Mevzuatlar.Net

Şarap üreti̇mi̇ ve pi̇yasaya arzı i̇le i̇lgi̇li̇ tebli̇ğ

Resmî Gazete Tarihi: 23.10.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25622

Madde 1 — Bu Tebliğ; 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Üretim Yönetmeliği) ve 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Ticaret Yönetmeliği) hükümlerine dayanılarak, şarap üretimi ve piyasaya arzına ilişkin özel durumları ve uygulamaya ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2 — Şarap sektörüne yeni girecek firmalar için;

(Değişik paragraf:RG-8/12/2016-29912) Şarap üretimine ilişkin Tesis Kurma İzni ve Üretim İzni, 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (L) bendinde kayıtlı üretim proses aşamalarının aynı tesiste gerçekleştirilmesi koşulu ile verilir, mevcut bulunan alt üretim tesisleri faaliyetlerine devam edebilir, ancak talep etmeleri halinde alt üretim tesisi sahibi firmalara her bir alt üretim tesisi için Üretim İzni verilmesi hususu proje tadilat izni kapsamında değerlendirilir.

“Ham şarap üretimi ve depolaması” ile “şarap depolaması ve dolumu” proses aşamalarının birden fazla gerçek veya tüzel kişiye ait olması durumunda, “Tesis Kurma İzni” ve “Üretim İzni”, ilgili mevzuatta bulunan piyasa güvenliği ve gıda güvenliği mükellefiyetleri bakımından, tarafların kendi aralarındaki sorumluluklarını tanımlayan bir aktin taraflar arasında imzalanmış olması koşulu ile verilir. Bu izinler, piyasaya arz aşamasını üstlenen gerçek veya tüzel kişinin adına düzenlenir ve akte bağlı diğer firma veya firmaların (akdi üretici) ticaret unvanları belge üzerinde belirtilir.

Kurum mevzuatında yer alan izin bedelleri, adına izin ihdas edilen gerçek veya tüzel kişilerden tahsil edilir.

Dağıtım Yetki Belgesi, adına üretim izni düzenlenen ve ürünün piyasaya arz aşamasını üstlenen gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenir.

Mevzuatta yer alan mükellefiyet ve sorumluluklar, adına izin ve dağıtım yetki belgesi düzenlenen firmalara aittir.

Madde 3 — Üretim Yönetmeliği’nin yayımlandığı tarihte şarap sektöründe faaliyette bulunan ve sadece “ham şarap üretimi ve depolaması” yapan firmalar ile üretim izni güncellemesi sürecinde Kurumca “Sınırlı Üretim İzni” verilen firmaların en geç 31/12/2004 tarihine kadar, bu Tebliğin 2 nci maddesinde tanımlandığı şekilde adına “Üretim İzni” düzenlenmiş ya da düzenlenebilecek bir firma veya daha önceden üretim izni verilen firma ile ortaklık veya anlaşma ihdas ederek akdi üretici olmak veya üretim izni alacak şekilde tesisini tamamlamak suretiyle Kurum mevzuatına uyum sağlamaları zorunludur. 1/1/2005 tarihinden itibaren sınırlı üretim izinleri iptal edilmiş sayılır.

Madde 4 — Üretim izni sahibi firmaların, bu Tebliğin 2 nci ve 3 üncü maddeleri çerçevesinde kapasite artırımına gitmeleri halinde, konu proje tadilat izni kapsamında değerlendirilir.

Akit içeriği veya akte konu miktarın değişmesi halinde, aktin yenilenmesi ve yenilenen aktin Kuruma ibrazı gerekir.

Madde 5 — Bu Tebliğin 2 nci ve 3 üncü maddeleri çerçevesinde akdi üretici olan firmalar, her yıl kampanyaya girmeden önce ve kampanya bitiminde Kuruma, yıllık satış, kampanyaya devreden stok ve kampanyadaki üzüm alım ve şarap üretim miktarları ile ilgili bildirimde bulunmak zorundadır.

Madde 6 — Ürün ıslahı amacıyla, şarap üretim izni sahibi firmalar arasında, Kurumdan yazılı izin almak ve ürün ıslahının gerektirdiği miktarı geçmemek kaydı ile, ham şarap alım satımı yapılabilir.

Madde 7 — Akdi üreticiler ve şarap üretim izni sahibi firmalar, üzüm cibresi, üzüm şırası, şarap tortusu ve piyasaya arz edilecek şarap üretiminde ıslah edilerek kullanılması mümkün görülmeyen ham şarap gibi üretim prosesinin yan ürünlerinin ve atıklarının satışını yapabilirler. Bu satışlara ilişkin her türlü kaydın, girdi/çıktı dengesinin kurulmasına imkan verecek şekilde eksiksiz olarak tutulması ve Kurum denetimlerinde ibraz edilmesi gerekir.

MADDE 8 – (Değişik:RG-15/7/2009-27289) Başka Firmalar Adına (Fason) Alkollü İçki Üretiminin Yapılamayacağına İlişkin 8/7/2009 tarihli ve 4832 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı uyarınca başka firmalar adına (fason) şarap üretimi yapılamaz.

Madde 9 — (Değişik:RG-8/12/2016-29912)

6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aylık satış raporlarının düzenlenmesi ve satış belgesi hizmet bedellerinin ödenmesi, dağıtım yetki belgesi sahibi üretici firma yükümlülüğündedir.

Madde 10 — (Mülga:RG-8/12/2016-29912)

Madde 11 — Şarap kökenli alkollü içkilerin hazırlanmasında ihtiyaç duyulabilecek üzüm distilatı, Kurumdan yazılı izin almak ve ürün imalatının gerektirdiği miktarda olmak koşulu ile, “Rakı”, “Kanyak” ve “Brendi” kategorilerinde Kurum’dan üretim izni almış olan firmalardan temin edilebilir.

Madde 12 — (Ek:RG-12/12/2005-26021)(1) (Mülga:RG-8/12/2016-29912)

Madde 13 — Bu Tebliğ hükümlerinin ihlali halinde, Kurum tarafından, Üretim ve Ticaret Yönetmelikleri ile düzenlenen idari yaptırımlar uygulanacağı gibi; ayrıca ilgililer hakkında 4250 ve 4733 sayılı Kanunlar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Madde 14— Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15 —(Değişik:RG-8/12/2016-29912)

Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.


(1) Bu madde, 12/112/2005 tarihli ve 26021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 12 nci madde olarak eklenmiş ve diğer maddeler de buna göre teselsül ettirilmiştir.