Mevzuatlar.Net

Mezbaha ve kombi̇nalarda sağlıklı üreti̇mi̇ teşvi̇k amacıyla çalışacak veteri̇ner heki̇mleri̇n desteklenmesi̇ne dai̇r uygulama tebli̇ği̇

Resmî Gazete Tarihi: 25.05.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25825

TEBLİĞ NO: 2005/26

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Amaç

Madde 1 - Ruhsatlandırılmış büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan kesilen mezbaha ve kombinalarda canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin daha sağlıklı bir şekilde muayenelerinin yapılmasını ve hijyen kuralları içinde üretimlerinin sağlanarak insan ve hayvan sağlığı ile gıda güvenliğini tesis etmektir.

Kapsam

Madde 2 - Ruhsatlandırılmış mezbaha ve kombinalarda görev yapan, ilgili merci ile sözleşme yapmış veteriner hekimleri kapsar

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Tebliğ 24/2/2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2005/8503 karar sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu eki kararın 2. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Tebliğde geçen;

a) İlgili Merci: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, valiliği,

b) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

c) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlık İl Müdürlüğünü,

d) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlık İlçe Müdürlüğünü,

e) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

f) Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

g) Akredite Veteriner Hekim: Bakanlığın belirlediği program çerçevesinde açılan kurslara katılarak sertifika almış ve Bakanlıkça akredite veteriner hekim belgesi verilmiş veteriner hekimi ifade eder.

Kaynak Aktarımı, Ödemeler

Madde 5 - İlgili yıl bütçesinden karşılanmak üzere gerekli nakdin Bakanlık tarafından ilgili banka şubesine kaynak aktarılmasını takiben ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Yapılacak Veteriner Hekimlerde Aranacak Şartlar İle Bölge ve İşletmelerin Tespiti

Madde 6 - Sözleşme yapılacak veteriner hekimlerde aşağıdaki şartlar aranır;

a - Konusu ile ilgili akredite veteriner hekim belgesine sahip olmak.

b -(Değişik:RG-18/04/2007-26497) Emekli veteriner hekimler hariç Bağ-Kur üyesi olmak.

c - Vergi mükellefi olmak.

d - Bulunduğu ilin veteriner hekimleri odasına kayıtlı olmak

Madde 7 - Akredite veteriner hekimlerin alacakları eğitimler, çalışma usul ve esasları ile yetki ve sorumlulukları Bakanlıkça düzenlenir.

Madde 8(Değişik:RG-21/08/2005-25913)

Akredite veteriner hekimlerin çalışacağı işletmelerin bulunduğu ilin gelişme durumu, mezbaha ve kombinaların sınıfları, çalışacak veteriner hekim sayısı göz önüne alınarak veteriner hekimlere ödenecek prim miktarı Bakanlık tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Esasları, Sözleşmenin Süresi, Sona Ermesi, Feshi, Mali Hükümler,

Yararlanılamayacak Durumlar, Cezai Hükümler

Uygulama Esasları

Madde 9 - Destekleme primi uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

a - Bakanlık tarafından her il için belirlenen mezbaha ve kombinalar ile sözleşme yapılacak veteriner hekim sayısı, müracaat şekli ve yeri il müdürlükleri tarafından ilan edilir.

b - Akredite veteriner hekim çalıştırılması için Bakanlıkça illerinde belirlenen mezbaha ve kombinalarda çalışmak için müracaat eden akredite veteriner hekimler arasından il müdürlüklerince kurulan komisyon marifetiyle sözleşme yapacak veteriner hekimler belirlenir.

c - Belirlenen veteriner hekimlere il müdürlükleri sözleşme için davetiye gönderir. Bir hafta içinde sözleşme yapılır.

d - (Değişik:RG-21/08/2005-25913) Sözleşme yapan veteriner hekim mezbaha veya kombinanın günlük çalışma süresi içerisinde burada bulunmak zorundadır.

e - Veteriner hekimlere ödenecek destekleme primi miktarı her yıl Bakanlıkça belirlenir.

f - Her ayın ilk haftası il veya ilçe müdürlükleri destekleme primi icmal formunu tanzim ederek (Ek-1) ilgili banka şubesine gönderir.

g - Bankaya gönderilen icmal formunun kurumda kalan nüshası on yıl süreyle muhafaza edilir.

Sözleşme Süresi

Madde 10 - Sözleşmeler bütçe yılı için geçerli olacak şekilde yapılır.

Sözleşmenin Sona Erdirilmesi

Madde 11 - Sözleşmenin sona erme tarihinin sonunda sözleşmenin yenilenmemesi halinde sözleşme kendiliğinden sona erer.

Sözleşmenin Feshi

Madde 12 - İl ve ilçe müdürlüğü denetim elemanlarınca akredite veteriner hekimin Bakanlıkça belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği veya belirlenen çalışma usul ve esaslarına uymadığı tutanakla tespit edildiğinde sözleşmesi fesedilir.

Destekleme Ödemesinden Yararlanılamayacak Durumlar

Madde 13 - Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mezbaha ve kombinalarda Bakanlıkla sözleşme yapmış akredite veteriner hekim çalıştırılamaz.

Cezai Hükümler

Madde 14 - Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeme nedeniyle veya çalışma usul ve esaslarına uymama nedeniyle sözleşmesi fesedilen akredite veteriner hekimlerle bir daha sözleşme yapılmaz**.**

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 15 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ek-1 (Değişik:RG-21/08/2005-25913)