Mevzuatlar.Net

Yemlerde kullanılacak yağlar hakkında tebli̇ğ

Resmî Gazete Tarihi: 17.09.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25586

TEBLİĞ NO: 2004/ 35

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğ; hayvan beslemede kullanılacak yağların kalite kriterlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, hayvan beslemede kullanılan yağların kalite kriterleri ile ilgili hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 7/7/1973 tarihli ve 14557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1734 sayılı Yem Kanunu’nun 2 nci ve 5 inci maddeleri ile 15/5/1997 tarihli ve 22990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yem Yönetmeliği’nin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar, Sınıflandırma ve Kalite Kriterleri

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Yemlik yağ : Madde 5’de sınıflandırılan yağlardır.

Sınıflandırma

Madde 5- Yemlik yağlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

  1. Bitkisel yağlar : Yağlı tohum ve meyvelerden elde edilen yağlardır.

  2. Hayvansal yağlar: Aşağıda belirtilen hayvanlardan elde edilen yağlardır.

-Don yağı (Tallow): Rendering işletmelerinde sığır, koyun, keçi gibi ruminant hayvanlardan çıkarılan yağlardır.

-Tavuk yağı: Tavuk kesimhanelerinde tavuk gövdesi ve iç organlarından ayrılan ve diğer yenilmeyen

organların rendering tesislerinde işlenmesiyle elde edilen yağlardır.

-Balık yağı: Balık unu işletmelerinde balık ve balık artıklarının işlenmesiyle elde edilen yağlardır.

  1. Asit yağlar : Ham yağların rafinasyon işlemi yan ürünü olan soapstock’ların sülfürik asitle muamelesi sonucu elde edilen yağlardır.

  2. Hidrolize yağlar: Bitkisel ve hayvansal yağların yemeklik yağ üretimi ya da sabun yapımında işlenmeleri sırasında elde edilen yağlardır.

  3. Korunmuş (bypass) yağlar: Yağ asitlerinin kalsiyum (Ca) ile tuz oluşturmaları ya da ham yağlardan değişik fiziksel ve kimyasal işlemler sonucu elde edilen stabil (inert) yağlardır.

  4. Karışık yağlar: Yukarıda belirtilen yağların karışımından oluşan yağlardır.

Kalite kriterleri

Madde 6- Yemlik yağların kalite kriterleri

Hayvan beslemede kullanılacak yemlik yağların nem, tortu, sabunlaşmayan maddeler, toplam yağ asitleri, serbest yağ asitleri ve iyot değerlerine ilişkin kalite kriterleri Ek-1 deki tabloda verilmiştir. Kalite kriterleri uygun olan yağların yemlik yağ olarak kullanımına izin verilir. İthalat ve ihracat sırasında Ek-1 de belirtilen kalite kriterleri yanında, gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça ek bilgi ve belgeler istenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

9.5.6015-ek.docx (15.9 KB)