Mevzuatlar.Net

Tütün üreti̇mi̇, i̇şlenmesi̇, i̇ç ve diş ti̇careti̇ i̇le i̇lgi̇li̇ usul ve esaslar hakkinda yönetmeli̇ği̇n 22 nci̇, 23 üncü ve 26 nci maddeleri̇ni̇n uygulanmasi i̇le i̇lgi̇li̇ tebli̇ğ - 2020/47

Resmî Gazete Tarihi: 31.12.2020 Resmî Gazete Sayısı: 31351 5.Mükerrer

TEBLİĞ NO: 2020/47

MADDE 1 – (1) 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı maddeleri gereğince alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi ve tütün ticareti yetki belgesi bedelleri ile vize bedelleri, 2021 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: 72.330 TL (yetmişikibinüçyüzotuz Türk Lirası).

b) Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 144.660 TL (yüzkırkdörtbinaltıyüzaltmış Türk Lirası).

c) Yetki belgesi ile vize işlemleri:

  1. Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedeli: 72.330 TL (yetmişikibinüçyüzotuz Türk Lirası).

  2. Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri bedeli: Yıllık 7.233 TL (yedibinikiyüzotuzüç Türk Lirası).

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.