminatları ihale kararından önce de iade edilebilir.

(5) Kısmi teklife açık ihalelerde toplam ihale miktarı üzerinden verilen tek teminatın gelir kaydedilmesinin söz konusu olduğu durumlarda teminatın kısmi teklife ait tutarı esas alınır.

Kesin teminat ve ek kesin teminat

MADDE 19 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az %6 oranında kesin teminat alınır. Kesin teminatın banka teminat mektubu şeklinde verilmesi durumunda, kesin teminat mektubunun süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. İşin süresinin uzaması halinde teminat mektubunun süresi de uzatılır.

(2) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin sözleşme bedelinde artış meydana getirmesi halinde bu artış tutarının %6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

Munzam teminat

MADDE 20 – (1) Gerekli görülen işlerde, yüklenicinin hata ve kusurlu davranışları sonucu TMO’ya vereceği zararların giderilmesi amacıyla tahakkuk edecek istihkaklardan kesinti yapılarak munzam teminat alınır. Munzam teminatın alınma şekli, oranı ve iadesine ilişkin hükümlere şartname ve sözleşmede yer verilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 21 – (1) Teminat olarak kabul edilen değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine düzenlenen belgeler.

(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak olan ihalelerde, 4734 sayılı Kanun ve/veya yayımlanan en son Devlet İhaleleri Genelgesinde belirtilen teminat mektubu formları dikkate alınır.

(4) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetlerin yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(5) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Teminat zorunluluğu olmayan ihaleler

MADDE 22 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda kısmen veya tamamen geçici ve/veya kesin teminat aranmayabilir:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak alımlarda.

b) Ürün ithalatı ve buna ilişkin hizmet alımı ihalelerinde.

c) İşin, sözleşme yapma süresi içerisinde, bir defada teslim ve yerine getirilme imkânının bulunduğu ve garanti süresinin olmadığı ihalelerde.

Avans verilmesi

MADDE 23 – (1) İşin niteliği sebebiyle zorunluluk arz eden durumlarda, ihale dokümanında usul ve esasları ile mahsubunun nasıl yapılacağı belirtilmek kaydıyla süresi idarece belirlenecek avans teminat mektubuna karşılık ihale yetkilisinin onayıyla yüklenicilere avans verilebilir. Mahsup süresinin uzaması halinde teminat mektubunun süresi de uzatılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Alım Yöntemleri ile Tekliflerin Değerlendirilmesi

İhale usulleri

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerde işin özelliğine göre aşağıda belirtilen usullerden biri veya birkaçı birlikte uygulanır:

a) Açık ihale usulü:

 1. Kapalı zarfla teklif alma usulü.

 2. Açık eksiltme usulü.

b) Teklif isteme usulü.

c) Pazarlık usulü.

(2) Uygulanacak ihale usulü ihale şartnamesinde belirtilir.

Açık ihale usulü

MADDE 25 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık ihale usulü aşağıdaki usullerle uygulanır:

a) Kapalı zarfla teklif alma usulü:

 1. Kapalı zarfla teklif alma usulü, tekliflerin kapalı zarf içerisinde alındığı ve bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

 2. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili hususlar, 29 uncu madde dikkate alınarak ihale şartnamesinde belirtilir.

b) Açık eksiltme usulü:

 1. İlan yoluyla duyurulan gün, saat ve yerde toplanan ihale komisyonunun huzurunda bir araya gelen isteklilerin, ilk teklif edilen fiyatları duyarak sırasıyla kendisinden önce teklif edilen fiyata karşı daha düşük teklif sunabildikleri usuldür.

 2. Eksiltme başlamadan önce ihaleye katılmaları uygun görülen isteklilerin bir listesi yapılır. Listede ismi bulunmayan istekliler eksiltmeye alınmazlar.

 3. İstekliler en son teklif edilen fiyata eşit veya daha yukarı teklif veremezler. Aksi halde vermiş oldukları son teklifleri geçerli olmak üzere açık eksiltmeden çekilmiş sayılırlar.

 4. İhale usullerinden biri veya birkaçının birlikte uygulandığı ihalelerde açık eksiltme yapılması durumunda, alınan en düşük fiyat üzerinden eksiltme yapılır.

Teklif isteme usulü

MADDE 26 – (1) Teklif isteme usulü, ürün ithalatına bağlı uluslararası taşıma ihaleleri dışındaki diğer hizmet alımı ihalelerinde ihale konusu iş ile ilgili faaliyette bulunan en az üç istekli davet edilerek kapalı zarf içerisinde yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermelerinin istendiği usuldür.

Pazarlık usulü

MADDE 27 – (1) Pazarlık usulü, idarenin ihale konusu işin fiyatını isteklilerle görüştüğü usuldür. İlan yapılmayan hallerde ihale duyurusu veya daveti, işin nitelik ve gereğine göre konu ile ilgili faaliyette bulunan en az üç istekliye elden, faks, elektronik posta ve benzeri haberleşme araçlarından biri veya birkaçı ile yapılır. Pazarlık, şartnamesinde belirlenecek sayıda istekli ile ihale komisyonu tarafından yapılır ve teklifler ile değerlendirme sonuçları pazarlık tutanağında ve/veya komisyon kararında gösterilir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Diğer ihale usulleriyle yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya tekliflerin kabul edilecek düzeyde olmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin feshi üzerine o sözleşme konusu işin tamamlanması gerektiğinde.

ç) Ürün ithalatı ve buna ilişkin uluslararası taşıma ihalelerinde.

(3) İhalede kaç defa yazılı veya sözlü fiyat teklifi alınacağı şartnamesinde belirtilir. Şartnamesinde belirtilmemesi halinde, ihale komisyonunca belirlenir. İstekliler, her teklif aşamasında verdikleri teklif ile bağlıdırlar. İsteklilerden bir önceki fiyat tekliflerini aşmamak üzere ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonlandırılır.

Tekliflerden sonra görüşme yapılması

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ihale usullerinden biriyle yapılan ihalelerde, tekliflerin teknik yönden değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra gerekliliği komisyonca açıkça belirlenmek kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile komisyon tarafından görüşme ve pazarlık yapılabilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 29 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılma şartı olarak istenilen tüm belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, İKN veya teklifin hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idarenin ihale şartnamesinde belirtilen birime verilir. Belirtilen saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Teklifler, alan birim tarafından tutanağa bağlanır ve süresinde ilgili komisyona imza karşılığında teslim edilir.

Teklif zarflarının açılması

MADDE 30 – (1) İhale komisyonunca, ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve gecikilmeksizin ihaleye başlanır. İhale komisyonu, tekliflere ait zarfları alınış sırasına göre hazır bulunanlar önünde açar ve öncelikle ibraz edilen belgeleri uygun olup olmadıkları yönüyle inceler. Belgeleri eksik ve geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca gecikilmeksizin değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 31 – (1) Teklif mektubu ve teminat dışındaki belgelerde ihaleyi ve ihalenin esasını etkilemeyecek mahiyetteki belge ve bilgi eksikliği bulunması halinde komisyonca belirlenecek sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirmesine geçilir. Bu fıkranın kısmen veya tamamen uygulanıp uygulanmaması hususunda idare yetkilidir.

(2) Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.

(4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

Tekliflerin eşit çıkması hali

MADDE 32 – (1) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği, koşullar ve sağlanmak istenen yararlarda eşitlik bulunduğu takdirde bu istekliler açık eksiltmeye davet edilir. İhale bu istekliler arasında yapılarak sonuçlandırılır. İhale komisyonunun ilk veya müteakip toplantılarında hazır bulunmayanlar, ihalenin yürütülme şekline ve komisyon kararlarına itiraz edemezler.

Doğrudan temin

MADDE 33 – (1) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde büyükşehir belediye sınırları için belirlenen limitin beş katını geçmeyen hizmet alımları komisyon kurulmadan doğrudan temin yöntemi ile yapılabilir.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda teminat alınması, isteklilerden belli yeterlik kriterlerinin aranması ile komisyon kurulması, şartname ve sözleşme düzenlenmesi idarenin takdirindedir. Alımlarda; onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen personel tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İhalenin Karara Bağlanması, Sözleşme Yapılması ve Uygulanması

İhalenin karara bağlanması

MADDE 34 – (1) İhale sonucu, ihale komisyonu gerekçeli kararını verir ve karar komisyon üyelerince imzalanır. İhaleyi yapan birim tarafından ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ikinci sıradaki uygun teklif sahibinin yasaklı olup olmadığı teyit ettirilir, buna ilişkin belge komisyon kararına eklenerek karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. Kararda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, komisyon karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar. İhale komisyon kararında gerekçesi belirtilmek suretiyle idare, ihaleyi kısmen ya da tamamen iptal etmekte serbesttir. İdare iptal nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

(3) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması veya iptal edilmesi ile komisyonun görevi sona erer.

İhale kararının bildirilmesi ve sözleşme yapılması

MADDE 35 – (1) İhale kesinleştikten sonra sonucu, şartnamesinde belirtilen süre içerisinde ihalenin üzerinde kaldığı istekliye bildirilir. İhaleye teklif veren diğer isteklilere de ihalenin üzerinde kalıp kalmadığı ayrıca bildirilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibine sözleşme yapılması için en az iki iş günü olmak üzere on iş gününe kadar süre verilir. Bu süre yabancı istekliler için beş iş günü uzatılabilir. Bu bildirim ile yüklenici şartnamede yazılı süre içinde kesin teminatını vermeye, ihale dokümanında belirtilen belgelerle birlikte ihaleyi yapan birim tarafından hazırlanan sözleşmeyi imzalamaya çağrılır. Yüklenici, şartnamedeki süre içinde idareye başvurarak kesin teminatı vermez ve/veya sözleşmeyi imzalamazsa geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle pazarlık yapmakta ve sözleşme imzalamakta serbesttir. İkinci sıradaki teklif sahibinin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi halinde ihalenin sözleşme imzalanmayan kısmı iptal edilir.

(3) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

(4) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

(5) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmenin notere onaylattırılması zorunlu değildir.

(6) İhale sonucu, sözleşme imzalandıktan sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanmak üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

(7) Sözleşme imzalanmadan önce idare tarafından istenilen ve şartnamesinde belirtilen belgelerin sunulması zorunludur.

Sözleşmenin uygulanması

MADDE 36 – (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme konusu iş ve işlemler idare tarafından yürütülür ve izlenir.

İş artışı ve eksilişi

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürün ve hizmet alımlarında, ihale safhasında veya sözleşme süresi içerisinde, fiyat ve/veya diğer şartlar yönünden fayda görülmesi halinde sözleşme bedelinin %20’sine kadar iş artışı yapılabilir. İş eksilişlerinde limit uygulanmaz.

(2) Birden fazla ürün veya hizmet kaleminden oluşan sözleşmelerde iş artışının veya eksilişinin kalem bazında veya sözleşme bedeli üzerinden uygulanması hususunda idare yetkilidir.

(3) Ürün taşımaları ile ilgili iş artışı veya eksilişi işlemlerindeki yetki durumu TMO’nun yetki devri mevzuatında düzenlenir.

(4) İdare, iş artışı ve/veya eksilişi ile ilgili hususlara ihale dokümanında yer verir.

Mücbir sebepler

MADDE 38 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde TMO tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

(2) İdare tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için yükleniciden kaynaklanmaması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen günden başlamak üzere beş gün içerisinde yüklenicinin yazılı olarak idareye bildirmesi, taahhüdün tamamlanmasına beş gün veya daha az süre kaldığı durumlarda bu süre bitmeden bildirilmesi ve bu tarihten sonraki on beş gün içerisinde mücbir sebebin varlığını ortaya koyan yetkili merciler tarafından düzenlenmiş belgelerin yüklenici tarafından idareye sunulması zorunludur. Mücbir sebebin idarece uygun görülmesi halinde ek süre verilmesi de dâhil, yüklenicinin işe devam etmesine, uygun görülmemesi halinde sözleşmenin feshine karar verilir.

(3) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 39 – (1) Teslim edilen ürün veya hizmetin muayene ve kabul işlemleri, idare tarafından kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır ve/veya gözetmen ya da denetmen firmalara yaptırılır. İlgili mevzuatın, muayene ve denetim yetkisini münhasıran belirli kamu kuruluşlarına verdiği haller saklıdır.

(2) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla kısmi kabul yapılabilir.

(3) Ürün taşıma ve yükleme-boşaltma hizmetlerinde muayene ve kabul komisyonu kurulmaz.

Teminatların geri verilmesi

MADDE 40 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı yükleniciye iade edilir.

(2) Teminat iadelerinin her aşamasında yüklenici tarafından prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ilişiksizlik belgesinin idareye ibrazı gerekir.

(3) Yüklenicinin, sözleşme konusu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile yapılan kanuni vergi kesintilerinin, kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatları borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

(4) İşin konusunun piyasada hazır halde alınıp satılan ürün olması halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

(5) Munzam teminattan kesinti sonucu kalan tutar, şartname ve sözleşmedeki ödeme koşullarına ilişkin maddelerde belirtilen hususların sağlanması şartıyla ilişiksizlik belgesi aranmaksızın iade edilir.

İade edilemeyen teminatlar

MADDE 41 – (1) Mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde işin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde gelir kaydedilir.

Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 42 – (1) Ürün ithalatı ve buna ilişkin uluslararası taşıma ve diğer hizmet alımı işlerinde sözleşme imzalandıktan sonra idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması ve ihale yetkilisinin onayı ile sözleşmenin gerekli görülen hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

ONUNCU BÖLÜM

Ceza ve İhalelerden Yasaklama

Ceza ve ihalelerden yasaklama

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihaleler, ceza ve ihalelerden yasaklama bakımından 4734 sayılı Kanuna tabidir.

(2) Sözleşme imzalamasına rağmen taahhüdünü yerine getirmeyen yükleniciler, ihale yetkilisinin onayıyla TMO tarafından daha sonra yapılacak ihalelere bir yıl süreyle katılamazlar. TMO ihalelerinden yasaklananlar ve yasakları kaldırılanlar idare tarafından tüm teşkilata duyurulur.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 44 – (1) İdare, tebligatları aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak yapabilir:

a) İmza karşılığı elden.

b) İadeli taahhütlü mektupla.

c) Elektronik ortamda.

ç) Faksla.

(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla ihale dokümanı, TMO’nun ilgili mevzuatı, kamu ihale mevzuatı ve genel hükümler uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurulmuş veya ilan edilmiş ihaleler, ilgili mevzuatı kapsamında sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.