Mevzuatlar.Net

2003 yılı ürünü zeyti̇nyağının tarım satış kooperati̇fleri̇ ve bi̇rli̇kleri̇yle di̇ğer alıcılara satışında üreti̇ci̇lere destekleme pri̇mi̇ ödenmesi̇ne i̇li̇şki̇n bakanlar kurulu kararı uygulama tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 05.05.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25453

TEBLİĞ NO: 2004/18

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Tebliğin amacı, 2003 yılı ürünü zeytinyağının satışı karşılığında, üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Tebliğ, 01/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003 yılı ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 2003/6197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 12/03/2004 tarih ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/6945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Tebliğde yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kararname: 2003 yılı ürünü zeytinyağı üreticisine destekleme primi ödenmesine ilişkin 29/09/2003 tarihli ve 2003/6197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 03/03/2004 tarihli ve 2004/6945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’dır.

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’dır.

c) Kooperatifler ve Birlikler : 16/06/2000 tarihli ve 24081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’a göre faaliyette bulunan “Tarım Satış Kooperatifleri ile Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri” dir.

d) Banka : T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi’dir.

e) Borsa: 15/03/1950 tarihli ve 7457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5590 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları”, “Ticaret Odaları”, “Sanayi Odaları”, “Deniz Ticaret Odaları”, “Ticaret Borsaları” ve “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği”Kanunu’nda yazılı esaslar dahilinde borsaya dahil maddelerin alım satım ve fiyatlarının tespit ve ilanı işlevi ile meşgul olmak üzere, anılan Kanun’a göre kurulan ticaret borsalarıdır.

f) Destekleme primi veya prim : Zeytinyağı üreticilerine kararname uyarınca Hazine’ce Banka aracılığıyla yapılacak ödemedir.

g) İlgili merci : Zeytinyağı Prim Uygulaması İl ve İlçe Komisyonudur.

h) Tasiriye faturası : Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince gerçek kişi üreticiden teslim alınan yağlık zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve üreticinin adı soyadı, açık adresi (bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde), üretici tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturadır.

ı) Prim Uygulama Sistemi (PUS): Prime esas ürünlere ait tüm bilgilerin toplandığı elektronik ortamda hazırlanan veri tabanı çalışmasıdır.

j) Üretici: Prime esas ürünleri üreten gerçek kişilerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Primi Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Yer ve Zamanı Destekleme Primi Almak İçin İlgili Mercilere İbraz Edilecek Belgeler

Uygulama Alanı

Madde 4- Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, kooperatif ve birlikler ile diğer alıcılara yapılan ham rafinajlık veya natürel zeytinyağı satışları karşılığında üreticiler prim ödemelerinden yararlanır. Rafine edilmiş zeytinyağlarına prim ödemesi yapılamaz.

Destekleme Primi Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Ödeme Yer ve Zamanı

Madde 5- Kararnamenin Eki Karar’ın 1 inci maddesi ile; 2003 yılı ürünü zeytinyağının satışı sonucunda üreticilere verilecek prim tutarının tespitine, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müştereken yetkili kılınmıştır.

Bu yetki çerçevesinde; 2003 yılı ürünü zeytinyağı destekleme primi ödemelerine esas olmak üzere uygulanacak prim tutarı kilogram başına 200.000.-TL olarak belirlenmiştir.

Kararname uyarınca, destekleme primi, 2004 Mali Yılı Bütçesi’ne konulan ödenekten karşılanacak, gerekli belgelere istinaden üretimin yapıldığı yerin bağlı olduğu Banka şubesinden doğrudan üreticiye nakden veya hesaben ödenecektir. Üreticilere ödemeler, ilgili mercilerce kendilerine ibraz edilen prime esas belgelerin incelenmesinin sonuçlanmasından sonra yapılır.

Üretici, istenilen belgelerle en geç 30/06/2004 tarihine kadar ilgili mercilere başvurur, bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez ve prim ödenmez. Ancak, zeytinyağı alım satım belgesinin son veriliş tarihi 01/10/2004 tarihi olup, bu tarihten sonraki satışlar için prim ödenmez.

Alım-satım işlemi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 235 inci maddesi uyarınca müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle yapılmışsa; bu makbuzun taşıdığı tarih, satıcının gerçek usulde vergilendirilen çiftçi olması nedeniyle alım satım işlemi karşılığında fatura veya irsaliyeli fatura düzenlenmiş olması halinde ise; aynı Kanunun 230 uncu maddesi gereğince fatura tarihi, satışın yapıldığı tarih olarak dikkate alınır.

Mücbir sebepler dışında vekaleten ödeme yapılamaz.

Çiftçi Belgesi Düzenlenmesi

Madde 6- Bu belge, Maliye Bakanlığınca 02/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:237’de tanımlanan Çiftçi Belgesi’dir.

Bu tebliğ tarihinden önce verilen Çiftçi Belgeleri Ziraat Odalarınca ücretsiz değiştirilir.

Ayrıca,Komisyonlara verilecek Çiftçi Belgesinin onaylı nüshasına “2003 yılı ürünü zeytinyağı destekleme primi ödemeleri içindir” şerhi konulur.

Birden fazla il ya da ilçede üretim yapılması halinde, Çiftçi Belgesi çiftçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Ziraat Odası ya da Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğünce düzenlenecektir. Bu durumda; Çiftçi Belgesini düzenleyecek olan birim çiftçinin söz konusu müracaatı sırasında zirai işletmelerine ilişkin verdiği bilgiler hakkında ilgili Ziraat Odaları veya Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüklerinden yazılı teyit almak zorundadır.

Ziraat Odaları ile Bakanlık İl veya İlçe Müdürlükleri, Çiftçi Belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler.

Borsaca Yapılacak İşlemler, Borsa Alım Satım Beyannamesinin Düzenlenmesi

Madde 7- 07/06/1983 tarihli ve 18070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliği”nin 50 nci maddesinde, alıcının aynı kişi, satıcının ise farklı kişiler olması halinde, alım satım işleminin bu amaçlar için hazırlanmış özel beyannamelerle topluca tescil ettirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu bakımdan, destekleme primi ödemelerine konu zeytinyağı alımlarının, zeytin sıkma tesisleri veya diğer alıcılar tarafından tek bir alım satım beyannamesi veya beyannameye ekli dökümlü föylerle topluca tescil ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, alım satım beyannamesi, tescili yaptıran alıcı tarafından fotokopi yoluyla çoğaltılıp, aslına uygunluğu onaylandıktan sonra satıcıya (üreticiye) verilir.

Bu tür toplu tescillerde, alım satım beyannamesi üzerinde veya beyannameye ekli föylerde satıcı (üretici) ve satışla ilgili diğer bilgilerin eksiksiz bulunması koşuluyla, tescil beyannamelerinin onaylı fotokopileri ilgili mercilerce geçerli sayılır.

Zeytin Sıkma Tesisinin Yükümlülükleri, Tasiriye Faturalarının Düzenlenmesi

Madde 8- Üreticilerin prim ödemesinden yararlanabilmesi için; üreticinin adı soyadı, bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde açık adresi, üretici tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını içerir tasiriye faturası tek nüsha olarak Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince üreticiye teslim edilir. Üreticiye yağ karşılığı tasiriye hizmeti verilmişse, bu husus ayrıca faturada belirtilir.

Zeytin sıkma tesislerince düzenlenen tasiriye faturalarının bir dökümü Ek 1’de örneği gösterildiği şekilde tanzim edilerek ay sonu itibariyle bir hafta içinde ilişkilendirilen Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonuna teslim edilir.

Zeytin sıkma tesislerince prina (küspe) satışlarına ait faturaların birer örneği ay sonu itibariyle bir hafta içinde Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonuna teslim edilir. Ayrıca ilgilideki nüshası istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurulur**.**

Zeytinyağı Satışında Yapılacak İşlemler, Müstahsil Makbuzu Düzenlenmesi

Madde 9 Kooperatifler ve birliklerin, zeytin sıkma tesislerinin, tüccarın veya benzeri kuruluşların yapacağı alımlarda;

a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca müstahsil makbuzu veya fatura düzenlenerek ilgilisine verilir.

b) Alım satım işlemi, alıcı tarafından 08/03/1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 52 nci maddesi gereğince borsada tescil ettirilir. Tescil yükümlülüğünün 03/11/1987 tarihli ve 19623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticaret Borsalarına Dahil Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yerine getirilememesi halinde, alım satım işlemi kotasyon listesinde zeytinyağı bulunan ve alıcının bulunduğu yere en yakın borsaya tescil ettirilir. Alım satım beyannamesinin bir nüshası üreticiye verilir.

Üreticinin Yükümlülükleri

Madde 10- Üreticilerce; örneği ekte gösterilen şekilde (Ek:2) Prime Esas Toplam Zeytinyağını Gösterir Belge 2 nüsha olarak düzenlenir. Söz konusu belge ekinde, sıktırılan zeytinyağına ait tüm Tasiriye Faturalarının ve o zamana kadar yapılan satışlara ait Müstahsil Makbuzlarının (gerçek usulde vergilendirilenlerde faturaların üreticide kalan nüshası) birer fotokopisi ile çiftçi belgesi, borsa alım satım beyannamesi ve vergi kimlik numarasını gösterir belge bir dosyada birleştirilerek çiftçi belgesindeki zeytinliğin bulunduğu yerdeki Zeytinyağı Prim Uygulaması İlçe Komisyonu’na ibraz edilir. Birden fazla ilçe hududu içinde zeytinliği bulunan üreticilerin hazırlayacakları dosyaları ibraz edecekleri Zeytinyağı Prim Uygulaması İlçe Komisyonu, Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonunca belirlenir. Fotokopisi sunulan belgelerin asılları da, dosya ile birlikte ayrıca komisyona ibraz edilir. Aranılan belgelerin asıllarının kaybolması veya zayii olması durumunda, belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınacaktır. Ancak, Birlikler ve Borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayii olması durumunda; üreticinin bu belgeyi düzenleyen kuruma dilekçe ile müracaat ederek alacağı belge, kurum tarafından “Bu belge, aslının kaybı/zayii olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir” ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla, Komisyonlarca geçerli sayılacaktır.

Mahalli Ziraat Odaları söz konusu dosyanın hazırlanmasında üreticilere yardımcı olur.

Üreticinin, ürettiği tüm zeytinyağının belirlenebilmesi için bu başvuru sıkma işlemi tamamlandıktan sonra yapılır. Prim ödemelerinde dikkate alınacak tasiriye faturalarının başlangıç tarihi 01/10/2003 ve bitiş tarihi 30/06/2004 olmalıdır.Bu dönemin dışındaki tarihleri taşıyan tasiriye faturaları prim ödemelerinde dikkate alınmaz. Tasiriye faturaları ile yapılacak başvurunun en geç 30/06/2004 tarihine kadar yapılması ve bu tarihten sonraki tarihlerde satılan zeytinyağlarına ait satış belgeleri (Müstahsil Makbuzu veya Fatura) ile fotokopilerinin, borsa tescil beyannamelerinin ilgili mercilere en geç 01/10/2004 tarihinde teslim edilmesi zorunludur.

Hasadı üretim üzerinden belli bir pay alarak yapan kişilerin destekleme priminden yararlanabilmeleri, ancak üretici ile yarıcılık ve ortakçılık sözleşmesi yapmaları ve ayrıca Ziraat Odasına üye olmaları ile mümkündür.

Diğer taraftan, zeytinliği kiralayan kişilerin destekleme priminden yararlanabilmeleri için aynı şekilde arazi sahibi ile kira sözleşmesi yapmaları ve Ziraat Odasına üye olmaları gerekmektedir.

Ürünü ağaçta satın alan kişiler destekleme priminden faydalanamazlar.

Prim uygulamasına müracaat eden arazi sahibi,Doğrudan Gelir Desteği için arazisinin kiraya verdiği bölümüne tekabül eden ürünü için prim uygulamasından yararlanamaz.

Ödemelerin Denetimine İlişkin Görev ve Yetkiler

Madde 11- Kararnamede, destekleme prim ödemelerinin denetimini sağlayacak her türlü tedbirleri almaya Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığının yetkili olduğu ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kuruluşları ile Kooperatifler ve Birliklerin hizmetlerinden de yararlanılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla iki komisyon oluşturulmuştur.

a) Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonu

 • Zeytinyağı üretimi yapılan illerde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında, Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği, Kooperatifler, Birlikler, Sanayi Odalarının İldeki temsilcilerinin katılımıyla Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonu oluşturulur.

 • İl Komisyonları merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe komisyonlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri yaparlar.

 • İl Komisyonlarınca her sıkma tesisine ait tasiriye faturaları listelerindeki zeytin ve zeytinyağı miktarı ile prina satışına ait faturalardan satılan prina miktarı toplamı tespit edilir. Bu sonuçlar ilçe bazında randımanlar dikkate alınarak karşılaştırılmak ve sapmalar belirtilmek suretiyle rapor hazırlanır. Gerektiğinde prina alıcısı firmaların kayıtlarından yararlanılarak prina satışları kontrol edilir. Zeytin sıkma tesisinin sıktığı zeytin toplamı ile prina satışları toplamı arasında uyumsuzluk olması halinde, durum Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimlerine bildirilir.

 • İl Komisyonu, hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışarak karar alır. Kararlar oy birliği ile alınır.

 • Haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur.

 • Sahtecilik ve/veya kamu kurumlarını dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın fazla destekleme prim ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, destekleme primi ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

b) Zeytinyağı Prim Uygulaması İlçe Komisyonu

 • İlçelerde ise Kaymakam başkanlığında Bakanlık, Maliye Bakanlığı, bulunan yerlerde Kooperatifler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odaları temsilcilerinden oluşacak bir Zeytinyağı Prim Uygulaması İlçe Komisyonu kurulur.

 • Üreticilerce komisyona ibraz edilen belgelerden, müstahsil makbuzu, gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura ve tasiriye faturalarının fotokopilerinin üzerine “Aslına uygundur” ibaresi yazılıp imzalanarak alınır, asıl nüsha üzerine de görünür şekilde “Prime esas alınmıştır” ibaresi konularak üreticiye iade edilir. Müstahsil makbuzu ve faturaların asıllarının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur.

 • Üreticilerin başvuruları kayda alınarak sırasıyla incelenir. Komisyon tarafından yapılan incelemeler sonucunda; belge ve bilgilerde eksiklik ve usulsüzlük tespit edilmemesi halinde “Prime Esas Toplam Zeytinyağını Gösterir Belge” üzerine “Uygundur” kaşesi vurularak komisyon üyelerince imzalanır. Söz konusu belgenin bir nüshası talep edilmesi halinde üreticiye verilir, diğer nüshası ise üretici tarafından getirilen dosyaya konulmak üzere Komisyon tarafından alınır.

 • Komisyonca örneği ekte gösterilen şekilde (Ek-3) “Zeytinyağı Primi Hakediş Belgesi” düzenlenir. Bu belge üreticilerin sattığı zeytinyağına ait müstahsil makbuzu veya faturalar ile borsa tescil belgeleri üzerinde belirtilen zeytinyağı miktarlarına göre tanzim edilerek Komisyon üyelerince imzalanır. Komisyonca “Zeytinyağı Primi Hakediş Belgesi” nin bir fotokopisi üreticinin dosyasında saklanmak üzere alınır ve aslının üzerine “Çiftçi Belgesi Alınmıştır” ibaresi yazılarak, ödemelerin yapılmasına esas olmak üzere üretimin yapıldığı yerin bağlı bulunduğu Banka şubesine gönderilir. Üreticinin daha sonra yaptığı satışlara ilişkin olarak Komisyona getirilecek müstahsil makbuzu veya faturalar ile borsa tescil belgeleri hakkında da Komisyonca aynı işlemler yapılır.

 • Düzenlenen formlar; oluşturulacak veri tabanı çalışması için PUS adı altında elektronik ortama aktarılacaktır. PUS ile elde edilen verilerin derlenmesi, sınıflandırılması, analizi, kontrolü ve raporların oluşturulması hedeflenmektedir.

 • Komisyonca, üreticinin adı soyadı, ilçe ve köyü ile ürettiği zeytinyağı miktarını gösterir listeler hazırlanarak, herkes tarafından görülebilecek uygun bir yere asılır. Asılan listeler müracaat tarihinin bitiminden itibaren 15 gün süreyle askıda kalır. Bu süre zarfında yapılacak itirazların değerlendirilmesi çerçevesinde düzeltilen listeler imzalanarak bağlı bulunduğu illerdeki Zeytinyağı Prim Uygulama İl Komisyonuna gönderilir.

 • İlçe Komisyonu, hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışarak karar alır. Kararlar oy birliği ile alınır.

 • Haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur.

 • Sahtecilik ve/veya kamu kurumlarını dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın fazla destekleme prim ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, destekleme primi ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

Prim Ödemesi İçin Zeytinyağı Üretimi Yapan Gerçek Kişilerden Komisyonlarca İstenilen Belgeler

Madde 12- Bu belgeler:

Prime Esas Toplam Zeytinyağını Gösterir Belge(3 nüsha) ekinde;

a) Çiftçi belgesi (Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerden kayıt yaptırdığı araziler için istenmez),

b) T.C. Kimlik Numarasını gösterir Nüfus Cüzdanının İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi, (Başvuru sırasında T.C. Nüfus Cüzdanının aslının gösterilmesi zorunludur. Nüfus Cüzdanlarında kimlik numarası olmayan çiftçiler, Nüfus Müdürlüğünden onaylı kimlik numarasını gösteren belge getireceklerdir.)

c) Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura),

d) Tasiriye faturası,

e) Borsa alım satım beyannamesi,

f) Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

g) Primin mevcut veya adlarına açılacak Banka hesabına aktarılmak üzere ödeneceğine ilişkin dilekçe,

h) Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise; tarım arazisini tapu hissedarlarından birinin kullanması durumunda tapudan onaylı tapu sureti veya tapunun aslı ile birlikte,

 • Diğer hissedarlarla yapılmış sözleşme veya muvafakatname,

 • Tarım arazisini işleyen hissedarın söz konusu sözleşme veya muvafakatnameye sahip olmaması durumunda, vereceği tek taraflı taahhütname (EK 4) (Haklarında tek taraflı taahhütname verilenlerin sağ olduklarına ilişkin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenir. Ayrıca, rıza-i taksim yapıldığı ilgili Tapu Müdürlüğünce belgelenen arazilerde, üretim yapılan alana ilişkin olarak da, bu alanı kapsayacak şekilde tek taraflı taahhütname alınır.) ,

ı) Tarım arazisinin aidiyetini gösterir belge,

 • Tarım arazisi başvuru sahibi çiftçiye ait ise: Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti veya tapunun aslı,

 • Tarım arazisi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise (kiracılık, ortakçılık ve benzer tarımsal üretimle iştigal eden çiftçilerden istenir): Kira Sözleşmesi ve kiraladığı veya ortakçılık yaptığı arazinin sahibine ait onaylı tapu sureti veya tapunun aslı istenir (Ürün karşılığı kiralamalarda, bahçe sahibi ve kiracının arazi ve ürün beyanları dikkate alınır,kira kontratı ve beyanları karşılaştırıldıktan sonra bahçe sahibi kiralama bedeli olan ürün karşılığı primden yararlanır. Kiracı hissesine düşen ürünün primini alabilir. Bu durumda bahçe sahibinden söz konusu bahçe için çiftçilik belgesi istenmez.),

 • Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise: Bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Defterdarlık / Mal Müdürlükleri veya Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi (ecr-i misil kabul edilmeyecektir),

 • Tarım arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ise: Bu arazi 4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiş olduğundan, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Defterdarlık / Mal Müdürlükleri veya Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

 • Tarım arazisinin mülkiyeti Vakıflara ait ise: İlgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi,

 • Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise: Muhtar ve ihtiyar heyetinden alınacak köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti,

 • Tarım arazisinin mülkiyeti ihtilaflı ya da dava konusu ise:

● Kadastro sırasında tapu kaydı uygulanarak tapu maliki ve mirasçıları adına tespit işlemi yapılmış ise bu malların Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs veya mirasçısı tarafından halen kullanıldığının İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu ile belgelenmesi gerekir.

● Kadastro sırasında tapu kaydının bulunmaması nedeniyle vergi kaydına göre veya herhangi bir belgeye dayanmadan zilyetliğe istinaden tespit yapılmış ise bu malların Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs tarafından halen kullanıldığının İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu ile belgelenmesi gerekir.

 • Taşınmaz malın maliki ölmüş ancak tapuda mirasçıları adına intikali yaptırılmamış durumlarda;

● Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmış ise; taşınmaz malı kullanan şahsın mirasçı olduğunun Veraset Belgesi ile belgelenmesi gerekmektedir.

● Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise; malın zeminde mevcut olduğuna ve halen tapuya kayıtlı malın mirasçı tarafından kullanıldığına ilişkin muhtar ve ihtiyar heyetince imzalanmış ilmühaber ile mirasçı olduğunu belirtir Veraset Belgesinin ibrazı şarttır.

 • Tarım arazisinin sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunamıyor ise: İl/İlçe Tarım Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Ziraat Odaları görevlileri ve Köy İhtiyar Heyetince hazırlanan ve çiftçinin uzun süreden beri tarım arazisini ektiğini, arazinin mahallinde ikamet ettiğini ve tarım arazisinde tarımsal üretimle iştigal ettiğini gösterir İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

 • Kadastro geçmeyen tarım arazisinin sahibi ise; Kadastro Geçmemiş Birimlerde İl/İlçe komisyonlarınca hazırlanan ve çiftçinin uzun süreden beri tarım arazisinde fiilen tarımsal faaliyette bulunduğunu gösterir, Komisyon ve çiftçi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu.

j) Üreticilerin mal sattığı tüccarın iflas etmesi veya bulunamaması halinde; ilgili prim uygulama komisyonları tarafından, tüccarın iflas ettiğinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca kurulan Ticaret Sicil Memurluğundan ve/veya Vergi Dairelerinden tespit edilmesi veya tüccarın bulunamadığının Emniyet Teşkilatının ilgili birimlerince belgelenmesi koşuluyla, üreticilerden Borsa Alım Satım Beyannamesi istenmez.

k) Farklı yerlerde üretim yapan ancak ürününü tek bir yere satan üreticilerin elinde tek bir müstahsil makbuzu olması durumunda; Üreticiler tarafından müstahsil makbuzunun aslı ve bir fotokopisi ilgili komisyona ibraz edilir. Komisyon tarafından fotokopisinin üzerine “aslı görülmüştür”, asıl nüsha üzerine de görünür şekilde “Prime esas alınmıştır” ibaresi yazılarak fotokopisi alınır ve asıl nüsha üreticiye iade edilir. Belge sahibi üreticinin her Komisyona ayrı ayrı beyan etmiş olduğu ürün miktarı, diğer üretim yerlerine ilişkin teyitler alındıktan sonra prime esas ürün miktarı olarak işleme konur.

l) Aile içerisinde anne, baba, eş ve çocuklardan herhangi birisine ait bir arazide üretilen prime esas ürün için; arazi sahibi tarafından başkasına kiraya verilmemiş olması ve arazi sahibinden muvafakatname alınması kaydıyla, aile içindeki belirtilen bireylerden herhangi biri tarafından satılan ürün satış belgeleri o şahıs üzerine tekamül ettirilmiş olması halinde, arazi sahibinin muvafakat belgesi ve ürün satışı yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ile primden yararlandırılır.

m) Komisyonlarca; çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerden daha önce alınmış olan tasdikli tapu suretleri ile prime esas ürünün yetiştirildiği yere ait tapu aslı karşılaştırılarak uyumlu olması halinde tapunun bir fotokopisi alınır ve kişinin prim dosyasına eklenir. Bu durumda olan kişilerden ayrıca onaylı tapu sureti istenmez. Çiftçi kayıt sistemine kaydı yapılmamış arazilere ait müracaatlar, tapuların aslı veya Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylı sureti ile yapılır.İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce tapu aslının fotokopisi alınarak Tapu Sicil Müdürlüğünden resmi yazı ile toplu olarak onayları istenir. Toplu onay listesinde doğruluğu tasdik edilen tapu suretleri İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce tasdik edilerek şahsın prim dosyasına konur.

Tebliğin Yayımından Önce Gerçekleşen İşlemlerde Yapılacak Uygulama

Madde 13 - Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce, zeytin sıkma tesisleri tarafından düzenlenerek üreticilere verilmiş olan tasiriye faturalarının arkasına, Tebliğ gereği istenilen bilgilerden eksik olanlar işlenir ve fabrika yetkilileri tarafından imzalanıp, onaylandıktan sonra üreticiye iade edilir. Asıl (1. nüsha) olmayan tasiriye faturası üzerine işlem yapılmaz.

Zeytin Sıkma Tesislerince, bu Tebliğin yayımından önce düzenlenmiş olan tasiriye faturaları, ilk defa bildirilecek olan fatura dökümü ile birlikte toplu olarak tanzim edilerek, Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonuna teslim edilir.

Zeytin Sıkma Tesislerince, bu Tebliğin yayımından önce satışı yapılan prinalara ait fatura örnekleri, ilk defa bildirilecek olan fatura örnekleri ile birlikte topluca Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonuna teslim edilir.

Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Madde 14- Haksız yere destekleme primi ödenmesine neden olanlar ile haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden kooperatifler, birlikler, zeytin sıkma tesisleri ve diğer ilgililerden müteselsilen geri alınır.

Ayrıca, destekleme priminden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar ile borsada gerçek dışı fiyatla alım satım tescili yaptırdığı anlaşılan üreticiler prim uygulamasından yararlandırılmazlar.

Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değiştirilen 53 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belge alma, verme, saklama ve ibraz yükümlülüklerine uymayan ve ziraat odasından, bulunmayan yerlerde Tarım il veya ilçe müdürlüklerinden çiftçi belgesini almayan çiftçiler çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen avans, kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi destek unsurlarından yararlanamazlar.” hükmünün göz önünde tutulması, özellikle satışların müstahsil makbuzu ve fatura ile belgelendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

Yürürlük

Madde 15- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

9.5.8575-ek.docx (21.2 KB)