Mevzuatlar.Net

Tütün üreti̇mi̇nden vazgeçi̇p alternati̇f ürün yeti̇şti̇ren üreti̇ci̇leri̇n desteklenmesi̇ne dai̇r kararin uygulanmasina i̇li̇şki̇n tebli̇ğ - no: 2006/21

Resmî Gazete Tarihi: 25.05.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26178

TEBLİĞ NO: 2006/21

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, "Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Karar"ın uygulanmasına ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, uygulamada görev alan kurum ve kuruluşların belirlenmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde; Adıyaman, Bingöl, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Malatya, Mardin, Muş, Siirt ve Van illerinde tütün üretimiyle iştigal eden ve alternatif ürün yetiştirmeyi tercih eden üreticilerin seçiminin esasları, ödeme tutarının tespitine ilişkin kriterleri, ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/7/2001 tarihli ve 24461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6/7/2001 tarihli ve 2001/2705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Karar"ın 5 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Kararname: "Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Karar"ı,

c) Bakanlık Merkez Teşkilatı: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

d) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

e) Kayıt Sistemi: Üreticilerin Alternatif Ürün Programına esas tüm bilgilerinin yer aldığı Bakanlık Bilgi İşlem Merkezince oluşturulan veri tabanını,

f) TEKEL: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi’ni,

g) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’i,

ğ) İl/İlçe Müdürlüğü: Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerini,

h) İl Tütün Komisyonu: İllerde Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında; İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Odası, Ziraat Odası ve varsa TEKEL’in ildeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

ı) İlçe Tütün Komisyonu: Kaymakam başkanlığında; Bakanlık, Mal Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü temsilcisi, varsa Sanayi ve Ticaret Odası, Ziraat Odası ile TEKEL’in ilçedeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

j) Tespit Komisyonu: İllerde/İlçelerde, İl/İlçe Müdürlüğü teknik elemanı başkanlığında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün il/ilçe’deki temsilcisi, varsa Ziraat Odası Temsilcisi ve Köy/Mahalle Muhtarlarından oluşur. Gerekli olduğu hallerde Çevre ve Orman Bakanlığı’nın temsilcisi de toplantıya davet edilir.

k) Üretici: Fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanan, tarımsal faaliyet içinde tütün üretimiyle iştigal eden, 2001 yılı kota sahibi olan ve 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005 yıllarının herhangi birinde tütün ürettiği belgelenen, 2006 yılında tütün üretiminden vazgeçip alternatif ürün yetiştirecek ve desteklemeden yararlandırılacak gerçek kişileri,

l ) Tapu Sureti: Aslı görülmek suretiyle İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanan tapu fotokopisini,

m) Çiftçi Belgesi: Maliye Bakanlığının 2/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 237 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca Ziraat Odası bulunan yerlerde, bu Oda tarafından verilen; Ziraat Odası bulunmayan yerlerde ise İl/İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeyi,

n) Ödeme: Girdi, bakım ve hasat ödemesini,

o) Taahhütname I: Başvuru sahibi üreticilerin tütün üretiminden vazgeçerek, alternatif ürün veya ürünlere geçiş yapacağını taahhüt eden ve ek-1’de örneği yer alan belgeyi,

p) Taahhütname II: Arazi sahibinin kiracıya, ortakçıya veya yarıcıya verdiği arazi için alternatif ürün programı desteğinden yararlanmayacağını taahhüt eden ve ek- 7’de örneği yer alan belgeyi,

r) Taahhütname III: Başvuru sahibi üreticinin, aynı aileden eş veya çocuklardan birinin adına kota miktarlarını tek taraflı olarak kullanabileceğini taahhüt ettiği ve ek- 8’de örneği yer alan belgeyi,

ifade eder.

Alternatif ürün programının uygulamasında görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 5 – (1) Uygulama, teknik olarak TÜGEM ile İl/İlçe Müdürlükleri tarafından, ödemeler ise İl/İlçe Tütün Komisyonları kararları doğrultusunda TÜGEM tarafından Banka aracılığı ile yapılır.

Ödeme yapılacak üreticiler

MADDE 6 – (1) Ödemeler, bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen il sınırları içerisinde faaliyet gösteren 2001 ürün yılı için kota sahibi olan ve daha önce Alternatif Ürün Programından yararlanan üreticiler hariç, 2006 yılında tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürün ekimini/dikimini tercih eden üreticilere yapılır.

Alternatif ürün programına ilişkin duyurunun yapılması

MADDE 7 – (1) İl/İlçe Müdürlükleri vasıtasıyla alternatif ürün programı çalışmasının yapılacağı konusunda üreticiler bilgilendirilir. Alternatif Ürün Programı kapsamındaki desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticilerin başvuru süresi Bakanlıkça genelge ile duyurulur.

Alternatif ürün ekimini/dikimini tercih eden üreticilerin belirlenmesi

MADDE 8– (1) Program kapsamındaki illerde, tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürün ekimini/dikimini tercih eden üreticiler, alternatif ürün ödemelerinden yararlanabilmek amacıyla, aşağıda belirtilen belgeleri üretimin yapıldığı yerdeki İl/İlçe Müdürlüklerine teslim ederler.

a) T.C. Kimlik Numarasını gösterir Nüfus Cüzdanı veya ve T.C. Kimlik Numarasının İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile kota birleştirilmesi durumunda vukuatlı nüfus kayıt örneği,

b) Yılı içinde alınmış Çiftçi Belgesinin İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi, asıl nüsha üzerine görünür şekilde “Alternatif Ürün Programı Ödemesinde Esas Alınmıştır” ibaresi konularak üreticiye iade edilir. Üreticinin Çiftçi Belgesinin aslını 5 yıl süreyle saklaması zorunludur.

c) Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

d) Alternatif Ürün Programından Yararlanma Başvuru Formu ek-2,

e) Alternatif Ürün Tercih ve Onay Formu ek-3,

f) Tarım arazisinin aidiyetini gösterir belge;

 1. Tarım arazisi başvuru sahibi üreticiye ait ise; tapu sureti,

 2. Tarım arazisini tapu hissedarlarından birinin kullanması durumunda ise; tarım arazisine ait tapu sureti ile birlikte, diğer hissedarlara ait bilgileri içeren ek-2’nin onaylı sureti,

 3. Tarım arazisinin maliki ölmüş ise intikali gösterir tapu belgesi; tapuda mirasçıları adına intikal yaptırılmamış ise intikal işlemlerinin yaptırılması gerekmekte olup, veraset ilamı kabul edilmeyecektir,

 4. Tarım arazisi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise; kiracılık, yarıcılık, ortakçılık ve benzer suretle tarımsal üretimle iştigal eden üreticilerden, kira sözleşmesi ve kiraladığı veya yarıcılık yaptığı arazinin sahibine ait tapu sureti. Ayrıca, arazi sahibinden, arazisinin kiralanan kısmı kadar Alternatif Ürün Programı desteğinden yararlanmayacağına dair taahhütname ek-7,

 5. Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise; bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Millî Emlâk Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

 6. Tarım arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ve taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmış ise; bu arazi, 4071 sayılı “3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyetlerine Devri Hakkında Kanun” uyarınca, Hazine adına tescil edilmiş olduğundan, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Millî Emlâk Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

 7. Tapusu padişahlık döneminden kalma ve taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise; bu tip taşınmaz mallar üzerinde üretim yapanların taşınmaz mala ilişkin yoklama kaydı, tapu kaydı veya vergi kayıtlarını ibraz etmeleri ve bu belgelerin muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından onaylı suretleri,

 8. Tarım arazisinin mülkiyeti vakıflara ait ise; ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti,

 9. Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise; muhtar ve ihtiyar heyetinden alınacak köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir tapu kaydı, bu araziye ilişkin kira sözleşmesi,

 10. Mülkiyeti ihtilaflı veya dava konusu olan tarım arazisinin, kadastro sırasında tapu kaydı uygulanarak tapu maliki ve mirasçıları adına tespit işlemi yapılmış ise; malların Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs veya mirasçısı tarafından halen kullanıldığına ilişkin olarak İl/İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

 11. Mülkiyeti ihtilaflı veya dava konusu olan tarım arazisinin, kadastro sırasında tapu kaydının bulunmaması nedeniyle vergi kaydına göre veya herhangi bir belgeye dayanmadan zilyetliğe istinaden tespit yapılmış ise; bu malların kadastro beyannamesi veya tapulama tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs tarafından halen kullanıldığına ilişkin olarak İl/İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

 12. Tapunun niteliğini gösteren tahsis bölümünde tarla, bağ veya benzeri bir ibare bulunan yerlerde; İl/İlçe Müdürlüğü tarafından üretimin yapıldığı mahalde inceleme yapılarak söz konusu arazide tütün üretimi yapılabilirliğinin tespit edildiğine dair keşif raporu,

 13. Tarım arazisinin sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunamıyor ise; üreticinin uzun süreden beri söz konusu tarım arazisini ektiğini, arazi mahallinde ikamet ettiğini ve tarım arazisinde tütün üretimiyle iştigal ettiğini gösterir İl/İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilen teknik eleman ve Köy İhtiyar Heyetince hazırlanan müştereken imzalanmış keşif raporu,

 14. Kadastro geçmeyen tarım arazisinin sahibi ise; kadastro geçmemiş köy, mahalle gibi birimlerde tespit komisyonlarınca hazırlanan ve üreticinin uzun süreden beri tarım arazisinde fiilen tütün üretimi yaptığını gösterir Tespit Komisyonu ve çiftçi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

g) Vukuatlı nüfus kayıt örneklerine göre, aynı aileden eş veya çocuklardan birinin başvuru yapması halinde; aynı tapu üzerinde, TEKEL tarafından her bir aile ferdi için verilen kotaların birleştirilerek kullanılabilmesi için başvuru yapan üreticinin diğer aile fertlerinin desteklemeden yararlanmayacağını gösterir taahhütname ek-8.

Ödemenin tespitine ilişkin esaslar

MADDE 9 – (1) Üreticiler, seçmiş oldukları alternatif ürün ve/veya ürünleri İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir. Dekar başına ödeme tutarı, ABD Doları bazında Bakanlıkça tespit edilir ve çıkartılan iç genelge ile İl/İlçe Tütün Komisyonlarına duyurulur. İl Tütün Komisyonları bulunduğu ilin ortalama tütün verimini tespit eder, İl/İlçe Müdürlükleri İl Tütün Komisyonları’nca tespit edilen ortalama tütün verimine göre 2001 yılı kota miktarını baz alarak arazi büyüklüklerini ve her üreticiye verilecek ödeme tutarını hesaplar. İl/İlçe Müdürlükleri üretici bazında ödeme miktarlarını İl/İlçe Tütün Komisyonuna gönderir.

(2) Yukarıda bahsi geçen ödeme, bankanın üreticinin hesabına alacak kaydını yaptığı tarihteki T.C. Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kuru esas alınmak suretiyle Yeni Türk Lirası olarak yapılır. İl/İlçe Müdürlüklerinin tek yıllık bitkilerde çıkış sonrasında, çok yıllık bitkilerde dikim sonrası yapacağı kontroller neticesinde ödeme tutarı tespit edilir.

Ödemenin denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 10 – (1) Uygulamaya yönelik işlemler için yapılacak olan denetimler Bakanlık tarafından yürütülür. Kararname kapsamında Alternatif Ürün Programına yönelik işlemlere ilişkin yapılacak gerekli denetimler Bakanlık adına Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır. Bakanlık müfettişlerinin denetimi, örnekleme yöntemiyle belirlenecek il, ilçe, köy/mahallede tütün üretimiyle iştigal eden üreticiler üzerinden yapılır. Bu denetimler sırasında, tütün üretimi ile iştigal eden üreticilerin müracaatları sırasında beyan ettikleri bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi durumunda, haklarında ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

(2) Haksız yere ödeme yapılmasına neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyenler, kullananlar ve beyanda bulunanlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır. Haksız yere Alternatif Ürün Programından yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Komisyonlar ve proje uygulama birimleri

MADDE 11 – (1) Uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacıyla oluşturulan İl/İlçe Tütün Komisyonları ve İl/İlçe Müdürlükleri’nin çalışma şekilleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl Tütün Komisyonları; merkez ilçe ve bağlı köylerde İlçe Tütün Komisyonlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri yaparlar.

b) İl/İlçe Müdürlükleri her üretici adına alternatif ürün dosyası açar. Üreticiden alınan tapu suretlerinin doğruluğunu tespit etmek için, Tapu Sicil Müdürlüğü’nden resmi yazı ile toplu olarak onaylarını ister ve Tapu Sicil Müdürlüklerinin onayladığı tapu suretlerini üretici dosyasına koyar.

c) Alternatif Ürün Programından Yararlanma Başvuru Formu ek-2 ile diğer ekleri üreticiden alan İl/İlçe Müdürlükleri, müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırarak en kısa sürede üreticinin Alternatif Ürün Tercih ve Onay Formunu ek-3 onaylar veya reddeder. İl/İlçe Müdürlükleri onaylanan belgeleri İl/İlçe Tütün Komisyonlarına aktarır. İl/İlçe Tütün Komisyonları tüm icmalleri İlçe merkezinde her köyün/mahallenin icmalini kendi köyünde/mahallesinde 7 gün süreyle askıda bırakır. Askı süresi boyunca her hangi bir itiraz bulunmaması halinde tarla/bahçe kontrollerine başlanır. İtiraz olması durumunda 7 gün içerisinde İl/İlçe Tütün Komisyonu değerlendirmesi sonucunda icmaller düzeltilemez veya bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikayet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle icmaller oluşturulamaz ise durum İl Tütün Komisyonuna intikal ettirilir. İl Tütün Komisyonunca çözümlenemeyen vakalar Bakanlık Teftiş Kuruluna gönderilir.

d) Başvurusu kabul edilen üreticiler için İl/İlçe Müdürlükleri’nce çiftçi eğitim çalışmalarına başlanır.

Ödeme ve hakediş denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 12 – (1) Ödeme için alternatif ürünlerin çıkış/dikim zamanları dikkate alınarak yapılan tarla/bahçe kontrollerini müteakiben İl/İlçe Müdürlüklerince Alternatif Ürün Kontrol ve Onay Formu ek-4 düzenlenir. Buna göre İl/İlçe Tütün Komisyonları, üretici bazında Alternatif Ürün Programı Ödeme Hakediş Belgesi ek-5 düzenler.

(2) İlçe Tütün Komisyonları, Ödeme Hakediş İcmal Listelerini ek-6’yı kontrol amacıyla İl Tütün Komisyonlarına gönderir. İl Tütün Komisyonlarınca ilçelerden gelen Ödeme Hakediş İcmal Listesindeki bilgilerin karşılaştırılması sonucunda, eksiklik ve/veya usulsüzlük tespit edilmemesi halinde, ödemeye ilişkin komisyon kararının bir nüshası İlçe Tütün Komisyonlarına gönderilir. İl Tütün Komisyonları en geç 10 gün içerisinde Ödeme Hakediş İcmal Listelerini TÜGEM’e gönderir. TÜGEM ön denetimin başlatılması için Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verir. Bu tarihten itibaren en fazla 40 gün içerisinde, Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek müfettişler tarafından örnekleme yöntemiyle ön denetim yapılır ve varsa kendisine intikal eden şikayet veya itirazları da sonuçlandırıp tamamlar. Teftiş Kurulu Başkanlığı ön denetimlerle ilgili sonucu bir yazı ile İl/İlçe Tütün Komisyonlarına ve bilgi için TÜGEM’e bildirir.

(3) İl/İlçe Tütün Komisyonları, Kayıt Sisteminden aldıkları ve onayladıkları Ödeme Hakediş İcmal Listeleri ek-6 ile Alternatif Ürün Programı Ödeme Hakediş Belgelerinin ek-5 asıllarını ödemelerin yapılmasını teminen TÜGEM’e gönderir. Ödemelerde elektronik ortamda İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yapılan Kayıt Sistemi esas alınır.

(4) Ön denetim yapılan veya yapılmayan İl/İlçelerde daha sonra tespit edilebilecek usulsüz işlemlerle ilgili sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön denetimin yanında mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir. İl/İlçe Tütün Komisyonları, mevcut bilgi ve belgeler ışığında usulsüzlük tespit etmeleri halinde; durumu, İlçe Tütün Komisyonları İl Tütün Komisyonlarına, İl Tütün Komisyonları da TÜGEM’e ve Bankaya bildirir.

Ödeme için gerekli finansman

MADDE 13 – (1) Program kapsamındaki illerde, tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürün ekimini/dikimini tercih eden üreticilere yapılacak ödemeler ve program kapsamında yapılacak diğer ödemeler için gerekli finansman uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kaynaklardan ve/veya bütçenin ilgili harcama kalemlerinden karşılanır.

Ödemeye ilişkin esaslar

MADDE 14 – (1) TEKEL, 2005 ve 2006 yılı kampanya döneminin bitiminden sonra, üretici bazında; üretimin yapıldığı il veya ilçe belirtilmek suretiyle, ekim alanını, alım miktarını, ortalama alım birim fiyatını, maliyeti, toplam ödeme tutarını ve gerekli bilgileri İl Müdürlüklerine iletir. 4733 sayılı Kanun hükümlerine göre TEKEL ile sözleşme yapan tütün üreticilerine ilişkin listeler de TEKEL tarafından İl Müdürlüklerine gönderilir. Ödemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Banka arasında yapılan protokolle belirlenir.

(2) Bakanlık, iletilen Ödeme Hakediş İcmal Listelerindeki toplam tutarı ödemelerin yapılmasını temin için elektronik ortamda Bankaya aktarır. Gerekli tutarın Bankaya aktarılmasını müteakiben Banka tarafından üreticilere ödeme yapılır. Ödemeye ilişkin icmal bilgilerine ait doğacak ihtilafların çözümünde İl/İlçe Tütün Komisyonları yetkilidir. İhtilafların çözümünü müteakiben ilgili bilgi ve belgeler İl Tütün Komisyonlarınca bilgi için TÜGEM’e gönderir.

Alternatif ürün desteğinden faydalanamayacak üreticiler

MADDE 15 – (1) Alternatif ürün desteğinden faydalanamayacak olanlar:

a) Tütün ekimi yapan ve alternatif ürün desteğinden faydalanmak üzere müracaat eden üreticilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar,

b) Medeni Kanun’un 708 inci ve 999 uncu maddeleri, 6831 sayılı Orman Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanun’unun 16/b maddesi ve 4342 sayılı Mera Kanun’u hükümleri uyarınca Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan taşınmaz mallar ile kadastro geçmemiş köy/mahalle gibi birimlerde tarım arazisi vasfı olmayan alanlar üzerinde tarımsal üretimde bulunanlar. Bu araziler, kadastro çalışmaları sırasında kamu yararına tahsis edilmiş bulunan kamu ortak malı niteliği, mera, yaylak ve kışlak gibi tespit edilen taşınmaz mallardır.

c) Kamulaştırılan yerlerde tütün üretimi yapan üreticiler,

d) Tütün üretimiyle iştigal eden özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları,

e) Hazine arazilerinde ecri misil ödeyerek üretim yapan üreticiler,

f) 2001 yılı için kota verilen üreticilerden;

 1. 2002/ 2003/ 2004/ 2005 yıllarının herhangi birinde Alternatif Ürün Programından yararlananlar,

 2. 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005 yıllarında tütün üretimi yapmayan üreticiler alternatif ürün desteğinden faydalanamazlar.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

9.5.10333-Ek.doc (115.5 KB)