Mevzuatlar.Net

Tarımsal sulamada kullanılan elektri̇k enerji̇si̇ desteği̇ hakkında tebli̇ğ

Resmî Gazete Tarihi: 04.05.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25805

TEBLİĞ NO: 2005/22

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğ, tarımsal sulamada elektrik enerjisi kullanan üreticilerin enerji maliyetlerini azaltmak ve kullanıcıların borçlarını düzenli ödemelerini teşvik etmek için enerji borcunu ödemiş bulunan tarımsal sulama abonelerinin desteklemesini amaçlamaktadır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ, 2005 yılında tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisi desteğinden yararlanacak tarımsal sulama abonelerine verilecek desteğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ, 2/4/2005 tarihli ve 25774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/8629 sayılı Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek Ödemelerine ve Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş’yi,

Tarımsal sulama abonesi: Tarımsal sulamada elektrik enerjisi kullanan gerçek ve tüzel kişileri,

TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ni,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

Madde 5 — Tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjsi destekleme uygulaması TÜGEM, Banka, TEDAŞ ve bağlı ortaklıkları ile diğer şirketler tarafından yürütülür.

Desteklemenin kapsamı

Madde 6 — Tarımsal üretim için, yeraltı ve yerüstü elektropompaj (terfili) sulamalarında kullanılan elektrik enerjisi bedelinin desteklenmesini kapsar.

Destekleme miktarı

Madde 7 — Tarımsal sulamada tüketilen aktif elektrik enerjisinin beher kilowatt başına 1.70 (bir nokta yetmiş) Yeni Kuruş destekleme ödemesi yapılır.

Desteklemenin şartları ve yararlanacaklar

Madde 8 — TEDAŞ ve/veya işletme hakkı devri kapsamında görevlendirilmiş olan şirketlere 2005 yılı enerji tüketimine ait dönem faturasını son ödeme tarihine kadar ödemiş olan ve birikmiş elektrik borcu bulunmayan sulama aboneleri desteklemeden yararlanır.

Birikmiş borcu olanlardan borcu yeniden yapılandırmaya giren ve yapılandırılmış borçlarının tamamını ödemiş olan tarımsal sulama aboneleri borcunu ödediği tarihten sonraki 2005 yılı enerji tüketimine ait dönem faturaları için desteklemeden yararlanır.

Destekleme başvurusu ve ödeme

Madde 9 — Tarımsal Sulamada kullanılacak elektrik enerjisi desteği Banka şubeleri tarafından ödenir.

Sulama enerjisi desteğinden faydalanmak isteyen tarımsal sulama abonesi, 2005 yılında tarımsal sulamada kullandığı elektrik enerjisinin fatura bedelini ilgili şirketlerin tahsilat merkezlerine veya sözleşmeli bankaların şubelerine öder. Madde 8’de belirtilen şartları taşıyan abonelerin uygulama kapsamında alacakları destekleme miktarlarına ait bilgiler, TEDAŞ ve/veya işletme hakkı devri kapsamında görevlendirilmiş olan şirketlerce il/ilçe bazında üçer aylık dönemler halinde hazırlanacak icmaller üzerinden TÜGEM’e gönderilir. Bu Tebliğin yayım tarihinden önce ödenmiş faturalara ait icmaller ikinci üç aylık dönemde ayrıca gönderilir. İcmaller TÜGEM tarafından tahakkuka bağlanarak gerekli ödeneğin ve talimatın Bankaya aktarılmasından sonra destekleme tutarı Banka tarafından abonenin mevcut veya açılacak hesabına yatırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluklar

Madde 10 — Faturaların sulama enerjisi bedeli olduğunun sorumluluğu TEDAŞ ve/veya işletme hakkı devri kapsamında görevlendirilmiş olan şirketlere aittir. Bu şirketler abonenin Madde 8’de tanımlanan şartlarda borcunun olmadığını ve desteği almayı hak ettiğini taahhüt ederler.

Hukuki ve cezai sorumluluk

Madde 11 — Haksız yere destekleme ödemesine neden olanlar ile haksız yere destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme tutarı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri kullanan gerçek kişilerden, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek/tüzel kişilerden ve diğer ilgililerden müteselsilen geri alınır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.