Mevzuatlar.Net

2003 yılı ürünü yağlık ayçi̇çeği̇, soya fasulyesi̇ ve kanolanın tarım satış kooperati̇fleri̇ ve bi̇rli̇kleri̇ i̇le di̇ğer alıcılara satişinda üreti̇ci̇lere destekleme pri̇mi̇ ödenmesi̇ne i̇li̇şki̇n bakanlar kurulu kararı uygulama tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 05.05.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25453

TEBLİĞ NO: 2004/19

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 2003 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanolanın satışı karşılığında üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Tebliğ 01/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 2003/6197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 12/03/2004 tarih ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/6945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Tebliğde yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kararname: 2003 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola üreticilerine destekleme primi ödenmesine ilişkin 29/09/2003 tarihli ve 2003/6197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 03/03/2004 tarih ve 2004/6945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıdır.

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’dır.

c) Kooperatifler ve Birlikler: 16/06/2000 tarihli ve 24081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’a göre faaliyette bulunan “Tarım Satış Kooperatifleri ile Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri” dir.

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi’dir.

e) Borsa: 15/03/1950 tarihli ve 7457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5590 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları”, “Ticaret Odaları”, “Sanayi Odaları”, “Deniz Ticaret Odaları”, “Ticaret Borsaları” ve “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği” Kanunu’nda yazılı esaslar dahilinde borsaya dahil maddelerin alım satım ve fiyatlarının tespit ve ilanı işlevi ile meşgul olmak üzere, anılan Kanun’a göre kurulan ticaret borsalarıdır.

f) Destekleme Primi veya Prim: Yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola üreticilerine kararname uyarınca Hazine tarafından Banka aracılığıyla yapılacak ödemedir.

g) İlgili Merci: Yağlık Ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola Prim Uygulaması İl ve İlçe Komisyonu’dur.

h) Prim Uygulama Sistemi (PUS): Prime esas ürünlere ait tüm bilgilerin toplandığı elektronik ortamda hazırlanan veri tabanı çalışmasıdır.

ı) Üretici: 2003 yılında prime esas ürünleri İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce tespiti yapılan arazilerde üreten gerçek kişilerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Primi Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Ödeme Yer ve Zamanı, Destekleme Primi Almak İçin İlgili Mercilere İbraz Edilecek Belgeler

Uygulama Alanı

Madde 4- Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, kooperatif ve birlikler ile diğer alıcılara yapılan yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola satışları karşılığında, üreticiler prim ödemelerinden yararlanır.

Destekleme Primi Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Ödeme Yer ve Zamanı

Madde 5- Kararname’nin Eki Karar’ın 1inci maddesi ile 2003 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanolanın satışı sonucunda üreticilere verilecek prim tutarının tespitine, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müştereken yetkili kılınmıştır.

Bu yetki çerçevesinde; 2003 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanolanın destekleme primi ödemelerine esas olmak üzere uygulanacak prim tutarı kilogram başına yağlık ayçiçeği için 110.000.- TL, soya fasulyesi için 115.000.- TL, kanola için 120.000.- TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, sertifikalı sınıfta tohumluk kullanmak suretiyle soya fasulyesi üretimi yapan ve bu durumu belgelendiren üreticilere, ürüne verilecek prim miktarının % 10’u fazla ödeme yapılacaktır.

Kararname uyarınca destekleme primi, 2004 Mali Yılı Bütçesi’ne konulan ödenekten karşılanacak, gerekli belgelere istinaden üretimin yapıldığı yerin bağlı olduğu Banka şubesinden doğrudan üreticiye nakden veya hesaben ödenecektir. Üreticilere ödemeler, ilgili mercilerce kendilerine ibraz edilen prime esas belgelerin incelenmesinin sonuçlanmasından sonra yapılır.

Üretici, istenilen belgelerle en geç 30/06/2004 tarihine kadar ilgili mercilere başvurur, bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez ve prim ödenmez .

Mücbir sebepler dışında vekaleten ödeme yapılamaz.

Çiftçi Belgesi Düzenlenmesi

Madde 6- Bu belge, Maliye Bakanlığı’nca 02/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:237’de tanımlanan Çiftçi Belgesi’dir.

Bu tebliğ tarihinden önce verilen Çiftçi Belgeleri Ziraat Odalarınca ücretsiz değiştirilir.

Ayrıca, Komisyonlara verilecek Çiftçi Belgesinin onaylı nüshasına “2003 yılı ürünü yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola destekleme primi ödemeleri içindir” şerhi konulur.

Birden fazla il ya da ilçede üretim yapılması halinde; Çiftçi Belgesi, çiftçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Ziraat Odası ya da Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğünce düzenlenecektir. Bu durumda; Çiftçi Belgesini düzenleyecek olan birim, çiftçinin söz konusu müracaatı sırasında zirai işletmelerine ilişkin verdiği bilgiler hakkında ilgili Ziraat Odaları veya Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüklerinden yazılı teyit almak zorundadır.

Ziraat Odaları ile Bakanlık İl veya İlçe Müdürlükleri Çiftçi Belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler.

Alım Satım İşlemlerinin Borsaca Toplu Olarak Tescil Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler

Madde 7- 07/06/1983 tarihli ve 18070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliği”nin 50 nci maddesinde, alıcının aynı kişi, satıcının ise farklı kişiler olması halinde, alım satım işleminin bu amaçlar için hazırlanmış özel beyannamelerle topluca tescil ettirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu bakımdan, destekleme primi ödemelerine konu yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola alımlarının, yağ sanayi işletmeleri veya diğer alıcılar tarafından tek bir alım satım beyannamesi ile veya beyannameye ekli dökümlü föylerle topluca tescil ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, alım satım beyannamesi, tescili yaptıran alıcı tarafından fotokopi yoluyla çoğaltılıp, aslına uygunluğu onaylandıktan sonra satıcıya (üreticiye) verilir.

Bu tür toplu tescillerde, alım satım beyannamesi üzerinde veya beyannameye ekli föylerde satıcı (üretici) ve satışla ilgili diğer bilgilerin eksiksiz bulunması koşuluyla, tescil beyannamelerinin onaylı fotokopileri ilgili mercilerce geçerli sayılır.

Prim Uygulamasına Konu Ürün Alımlarında Alıcının Yükümlülükleri

Madde 8- Prim uygulamasına konu ürün alımlarında:

a) Yağ sanayi işletmesinin üreticiden alım yapması;

Yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola teslim ve satışlarında, alıcının usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediği müstahsil makbuzunun aslı (gerçek usulde vergilendirilen üreticilerde ise kendilerinde kalan fatura nüshası) ve aslının bir fotokopisi ile birlikte komisyona ibraz edilir. Komisyon tarafından fotokopisinin üzerine aslının görüldüğüne dair “Görülmüştür” ibaresi konularak fotokopisi alınır, asıl nüsha üreticiye iade edilir. Müstahsil makbuzu ve fatura asıllarının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur. Aranılan belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda, belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınacaktır. Ancak, Birlikler ve Borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması durumunda; üreticinin bu belgeyi düzenleyen kuruma dilekçe ile müracaat ederek alacağı belge, kurum tarafından “Bu belge, aslının kaybı/zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir.” ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla, Komisyonlarca geçerli sayılacaktır.

Ayrıca; alım satım işlemi, alıcı tarafından 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesi gereğince borsada tescil ettirilir. Tescil yükümlülüğünün 15/07/1982 tarihli ve 17755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Ticaret Borsalarında Yapılan Alım Satımların Tesciline İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yerine getirilmemesi halinde, alım satım işlemi kotasyon listesinde yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola bulunan ve alıcının bulunduğu yere en yakın borsaya tescil ettirilir.

b) Yağlık ayçiçeğinde yağ sanayi işletmeleri dışında kalan tüccarın alım yapması;

Yağ sanayi işletmelerine satış yapılması veya ham yağ olarak işletilmesi koşuluyla tüccar alımları da destekleme primi uygulaması kapsamına alınmıştır. Bu tür alım satımlarda alıcı ve satıcı tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

 • Tüccara yapılan satışlarda üreticinin prim ödemelerinden yararlanabilmesi için; tüccar tarafından alınan yağlık ayçiçeğinin yağ sanayi işletmelerine satışına ait belge, satışı yapılmayıp sadece ham yağ olarak işlenmesi halinde yağ işleme sözleşme belgesi ile tüccarın alım yaptığı üreticilerin isim listesi (Ek-2) yağ sanayi işletmesi tarafından bulunduğu ildeki İl Komisyonu’na gönderilir.

 • Üreticiden ürün alımında bulunan tüccarın usulüne uygun olarak düzenlediği müstahsil makbuzunun aslı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca üreticiye teslim edilir.

 • Alım satım işlemi, alıcı tüccar tarafından borsada tescil ettirilir ve alım satım beyannamesinin bir nüshası üreticiye verilir.

c) Soya fasulyesi/kanolada yem ve gıda sanayi işletmesinin üreticiden alım yapması;

Soya fasulyesi/kanola teslim ve satışlarında, alıcının usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediği müstahsil makbuzunun aslı (gerçek usulde vergilendirilen üreticilerde ise kendilerinde kalan fatura nüshası) ve aslının bir fotokopisi ile birlikte komisyona ibraz edilir. Komisyon tarafından fotokopisinin üzerine aslının görüldüğüne dair “Görülmüştür” ibaresi konularak fotokopisi alınır, asıl nüsha üreticiye iade edilir. Müstahsil makbuzu ve fatura asıllarının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur. Aranılan belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda, belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınacaktır.

Ayrıca, alım satım işlemi, alıcı tarafından 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesi gereğince borsada tescil ettirilir. Tescil yükümlülüğünün 15/07/1982 tarihli ve 17755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticaret Borsalarında yapılan Alım Satım Tesciline İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yerine getirilmemesi halinde, alım satım işlemi kotasyon listesinde soya fasulyesi/kanola bulunan ve alıcının bulunduğu yere en yakın borsaya tescil ettirilir.

d) Soya fasulyesi/kanolada yem sanayi, yağ sanayi ve gıda sanayi işletmeleri dışında kalan tüccarın alım yapması:

Yem sanayi, yağ sanayi ve gıda sanayi işletmelerine satış yapılması koşuluyla tüccar alımları da destekleme primi uygulaması kapsamına alınmıştır. Bu tür alım satımlarda alıcı ve satıcı tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

 • Tüccara yapılan satışlarda üreticinin prim ödemelerinden yararlanabilmesi için; tüccar tarafından alınan soya fasulyesinin/kanolanın yem sanayi/yağ sanayi veya gıda sanayi işletmelerine satışına ait belge ile tüccarın alım yaptığı üreticilerin isim listesi (Ek-2) yem sanayi/yağ sanayi veya gıda sanayi işletmesi tarafından bulunduğu ildeki İl Komisyonu’na gönderilir.

 • Üreticiden ürün alımında bulunan tüccarın usulüne uygun olarak düzenlediği müstahsil makbuzunun aslı, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca üreticiye teslim edilir.

 • Alım satım işlemi, alıcı tüccar tarafından borsada tescil ettirilir ve alım satım beyannamesinin bir nüshası üreticiye verilir.

Ödemelerin Denetimine İlişkin Görev ve Yetkiler

Madde 9- Kararnamede, destekleme prim ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’nın yetkili olduğu ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kuruluşları, Kooperatifler ve Birlikler ile Sulama Birlikleri gibi diğer ilgili birliklerin hizmetlerinden de yararlanılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla İl ve İlçe Komisyonları oluşturulmuştur.

a) Yağlık Ayçiçeği/Soya Fasulyesi/Kanola Prim Uygulaması İl Komisyonu;

Ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola üretimi yapılan illerde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği, Kooperatifler, Birlikler, Sanayi Odalarının İldeki temsilcileri ile bulunan yerlerde Ticaret Borsası temsilcisinin katılımıyla “Yağlık Ayçiçeği/Soya Fasulyesi/Kanola Prim Uygulaması İl Komisyonu” oluşturulur.

İl Komisyonları;

 • İl komisyonları merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe komisyonlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar.

 • İldeki toplam yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola ekim alanları, verimleri ve üretim miktarlarını Ek-1/C’deki forma göre tespit ederek, mevcut bilgileri İlçe Komisyonlarından intikal eden icmallerde yer alan bilgiler ile karşılaştırır.

 • İl sınırları içinde faaliyette bulunan ve doğrudan üreticiden alım yapan yem/yağ/gıda sanayi işletmelerinden ve tüccarın üreticiden alım yapması halinde de tüccardan ürününü aldıkları üreticilerin isim listesini (Ek-2) ister.

 • İl sınırları içinde faaliyette bulunan tohum satış firmalarından tohumluk satışlarını alarak, bu tohumluk satış miktarlarına göre tahmini ekim alanlarını ve üretim miktarlarını hesaplar, bu verilerle Ek-1/C’deki verilerin uyumluluğunu kontrol eder.

 • Üretimin yapıldığı yerdeki İl Komisyonu; diğer illere olan satışları kontrol etmek amacıyla, satışın gerçekleştiği İl Komisyonlarından bilgi ister. Ayrıca, satışın yapıldığı yerdeki İl Komisyonu; diğer illerden gelen ürünün üretiminin kontrol edilmesi amacıyla üretimin gerçekleştiği İl Komisyonlarından bilgi ister.

 • Düzenlenen formlar; oluşturulacak veri tabanı çalışması için Prim Uygulama Sistemi (PUS) adı altında elektronik ortama aktarılacaktır. PUS ile elde edilen verilerin derlenmesi, sınıflandırılması, analizi, kontrolü ve raporların oluşturulması hedeflenmektedir.

 • Yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola verimlerinin ve elde edilen ürün miktarlarının kontrolünde;

Çiftçinin arazisi, kullandığı tohumluk miktarı, kullandığı sulama suyu ve elektrik miktarı ile ilgili Sulama Birliklerinden ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinden (TEDAŞ, ÇEAŞ vb.) alınan işletmelere ait enerji tüketim miktarları ile bu işletmelerden kaçak elektrik kullanmadıklarına dair belgeler ve alınacak bilgilerden, bu İl/İlçenin önceki yıllardaki verim ortalamasından ve çeşit özelliklerinden de yararlanır.

Sertifikalı soya fasulyesi tohumluk üreticisi kuruluşlar ile bu tohumlukları satın alıp kullanan üreticilere ait kayıt ve satış faturaları, primden yararlanacak üreticilerin Komisyona ibraz edeceği satış faturaları ile karşılaştırılır. 2003 yılı sertifikalı soya fasulyesi tohumluk üretim, dağıtım ve stok miktarlarını gösteren tohumluk program çizelgelerinden de yararlanır.

 • Sertifikalı soya fasulyesi tohumluğu ile üretim yapan üreticilere destekleme prim ödemesi yapılırken, üreticinin hem sertifikalı hem de sertifikasız tohumluk kullandığı durumlarda kullanılan tohumluk miktarına paralel olarak üretim hesaplanır, bu durumda sadece sertifikalı tohumluk kullanılarak gerçekleştirilen üretime ilave destekleme primi verilir. Kanola da ise sertifikalı tohumluk kullanım şartını arar.

 • Yağ sanayi, yem sanayi ve gıda sanayi işletmeleri hakkındaki tespitler ile ilçelerden gelen bilgilerin karşılaştırılması sonucunda, belge ve bilgilerde eksiklik ve usulsüzlük tespit edilmemesi halinde; yağ sanayi, yem sanayi ve gıda sanayi işletmeleri veya Birlikler bazında ödemeye ilişkin komisyon kararının bir nüshası İlçe Komisyonlarına gönderilir.

 • Komisyonca merkeze bağlı köylerde tespit edilen ekim alanları ve üretici bazında sağlanan bilgiler ile Alıcı Bazında Üretici İcmali (Ek-2) karşılaştırılır. Uyumlu olduğu tespit edilen bilgilere istinaden her üretici bazında bir dosya açılır. Her bir ürün için ayrı ayrı Ek-3’te yer alan formatta “Prim Hakediş Belgesi” düzenlenir. Düzenlenen bu belge üretimin yapıldığı yerin bağlı olduğu Banka şubesine gönderilir. Ayrıca, Komisyonca Prim Hakediş Belgesi üzerine “Çiftçi Belgesi Alınmıştır” ibaresi yazılır.

 • İl Komisyonu, mevcut bilgi ve belgeler ışığında usulsüzlük olduğunun tespit edilmesi halinde durumu Bakanlık ve Hazine Müsteşarlığı’na, kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi halinde ise durumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bildirir.

 • İl Komisyonu, hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışarak karar alır. Kararlar oy birliği ile alınır.

 • Haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur.

 • Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla destekleme prim ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, destekleme primi ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

b) Yağlık Ayçiçeği/Soya Fasulyesi/Kanola Prim Uygulaması İlçe Komisyonu

Ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola üretimi yapılan ilçelerde Kaymakam başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, bulunan yerlerde Kooperatifler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odaları temsilcilerinden oluşacak bir “Yağlık Ayçiçeği/Soya Fasulyesi/Kanola Prim Uygulaması İlçe Komisyonu” kurulur.

İlçe Komisyonları;

 • İlçedeki yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola ekim alanları, verimleri ve üretim miktarları Ek-1/A ile Ek-1/B’deki formlara göre tespit edilir. Ek-1/B formunu İl komisyonuna gönderir.

 • İlçe sınırları içinde faaliyette bulunan ve doğrudan üreticiden alım yapan yem/yağ/gıda sanayi işletmelerinden ve tüccarın üreticiden alım yapması halinde de tüccardan ürününü aldıkları üreticilerin isim listesini (Ek-2) ister.

 • Üreticilerce komisyona ibraz edilen, alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura) ve çiftçi belgesi fotokopileri üzerine “Aslına Uygundur” ibaresini yazarak alır; asıl nüshaları üzerine görünür şekilde “2003 yılı yağlık ayçiçeği / soya fasulyesi / kanola prim ödemesinde esas alınmıştır” ibaresini koyarak üreticiye iade eder. Çiftçi Belgesinin ve alım satım belgesinin (veya faturanın) asıllarının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

 • Yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola verimlerinin ve elde edilen ürün miktarının kontrolünde; çiftçinin arazisi, kullandığı tohumluk miktarı, kullandığı sulama suyu ve elektrik miktarı ile ilgili Sulama Birliklerinden ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinden (TEDAŞ, ÇEAŞ vb.) alınacak bilgilerden, bu İl/İlçenin önceki yıllardaki verim ortalamasından ve çeşit özelliklerinden de yararlanır.

Sertifikalı soya fasulyesi tohumluk üreticisi kuruluşlar ile bu tohumlukları satın alıp kullanan üreticilere ait kayıt ve satış faturaları, primden yararlanacak üreticilerin Komisyona ibraz edeceği satış faturaları ile karşılaştırılır. 2003 yılı sertifikalı soya fasulyesi tohumluk üretim, dağıtım ve stok miktarlarını gösteren tohumluk program çizelgelerinden de yararlanır.

 • Sertifikalı soya fasulyesi tohumluğu ile üretim yapan üreticilere destekleme prim ödemesi yapılırken, üreticinin hem sertifikalı hem de sertifikasız tohumluk kullandığı durumlarda kullanılan tohumluk miktarına paralel olarak üretim hesaplanır, bu durumda sadece sertifikalı tohumluk kullanılarak gerçekleştirilen üretime ilave destekleme primi verilir. Kanola da ise sertifikalı tohumluk kullanım şartını arar.

 • Üreticilerle ilgili bilgilerin icmalini Ek-1/A’da gösterilen şekilde yaparak, ilçelerde ve köylerde 15 gün süreyle askıda bırakır. Bu süre zarfında yapılacak itirazların değerlendirilmesi çerçevesinde düzeltilen icmalleri imzalayarak bağlı bulundukları illerdeki “Yağlık Ayçiçeği / Soya Fasulyesi / Kanola Prim Uygulaması İl Komisyonu”na gönderir.

 • Komisyonun mahallinde tespit ettiği ekim alanları ile üretici bazında sağlanan bilgileri Alıcı Bazında Üretici İcmali (Ek-2) ile karşılaştırır ve Ek-2’yi İl Komisyonu’na gönderir. Uyumlu olduğu tespit edilen bilgilere istinaden, her üretici bazında bir dosya açar. Her bir ürün için ayrı ayrı Ek-3’te yer alan formatta “Prim Hakediş Belgesi” düzenler. Ayrıca, komisyonca prim hakediş belgesi üzerine “Çiftçi Belgesi Alınmıştır” ibaresini yazar. Düzenlenen bu belgeyi üretimin yapıldığı yerin bağlı olduğu Banka şubesine gönderir.

 • Düzenlenen formlar; oluşturulacak veri tabanı çalışması için Prim Uygulama Sistemi (PUS) adı altında elektronik ortama aktarılacaktır. PUS ile elde edilen verilerin derlenmesi, sınıflandırılması, analizi, kontrolü ve raporların oluşturulması hedeflenmektedir.

 • İlçe Komisyonu, mevcut bilgi ve belgeler ışığında usulsüzlük olması ve kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi halinde durumu İl Komisyonuna bildirir.

 • İlçe Komisyonu, hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışarak karar alır. Kararlar oy birliği ile alınır.

 • Haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur.

 • Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla destekleme prim ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, destekleme primi ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

Prim Ödemesi İçin Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola Üretimi Yapan Gerçek Kişilerden Komisyonlarca İstenen Belgeler ve Yapılacak İşlemler

Madde 10– Üretim yapacak gerçek kişilerden istenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Çiftçi belgesi (Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerden kayıt yaptırdığı araziler için istenmez),

b) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanının İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi (Başvuru sırasında T.C. Nüfus cüzdanının aslının gösterilmesi zorunludur. Nüfus cüzdanlarında kimlik numarası olmayan çiftçiler Nüfus Müdürlüğünden onaylı kimlik numarasını gösterir belge getireceklerdir.),

c) Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura),

d) Sertifikalı soya fasulyesi tohumluk kullanımına dayalı olarak yapılacak ilave prime esas olmak üzere; usulüne uygun olarak tohumluk üreticisi kuruluşlar ve bayileri tarafından üretici çiftçi adına düzenlenmiş 2003 yılına ait sertifikalı tohumluk faturasının aslı,

e) Borsa alım satım beyannamesi, f) Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

g) Primin mevcut veya adlarına açılacak Banka hesabına aktarılmak üzere ödeneceğine ilişkin dilekçe,

h) Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise, tarım arazisini tapu hissedarlarından birinin kullanması durumunda tapudan onaylı tapu sureti veya tapunun aslı ile birlikte,

-Diğer hissedarlarla yapılmış sözleşme veya muvafakatname,

-Tarım arazisini işleyen hissedarın söz konusu sözleşme veya muvafakatnameye sahip olmaması durumunda, vereceği tek taraflı taahhütname (Ek-4),

Haklarında tek taraflı taahhütname verilenlerin sağ olduklarına ilişkin Nüfus Kayıt Örneği istenir. Ayrıca, rıza-i taksim yapıldığı ilgili Tapu Müdürlüğünce belgelenen arazilerde, üretim yapılan alana ilişkin olarak da, bu alanı kapsayacak şekilde tek taraflı taahhütname alınır.

ı)Tarım arazisinin aidiyetini gösterir belge,

-Tarım arazisi başvuru sahibi çiftçiye ait ise Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti veya tapunun aslı,

-Tarım arazisi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise (kiracılık, ortakçılık ve benzeri tarımsal üretimle iştigal eden çiftçilerden istenir); kira sözleşmesi ve kiraladığı veya ortakçılık yaptığı arazinin sahibine ait onaylı tapu sureti veya tapunun aslı istenir (Ürün karşılığı kiralamalarda, tarla sahibi ve kiracının arazi ve ürün beyanları dikkate alınır, kira kontratı ve beyanları karşılaştırıldıktan sonra tarla sahibi kiralama bedeli olan ürün karşılığı primden yararlanır. Kiracı hissesine düşen ürünün primini alabilir. Bu durumda tarla sahibinden söz konusu tarla için çiftçilik belgesi istenmez.).

-Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise; bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Defterdarlık / Mal Müdürlükleri veya Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi (ecr-i misil kabul edilmeyecektir),

-Tarım arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ise; bu arazi 4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiş olduğundan, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Defterdarlık / Mal Müdürlükleri veya Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

-Tarım arazisinin mülkiyeti Vakıflara ait ise; ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi,

-Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise; muhtar ve ihtiyar heyetinden alınacak köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti,

-Tarım arazisinin mülkiyeti ihtilaflı ya da dava konusu ise;

· Kadastro sırasında tapu kaydı uygulanarak tapu maliki ve mirasçıları adına tespit işlemi yapılmış ise bu malların Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs veya mirasçısı tarafından halen kullanıldığının İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu ile belgelenmesi gerekir.

· Kadastro sırasında tapu kaydının bulunmaması nedeniyle, vergi kaydına göre veya herhangi bir belgeye dayanmadan zilyetliğe istinaden tespit yapılmış ise, bu malların kadastro beyannamesi veya tapulama tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs tarafından halen kullanıldığının İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu ile belgelenmesi gerekir.

-Taşınmaz malın maliki ölmüş ancak tapuda mirasçıları adına intikali yaptırılmamış durumlarda;

· Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmış ise; taşınmaz malı kullanan şahsın mirasçı olduğunun Veraset Belgesi ile belgelenmesi gerekmektedir.

· Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise; malın zeminde mevcut olduğuna ve halen tapuya kayıtlı malın mirasçı tarafından kullanıldığına ilişkin muhtar ve ihtiyar heyetince imzalanmış ilmuhaber ile mirasçı olduğunu belirtir Veraset Belgesinin ibrazı şarttır.

-Tarım arazisinin sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunamıyor ise; İl/İlçe Tarım Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Ziraat Odaları görevlileri ve Köy İhtiyar Heyetince hazırlanan ve çiftçinin uzun süreden beri tarım arazisini ektiğini, arazinin mahallinde ikamet ettiğini ve tarım arazisinde tarımsal üretimle iştigal ettiğini gösterir İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

-Kadastro geçmeyen tarım arazisinin sahibi ise; kadastro geçmemiş birimlerde İl/İlçe Komisyonlarınca hazırlanan ve çiftçinin uzun süreden beri tarım arazisinde fiilen tarımsal faaliyette bulunduğunu gösterir, Komisyon ve çiftçi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

j) Tapunun niteliği bölümünde bağ ve benzeri bir ibare bulunan yerlerde; ilgili Komisyonlar tarafından üretimin yapıldığı mahalde inceleme yapılarak, söz konusu arazide yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola üretiminin yapıldığının tespit edilmesi halinde bu üreticiler primden yararlanabileceklerdir.

k) Üreticilerin mal sattığı tüccarın iflas etmesi veya bulunamaması halinde; ilgili prim uygulama komisyonları tarafından, tüccarın iflas ettiğinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 26 ncı maddesi uyarınca kurulan Ticaret Sicil Memurluğu’ndan ve/veya Vergi Dairelerinden tespit edilmesi veya tüccarın bulunamadığının Emniyet Teşkilatının ilgili birimlerince belgelenmesi koşuluyla, üreticilerden Borsa Alım Satım Beyannamesi istenmez…

ı) Farklı yerlerde üretim yapan ancak ürününü tek bir yere satan üreticilerin elinde tek bir müstahsil makbuzu olması durumunda; üreticiler tarafından müstahsil makbuzunun aslı, aslının bir fotokopisi ile birlikte ilgili komisyona ibraz edilir. Komisyon tarafından fotokopisinin üzerine “Aslı Görülmüştür” ibaresi konulur. Ayrıca, belge sahibi üreticinin her Komisyona ayrı ayrı beyan etmiş olduğu ürün miktarı, ilgili Komisyonlarca hem belgenin aslına hem de fotokopisi üzerine yazılarak fotokopisi alınır, asıl nüsha üreticiye iade edilir.

m) Aile içerisinde anne, baba, eş ve çocuklardan herhangi birisine ait bir arazide üretilen prime esas ürün için; arazi sahibi tarafından başkasına kiraya verilmemiş olması ve arazi sahibinden muvafakatname alınması kaydıyla, aile içindeki belirtilen bireylerden herhangi biri tarafından satılan ürün satış belgeleri o şahıs üzerine tekamül ettirilmiş olması halinde, arazi sahibinin muvafakat belgesi ve ürün satışı yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ile primden yararlandırılır.

n) Komisyonlarca; çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerden daha önce alınmış olan tasdikli tapu suretleri ile prime esas ürünün yetiştirildiği yere ait tapu aslı karşılaştırılarak uyumlu olması halinde tapunun bir fotokopisi alınır ve kişinin prim dosyasına eklenir. Bu durumda olan kişilerden ayrıca onaylı tapu sureti istenmez. Çiftçi kayıt sistemine kaydı yapılmamış arazilere ait müracaatlar, tapuların aslı veya Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylı sureti ile yapılır. İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce tapu aslının fotokopisi alınarak Tapu Sicil Müdürlüğü’ nden resmi yazı ile toplu olarak onayları istenir. Toplu onay listesinde doğruluğu tasdik edilen tapu suretleri İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce tasdik edilerek şahsın prim dosyasına konur.

Prim Uygulaması Dışında Kalan Haller

Madde 11- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan arazilerde; Medeni Kanunun 708 inci, 715 inci ve 999 uncu maddeleri, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16/B maddesi ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca özel mülkiyet konusu olamayacağından bu taşınmaz mallar üzerinde üretim yapanlar prim ödemesinden yararlandırılmazlar.Bu mallar;

a) Kadastro çalışmaları sırasında, kamu yararına tahsis edilmiş bulunan kamu ortak malı niteliği (mera, yaylak ve kışlak gibi) tespit edilen taşınmaz mallar,

b) Kadastro çalışmaları henüz yapılmamış yerlerde ise, muhtar ve köy ihtiyar heyetince kamu ortak malı niteliğinde olduğu belirtilen taşınmaz mallardır.

Kamulaştırılan yerlerde yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola üretimi yapan üreticilere bu Tebliğ esaslarına göre prim ödemesi yapılmaz.

Prim uygulamasına müracaat eden arazi sahibi, Doğrudan Gelir Desteği için arazisinin kiraya verdiği bölümüne tekabül eden ürünü için prim uygulamasından yararlanamaz.

Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Madde 12- Haksız yere destekleme primi ödenmesine neden olanlar ile haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden, kooperatifler, birlikler, yağ fabrikaları, yem fabrikaları, gıda fabrikaları ve diğer ilgililerden müteselsilen geri alınır.

Ayrıca, destekleme priminden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar ile borsada gerçek dışı fiyatla alım satım tescili yaptırdığı anlaşılan üreticiler prim uygulamasından yararlandırılmazlar.

Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değiştirilen 53 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belge alma, verme, saklama ve ibraz yükümlülüklerine uymayan ve Ziraat Odasından, bulunmayan yerlerde Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerinden Çiftçi Belgesini almayan çiftçiler çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen avans, kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi destek unsurlarından yararlanamazlar.” Hükmünün göz önünde tutulması, özellikle satışların müstahsil makbuzu ve fatura ile belgelendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

Yürürlük

Madde 13- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

9.5.8579-ek.docx (30.3 KB)