Mevzuatlar.Net

2004 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçi̇çeği̇, soya fasulyesi̇, kanola, dane mısır ve zeyti̇nyağı üreti̇ci̇leri̇ne destekleme pri̇mi̇ ödenmesi̇ne i̇li̇şki̇n bakanlar kurulu kararı uygulama tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 22.09.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25591

TEBLİĞ NO: 2004/36

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 2004 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve zeytinyağının satışı karşılığında üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Tebliğ 11/09/2004 tarih ve 25580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 2004/7828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Tebliğde yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kararname: 2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır Ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 06/09/2004 tarihli ve 2004/7828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nı,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi’ni,

d)Destekleme Primi veya Prim: Kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve zeytinyağı üreticilerine kararname uyarınca yapılacak ödemeyi,

e) İlgili Merci: İl ve İlçe Komisyonu’nu,

f) Üretici: 2004 yılında ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve bu arazilerinde prime esas ürünleri ürettiği İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince 2004/22 no’lu Tebliğin hükümlerine göre tespit edilen gerçek kişi çiftçileri,

g)DGD ve ÇKS Tebliği: Tarımsal Üretimle İlişkili Olarak, Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çiftçi Kayıt Sistemi’nin Oluşturulmasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 2004/22 no’lu Uygulama Tebliğini,

h) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): DGD ödemeleri için esas teşkil edecek, Bakanlık Merkez Teşkilatı, İl/İlçe Müdürlükleri ve çiftçi bileşenlerinin DGD ve ÇKS Tebliği hükümleri doğrultusunda müşterek çalışmaların gerçekleştiği ve Bilgi İşlem Merkezinde veri tabanının oluşturulduğu kayıt sistemini,

ı)Prim Kayıt Sistemi (PKS): ÇKS kayıtları esas olmak üzere, üreticilerin prime esas tüm bilgilerinin yer aldığı Bakanlık Bilgi İşlem Merkezince oluşturulan veri tabanını,

j)Prim Kayıt Formu: Başvuru sahibi üreticiye ait özlük, prime esas üretim, verim, tohumluk, ürün satış bilgileri ve prime esas değerlendirmenin yer aldığı örneği Ek-1’de belirtilen belgeyi,

k)Tasiriye Faturası: Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince gerçek kişi üreticiden teslim alınan zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve üreticinin adı soyadı, açık adresi (bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde), üretici tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturayı,

l) Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu: Tarım sektöründe politikaları belirlemek ve faaliyetleri yönlendirmek üzere, 7 nci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşturulan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Primi Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Ödeme Yer ve Zamanı,

Destekleme Primi Almak İçin İlgili Mercilere İbraz Edilecek Belgeler

Destekleme Primi Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Yer ve Zamanı, Ödeme Şekli

Madde 4- Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve zeytinyağı (ham rafinajlık veya naturel) üreticileri prim ödemelerinden yararlanır.

Çiftçiler tarafından üretilen ve kamu kuruluşlarına yapılan kütlü pamuk teslimatları için de 6 ncı maddede belirtilen belgelerin düzenlenmesi kaydıyla çiftçilere prim ödenir. Kamu kuruluşlarına tüccar tarafından yapılan satış ve teslimatlarda

kütlü pamuk teslimat belgesi, tüccarın üreticiden yaptığı alım miktarları ile uyumlu bir şekilde her bir üretici adına ayrı ayrı düzenlenir. Bu belge tüccar tarafından üreticiye teslim edilir.

2004 yılı kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve zeytinyağının satışı sonucunda üreticilere verilecek prim miktarları, son başvuru tarihi ve ödemeye ait işlemler Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulunca Karar alınarak belirlenir. Bu Karar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Tebliğ ile bildirilir.

Üreticiler, bu Tebliğin 6. maddesinde istenen belgeler ve farklı İl/İlçelerde gerçekleştirdiği üretim ve satışlar ile ilgili tüm belgeleri sadece ÇKS’ye başvurduğu ilçenin ilgili merciine ibraz eder.

Ayrıca, sertifikalı tohumluk kullanmak suretiyle kütlü pamuk/soya fasulyesi üretimi yapan ve bu durumu belgelendiren üreticilere, ürüne verilecek prim miktarının % 20’si oranında fazla ödeme yapılacaktır.

İl Komisyonları, ödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben PKS’den aldıkları ve onayladıkları İl icmal listelerini Bakanlığa gönderir. Bakanlık ödemeye esas icmal listelerindeki toplam prim miktarlarını ödemelerin yapılabilmesini temin için elektronik ortamda Bankaya gönderir. Gerekli kaynağın Banka Şubelerine aktarılmasından sonra prim ödemeleri yapılır.

Ödemelere İlişkin Görev ve Yetkiler

Madde 5- Kararnamede, destekleme prim ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kooperatifler, Ziraat Odaları ve Birliklerin hizmetlerinden de yararlanılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre uygulamanın yürütülmesi amacıyla İl ve İlçe Komisyonları oluşturulur.

İl Komisyonu; Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği, Kooperatifler, Birlikler, Sanayi Odalarının İldeki temsilcileri ile bulunan yerlerde Ticaret Borsası temsilcisinden,

İlçe Komisyonu; Kaymakam başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, bulunan yerlerde Kooperatifler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası temsilcilerinden oluşturulur.

İl/İlçe Komisyonları hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde oy çokluğu ile karar alır.

İlçe Komisyonları;

-Her üretici bazında bir dosya açar.

-Üretici ve ürün bazında arazi miktarlarını belirlemek için, Bakanlık tarafından yürütülen 2004/22 no’lu ÇKS ve DGD Tebliği gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde öncelikli olarak prime esas arazileri dikkate alır. Bu tespitler ayrıca tutanağa bağlanır.

-Başvuru Dilekçesi (Ek-2) ve 2004 yılı ÇKS kayıtlarında farklı İl ve İlçelerde üretim yaptığını beyan eden üreticilerin; üretici ve ürün bazında ekim alanları/ağaçların bulunduğu alanlar ile ilgili bilgileri, prime esas alınan ortalama verimleri ve dekara kullanılan sertifikalı tohum miktarlarını (kütlü pamuk ve soya fasulyesinde) üretimin yapıldığı yerin ilgili merciinden isteyerek değerlendirmede dikkate alır.

-Verimde etkili tüm faktörleri ve bilgileri değerlendirerek her ürün için prime esas alınabilecek verimleri ve/veya bu verimlere ilişkin olarak ortalama tohumluk kullanım oranlarını ilçe bazında belirler.

-Komisyon prime esas üretim yapılan arazi ve bu arazide üretim ile ürün satışlarına ait belgelere dayalı bilgilerin yer aldığı Prim Kayıt Formu (Ek-1) üzerindeki kriterleri dikkate alarak karşılaştırma yapar. Ayrıca, zeytinyağında üretim miktarının belirlenmesinde tasiriye faturasını da dikkate alır. Bu karşılaştırmada rakamlar arasında uyumsuzluk görülür ise sertifikalı tohumluk kullanımına öncelik verilmek şartı ile küçük değerler prime esas olarak alınır. Prim Kayıt Formu üzerindeki üretim alanlarının PKS’ye veri olarak girişleri ilçe bazında yapılacaktır. Sertifikalı tohumluk bilgileri, alım satım belgeleri ve zeytinyağında tasiriye faturası bilgileri her belge için ayrı ayrı girilecektir.

-Alıcının usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediği ve üreticiler tarafından komisyona ibraz edilen alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura) ve/ veya borsa alım satım beyannamesi ve tasiriye fatura fotokopileri üzerine “Aslı Görülmüştür” ibaresini yazarak alır; asıl nüshaları üzerine görünür şekilde “2004 yılı kütlü pamuk/yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola/dane mısır/zeytinyağı prim ödemesinde esas alınmıştır” ibaresini koyarak üreticiye iade eder. Bu belgelerin asıllarının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

(Değişik:RG-12/03/2005-25753) Sertifikalı kütlü pamuk/soya fasulyesi tohumluk kullanımıyla ilgili mevcut tüm bilgileri üreticinin ibraz ettiği satış faturası ile karşılaştırır ve değerlendirme sonucunda sertifikalı tohum kullanılarak gerçekleştirilen üretime ilave destekleme primi verilir. Kanolada sertifikalı tohumluk kullanım şartını arar.

-Prime esas ekim/zeytinlik alanını, üretim miktarını ve ödenecek toplam prim miktarını her bir ürün için ayrı ayrı gösterecek şekilde PKS’den alacağı icmalleri ilçelerde ve köylerde 10 gün süreyle askıda bırakır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Bu süre zarfında yapılacak itirazların değerlendirilmesi çerçevesinde üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller sistemden tekrar alınır. Üretici bazında icmaller üzerinden düzenlenen İlçe icmalini imzalayarak bir nüshasını bağlı bulundukları İl Komisyonu’na gönderir.

İl Komisyonları;

-Merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe komisyonlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar.

-İldeki prime esas ürünlerin ekim/zeytinlik alanlarını, üretim miktarlarını ve ödenecek toplam prim miktarlarını her bir ürün için ayrı ayrı gösterecek şekilde PKS’den alarak mevcut bilgileri İlçe Komisyonlarından intikal eden icmallerde yer alan bilgiler ile karşılaştırır ve İl icmalini imzalar.

-Ödemeye ilişkin Komisyon Kararının bir nüshasını İlçe Komisyonlarına, İl İcmalinin ve ödemeye ilişkin Komisyon Kararının bir nüshasını da Bakanlığa gönderir.

Prim Ödemesi İçin Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üretimi Yapan Gerçek Kişilerden Komisyonlarca İstenen Belgeler ve Yapılacak İşlemler

Madde 6– İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-2),

b) (Değişik:RG-21/05/2005-25821) b) Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura) ve/veya borsa alım satım belgesi ve zeytinyağında ilave olarak tasiriye faturası (tasiriye faturalarının tarihi hasat başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi arasında olmalıdır.), ancak belirtilen belgeler işlenen tarım arazisinin mülkiyeti eş ve/veya birinci derece akrabalarına (anne, baba ve çocuklar) ait ise maliklerinin onaylarının bulunduğu muvafakatname ve ürün satışı yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği,

c) (Değişik:RG-12/03/2005-25753) Üretici adına düzenlenmiş 2004 yılına ait kanola ve varsa kütlü pamuk/soya fasulyesi sertifikalı tohumluk faturasının aslı,

d)Üretici tarafından 2004 ÇKS kayıtlarındaki hisseli arazileri için Muvafakatname 1 ibraz edilmemişse Taahhütname (Ek-3) alınır.

Komisyonca istenecek tüm belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınacaktır. Ancak, Birlikler ve Borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması durumunda; “Bu belge, aslının kaybı/zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir” ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla, Komisyonlarca geçerli sayılacaktır.

Prim Uygulaması Dışında Kalan Haller

Madde 7- Bunlar;

a) 2004 yılı ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar,

b) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde prime müracaat edenler,

c) 2004 yılı ÇKS’de kayıtlı olmayan arazilerinde prime esas ürünleri üretenler,

d) Rafine edilmiş zeytinyağı üretenler,

primden yararlanamazlar.

Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Madde 8- Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri kullanan gerçek kişilerden, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek/tüzel kişilerden, kooperatifler, birlikler, çırçır/yem/yağ/gıda/zeytin sıkma fabrikaları/tesisleri ve diğer ilgililerden müteselsilen geri alınır.

Ayrıca, destekleme priminden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar ile borsada gerçek dışı fiyatla alım satım tescili yaptırdığı anlaşılan üreticiler prim uygulamasından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

Madde 9- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

9.5.6016-ek.docx (21.4 KB)