Mevzuatlar.Net

Tavukçuluk araştırma ensti̇tüsü tarafından geli̇şti̇ri̇len yumurtacı hi̇bri̇tleri̇n tesci̇li̇ hakkında tebli̇ğ

Resmî Gazete Tarihi: 22.04.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26147

TEBLİĞ NO: 2006/15

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği yumurtacı hibritlerin tesciliyle Sınai Mülkiyet haklarına sahip olunması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yeni geliştirilen yumurtacı hibritleri kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tescil edilen hibritler

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin ekinde verilen listelerdeki yeni geliştirilen yumurtacı hibritler yayımlandığı şekliyle, 12/4/2005 tarihinde toplanan Hayvan Irk Tescil Komitesi’nin onaylı kararıyla tescil edilmiştir.

(2) Hayvan Irk Tescil Komitesi’nde tescil edilen ATAK ek-1’de, ATAK-S ek-2’de, ATABEY ek-3’de gösterilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

9.5.10192-ek.docx (24.9 KB)