Mevzuatlar.Net

Si̇gara fi̇ltresi̇ üreti̇ci̇leri̇ni̇n kayit altina alinmasi hakkinda tebli̇ğ

Resmî Gazete Tarihi: 25.03.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31434

TEBLİĞ NO: 2021/13

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sigara filtresi üretimi yapan firmaların kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Tarım ve Orman Bakanlığından (Bakanlık) sigara veya makaron üretimi amacıyla üretim ve faaliyet uygunluk belgesi alan tesisler hariç olmak üzere 4/11/2020 tarihinden önce kurulmuş üretim tesislerinde sigara filtresi üretimi faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 4/B maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (f) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başvuru

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sigara filtresi üretimi yapan gerçek ve tüzel kişilerin, üretim ve ticari faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli olan üretim ve faaliyet uygunluk belgesinin alınması amacıyla, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvurmaları gerekir:

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesi.

b) Son altı ay içinde ticaret ve/veya sanayi odasından alınan faaliyet belgesi ile faaliyet özgeçmişini tanımlayan özel beyanı.

c) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C. kimlik numarası ile 4733 sayılı Kanuna, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olmadığına ve Bakanlıkça düzenlenmiş belgelerin mahkemece askıya alınmadığına dair beyan.

ç) Yürürlükteki imar mevzuatı çerçevesinde alınan imar durumunu gösterir belge.

d) Tesis vaziyet planı, makine teknik bilgi listesi ve makine yerleşim planı.

e) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile sanayi sicil belgesi.

Üretim ve faaliyet izni

MADDE 5 – (1) Üretim ve faaliyet izni başvuru dosyaları en geç otuz gün içinde incelenir. Eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde tamamlanır. Eksik bulunan bilgi ve belgelerin süresi içinde tamamlanmaması halinde başvuru işleme konulmaz.

(2) Başvurunun tamamlanmasını müteakiben en geç on beş gün içinde Bakanlık tarafından görevlendirilen personel marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Bu süre içinde hazırlanan rapor, Bakanlığa sunulmasından itibaren on beş gün içinde karara bağlanır. Uygun bulunan tesisler için sigara filtresi üretimi amacıyla üretim ve faaliyet uygunluk belgesi düzenlenir.

Piyasaya arz

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sigara filtresi üretimi yapan gerçek ve tüzel kişiler ürettikleri sigara filtrelerini Bakanlıktan üretim ve faaliyet uygunluk belgesi almış makaron veya sigara üreticilerine doğrudan satabilecekleri gibi ihraç da edebilirler.

Kayıtlar

MADDE 7 – (1) Sigara filtresi üreticisi gerçek ve tüzel kişiler tarafından, hammadde stok hareketleri, üretim miktarları, satışlar ve iadeler, onaylı raporlar halinde Bakanlığa bildirilir.

(2) Sigara filtresi üreticisi gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda belirtilen kayıtları tutmaları zorunludur:

a) İthal edilen, yurt içinden temin edilen, üretimde kullanılan, üretimde kullanılmaksızın başka bir yere sevk edilen, imha edilen, bozulan veya sair şekilde çıkan hammaddelere ilişkin kayıtlar.

b) Üretilen, piyasaya arz edilen, piyasadan iade alınan, ihraç edilen, imha edilen, bozulan veya sair şekilde çıkan sigara filtrelerine ilişkin kayıtlar.

Denetim

MADDE 8 – (1) Sigara filtresi sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin; sigara filtresi üretimi, iç ve dış ticareti ile ilgili tüm işlemleri Bakanlığın denetimine tabidir.

(2) Bakanlık tarafından gerek görülen bilgi, belge ve numune istemlerine, denetim ve gözlemlere ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla firmalarca engel konulamaz.

(3) Bakanlık tarafından istenen her türlü bilgi ve belgelerin en geç on beş gün içinde verilmesi ve gerekli görülen tesis ve yerlerin talep edilen süre içinde inceleme ve denetime açılması zorunludur.

Yaptırımlar

MADDE 9 – (1) Bakanlıktan uygunluk belgesi almadan sigara filtresi üretenler, satanlar veya satışa arz edenler hakkında, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca idari para cezası tesis edilir.

(2) 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına göre Bakanlıktan tesis kurma ve faaliyet izni almadan sigara filtresi üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11– (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.