Mevzuatlar.Net

İlaçlı yem tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 24.03.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25765

TEBLİĞ NO: 2005 / 12

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğ, yetiştiricilerin hayvanlarında görülen hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere üretilecek ilaçlı yemlerin üretimi ve kullanımı ile ilgili şartları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, ilaçlı yemlerin üretimi ve kullanımı ile ilgili hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 1734 sayılı Yem Kanunu, 25/06/1974 tarihli ve 7/8487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden çıkarılan 5/8/1974 tarihli ve 14967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yem Yönetmeliği ve 15/5/1997 tarihli ve 22990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile AB’nin ilaçlı yem direktifine (Council Directive 90/167/EEC) uygun olarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar

Tanımlar
Madde 4-Bu Tebliğde geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı

İlaçlı premiks: İlaçlı yem üretiminde kullanılmak üzere veteriner ilaçlarından hazırlanan Bakanlıkça ruhsatlandırılmış premiksleri,

İlaçlı yem: İlaçlı premikslerin yemlere katılması suretiyle üretilen yemleri,

ifade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İlaçlı Yem Üretimi ve Kullanımı
İlaçlı Yem Üretimi ve Kullanımı

Madde 5-Yetiştiricilerin hayvanlarında herhangi bir hastalık görülmesi durumunda, tedavide kullanılacak ilacın veya ilaçların yemle birlikte hayvanlara verilmesi gerekiyorsa, veteriner hekim reçetesi ile, aşağıda belirtilen şartlarda yem fabrikaları ilaçlı yem üretebilirler.
1- İlaçlı yem üretimi ancak Bakanlıktan ruhsat almış yem fabrikalarında üretilir, kendi yemini yapan ancak Bakanlığımızdan üretim izni (ruhsat) almamış işletmeler ilaçlı yem üretemez.

2- İlaçlı yem üretilen fabrikada üretim, karışım teknolojisini bilen kalifiye personel tarafından yapılır.

3- Üretici aşağıdaki hususları yerine getirmekten sorumludur:

a) İlaçlı yem üretiminde sadece kullanımına izin verilen yemler kullanılır.

b) İlaçlı yem üretiminde kullanılan ilaçlı premiks ile yemlerin homojen bir karışımı sağlanmalıdır.

c) İlaçlı yem üretiminde kullanılacak yemler, ilaçlı premikste bulunan aynı antibiyotik veya antikoksidiyalleri içermemelidir.

4- İlaçlı yem üretimi sırasında tüm tesis ve ekipman hijyen kurallarına uygun olmalıdır. Çalışan personel de bu kurallara uymak zorundadır.

5- İlaçlı yem üretimi sırasında fabrika yönetimi homojenitenin kontrolü için gerekli testleri yapar.

6- İlaçlı yem üreticisi, üretimi yaptıran kişinin isim ve adresini, üretimde hangi ilaçlı premiksleri ve hangi yemleri kullandığını, üretilen yemlerin çeşitlerini, üretim tarihini, üretim ve satış miktarlarını, veteriner hekim reçetesi ve raporu ile birlikte kayıt altına almak zorundadır. Yapılacak denetimlerde bu belgeler resmi makamlara ibraz edilmek üzere en az 3 yıl saklanır. İlaçlı yem kullanılan hayvancılık işletmeleri de kayıt tutmalı ve bu kayıtlar 3 yıl süre ile saklanmalıdır.

7-Çapraz bulaşmayı önlemek için, üretim hatları tamamen boşaltıldıktan sonra üretime geçilir, üretim sonrası üretim hatları temizlenir. İlaçlı premiks ve ilaçlı yemler uygun ve güvenli olan bağımsız odalarda ilacın yem içindeki stabilite süresi ve muhafaza şartları dikkate alınarak depolanır.

8-İlaçlı yemler ambalajlı olarak ya da kapalı tankerler içinde taşınırlar, eğer tankerlerle taşınırsa taşıma araçları yeniden kullanılmadan önce temizlenmelidir.

9-İlaçlı yemler etiketsiz olarak satılamaz, ambalaj ya da taşıma araçları üzerinde açıkça görülecek biçimde büyük harflerle “İLAÇLI YEM” ibaresi bulunur. Eğer tankerlerle taşıma söz konusu ise etiket bilgilerini de içeren yeterli belge bulundurulmalıdır.

10-Veteriner hekim reçetesi olmadan ilaçlı yem üretilemez. Bunun için hayvanlarda görülen hastalık veteriner hekim tarafından teşhis edilir, aynı hekim tarafından rapor ve reçete düzenlenir. Veteriner hekim tarafından düzenlenecek rapor ve reçetede düzenleme tarihi bulunmalı ve düzenlenen belgeler veteriner tarafından imzalanmalıdır. Hayvan yetiştiricisi veteriner hekim raporu ile birlikte kullanacağı ilaçlı premiksin kullanma tarifnamesini, yeme ne miktar katılacağını ve hangi hayvanlara ne kadar süre ile verileceğini ve ilaçlı yemin uygulandığı hayvanlardan elde edilecek gıdaların ne kadar süre ile insan tüketimine sunulamayacağını belirten ilaç kalıntı arınma süresini bildiren reçeteyi bir dilekçe ile yemi ürettireceği fabrikaya vereceklerdir. (İlaçlı yem yapımında kullanılacak ilaçlı premiksleri yem fabrikaları kendi bünyelerinde bulundurup satamazlar)

11-Veteriner hekim tarafından düzenlenecek ilaçlı yem reçetesinde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır.

 • Reçeteyi düzenleyen veterinerin adı, soyadı ve adresi

 • İlaçlı yemi üretecek fabrikanın adı ve adresi

 • İlaçlı yemi kullanacak hayvan yetiştiricisinin adı ve adresi

 • İlaçlı yemin verileceği hayvan türü ve sayısı

 • Hangi hastalığın tedavisi için kullanılacağı

 • Kullanılacak ilaçlı premiksin adı

 • Kullanılacak ilaçlı yem miktarı

 • Yetiştirici için özel bilgiler

 • İlaçlı yemin günlük rasyondaki oranı, kullanım süresi ve sıklığı

 • Kesim öncesi kullanıma son verme süresi veya ilaç kalıntı arınma süresi

 • Veterinerin imzası

Fabrikaya teslim edilen reçete fabrika sahibi ya da üretimden sorumlu kişi tarafından alındıktan sonra teslim tarihi yazılarak imzalanır ve en az 3 yıl saklanır.

12- Veteriner hekim tarafından düzenlenen reçete, ilaçlı yemin sadece bir kez kullanımı içindir. Birden

fazla uygulanacak tedavilerde aynı reçete kullanılmaz. Düzenlenen reçete en fazla üç ay için geçerlidir.

13-İlaçlı yemler, tedavi edilen hayvanlara yedirilen diğer yemlerle aynı antibiyotik ve/veya antikoksidiyalleri ihtiva edemez. Kesim öncesi kullanıma son verme süresi, ilaç kalıntı arınma süresi gibi ilaçların kullanımıyla ilgili kurallara uyulacaktır. İlaç kalıntı arınma süresi dolmadan ilaçlı yem verilen hayvanlardan elde edilen gıdalar (et, süt, vb) insan tüketimine sunulamaz, hayvanlar kesime sevkedilemez. Bu konularda veteriner hekimle birlikte yetiştiriciler de sorumludur.

14- Belirli bir yetiştirici için, belirli miktarda üretilen ilaçlı yemlerin yem fabrikası veya yemi ürettiren yetiştirici tarafından ticari amaçla başka kişi ve kuruluşlara (üretici, bayi, entegrasyon v.b.) satışı yasaktır.

15- Yukarıdaki şartlar haricinde yem fabrikalarının ilaçlı yem üretip satmaları yasaktır.

16- İlaçlı yem üretecek yem fabrikaları bağlı oldukları illerdeki Bakanlığımız İl Müdürlüklerine bildirimde bulunmak zorundadır. İl Müdürlükleri ilaçlı yem üretimi ile ilgili kayıt tutmak ve bu bilgileri (fabrikanın adı, üretim miktarları, yem çeşidi) her ay Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme
MADDE 7- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.