Mevzuatlar.Net

2004 yılında serti̇fi̇kalı buğday ve arpa tohumluğu desteği̇ ödenmesi̇ne i̇li̇şki̇n uygulama tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 24.06.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25502

TEBLİĞ NO: 2004/26

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, sertifikalı tohumluk satın alan üreticilere TMO tarafından yapılacak sertifikalı buğday ve arpa tohumluk desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Tebliğ 5/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004-2005 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar’a Dair 2004/7360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Tebliğde yer alan; terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Sertifikalı tohumluk desteği: Sertifikalı buğday ve arpa tohumluğu satın alan üreticilere kararname uyarınca TMO tarafından yapılacak ödemeyi,

c) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,

d) KORGEM: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

e) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

f) TKK: Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünü,

g) Pankobirlik: Pancar Satış Kooperatifleri Genel Müdürlüğünü,

h) Tohumcu kuruluşlar: Bakanlık tarafından yayınlanan Ülkesel Tohumluk Tedarik, Dağıtım ve Üretim Kitapçığında tohumcu kuruluş olarak yer alan kamu ve özel sektör kuruluşlarını,

ı) Üretici: Fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretim ile iştigal eden buğday ve arpa üreten 18 yaşını doldurmuş ve/veya reşit gerçek kişiyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sertifikalı Buğday ve Arpa Tohumluğu Desteği Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Ödeme Yer ve Zamanı, Destek Almak İçin İlgili Mercilere İbraz Edilecek Belgeler

Uygulama Alanı

Madde 4 — Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, TMO dışında kooperatif, sanayici, tüccar ve borsalara yapılan buğday ve arpa satışları karşılığında, üreticiler sertifikalı tohumluk desteği ödemelerinden yararlanır. Ödemeler, satışı belgelenen ürünün elde edildiği alanda kullanılan sertifikalı tohumluk miktarına göre yapılır. Tohumluk miktarı hesaplanırken ortalama verim 210 kg/da ve ekim normu 25 kg/da olarak alınır, küsuratlar 50 kg’ın katlarına tamamlanır.

Ödeme Esasları

Madde 5 — Üretici, alım satım ve çiftçi belgelerini 31/12/2004 tarihine kadar sertifikalı tohumu alacağı TİGEM işletmeleri ve bayilerine, TKK’ne, Pankobirlik’e, Araştırma Enstitülerine, Fakültelere veya özel sektör tohumculuk kuruluşlarına ibraz eder. Üreticiler bu belge ile kg başına 50.000 TL daha düşük fiyatla sertifikalı buğday ve arpa tohumluğu veya her ikisinden de alırlar. İndirimli sertifikalı tohumluk satan kişi ve kuruluşlar üreticiler adına tanzim ettikleri faturanın bir suretini ve ekli örneğe göre (EK-1) düzenleyecekleri listeyi;

TİGEM bayi ve işletmeleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne,

Pankobirlik ve TKK, TİGEM’den satın alıp üreticiye sattıkları sertifikalı tohumluklara ait belgeleri Merkez Birlikleri vasıtasıyla TİGEM’e,

Pankobirlik ve TKK, kendileri üretip üreticiye sattıkları sertifikalı tohumluklara ait belgeleri Merkez Birlikleri vasıtasıyla TMO’ya

Fakülteler, TMO’ya,

Araştırma Enstitüleri, TAGEM’e

Özel tohumculuk kuruluşları KORGEM’e gönderirler.

TİGEM, TAGEM ve KORGEM gelen liste ve belgeleri kontrol edip ödemeye esas icmalleri onaylayarak TMO’ya iletirler. Ödemeler, icmaller esas alınarak TMO tarafından nakden yapılır. Bu ödemeler avans niteliğindedir. Mahsuplaşma, görev zararının onaylanmasından sonra yapılır.

Üreticilerden İstenilen Belgeler

Madde 6 — Mahsul satışı yapan gerçek kişilerden istenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) EK-2’de örneği belirtilen taahhütname,

b) Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya fatura),

c) Çiftçi Belgesi (Maliye Bakanlığının 02/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 237’de tanımlanan belge).

Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Madde 7 — Kasten yersiz destekleme ödemesine neden olanlar ile haksız yere destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan üreticilerden, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Haksız yere yapılan ödemelerin üreticiden geri alınamaması halinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden müteselsilen geri alınır.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

9.5.6030-ek.docx (14.1 KB)